Guvernul României

Hotărârea nr. 429/2013 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Energie

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 iulie 2013 până la 27 ianuarie 2015, fiind înlocuit prin Hotărâre 42/2015;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 4 alin. (3) - (36) și al art. 26 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Departamentul pentru Energie se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale cu personalitate juridică, în cadrul Ministerului Economiei, care aplică strategia și programul de guvernare în domeniul energiei în concordanță cu cerințele economiei de piață și pentru stimularea inițiativei operatorilor economici.

(2) Departamentul pentru Energie are sediul principal în municipiul București, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, și își poate desfășura activitatea și în alte sedii în condițiile legii. Modificări (1)

Art. 2. -

(1) Departamentul pentru Energie îndeplinește următoarele funcții:

a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul creșterii economice în domeniul energiei;

b) de reglementare și sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ și instituțional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniul energiei și din alte domenii conexe: conservarea energiei, recuperarea instalațiilor, reciclarea materialelor și gestionarea resurselor materiale, restructurarea și, după caz, privatizarea operatorilor economici care funcționează sub autoritatea sa;

c) de reprezentare, prin care se asigură, în condițiile legii, în numele statului român și al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniul său de activitate;

d) de aplicare a prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană pentru domeniul energiei;

e) de autoritate de stat:

1. prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare și respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate, precum și al funcționării instituțiilor care își desfășoară activitatea sub autoritatea sa;

2. în domeniul energie, prin care se asigură urmărirea și controlul respectării reglementărilor legale în vigoare;

f) de autoritate competentă pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 994/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și de abrogare a Directivei 2004/67/CE a Consiliului;

g) de autoritate competentă pentru coordonarea, constituirea, menținerea, controlul și supravegherea stocurilor minime de țiței și produse petroliere;

h) de administrare a proprietății publice din domeniul resurselor minerale energetice, al transportului, producției și distribuției energiei, al transportului și stocării țițeiului și gazelor naturale, prin operatorii economici care funcționează sub autoritatea sa;

i) de coordonare la nivel național, în colaborare cu celelalte autorități interesate, a activităților referitoare la relațiile economice internaționale, fluxurile comerciale și cooperarea economică, pe domeniul coordonat; asigurarea participării în cadrul comisiilor interguvernamentale de colaborare economică cu alte state și elaborarea componentei economice a întâlnirilor la nivelul conducerilor statului și Guvernului pe domeniul coordonat;

j) de absorbție a fondurilor acordate de Uniunea Europeană în domeniul energiei aflate în responsabilitatea sa.

(2) Principiile care stau la baza activității Departamentului pentru Energie sunt următoarele:

a) coerența, stabilitatea și predictibilitatea în domeniul energiei;

b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene;

c) întărirea autorității instituției;

d) perfecționarea managementului fondurilor publice;

e) transparența activității în toate domeniile sale de activitate;

f) colaborarea cu partenerii sociali;

g) asigurarea unui climat concurențial pe piața energiei și resurselor energetice.

Art. 3. -

(1) În realizarea funcțiilor sale, Departamentul pentru Energie exercită, în principal, următoarele atribuții, în conformitate cu reglementările în vigoare:

1. elaborează în domeniul energetic strategii de dezvoltare pe termen mediu și lung și soluții de reformă energetică, referitoare la evoluția sectorului energetic, respectiv energie electrică și termică, hidro, nucleară, petrol, gaze, resurse minerale energetice;

2. asigură punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 994/2010 al Parlamentului European și al Consiliului;

3. elaborează politici publice în domeniul energiei;

4. asigură coordonarea metodologică și funcțională a Dispecerului Energetic Național și a Dispeceratului Național de Gaze Naturale, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2013 pentru desemnarea entității publice care exercită, în numele statului, calitatea de acționar la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș;

