Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Normele metodologice pentru aplicarea procedurilor privind raportarea situațiilor de criză financiară a unităților administrativ-teritoriale din 18.06.2013

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 iulie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

(1) În termen de 30 de zile de la sesizarea situației de criză financiară de către persoanele prevăzute la art. 74 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorul principal de credite al unității administrativ-teritoriale are obligația furnizării situației economico-financiare și a concluziei de încadrare sau neîncadrare în situația de criză financiară. Autoritatea deliberativă ia act, prin adoptarea unei hotărâri, de existența situației de criză financiară.

(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la adoptarea hotărârii autorității deliberative de declarare a situației de criză financiară, ordonatorul principal de credite al unității administrativ-teritoriale solicită înregistrarea acesteia la direcția generală a finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, în Registrul local al situațiilor de criză financiară a unităților administrativteritoriale.

(3) În Registrul local al situațiilor de criză financiară a unităților administrativ-teritoriale sunt înscrise toate unitățile administrativ-teritoriale aflate în situație de criză financiară sau ieșite din situație de criză financiară.

Art. 2. -

În vederea solicitării înregistrării hotărârii autorității deliberative de declarare a situației de criză financiară ordonatorul principal de credite depune la direcția generală a finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București următoarele documente:

a) adresă de solicitare a înregistrării hotărârii autorității deliberative de declarare a situației de criză financiară;

b) hotărârea autorității deliberative de declarare a situației de criză financiară;

c) sesizarea situației de criză financiară de către persoanele prevăzute la art. 74 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

d) Situația privind analiza declarării situației de criză financiară, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1a;

e) Lista creditorilor față de care există obligații de plată mai mari de 90 de zile, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1b.

Art. 3. -

Directorul direcției generale a finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București desemnează structura organizatorică din cadrul direcției care întocmește și gestionează Registrul local al situațiilor de criză financiară a unităților administrativ-teritoriale.

Art. 4. -

(1) Direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București înregistrează solicitările de declarare a situației de criză financiară în ordinea depunerii lor de către ordonatorii principali de credite.

(2) La verificarea documentelor prevăzute la art. 2, direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București au în vedere următoarele:

a) adresa de solicitare a înregistrării hotărârii autorității deliberative de declarare a situației de criză financiară să aibă aplicată semnătura ordonatorului principal de credite și ștampila unității administrativ-teritoriale. În cazul în care calitatea de ordonator principal de credite revine altei persoane decât primarul sau președintele consiliului județean, după caz, se va atașa și documentul de delegare a atribuțiilor de ordonator principal de credite;

b) la anexa nr. 1a se verifică următoarele:

b1) totalul cheltuielilor bugetului general centralizat al unității administrativ-teritoriale, coloana 1, să corespundă cu totalul cheltuielilor prevăzute în ultimul buget general centralizat al unității administrativ-teritoriale, depus la direcția generală a finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București;

b2) valoarea obligațiilor de plată, lichide și exigibile, mai vechi de 90 de zile, cu excepția celor aflate în litigiu comercial, prevăzute în coloana 2, să corespundă cu totalul plăților restante mai vechi de 90 de zile declarate în "Situația plăților restante" întocmită conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și ale unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare, la finele lunii anterioare declarării situației de criză financiară. În situația în care valoarea plăților restante mai vechi de 90 de zile prezentate în anexa nr. 1a este mai mare/mică decât cea raportată la finele lunii anterioare declarării situației de criză financiară, ordonatorii principali de credite depun o notă justificativă, prin care motivează diferența, pe propria răspundere;

b3) valoarea plăților restante aferente drepturilor salariale prevăzute în coloana 4 și coloana 5 corespunde cu valoarea plăților restante față de salariați mai vechi de 90 de zile declarate în "Situația plăților restante" întocmită conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare, la finele lunii anterioare declarării situației de criză financiară. În situația în care valoarea plăților restante mai vechi de 90 de zile prezentate în anexa nr. 1a este mai mare/mică decât cea raportată la finele lunii anterioare declarării situației de criză financiară, ordonatorii principali de credite depun o notă justificativă, prin care motivează diferența, pe propria răspundere;

c) la anexa nr. 1b se verifică ca valoarea obligațiilor de plată mai vechi de 90 de zile, prevăzută în coloana 3 din anexa nr. 1b, să fie egală cu valoarea obligațiilor de plată, lichide și exigibile, mai vechi de 90 de zile, cu excepția celor aflate în litigiu comercial, prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 1a;

d) documentația să fie transmisă în termen de 5 zile de la adoptarea hotărârii autorității deliberative de declarare a situației de criză financiară, întrucât nerespectarea termenului constituie contravenție.

