Guvernul României

Hotărârea nr. 430/2013 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 iulie 2013 până la 27 ianuarie 2015, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 42/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 2 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

(5) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică se face în termenele și cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal.

Art. 8. -

(1) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile structurilor din cadrul aparatului propriu al Departamentului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism se stabilesc în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul intern de organizare și funcționare al departamentului, aprobat prin ordin al ministrului delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism.

(2) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile individuale ale personalului din cadrul Departamentului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism se stabilesc prin fișa postului, întocmită conform legii.

(3) Statul de funcții, structura posturilor pe compartimente pentru aparatul propriu al Departamentului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism, precum și încadrarea personalului se aprobă prin ordin al ministrului delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism.

SECȚIUNEA a 3-a Conducerea Departamentului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism

Art. 9. -

(1) Conducerea Departamentului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism se asigură de către ministrul delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism.

(2) Ministrul delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism reprezintă și angajează departamentul în raporturile cu celelalte autorități publice, precum și cu alte persoane fizice și juridice din țară sau din străinătate, precum și în justiție și în raporturile cu celelalte organe jurisdicționale. În acest scop, poate da împuternicire de reprezentare personalului din subordine. Modificări (1)

(3) Ministrul delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism îndeplinește atribuțiile ordonatorului principal de credite al Ministerului Economiei în domeniile pentru care a fost învestit.

(4) Ministrul delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism îndeplinește în domeniile de activitate ale Departamentului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism, în mod corespunzător, atribuțiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare.

(5) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism emite ordine și instrucțiuni. Modificări (1)

(6) Prin ordin al ministrului delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism pot fi delegate atribuții.

(7) În cazul în care ministrul delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism nu își poate exercita atribuțiile, prin ordin al acestuia va fi nominalizat un înlocuitor, în condițiile legii. Modificări (1)

Art. 10. - Modificări (1)

(1) Secretarii de stat exercită atribuțiile delegate prin ordin al ministrului delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism.

(2) Secretarul general al Departamentului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism, numit în condițiile legii, are atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare. Acesta poate îndeplini și alte atribuții prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare al Departamentului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism ori încredințate de ministrul delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism, potrivit legii.

(3) Secretarul general asigură stabilitatea funcționării ministerului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale dintre structurile Departamentului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism.

Art. 11. - Jurisprudență (1)

Instituțiile aflate în subordinea sau în coordonarea ori sub autoritatea Departamentului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 12. -

Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism are în dotare un parc auto, iar, pentru activități specifice, numărul de mijloace de transport și consumul de carburanți sunt prevăzute în anexa nr. 3, conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 13. -

Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism și toate instituțiile aflate în subordinea acestuia pot închiria spații pentru necesități proprii, în condițiile legii.

Art. 14. -

Patrimoniul Departamentului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism se constituie prin preluarea unei părți din patrimoniul Ministerului Economiei pe baza protocolului de predare-preluare ce se va încheia în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

CAPITOLUL II Dispoziții finale

Art. 15. -

Încadrarea în numărul de posturi și în noua structură organizatorică se face în termenele și cu procedura aplicabilă fiecărei categorii de personal, în minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 16. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul economiei,
Varujan Vosganian
Ministrul delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii,
mediul de afaceri și turism,
Maria Grapini
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
Ministrul fondurilor europene,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 26 iunie 2013.

Nr. 430.

ANEXA Nr. 1 Modificări (2)

Structura organizatorică a Departamentului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism

Nr. maxim de posturi - 136 (inclusiv demnitarii și posturile aferente
cabinetului ministrului și secretarilor de stat)

* Se organizează în serviciu. mici și mijlocii

ANEXA Nr. 2

Instituțiile aflate în subordinea Ministerului Economiei specifice domeniului coordonat de ministrul delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism

Instituții care funcționează în subordinea Ministerului Economiei și în coordonarea ministrului delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism
I. Cu finanțare de la bugetul de stat:
1. Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație - Ploiești - 10 posturi
2. Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație - Târgu Mureș - 10 posturi
3. Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație - Timișoara - 11 posturi
4. Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație - Craiova - 10 posturi
5. Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație - Constanța - 13 posturi
6. Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație - Iași - 12 posturi
7. Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație - Cluj - 13 posturi
8. Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație - Brașov - 10 posturi
Instituții care funcționează în subordinea Ministerului Economiei și în coordonarea ministrului delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism
1. Autoritatea Națională pentru Turism - 153 posturi

ANEXA Nr. 3

Mijloacele de transport și consumul de carburanți pentru activități specifice

Unitatea Tipul mijlocului de transport Numărul maxim aprobat (bucăți) Consumul maxim de carburant pentru un vehicul (litri/lună)
1 2 3 4
Aparatul propriu*)
Pentru transport marfă și persoane (delegații) Autovehicule 10 300

*) Exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.

NOTE:

1. Nu se consideră depășiri la consumul de carburanți normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unități.

2. Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al departamentului pot fi conduse și de demnitari sau de alte categorii de salariați cu funcții de răspundere, nominalizați prin ordin al ministrului delegat.

ANEXA Nr. 4

SITUAȚIA
bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism

1. Imobil construcție P + 3, situat în str. Poterași nr. 11, sectorul 4, București

2. Imobil construcție și teren, situat în Șos. Viilor nr. 38, sectorul 5, București

3. Imobil situat în Șos. Olteniței nr. 225 A, sectorul 4, București.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...