5. inițiază și avizează proiectele de acte normative, împreună cu ministrul economiei, respectiv contrasemnează actele normative adoptate potrivit legii, corespunzător domeniilor pentru care a fost învestit;

6. asigură coordonarea și controlul aplicării actelor normative în domeniul energetic și avizează propunerile legislative ale altor organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu impact în domeniile pentru care a fost învestit;

7. participă la fundamentarea și la elaborarea strategiei și a programului de reforme economico-sociale al Guvernului, fundamentează, promovează și asigură aplicarea politicii stabilite în conformitate cu Programul de guvernare în domeniul energiei;

8. cu aprobarea autorităților competente, în condițiile legii, inițiază, negociază sau participă la negocierea tratatelor internaționale în domeniul energetic, respectiv inițiază promovarea procedurilor de exprimare a consimțământului de a deveni parte la tratatele internaționale în domeniul energetic;

9. asigură armonizarea reglementărilor legislative naționale din domeniul energetic cu cele ale Uniunii Europene;

10. elaborează legislația în domeniul ajutorului de stat pentru operatorii economici din domeniul energetic, cu avizul Consiliului Concurenței;

11. reprezintă interesele statului în diferite organe și organisme internaționale, în conformitate cu acordurile și convențiile la care România este parte și cu alte înțelegeri stabilite în acest scop, și dezvoltă relații de colaborare cu organe și organizații similare din alte state și cu organizații regionale și internaționale ce interesează domeniul energiei;

12. elaborează studii și sinteze referitoare la evoluția și la ajustarea structurală a industriei energetice, precum și la orientarea forței de muncă și urmărește implementarea lor;

13. asigură administrarea proprietății publice din domeniul resurselor minerale energetice, precum și valorificarea produselor rezultate din prelucrarea acestora, prin structurile economice de sub autoritatea sa;

14. exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de acționar al statului privind administrarea, restructurarea, privatizarea, reorganizarea și, după caz, lichidarea operatorilor economici cu capital de stat din domeniile coordonate și, în această calitate:

a) administrează participațiile statului la societățile/companiile naționale și societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, împuternicindu-i pe reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor să acționeze pentru creșterea competitivității și eficienței economice a acestor societăți și companii, pentru restructurarea și pregătirea acestora pentru privatizare;

b) desfășoară activități de privatizare potrivit legii, activități de monitorizare a îndeplinirii obligațiilor asumate prin contractele de privatizare în cadrul activității de postprivatizare;

c) inițiază, după caz, lichidarea societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, neprofitabile;

15. asigură informarea, consultarea și instruirea operatorilor economici cu privire la dezvoltarea durabilă, producția și consumul durabil, strategiile tematice din Uniunea Europeană;

16. urmărește realizarea sarcinilor ce îi revin din planul național de gestiune a deșeurilor, referitoare la gestionarea deșeurilor generate de industria energetică;

17. monitorizează piața pentru produsele industriale energetice importate de România din țări din afara Uniunii Europene;

18. monitorizează implementarea directivelor europene transpuse în legislația națională, în domeniul energetic;

19. asigură dialogul permanent cu patronatele și asociațiile sindicale din domeniul energetic, cu mass-media și cu societatea civilă, în scopul informării reciproce și al perfecționării cadrului legislativ aferent;

20. asigură relația cu Parlamentul, Consiliul Economic și Social și cu alți exponenți ai societății civile în problemele specifice domeniului energetic;

21. participă în comisiile de control al exporturilor și importurilor strategice care vizează domeniul energetic;

22. stabilește și asigură aplicarea măsurilor de management al situațiilor de urgență și de protecție civilă în domeniul energetic, precum și de identificare, desemnare și protecție a obiectivelor de infrastructură critică naționale și europene din domeniul energetic, în condițiile legii;

23. întocmește și prezintă informări, rapoarte și propuneri de activități Consiliului Suprem de Apărare a Țării, specifice domeniului energetic;

