Ministerul Afacerilor Externe - MAE

Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare din 21.06.2013

Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 iulie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Prezentele norme metodologice stabilesc metodologia de control al operațiunilor cu produse militare menționate la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 595/2004, cu modificările și completările ulterioare, de către Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul pentru controlul exporturilor, denumit în continuare ANCEX.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Ansamblul normelor metodologice cuprinde, pe capitole și secțiuni, normele metodologice privind autorizarea prin înregistrare, certificare și licență, activitatea de control și cooperarea cu industria.

Art. 2. -

Pentru scopul prezentelor norme metodologice, termenii specifici utilizați sunt cei definiți la art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 595/2004, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanță de urgență.

Art. 3. -

(1) În cadrul procesului de autorizare prin licență pentru derularea operațiunilor cu produse militare, solicitantul parcurge, după caz, următoarele etape:

a) stabilirea caracterului de produs militar prin încadrarea lui în Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni;

b) încadrarea operațiunii care urmează să fie realizată în unul dintre tipurile de operațiuni prevăzute la art. 1 alin. (1) din ordonanța de urgență;

c) solicitarea la ANCEX, în nume propriu, a înregistrării și, după caz, a certificării;

d) solicitarea la ANCEX, în nume propriu, a eliberării licenței de export, import, transfer, intermediere, tranzit sau transbordare, după caz;

e) completarea și depunerea la sediul ANCEX a formularelor corespunzătoare stabilite în anexele la prezentele norme, însoțite de documentația prevăzută de prezentele norme metodologice și de autorizația eliberată de autoritățile publice abilitate, după caz.

(2) Cererile de înregistrare, de certificare sau de licență, împreună cu datele și informațiile cu privire la oricare dintre elementele referitoare la operațiunile cu produse militare sunt semnate de către reprezentantul legal al persoanei juridice, abilitat să angajeze răspunderea juridică sau, după caz, de către persoanele fizice interesate.

(3) Răspunderea pentru corectitudinea datelor și a informațiilor prezentate în sprijinul cererilor de înregistrare, certificare, consultanță sau de licență revine solicitanților.

(4) Corelarea termenelor procesului de autorizare prin licență a operațiunilor cu produse militare, cu termenele prevăzute în documentele comerciale, cade în responsabilitatea exclusivă a solicitantului de licență.

Art. 4. -

(1) Persoanele juridice, inclusiv autoritățile publice care desfășoară operațiuni cu produse militare, au obligația să desemneze o structură administrativă distinctă sau, după caz, cel puțin o persoană competentă, cu atribuții și responsabilități exprese în domeniul exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, denumită în continuare persoană de contact.

(2) Persoana de contact are următoarele obligații:

a) să cunoască legislația română în domeniul controlului exporturilor de produse militare,

b) să se informeze cu privire la noutățile apărute în domeniul controlului exporturilor de produse militare,

c) să manifeste corectitudine, transparență, rigoare și responsabilitate în comunicarea cu ANCEX.

Art. 5. -

Persoanele prevăzute la art. 3 din ordonanța de urgență, care desfășoară operațiuni de comerț exterior cu produse militare, au obligația să participe la activitățile organizate de ANCEX pentru informarea cu privire la aplicarea legislației naționale în domeniu.

Art. 6. -

(1) Persoanele prevăzute la art. 3 din ordonanța de urgență sunt obligate să păstreze timp de 15 ani toate documentele privind operațiunile efectuate cu produse militare supuse regimului de control.

(2) În cazul produselor militare care fac obiectul unor instrumente internaționale privind trasabilitatea, persoanele prevăzute la art. 3 din ordonanța de urgență au obligația de a păstra cel puțin 20 de ani documentele privind operațiunile de export, import, transfer sau de intermediere efectuate.

(3) Persoanele prevăzute la art. 3 din ordonanța de urgență, care desfășoară operațiuni de comerț exterior cu produse militare, sunt obligate să păstreze evidențe detaliate privind facturile, modul de ambalare a mărfurilor, mijlocul de transport, documentele de transport, documentele vamale, alte documente necesare la identificarea elementelor privind operațiunea și să transmită la ANCEX datele deținute, prin raportări periodice sau la cerere.