(3) Ordonatorii principali de credite răspund pentru corectitudinea și realitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la art. 2.

Art. 5. -

Pe baza documentelor depuse de ordonatorul principal de credite direcția generală a finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București înregistrează hotărârea autorității deliberative de declarare a situației de criză financiară în Registrul local al situațiilor de criză financiară a unităților administrativ-teritoriale, întocmit potrivit modelului din anexa nr. 1c.

Art. 6. -

(1) Direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București publică pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice Registrul local al situațiilor de criză financiară a unităților administrativ-teritoriale.

(2) Registrul local al situațiilor de criză financiară a unităților administrativ-teritoriale se actualizează permanent, ori de câte ori pentru o unitate administrativ-teritorială este declarată situația de criză financiară sau încetează starea de criză financiară.

Art. 7. -

(1) La cererea ordonatorului principal de credite și cu avizul consultativ al Comitetului pentru situații de criză financiară, autoritatea deliberativă declară încetarea situației de criză financiară, prin adoptarea unei hotărâri, cu respectarea prevederilor art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrativ-teritoriale.

(2) După adoptarea hotărârii autorității deliberative de declarare a încetării situației de criză financiară, ordonatorul principal de credite notifică, în termen de 5 zile, direcția generală a finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București în vederea radierii înscrierii crizei financiare a unității administrativ-teritoriale din Registrul local al situațiilor de criză financiară a unităților administrativ-teritoriale.

Art. 8. -

(1) În vederea radierii înscrierii crizei financiare a unității administrativ-teritoriale din Registrul local al situațiilor de criză financiară a unităților administrativ-teritoriale ordonatorul principal de credite depune la direcția generală a finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București următoarele documente:

a) adresă de solicitare a radierii înscrierii crizei financiare a unității administrativ-teritoriale din Registrul local al situațiilor de criză financiară a unităților administrativ-teritoriale;

b) hotărârea autorității deliberative de declarare a încetării situației de criză financiară;

c) Situația privind analiza încetării situației de criză financiară, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1a.

(2) Situația privind analiza încetării situației de criză financiară, anexa nr. 1a, se completează de către ordonatorul principal de credite cu informațiile înregistrate la data încetării situației de criză financiară.

Art. 9. -

(1) Direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București înregistrează solicitările de radiere a înscrierii crizei financiare a unității administrativ-teritoriale din Registrul local al situațiilor de criză financiară a unităților administrativ-teritoriale în ordinea depunerii lor de către ordonatorii principali de credite.

(2) La verificarea documentelor prevăzute la art. 8 alin. (1), direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București au în vedere verificările enumerate la art. 4 alin. (2) lit. a), b) și c).

Art. 10. -

Pe baza documentelor depuse de ordonatorul principal de credite direcția generală a finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București înregistrează hotărârea autorității deliberative de încetare a situației de criză financiară în Registrul local al situațiilor de criză financiară a unităților administrativ-teritoriale, întocmit potrivit modelului din anexa nr. 1c.

Art. 11. -

Direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București publică pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice radierea unității administrativteritoriale din Registrul local al situațiilor de criză financiară a unităților administrativ-teritoriale.

Art. 12. -

Direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București comunică lunar, până la data de 10 a lunii în curs pentru luna anterioară, Ministerului Finanțelor Publice, Direcției generale de sinteză a politicilor bugetare, situațiile de declarare/încetare a crizei financiare, întocmite potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1d.

Art. 13. -

Anexele nr. 1a, 1b, 1c și 1d fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1a la normele metodologice

Unitatea administrativ-teritorială . .. .. .. .. .. .. .. .

Județul . .. .. .. .. .. .. .. .

