Curtea Constituțională

Decizia nr. 233/2013 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 546/2002 privind grațierea și procedura acordării grațierii

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 iulie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Augustin Zegrean - președinte
Aspazia Cojocaru - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Mircea Ștefan Minea - judecător
Iulia Antoanella Motoc - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Tudorel Toader - judecător
Cristina Toma - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu.

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 546/2002 privind grațierea și procedura acordării grațierii, excepție ridicată de Florin Boboc în Dosarul nr. 13.709/245/2011 al Curții de Apel Iași - Secția penală și pentru cauze cu minori și care constituie obiectul Dosarului nr. 1.550D/2012 al Curții Constituționale.

La apelul nominal se constată lipsa autorului excepției, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cauzei și arată că la dosar autorul criticii a depus note scrise pentru admiterea excepției de neconstituționalitate.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată. În esență, acesta arată că, în speță, nu se pune problema de aplicare doar a unuia dintre cele două texte invocate de autorul excepției, art. 13 alin. (2) din Legea nr. 546/2002, respectiv art. 136 alin. 3 din Codul penal. Acestea se completează și se aplică împreună, legea-cadru venind cu precizări în completarea dispozițiilor Codului penal. De asemenea, consideră că, atâta vreme cât o pedeapsă nu există, nu se poate pune problema grațierii.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 26 noiembrie 2012, pronunțată în Dosarul nr. 13.709/245/2011, Curtea de Apel Iași - Secția penală și pentru cauze cu minori a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 546/2002 privind grațierea și procedura acordării grațierii, excepție ridicată de Florin Boboc într-o cauză ce are ca obiect "infracțiuni privind circulația pe drumurile publice".

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia arată că instanța de judecată nu a aplicat în mod corect legea mai favorabilă, respectiv art. 136 alin. 3 din Codul penal, potrivit căruia, în caz de grațiere, termenul de reabilitare curge de la data actului de grațiere. De asemenea, instanța de drept comun a reținut în mod nelegal aplicarea dispozițiilor art. 37 lit. b) din Codul penal referitoare la recidiva postexecutorie.

În continuare, arată că textul de lege criticat instituie un tratament inegal pentru persoanele aflate în aceeași situație juridică. Astfel, în cazul în care o faptă a fost comisă în participație de mai mulți autori, este posibil ca, din motive obiective, unul dintre autori să fie condamnat la o dată ulterioară și deci să fie privat de drepturile de care au beneficiat ceilalți, respectiv să fie lipsit de efectele reabilitării pentru perioada cuprinsă între intrarea în vigoare a actului de grațiere și rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.

Consideră că interpretarea eronată a legii de către instanțele de judecată a devenit o regulă unitară, ce schimbă în esență voința legiuitorului, astfel încât se impune verificarea de către Curtea Constituțională a textului de lege criticat. Dispozițiile de lege criticate sunt neconstituționale în măsura în care se interpretează că efectele grațierii se aplică nu doar pedepselor aplicate, ci și tuturor instituțiilor de drept penal (de exemplu, termenului de reabilitare, în speța de față).

Curtea de Apel Iași - Secția penală și pentru cauze cu minori apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Avocatul Poporului apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, deoarece norma legală supusă controlului de constituționalitate dispune pentru viitor și nu conține nicio dispoziție de excludere a aplicării de către instanța de judecată a legii penale mai favorabile. De asemenea, această normă se aplică tuturor persoanelor condamnate care au săvârșit faptele anterior datei prevăzute în legea de grațiere, fără discriminări pe considerente arbitrare.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse de autorul excepției, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele: Curtea Constituțională este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl reprezintă prevederile art. 13 alin. (2) din Legea nr. 546/2002 privind grațierea și procedura acordării grațierii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 16 octombrie 2002, cu următorul conținut:

"

Atunci când legea de grațiere intră în vigoare înaintea rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, grațierea își produce efectele numai de la data rămânerii definitive a hotărârii."

Autorul excepției susține că textul de lege criticat contravine dispozițiilor constituționale ale art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea legii civile, art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în drepturi a cetățenilor și art. 20 referitor la tratatele internaționale privind drepturile omului.

De asemenea, apreciază că sunt încălcate și prevederile art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că reglementarea de lege criticată a mai făcut obiect al controlului de constituționalitate, prin raportare la aceleași dispoziții constituționale și internaționale invocate și în prezenta cauză. În acest sens este, de exemplu, Decizia nr. 385 din 25 martie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 5 mai 2008, prin care Curtea a constatat conformitatea cu prevederile Legii fundamentale a textului de lege supus controlului. Cu același prilej, Curtea a reținut, totodată, că modul de aplicare a dispozițiilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 546/2002 nu reprezintă o problemă de constituționalitate, ci una de interpretare, care nu intră în competența instanței de contencios constituțional. Și în prezenta cauză, Curtea observă că autorul excepției formulează critica de neconstituționalitate, în principal, din perspectiva modalității de aplicare și interpretare a legii de către instanța de judecată, astfel încât excepția urmează să fie respinsă ca inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 546/2002 privind grațierea și procedura acordării grațierii, excepție ridicată de Florin Boboc în Dosarul nr. 13.709/245/2011 al Curții de Apel Iași - Secția penală și pentru cauze cu minori.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Curții de Apel Iași - Secția penală și pentru cauze cu minori și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 21 mai 2013.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE
AUGUSTIN ZEGREAN
Magistrat-asistent,
Cristina Toma
;
se încarcă...