CAPITOLUL II Înregistrarea

Art. 7. -

În vederea efectuării de operațiuni de comerț exterior cu produse militare, orice persoană juridică sau fizică rezidentă în România, inclusiv autoritățile publice, are obligația de a se înregistra la ANCEX.

Art. 8. -

Înregistrarea se efectuează pentru una sau mai multe operațiuni de comerț exterior, cu una ori mai multe categorii de produse militare din Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni și are valabilitate maximum 3 ani de la data emiterii.

SECȚIUNEA 1 Procedura de înregistrare

Art. 9. -

(1) În vederea înregistrării, solicitantul trebuie să depună la ANCEX cererea de înregistrare și angajamentul, semnate de reprezentantul persoanei juridice abilitat să angajeze răspunderea juridică conform prevederilor legale sau de către persoana fizică interesată, după caz.

(2) În cazul persoanelor juridice, cererea de înregistrare va fi însoțită de următoarele documente:

a) curriculum vitae (model european) al persoanei care semnează cererea și angajamentul;

b) cazierul judiciar în original;

c) o declarație pe propria răspundere referitoare la neimplicarea acesteia în activități interzise de ordonanța de urgență;

d) certificatul de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comerțului, în copie;

e) certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în original sau copie legalizată;

f) împuternicire pentru persoana de contact;

g) curriculum vitae (model european) al persoanei de contact;

h) împuternicire și datele de identificare pentru persoanele desemnate să depună sau să ridice documentele la ori de la ANCEX;

i) documentele de înființare și funcționare, precum și actele adiționale întocmite ulterior, în copie;

j) certificatul fiscal din care să rezulte situația plăților către bugetul de stat, în original;

k) numerele conturilor în lei și în valută;

l) un document de prezentare al persoanei juridice (activități specifice, liste de produse, organizare, parteneri comerciali reprezentativi);

m) raportul de gestiune și/sau raportul administratorului, după caz;

n) alte documente relevante pe care ANCEX le poate solicita la depunerea dosarului sau pe parcursul procesului de înregistrare, inclusiv planul de afaceri pentru anul în curs, contractele încheiate pentru derularea unor operațiuni cu produse militare etc.

(3) În cazul persoanelor fizice, cererea de înregistrare va fi însoțită de următoarele documente:

a) curriculum vitae (model european) al persoanei care semnează cererea și angajamentul;

b) cazierul judiciar și copia actului de identitate;

c) o declarație pe propria răspundere referitoare la neimplicarea acesteia în activități interzise de ordonanța de urgență;

d) certificatul de înregistrare ca persoană fizică autorizată la Oficiul Național al Registrului Comerțului;

e) certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în original sau copie legalizată, în care să se precizeze ca obiect de activitate, după caz: "intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific n.c.a. (cod CAEN 4618), alte activități de servicii-suport pentru întreprinderi n.c.a. (cod CAEN 8299), activități de consultanță pentru afaceri și management (cod CAEN 7022), comerț cu ridicata nespecializat (cod CAEN 4690);

f) certificat de atestare fiscală;

g) numerele conturilor în lei și în valută;

h) un document de prezentare a solicitantului (activități specifice, parteneri comerciali reprezentativi);

i) alte documente relevante pe care ANCEX le poate solicita la depunerea dosarului sau pe parcursul procesului de înregistrare.

(4) În situația în care se solicită o nouă înregistrare se prezintă și un raport privind operațiunile de comerț exterior cu produse militare derulate pe baza documentelor eliberate de ANCEX, conform unui model de raportare aprobat prin ordinul ministrului afacerilor externe.

(5) Solicitantul persoană juridică trebuie să dețină un capital social de minimum 25.000 euro, după caz.

Art. 10. -

Cererile de înregistrare se soluționează în termen de maximum 90 de zile de la data depunerii documentației complete, în condițiile legii.

Art. 11. -

(1) ANCEX solicită în scris Ministerului Apărării Naționale prezentarea avizului privind înregistrarea persoanelor prevăzute la art. 3 din ordonanța de urgență.