Situația privind analiza declarării/încetării situației de criză financiară

- lei -
Totalul cheltuielilor bugetului general centralizat al unității administrativ-teritoriale*) la data de .. .. .. .. .. Valoarea obligațiilor de plată, lichide și exigibile, mai vechi de 90 de zile, cu excepția celor aflate în litigiu comercial, la data declarării/încetării situației de criză financiară Ponderea obligațiilor de plată în totalul cheltuielilor bugetului general centralizat al unității administrativ-teritoriale Valoarea plăților restante aferente drepturilor salariale prevăzute în bugetul local de venituri și cheltuieli și neachitate pe o perioadă mai mare de 90 de zile de la data scadenței Valoarea plăților restante aferente drepturilor salariale prevăzute în bugetele instituțiilor sau serviciilor publice de interes local sau județean, după caz, și neachitate pe o perioadă mai mare de 90 de zile de la data scadenței
1 2 3=2/1*100 4 5

*) Totalul cheltuielilor bugetului general centralizat al unității administrativ-teritoriale reprezintă totalul cheltuielilor finanțate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXA Nr. 1b la normele metodologice

Unitatea administrativ-teritorială . .. .. .. .. .. .. .. .

Județul . .. .. .. .. .. .. .. .

Lista creditorilor față de care există obligații de plată mai mari de 90 de zile

- lei -
Nr. crt. Denumirea creditorilor față de care există obligații de plată mai mari de 90 de zile Codul unic de identificare Valoarea obligațiilor de plată, mai mari de 90 de zile
1 2 3 4
1.
2.
3.
4.
.
.
.
.
.
.
. .
TOTAL

ANEXA Nr. 1c la normele metodologice

Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului . .. .. .. .. .. .. .. ../Municipiului București

Registrul local al situațiilor de criză financiară a unităților administrativ-teritoriale

Nr. crt. Numărul și data înregistrării la DGFP Denumirea unității administrativ- teritoriale Codul unic de identificare Cod SIRUTA*) Numărul hotărârii autorității deliberative de declarare/ încetare a situației de criză financiară Data intrării/
încetării situației de criză financiară
Totalul cheltuielilor bugetului general centralizat al unității administrativ- teritoriale**) la data de .. .. ..
- lei -
Valoarea obligațiilor de plată, lichide și exigibile, mai vechi de 90 de zile, cu excepția celor aflate în litigiu comercial, la data declarării situației de criză financiară
- lei -
Ponderea obligațiilor de plată în totalul cheltuielilor bugetului general centralizat al unității administrativ- teritoriale
- % -
Valoarea plăților restante aferente drepturilor salariale prevăzute în bugetul local de venituri și cheltuieli și neachitate pe o perioadă mai mare de 90 de zile de la data scadenței
- lei -
Valoarea plăților restante aferente drepturilor salariale prevăzute în bugetele instituțiilor sau serviciilor publice de interes local sau județean, după caz, și neachitate pe o perioadă mai mare de 90 de zile de la data scadenței
- lei -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9/8*100 11 12
1. a)
b)
2. a)
b)
3. a)
b)

*) Va fi furnizat de ordonatorul principal de credite pe propria răspundere.

**) Totalul cheltuielilor bugetului general centralizat al unității administrativ-teritoriale reprezintă totalul cheltuielilor finanțate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

NOTE:

- La lit. a) se înregistrează unitățile administrativ-teritoriale aflate în situația de criză financiară.

- La lit. b) se înregistrează unitățile administrativ-teritoriale la care a încetat situația de criză financiară.

ANEXA Nr. 1d la normele metodologice

Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului/Municipiului București

Situația de declarare/încetare a crizei financiare pe luna . .. .. .. .. .. .. ..

Nr. crt. Numărul și data înregistrării la DGFP Denumirea unității administrativ-teritoriale Codul unic de identificare Cod SIRUTA*) Numărul hotărârii autorității deliberative de declarare/
încetare a situației de criză financiară
Data intrării/
încetării situației de criză financiară
1 2 3 4 5 6 7
1. a)
b)
2. a)
b)
3. a)
b)
4. a)
b)

*) Va fi furnizat de ordonatorul principal de credite pe propria răspundere.

NOTE:

- La lit. a) se înregistrează unitățile administrativ-teritoriale aflate în situația de criză financiară.

- La lit. b) se înregistrează unitățile administrativ-teritoriale la care a încetat situația de criză financiară.

;
se încarcă...