24. participă în comisiile și grupurile de lucru interministeriale și interguvernamentale privind apărarea și securitatea națională, managementul situațiilor de urgență, de protecție civilă și de protecție a infrastructurii critice naționale din domeniul energetic;

25. fundamentează propuneri privind proiectul de buget și urmărește execuția bugetului pentru activitățile din domeniul energetic; urmărește proiectarea și realizarea investițiilor;

26. gestionează mijloacele financiare în domeniul energetic și controlează modul de utilizare a acestora de către unitățile din subordine;

27. elaborează reglementări, implementează și controlează politica de eficiență energetică, de securitate a instalațiilor din industria energetică, de reciclare a materialelor;

28. coordonează activitatea de producere, transport și de distribuție a energiei electrice și monitorizarea pieței de energie;

29. elaborează programul energetic de iarnă și urmărește asigurarea necesarului de combustibil;

30. urmărește situația stocurilor de siguranță ale sistemului electroenergetic al sistemului național la resursele primare de energie, cărbune, hidrocarburi, iar împreună cu Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice situația volumului de apă din lacurile de acumulare;

31. coordonează activitățile sistemului național de transport al energiei electrice și al gazelor naturale;

32. colaborează cu instituțiile de specialitate pentru formarea și perfecționarea pregătirii profesionale a personalului din sistemul energetic;

33. coordonează procesul de realizare a sarcinilor României privind piața regională de electricitate și gaze naturale;

34. elaborează strategia sectorului minier - producător de energie și al producătorului de uraniu;

35. sprijină mediul economic în scopul diminuării efectelor crizelor economice și în vederea dezvoltării, în mod sustenabil, a operatorilor economici din sistemul energetic;

36. organizează efectuarea controlului aplicării actelor normative în vigoare de către operatorii economici cu activități în domeniul energetic;

37. participă la sesiunile comisiilor mixte de cooperare economică internațională, care se desfășoară în țară sau în străinătate, conform programului aprobat de Guvern;

38. urmărește mediatizarea și aplicarea în practică a acordurilor guvernamentale în care sunt prevăzute acțiuni de cooperare economică internațională la care ministerul este parte;

39. inițiază acțiuni de cooperare internațională și de colaborare economică externă, în plan bilateral sau pe terțe piețe;

40. îndeplinește atribuțiile prevăzute în Planul național de investiții prin atragerea instituțiilor financiare internaționale, a unor investitori străini și români, pentru realizarea unor proiecte și programe naționale, regionale sau internaționale de interes pentru România, din domeniul energiei;

41. asigură aplicarea programelor rezultate din acordurile și convențiile internaționale bilaterale și multilaterale în domeniul energetic, la care România este parte;

42. îndeplinește atribuțiile de organism intermediar în domeniul energiei, conform acordului de delegare încheiat prin acordul părților cu Autoritatea de Management pentru Programul operațional sectorial "Creșterea competitivității economice";

43. inițiază măsuri pentru stimularea cooperării economice internaționale în domeniul energiei;

44. asigură îndeplinirea obligațiilor care îi revin din dispozițiile reglementărilor europene, precum și desfășurarea activităților de către partea română în cadrul instituțiilor Uniunii Europene, în domeniul energiei;

45. asigură implementarea măsurilor din domeniul de intervenție "energie" din cadrul Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice";

46. asigură întâlniri periodice cu reprezentanții organelor administrației publice locale și cu operatori economici din domeniul energetic, cu privire la aplicarea prevederilor legale din acest domeniu;

47. elaborează răspunsuri la petițiile aferente domeniului energiei și acordă informații de interes public, care se înscriu în sfera sa de competență, în conformitate cu prevederile legale;

48. realizează și editează materiale promoționale, materiale informative, buletine și jurnale de informare comercială și de afaceri, în domeniile sale de activitate.

(2) Departamentul pentru Energie îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de alte acte normative în vigoare.

