Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Normele metodologice pentru aplicarea procedurilor privind raportarea situațiilor de insolvență a unităților administrativ-teritoriale din 18.06.2013

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 iulie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

(1) Orice creditor sau grup de creditori care are una ori mai multe creanțe certe, lichide și exigibile împotriva unei unități administrativ-teritoriale, cu o valoare însumată care depășește 50% din bugetul acesteia pe o perioadă de 120 de zile consecutive, poate introduce la tribunalul în a cărui circumscripție își are sediul unitatea administrativ-teritorială o cerere de deschidere a procedurii insolvenței acestei unități administrativ-teritoriale.

(2) În termen de 30 de zile de la solicitarea oricărei persoane interesate, ordonatorul principal de credite al unității administrativ-teritoriale are obligația furnizării situației economico-financiare și a concluziei de încadrare sau neîncadrare în situația de insolvență.

(3) Ordonatorul principal de credite al unității administrativteritoriale are obligația ca, în termen de 15 zile de la constatarea stării de insolvență care a intervenit potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, să solicite deschiderea procedurii privind insolvența unității administrativ-teritoriale, prin cerere depusă la tribunalul în a cărui circumscripție se află unitatea administrativ-teritorială respectivă.

(4) Ordonatorul principal de credite, în termen de 5 zile de la declararea situației de insolvență, solicită înregistrarea acesteia la direcția generală a finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, în Registrul local al situațiilor de insolvență a unităților administrativ-teritoriale.

(5) În Registrul local al situațiilor de insolvență a unităților administrativ-teritoriale sunt înscrise toate unitățile administrativ-teritoriale aflate în situația de deschidere/închidere a procedurii de insolvență.

Art. 2. -

În vederea solicitării înregistrării hotărârii judecătorești de deschidere a procedurii de insolvență, ordonatorul principal de credite depune la direcția generală a finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, următoarele documente:

a) adresă de solicitare a înregistrării hotărârii judecătorești de deschidere a procedurii de insolvență;

b) hotărârea judecătorească de deschidere a procedurii de insolvență;

c) Situația privind analiza deschiderii procedurii de insolvență, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2a;

d) Lista creditorilor față de care există obligații de plată mai mari de 120 de zile, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2b.

Art. 3. -

Directorul direcției generale a finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București desemnează structura organizatorică din cadrul direcției care întocmește și gestionează Registrul local al situațiilor de insolvență a unităților administrativ-teritoriale.

Art. 4. -

(1) Direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București înregistrează situațiile de deschidere a procedurii de insolvență în ordinea depunerii lor de către ordonatorul principal de credite.

(2) La verificarea documentelor prevăzute la art. 2, direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București au în vedere următoarele:

a) adresa de solicitare a înregistrării hotărârii judecătorești de deschidere a procedurii de insolvență să fie semnată de ordonatorul principal de credite și să aibă aplicată ștampila unității administrativ-teritoriale. În cazul în care calitatea de ordonator principal de credite revine altei persoane decât primarul sau președintele consiliului județean, după caz, se va atașa și documentul de delegare a atribuțiilor de ordonator principal de credite;

b) la anexa nr. 2a se verifică următoarele:

b1) totalul cheltuielilor bugetului general centralizat al unității administrativ-teritoriale, coloana 1, să corespundă cu totalul cheltuielilor prevăzute în ultimul buget general centralizat al unității administrativ-teritoriale, depus la direcția generală a finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București;

b2) valoarea obligațiilor de plată, lichide și exigibile, mai vechi de 120 de zile, cu excepția celor aflate în litigiu comercial, prevăzute în coloana 2, să corespundă cu valoarea plăților restante mai vechi de 120 de zile declarate în "Situația plăților restante" întocmită conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și ale unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare, la finele lunii anterioare declarării deschiderii procedurii de insolvență. În situația în care valoarea plăților restante mai vechi de 120 de zile prezentate în anexa nr. 2a este mai mare/mică decât cea raportată la finele lunii anterioare deschiderii procedurii de insolvență, ordonatorii principali de credite depun o notă justificativă, prin care motivează diferența, pe propria răspundere;