(2) Netransmiterea de către Ministerul Apărării Naționale a avizului în termen de 45 de zile se consideră aviz favorabil, conform procedurii de avizare tacite.

Art. 12. -

Cererile de înregistrare se aprobă sau se resping prin decizie a directorului general ANCEX.

Art. 13. -

Cererea de înregistrare se respinge în oricare dintre următoarele situații:

a) avizul nefavorabil al Ministerului Apărării Naționale;

b) împotriva persoanei care angajează răspunderea juridică sau reprezintă persoana solicitantă, conform documentelor depuse în susținerea cererii de înregistrare, a fost emisă o hotărâre judecătorească rămasă definitivă privind fapte penale;

c) durata de funcționare a persoanei juridice, conform actelor de înființare, a expirat;

d) solicitantul nu a respectat regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, definit conform legislației în vigoare;

e) alte situații constatate sau reclamate de către alte instituții abilitate.

Art. 14. -

(1) În cazul respingerii cererii de înregistrare, solicitantul este informat în termen de 30 de zile de la emiterea deciziei directorului general al ANCEX.

(2) Solicitantul poate reveni cu o nouă cerere, după înlăturarea cauzelor care au determinat respingerea cererii de înregistrare, dar nu mai devreme de 6 luni de la data refuzului.

Art. 15. -

(1) Cererea de înregistrare se returnează fără acțiune, în oricare dintre următoarele situații:

a) în obiectul de activitate al persoanei juridice sau fizice nu sunt prevăzute activități care să corespundă operațiunilor de comerț exterior solicitate;

b) documentele privind sediul social sau punctul de lucru nu mai au valabilitate;

c) modificările actelor de înființare nu au fost declarate și înscrise la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

(2) Persoana solicitantă poate reveni cu o nouă cerere de înregistrare după înlăturarea cauzelor care au determinat returnarea fără acțiune a cererii de înregistrare, dar nu mai devreme de 30 de zile de la data comunicării.

SECȚIUNEA a 2-a Regimul de înregistrare

Art. 16. -

(1) Persoanele înregistrate au obligația să asigure implementarea Programului intern de asigurare a conformității operațiunilor de comerț exterior cu produse militare, denumit în continuare PIC, întocmit conform procedurilor ANCEX.

(2) Persoanele înregistrate au obligația de a se informa în permanență cu privire la cele mai recente evoluții în domeniul controlului exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, prin accesarea website-ului ANCEX.

Art. 17. -

(1) În cazul persoanelor care au mai desfășurat operațiuni de comerț exterior cu produse militare și care depun o cerere de înregistrare, domeniul de înregistrare se va acorda luând în considerare operațiunile și categoriile de produse militare care au făcut obiectul licențelor utilizate până la acea dată, dacă cererea nu este însoțită de documente relevante care să justifice necesitatea și oportunitatea înregistrării altor operațiuni cu produse militare.

(2) În termenul de valabilitate a înregistrării titularul poate solicita extinderea domeniului de înregistrare pentru alte operațiuni sau categorii de produse militare. Persoana înregistrată va depune o adresă în care să justifice necesitatea extinderii domeniului de înregistrare, susținută de cererea de eliberare a licenței corespunzătoare și/sau alte documente relevante.

(3) Cererea de extindere a domeniului de înregistrare se aprobă prin decizie a directorului general al ANCEX, păstrându-se termenul-limită de valabilitate a înregistrării în vigoare.

(4) Pentru prelungirea înregistrării solicitantul va depune o nouă cerere de înregistrare cu cel puțin 60 de zile înaintea expirării înregistrării în vigoare.

(5) Înregistrarea nu garantează eliberarea licențelor pentru operațiunile cu produse militare solicitate.

CAPITOLUL III Certificarea

Art. 18. -

Persoanele juridice, prevăzute la art. 3 din ordonanța de urgență, care au și calitatea de destinatar, pot beneficia de licențe generale de transfer de produse militare, emise de autorități din alte state membre ale Uniunii Europene, numai după certificarea lor de către ANCEX.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...