Art. 4. -

În exercitarea atribuțiilor sale, Departamentul pentru Energie colaborează, în condițiile legii, cu celelalte ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, cu autoritățile administrației publice locale, cu alte organisme și instituții publice.

Art. 5. -

În îndeplinirea atribuțiilor sale, pe domeniul coordonat, Departamentul pentru Energie este autorizat:

a) să dea unităților aflate sub autoritatea sa, ca urmare a controlului, dispoziții obligatorii pentru luarea măsurilor de respectare a legii;

b) să ia măsuri pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege în competența sa;

c) să încheie protocoale de schimb de informații și documente, precum și de colaborare cu ministere, instituții publice și cu alte organizații, potrivit competențelor atribuite;

d) să emită, să anuleze, să revoce, să suspende, după caz, pentru domeniile pentru care este împuternicit, în condițiile legii, acte administrative sub forma atestatelor sau alte asemenea acte administrative, prin care li se permite solicitanților organizarea și/sau desfășurarea unei anumite activități;

e) să inițieze și să supună aprobării Guvernului, în condițiile legii, strategiile de privatizare, restructurare și/sau lichidare ale operatorilor economici aflați sub autoritatea sa;

f) să inițieze și să supună aprobării Guvernului, în condițiile legii, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici aflați sub autoritatea sa;

g) să stabilească orice alte măsuri, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 6. -

Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, Departamentul pentru Energie poate solicita, pe bază de protocol, de la celelalte autorități ale administrației publice, instituții publice și operatori economici, de la instituții de credit și de la alte persoane, în condițiile legii, datele și informațiile necesare în vederea realizării atribuțiilor, cu păstrarea confidențialității acestora.

Art. 7. -

(1) Structura organizatorică a Departamentului pentru Energie este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Structura organizatorică la nivel de servicii și birouri, numărul posturilor de conducere, precum și alocarea personalului în direcții, servicii, birouri sunt stabilite prin ordin al ministrului delegat pentru energie, emis în temeiul și pentru executarea prezentei hotărâri. Modificări (1)

(3) Personalul Departamentului pentru Energie este compus din demnitari și asimilați ai acestora, funcționari publici, cu funcții publice generale sau specifice, precum și din personal contractual.

(4) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Departamentului pentru Energie este de 210, inclusiv demnitarii și cabinetele demnitarilor. Modificări (1)

Art. 8. -

(1) Atribuțiile, sarcinile și responsabilitățile structurilor din cadrul aparatului propriu al Departamentului pentru Energie se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare și funcționare al Departamentului pentru Energie, aprobat prin ordin al ministrului delegat pentru energie.

(2) Atribuțiile, sarcinile și responsabilitățile individuale ale personalului din cadrul aparatului propriu al Departamentului pentru Energie se stabilesc prin fișa postului, întocmită conform legii.

(3) Statul de funcții, structura posturilor pe direcții generale, direcții, servicii și compartimente pentru aparatul propriu al Departamentului pentru Energie, precum și încadrarea personalului se aprobă prin ordin al ministrului delegat pentru energie.

Art. 9. -

(1) Conducerea Departamentului pentru Energie se asigură de către ministrul delegat pentru energie.

(2) Ministrul delegat pentru energie reprezintă și angajează Departamentul pentru Energie pe domeniul coordonat în raporturile cu celelalte autorități publice, cu alte persoane fizice și juridice din țară sau din străinătate, precum și în justiție și în raporturile cu celelalte organe jurisdicționale. În acest scop poate da împuternicire de reprezentare secretarilor de stat sau persoanelor din subordine.

(3) În fața autorităților jurisdicționale, Departamentul pentru Energie este reprezentat prin personalul de specialitate, pe baza împuternicirilor acordate pentru fiecare cauză în parte, conform competenței stabilite prin ordin al ministrului delegat pentru energie.

