Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice - MMSC

Regulamentul privind controlul producătorilor, furnizorilor și beneficiarilor de materiale forestiere de reproducere din 02.07.2013

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 iulie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

Prezentul regulament stabilește modul de efectuare a controlului producătorilor, furnizorilor și beneficiarilor de materiale forestiere de reproducere.

Art. 2. -

Scopul prezentului regulament este de a verifica respectarea prevederilor Legii nr. 107/2011 privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere.

Art. 3. -

În aplicarea prevederilor Legii nr. 107/2011, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin structura centrală și prin structurile teritoriale de specialitate cu specific silvic subordonate, asigură controlul producătorilor, furnizorilor și beneficiarilor de materiale forestiere de reproducere, prin personalul împuternicit cu controlul comercializării materialelor forestiere de reproducere, în baza legitimației de serviciu.

Art. 4. -

(1) Atribuțiile personalului împuternicit cu controlul comercializării materialelor forestiere de reproducere, când controlul se efectuează asupra producătorilor de materiale forestiere de reproducere, sunt următoarele:

a) să verifice unitățile-sursă înscrise în Catalogul național al materialelor de bază pentru a determina dacă acestea corespund cerințelor prevăzute de lege;

b) să verifice arboretele ale căror caracteristici prezintă abateri în condițiile art. 12 lit. b) din Legea nr. 107/2011, pentru materialul de bază și arboretele care se înscriu în Catalogul național al materialelor de bază;

c) să verifice respectarea prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 107/2011;

d) să verifice dacă arboretele propuse a fi incluse în Catalogul național al materialelor de bază corespund cerințelor minime prevăzute în anexele nr. 3-6 la Legea nr. 107/2011, specifice fiecărei categorii de material de bază;

e) să verifice modul de efectuare a lucrărilor specifice în unitățile-sursă;

f) să verifice modul de ținere a evidenței lucrărilor efectuate în unitățile-sursă;

g) să verifice modul în care s-a realizat evaluarea fructificației;

h) să verifice cantitățile de semințe/părți de plante recoltate din fiecare unitate-sursă înscrisă în Catalogul național al materialelor de bază;

i) să verifice modul în care sunt ținute evidențele în registrul prevăzut la art. 25 alin. (3) din Legea nr. 107/2011 și documentele emise de producători;

j) să verifice modul de păstrare a identității loturilor/loturilor divizate de materiale forestiere de reproducere și de identificare a acestora pe toată durata procesului de producție de către producătorii și furnizorii autorizați, precum și pe toată perioada de păstrare în custodie a acestora;

k) să verifice modul de completare în registrul de evidență propriu al producătorului de materiale forestiere de reproducere a datelor de identificare pentru lotul obținut din materialul de bază aprobat și a documentelor emise de acesta;

l) să verifice respectarea regulilor de transfer al materialelor forestiere de reproducere prevăzute la art. 16 lit. c) din Legea nr. 107/2011;

m) să verifice respectarea îndrumărilor cu privire la comercializarea și transferul materialelor forestiere de reproducere pentru speciile de interes forestier din România.

(2) Atribuțiile personalului împuternicit cu controlul comercializării materialelor forestiere de reproducere, când controlul se efectuează asupra furnizorilor de materiale forestiere de reproducere, sunt următoarele:

a) să verifice existența și corectitudinea întocmirii documentelor care însoțesc loturile/loturile divizate de materiale forestiere de reproducere;

b) să verifice respectarea cerințelor prevăzute în anexa nr. 11 la Legea nr. 107/2011 și a standardelor naționale armonizate;

c) să verifice respectarea prevederilor legale privind importul și exportul de materiale forestiere de reproducere;

d) să verifice respectarea îndrumărilor cu privire la comercializarea și transferul materialelor forestiere de reproducere pentru speciile de interes forestier din România;

e) să verifice modul de păstrare a identității loturilor/loturilor divizate de materiale forestiere de reproducere și de identificare a acestora pe toată durata procesului de furnizare, precum și pe toată perioada de păstrare în custodie a acestora.

(3) Atribuțiile personalului împuternicit cu controlul comercializării materialelor forestiere de reproducere, când controlul se efectuează asupra beneficiarilor de materiale forestiere de reproducere, sunt următoarele:

a) să verifice existența și corectitudinea întocmirii documentelor care însoțesc loturile/loturile divizate de materiale forestiere de reproducere;

b) să verifice respectarea îndrumărilor cu privire la comercializarea și transferul materialelor forestiere de reproducere pentru speciile de interes forestier din România;

c) să verifice respectarea regulilor de transfer al materialelor forestiere de reproducere prevăzute la art. 16 lit. c) din Legea nr. 107/2011;

d) să verifice operarea de către ocoalele silvice, în amenajamentele silvice, a informațiilor prevăzute la art. 17 din Legea nr. 107/2011;

e) să verifice preluarea în amenajamentele silvice de către unitățile specializate autorizate pentru lucrări de amenajarea pădurilor, la reamenajare, a informațiilor prevăzute la lit. d).

Art. 5. -

Obligațiile specifice ale personalului împuternicit cu controlul comercializării materialelor forestiere de reproducere sunt următoarele:

a) propune excluderea din Catalogul național al materialelor de bază a unităților-sursă din care se obține material forestier din categoriile "sursă identificată" și "selecționat", dacă nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute în anexele nr. 3 și 4 la Legea nr. 107/2011;

b) propune includerea în Catalogul național al materialelor de bază a arboretelor noi care corespund cerințelor minime specificate fiecărei categorii de material de bază;

c) întocmește anual, până la data de 31 octombrie, centralizatorul propunerilor de modificare a Catalogului național al materialelor de bază pentru unitățile-sursă și îl înaintează autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în vederea aprobării;

d) întocmește și înaintează semestrial autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, responsabilă la nivel național cu aplicarea prevederilor Legii nr. 107/2011, un raport privind rezultatul controalelor efectuate.

Art. 6. -

Excluderea din Catalogul național al materialelor de bază a unităților-sursă din care se obține materialul forestier din categoriile "calificat" și "testat", care nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute în anexele nr. 5 și 6 la Legea nr. 107/2011, se face la propunerea Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice.

Art. 7. -

Personalul împuternicit cu controlul comercializării materialelor forestiere de reproducere este obligat să supravegheze acțiunile de recoltare și de constituire a loturilor/loturilor divizate de materiale forestiere de reproducere.

Art. 8. -

Obligațiile specifice ale persoanelor fizice și juridice controlate sunt următoarele:

a) să completeze și să țină evidența tuturor documentelor, registrelor și informațiilor prevăzute de Legea nr. 107/2011;

b) să pună la dispoziția personalului împuternicit cu controlul comercializării materialelor forestiere de reproducere documentele, registrele și actele solicitate referitoare la activitatea de producere, comercializare/import-export și utilizare/depozitare a materialelor forestiere de reproducere;

c) să permită accesul personalului împuternicit cu controlul comercializării materialelor forestiere de reproducere în spațiile și/sau suprafețele destinate producerii, comercializării și depozitării materialelor forestiere de reproducere.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...