b3) valoarea plăților restante aferente drepturile salariale prevăzute în coloana 4 corespunde cu valoarea plăților restante față de salariați mai vechi de 120 de zile declarate în "Situația plăților restante" întocmită conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare, la finele lunii anterioare deschiderii procedurii de insolvență. În situația în care valoarea plăților restante mai vechi de 120 de zile prezentate în anexa nr. 2a este mai mare/mică decât cea raportată la finele lunii anterioare deschiderii procedurii de insolvență, ordonatorii principali de credite depun o notă justificativă, prin care motivează diferența, pe propria răspundere;

c) la anexa nr. 2b se verifică ca valoarea obligațiilor de plată mai vechi de 120 de zile, coloana 3 din anexa nr. 2b, să fie egală cu valoarea obligațiilor de plată, lichide și exigibile, mai vechi de 120 de zile, cu excepția celor aflate în litigiu comercial, prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 2a;

d) documentația să fie transmisă în termen de 5 zile de la notificarea hotărârii judecătorești de deschidere a procedurii de insolvență, întrucât nerespectarea termenului constituie contravenție.

(3) Ordonatorii principali de credite răspund pentru corectitudinea și realitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la art. 2.

Art. 5. -

Pe baza documentelor depuse de ordonatorul principal de credite direcția generală a finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București înregistrează hotărârea judecătorească de deschidere a procedurii de insolvență în Registrul local al situațiilor de insolvență a unităților administrativ-teritoriale, întocmit potrivit modelului din anexa nr. 2c.

Art. 6. -

(1) Direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București publică pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice Registrul local al situațiilor de insolvență a unităților administrativ-teritoriale.

(2) Registrul local al situațiilor de insolvență a unităților administrativ-teritoriale se actualizează permanent, ori de câte ori pentru o unitate administrativ-teritorială este deschisă/închisă procedura de insolvență.

Art. 7. -

(1) În cazul în care nu mai sunt îndeplinite condițiile stării de insolvență a unității administrativ-teritoriale, judecătorul-sindic pronunță o sentință de închidere a procedurii, chiar dacă nu au fost stinse toate creanțele cuprinse în planul de redresare a stării de insolvență. Sentința de închidere a procedurii de insolvență este notificată de ordonatorul principal de credite/administratorul judiciar direcției generale a finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, după caz, pentru efectuarea mențiunii în Registrul local al situațiilor de insolvență a unităților administrativ-teritoriale.

(2) După adoptarea hotărârii judecătorești de închidere a procedurii de insolvență, ordonatorul principal de credite notifică, în termen de 5 zile, direcția generală a finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București în vederea înregistrării acesteia în Registrul local al situațiilor de insolvență a unităților administrativ-teritoriale.

Art. 8. -

(1) În vederea mențiunii închiderii procedurii de insolvență în Registrul local al situațiilor de insolvență a unităților administrativ-teritoriale ordonatorul principal de credite/administratorul judiciar depune la direcția generală a finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București următoarele documente:

a) adresă de solicitare a mențiunii închiderii procedurii de insolvență în Registrul local al situațiilor de insolvență a unităților administrativ-teritoriale;

b) sentința de închidere a procedurii de insolvență;

c) Situația privind analiza închiderii procedurii de insolvență, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2a.

(2) Situația privind analiza închiderii procedurii de insolvență, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2a, se completează de către ordonatorul principal de credite/administratorul judiciar cu informațiile înregistrate la data închiderii procedurii de insolvență.

Art. 9. -

(1) Direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București înregistrează solicitările de mențiune a închiderii procedurii de insolvență a unității administrativ-teritoriale în Registrul local al situațiilor de insolvență a unităților administrativ-teritoriale în ordinea depunerii lor de către ordonatorii principali de credite/administratorii judiciari.

(2) La verificarea documentelor prevăzute la art. 8 alin. (1), direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București au în vedere verificările enumerate la art. 4 alin. (2) lit. a), b) și c).

Art. 10. -

Pe baza documentelor depuse de ordonatorul principal de credite/administratorul judiciar direcția generală a finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București înregistrează sentința de închidere a procedurii de insolvență în Registrul local al situațiilor de insolvență a unităților administrativ-teritoriale, întocmit potrivit modelului din anexa nr. 2c.

Art. 11. -

Direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București publică pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice mențiunea închiderii procedurii de insolvență a unității administrativ-teritoriale în Registrul local al situațiilor de insolvență a unităților administrativ-teritoriale.