(4) Ministrul delegat pentru energie îndeplinește atribuțiile ordonatorului principal de credite, precum și atribuțiile generale delegate prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, conform domeniului în care a fost învestit.

(5) Ministrul delegat pentru energie își îndeplinește atribuțiile specifice care îi revin pe domeniul coordonat, folosind structurile proprii ale Departamentului pentru Energie, precum și prin intermediul unităților aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei.

(6) Pe lângă ministrul delegat pentru energie funcționează Colegiul Departamentului. Componența și regulamentul de organizare și funcționare ale Colegiului Departamentului se aprobă prin ordin al ministrului delegat pentru energie.

(7) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul delegat pentru energie emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii, în domeniul pentru care a fost învestit.

(8) Prin ordin al ministrului delegat pentru energie pot fi delegate atribuții.

(9) În cazul în care ministrul delegat pentru energie nu își poate exercita atribuțiile, poate numi un înlocuitor dintre secretarii de stat.

Art. 10. -

(1) Ministrul delegat pentru energie este ajutat în activitatea sa de 2 secretari de stat și un subsecretar de stat, numiți prin decizie a prim-ministrului, precum și de secretarul general, numit în condițiile legii.

(2) Secretarii de stat și subsecretarul de stat exercită atribuțiile delegate prin ordin al ministrului delegat pentru energie.

(3) Secretarul general al Departamentului pentru Energie îndeplinește atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare. Acesta poate îndeplini și alte atribuții prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare al Ministerului Economiei ori încredințate de ministrul delegat pentru energie, potrivit art. 49 alin. (3) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Secretarul general asigură stabilitatea funcționării Departamentului pentru Energie, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale dintre structurile acestuia.

Art. 11. -

(1) Companiile naționale, societățile naționale și societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru care Departamentul pentru Energie îndeplinește atribuțiile de instituție publică implicată în domeniul privatizării prin Direcția generală privatizare și administrarea participațiilor statului în energie sunt prevăzute în anexa nr. 2A.

(2) Unitățile din administrarea Ministerului Economiei prin care Departamentul pentru Energie urmează să își exercite atribuțiile sunt prevăzute în anexa nr. 2B.

Art. 12. -

Departamentul pentru Energie are în dotare un parc auto, iar pentru activități specifice, numărul de mijloace de transport și consumul de carburanți sunt prevăzute în anexa nr. 3, conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 13. -

Departamentul pentru Energie și toate unitățile aflate sub autoritatea acestuia pot utiliza spații pentru necesități proprii, în condițiile legii.

Art. 14. -

Patrimoniul Departamentului pentru Energie se constituie prin preluarea unei părți din patrimoniul Ministerului Economiei, pe baza protocolului de predare-preluare ce se va încheia în termen de 15 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 15. -

(1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Departamentul pentru Energie, prin Direcția generală privatizare și administrare a participațiilor statului în energie organizată pe direcții de specialitate în domeniul administrării, privatizării, atragerii de investiții, postprivatizării, relații instituționale și cu investitorii, preia și exercită toate drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de acționar al statului privind administrarea, restructurarea și, după caz, lichidarea societăților și companiilor naționale și a celorlalte societăți comerciale din domeniile coordonate de Departamentul pentru Energie, în limitele competențelor aprobate de ministrul delegat pentru energie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Departamentul pentru Energie preia din cadrul Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (denumit în continuare O.P.S.P.I.), cu păstrarea tuturor drepturilor și obligațiilor stabilite prin contractele individuale de muncă, personalul de specialitate în domeniul administrării, privatizării, atragerii de investiții, postprivatizării, relații instituționale și cu investitorii, inclusiv personalul de specialitate juridică și economică, necesar pentru desfășurarea activităților în cadrul Direcției generale privatizare și administrare a participațiilor statului în energie.