Art. 12. -

Direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București comunică lunar, până la data de 10 a lunii în curs pentru luna anterioară, Ministerului Finanțelor Publice, Direcției generale de sinteză a politicilor bugetare, situațiile de deschidere/închidere a procedurii de insolvență, întocmite potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2d.

Art. 13. -

Anexele nr. 2a, 2b, 2c și 2d fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 2a la normele metodologice

Unitatea administrativ-teritorială . .. .. .. .. .. .. .. .

Județul . .. .. .. .. .. .. .. .

Situația privind analiza deschiderii/închiderii procedurii de insolvență

- lei -
Totalul cheltuielilor bugetului general centralizat al unității administrativ-teritoriale*) la data de . .. .. .. . Valoarea obligațiilor de plată, lichide și exigibile, mai vechi de 120 de zile, cu excepția celor aflate în litigiu comercial, la data deschiderii/închiderii procedurii de insolvență Ponderea obligațiilor de plată în totalul cheltuielilor bugetului general centralizat al unității administrativ-teritoriale Valoarea plăților restante aferente drepturilor salariale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli și neachitate pe o perioadă mai mare de 120 de zile de la data scadenței
1 2 3=2/1*100 4

*) Totalul cheltuielilor bugetului general centralizat al unității administrativ-teritoriale reprezintă totalul cheltuielilor finanțate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXA Nr. 2b la normele metodologice

Unitatea administrativ-teritorială . .. .. .. .. .. .. .. .

Județul . .. .. .. .. .. .. .. .

Lista creditorilor față de care există obligații de plată mai mari de 120 de zile

- lei -
Nr. crt. Denumirea creditorilor față de care există obligații de plată mai mari de 120 de zile Codul unic de identificare Valoarea obligațiilor de plată mai mari de 120 de zile
1 2 3 4
1.
2.
3.
4.
.
.
.
.
.
.
. .
TOTAL

ANEXA Nr. 2c la normele metodologice

Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului . .. .. .. .. .. .. .. ../Municipiului București

Registrul local al situațiilor de insolvență a unităților administrativ-teritoriale

Nr. crt. Numărul și data înregistrării la DGFP Denumirea unității administrativ- teritoriale Codul unic de identificare Cod SIRUTA*) Numărul hotărârii judecătorești de deschidere/ închidere a procedurii de insolvență Data deschiderii/ închiderii procedurii de insolvență Totalul cheltuielilor bugetului general centralizat al unității administrativ- teritoriale**) la data de .. .. ..
- lei -
Valoarea obligațiilor de plată, lichide și exigibile, mai vechi de 120 de zile, cu excepția celor aflate în litigiu comercial, la data declarării situației de criză financiară
- lei -
Ponderea obligațiilor de plată în totalul cheltuielilor bugetului general centralizat al unității administrativ- teritoriale
- % -
Valoarea plăților restante aferente drepturilor salariale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli și neachitate pe o perioadă mai mare de 120 de zile de la data scadenței
- lei -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/8*100 11
1. a)
b)
2. a)
b)
3. a)
b)

*) Va fi furnizat de ordonatorul principal de credite pe propria răspundere.

**) Totalul cheltuielilor bugetului general centralizat al unității administrativ-teritoriale reprezintă totalul cheltuielilor finanțate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

NOTE:

- La lit. a) se înregistrează unitățile administrativ-teritoriale la care a fost deschisă procedura de insolvență.

- La lit. b) se înregistrează unitățile administrativ-teritoriale la care s-a închis procedura de insolvență.

ANEXA Nr. 2d la normele metodologice

Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului . .. .. .. .. .. .. .. ../Municipiului București

Situația de deschidere/închidere a procedurii de insolvență pe luna . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Nr. crt. Numărul și data înregistrării la DGFP Denumirea unității administrativ-teritoriale Codul unic de identificare Cod SIRUTA*) Numărul hotărârii judecătorești de deschidere/ închidere a procedurii de insolvență Data deschiderii/ închiderii procedurii de insolvență
1 2 3 4 5 6 7
1. a)
b)
2. a)
b)
3. a)
b)
4. a)
b)

*) Va fi furnizat de ordonatorul principal de credite pe propria răspundere.

NOTE:

- La lit. a) se înregistrează unitățile administrativ-teritoriale la care a fost deschisă procedura de insolvență.

- La lit. b) se înregistrează unitățile administrativ-teritoriale la care s-a închis procedura de insolvență.

;
se încarcă...