(3) Reîncadrarea în Direcția generală privatizare și administrare a participațiilor statului în energie din cadrul Departamentului pentru Energie a personalului preluat de la O.P.S.P.I. se realizează cu respectarea prevederilor art. 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare. Pentru funcțiile de director general, director general adjunct care nu au corespondent în statul de funcții al O.P.S.P.I. se aplică un nivel de salarizare situat între nivelul de salarizare al șefului O.P.S.P.I. și nivelul de salarizare maxim al funcției de director în cadrul O.P.S.P.I.

Art. 16. -

Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică se face în termenele și cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 17. -

Anexele nr. 1, 2A, 2B și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul delegat pentru energie,
Constantin Niță
Ministrul economiei,
Varujan Vosganian
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
Ministrul fondurilor europene,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 26 iunie 2013.

Nr. 429.

ANEXA Nr. 1 Modificări (1)

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A DEPARTAMENTULUI PENTRU ENERGIE

ANEXA Nr. 2A

Companiile naționale, societățile naționale, societăți și regiile autonome pentru care Departamentului pentru Energie îndeplinește atribuțiile de instituție publică implicată în domeniul privatizării

1. Societatea Comercială OMV PETROM - S.A. București - participația statului
2. Societatea Comercială Oil Terminal - S.A. Constanța
3. Societatea Comercială Conpet - S.A. Ploiești
4. Societatea Comercială Rompetrol Rafinare - S.A. Năvodari
5. Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz - S.A. Mediaș
6. Societatea Comercială GDF SUEZ ENERGY Romania - S.A. București - participația statului
7. S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA - S.A. Târgu Mureș - participația statului
8. S.C. E.ON Gaz DISTRIBUȚIE - S.A. Târgu Mureș - participația statului
9. Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. București, cu filialele societăți comerciale
10. Societatea Comercială Electrocentrale Grup - S.A. București
11. Societatea Comercială Electrocentrale București - S.A. București
12. Societatea Comercială Complexul Energetic Hunedoara - S.A.
13. Societatea Comercială Complexul Energetic Oltenia - S.A.
14. Societatea Comercială Uzina Termoelectrica Midia - S.A. Năvodari
15. Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. București, cu filialele societăți comerciale
16. Societatea Națională Nuclearelectrica - S.A. București
17. Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București, cu filialele societăți comerciale și participațiile statului la societăți privatizate
18. Compania Națională a HUILEI - S.A. Petroșani
19. Societatea Naționala a HUILEI - S.A. Petroșani
20. Compania Națională a Uraniului - S.A. București
21. Societatea Comercială Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică Proiectare Mine pe Lignit - S.A. Craiova
22. Societatea Comercială Petrotrans - S.A. Ploiești
23. Societatea Națională a Cărbunelui - S.A. Ploiești, cu filialele societăți comerciale
24. Societatea Comercială pentru Închiderea-Conservarea Minelor - S.A. Târgu Jiu
25. Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin
26. Societatea Comercială Minieră Banat - Anina - S.A.

ANEXA Nr. 2B

Unitățile din administrarea Ministerului Economiei prin care Departamentul pentru Energie urmează să își exercite atribuțiile

1. Societatea Comercială FORMENERG - S.A.
2. Societatea Comercială "Operatorul Pieței de Energie Electrică" OPCOM - S.A.

ANEXA Nr. 3

MIJLOACELE DE TRANSPORT
și consumul de carburanți pentru activități specifice

Nr. crt. Unitatea Tipul mijlocului de transport Numărul maxim aprobat bucăți Consumul maxim de carburant pentru un autovehicul litri/lună
0 1 2 3 4
1. Aparatul propriu *)
pentru transport marfă și persoane - delegații autovehicule 16 300

*) Exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.

NOTE:

1. Nu se consideră depășiri la consumul de carburanți normat pe autovehicul consumul care la nivelul anului se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unități.

2. Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al ministerului pot fi conduse și de demnitari sau de alte categorii de salariați cu funcții de răspundere, nominalizați prin ordin al ministrului delegat pentru energie.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...