Guvernul României

Hotărârea nr. 403/2013 pentru aprobarea Strategiei privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel național

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 iulie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. II alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2008 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 333/2009,

Guvernul României aprobă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Strategia privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel național, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.213/2009 pentru aprobarea Strategiei privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel național, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 26 octombrie 2009, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul pentru societatea informațională,
Dan Nica
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul culturii,
Daniel-Constantin Barbu
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlățean

București, 19 iunie 2013.

Nr. 403.

ANEXĂ

STRATEGIE
privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel național

CAPITOLUL I Cadrul general

1. În conformitate cu obligațiile asumate ca stat membru al Uniunii Europene, raportat și la angajamentul pe care România și l-a asumat ca țară semnatară a Actelor finale ale Conferinței Regionale de Radiocomunicații de la Geneva 2006 (RRC-06), organizată de Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (UIT), Guvernul României decide, prin prezentul document de strategie, implementarea serviciilor de televiziune digitală terestră la nivel național și finalizarea procesului de încetare a serviciilor de televiziune analogică terestră până la 17 iunie 2015. Această acțiune nu va implica doar schimbări tehnice, ci va presupune modernizarea peisajului audiovizual, aducând cu sine introducerea pas cu pas a noilor reglementări menite să asigure o utilizare eficientă a spectrului radio, realizată prin migrarea spre televiziunea digitală, precum și campanii de informare ce vor facilita înțelegerea a ceea ce presupune tranziția și ulterior realizarea acesteia.

2. Conversia televiziunii terestre de la transmisia analogică la cea digitală este parte componentă a tranziției generale spre oportunitățile oferite de rețelele de comunicații electronice cu performanță superioară care permit transmiterea pe lângă serviciile terestre de televiziune și a serviciilor de date către terminale.

3. Procesul de tranziție trebuie să ia în considerare un cumul de factori esențiali, în corelație cu structura și caracteristicile populației, dar și cu mediile și modalitățile de acces la serviciile de televiziune.

CAPITOLUL II Obiective strategice

Având în vedere necesitățile de dezvoltare a societății românești, precum și angajamentele asumate în cadrul organizațiilor internaționale în care România este parte, s-au conturat următoarele obiective fundamentale ale Strategiei privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel național, denumită în continuare Strategia:

2.1. realizarea tranziției complete și efective de la serviciile de televiziune analogice terestre la serviciile de televiziune terestre în format digital și încetarea completă a emisiilor analogice până la data de 17 iunie 2015;

2.2. dezvoltarea echilibrată a infrastructurii pentru furnizarea de servicii de televiziune în format digital, prin intermediul transmisiilor terestre, pe teritoriul întregii țări;

2.3. stabilirea soluțiilor optime de tranziție pentru evitarea interferențelor prejudiciabile în condițiile în care transmisiile analogice și cele în format digital vor fi difuzate o perioadă de timp simultan, iar spectrul radio va fi supraaglomerat;

2.4. optimizarea utilizării resurselor spectrale, concomitent cu stabilirea unor condiții tehnice specifice, care să permită implementarea tehnologiilor în format digital, în conformitate cu planul digital stabilit în cadrul RRC-06, cu modificările ulterioare;

2.5. stabilirea principiilor generale pentru dezvoltarea unui mediu concurențial și propice investițiilor pe piața serviciilor de televiziune în format digital, cu asigurarea respectării exprimării pluraliste de idei și de opinii în cadrul conținutului serviciilor media audiovizuale transmise de furnizorii de servicii media audiovizuale aflați sub jurisdicția României, a pluralismului surselor de informare a publicului și a unui raport echilibrat între serviciile de programe cu acoperire națională și serviciile locale, regionale ori tematice;

2.6. implementarea flexibilă a noilor servicii de televiziune în format digital utilizând tehnologii avansate de transmisie și permițând dezvoltarea de viitoare tehnologii, în funcție de cererile pieței pentru astfel de servicii;

2.7. diminuarea efectelor negative ale tranziției de la furnizarea de servicii de televiziune în sistem analogic la furnizarea de servicii de televiziune în sistem digital, având în vedere necesitatea asigurării continuității serviciilor publice de televiziune și în același timp păstrarea unei competitivități loiale pe piață;

2.8. structurarea planului național de frecvențe radio adoptat la RRC-06 (Planul RRC-06), în vederea implementării multiplexelor digitale naționale, precum și a unor multiplexe digitale suplimentare la nivel local/regional, în funcție de posibilitățile tehnice și în conformitate cu actele finale ale RRC-06, precum și cu actele finale ale conferințelor mondiale de radiocomunicații (WRC) ale UIT și cu deciziile adoptate la nivelul Uniunii Europene.

CAPITOLUL III Plan de măsuri pentru implementarea Strategiei

În vederea realizării obiectivelor strategice prevăzute la pct. 2.1-2.8, România poate implementa la nivel național 4 multiplexe digitale terestre în banda UHF și unul în banda VHF, rămânând ca la nivel regional/local să existe posibilitatea alocării unor multiplexe digitale terestre suplimentare în funcție de posibilitățile tehnice și în limitele Planului RRC-06, cu modificările ulterioare.

Pentru a putea pune în practică obiectivele stabilite și pentru a menține coerența și controlul procesului de tranziție se stabilește următorul plan de măsuri:

3.1. Măsuri de implementat

3.1.1. Pentru realizarea obiectivelor strategice prevăzute la pct. 2.1, 2.2, 2.4, 2.7 și 2.8 se vor acorda 4 multiplexe digitale naționale pentru televiziune digitală terestră în banda UHF (ultra high frequency) și unul în banda VHF (very high frequency); furnizarea unui serviciu de programe în sistem digital terestru atât pe multiplexele prevăzute în Planul RRC-06, cu modificările ulterioare (4 în banda UHF și 1 în banda VHF), cât și pe multiplexele regionale/locale se face în conformitate cu prevederile legale in vigoare.

3.1.2. Pentru realizarea obiectivelor strategice prevăzute la pct. 2.4 și 2.8, cele 5 multiplexe digitale naționale vor avea condiții de compatibilitate cu Planul RRC-06, cu actele finale ale RRC-06 și ale conferințelor mondiale de radiocomunicații ale UIT și cu deciziile adoptate la nivelul Uniunii Europene referitoare la implementarea dividendului digital.

3.1.3. Pentru realizarea obiectivelor strategice prevăzute la pct. 2.1, 2.2, 2.3 și 2.7, un multiplex din cele 4 disponibile în banda UHF se va acorda cu impunerea unor condiții de acoperire teritorială și de populație, respectiv de preluare și transmisie "free to air", în condiții transparente, concurențiale și nediscriminatorii, pentru posturile publice de televiziune, precum și pentru posturile private de televiziune care transmit analogic terestru, în conformitate cu prevederile Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare. Prin "free to air" se înțelege transmisia necriptată a programelor, respectiv recepția liberă a acestora. Modificări (1)

3.1.4. Pentru realizarea obiectivelor strategice prevăzute la pct. 2.1, 2.2, 2.4, 2.7 și 2.8, în funcție de posibilitățile tehnice și în limitele Planului RRC-06, cu modificările ulterioare, se vor identifica multiplexe regionale/locale.

3.1.5. Pentru realizarea obiectivului strategic prevăzut la pct. 2.7, operatorul care transmite în prezent programele televiziunii publice în format analogic poate implementa, în condițiile art. 591 din Legea nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, un proiect de extindere la nivel național a experimentului existent de televiziune digitală în standard DVB-T. Proiectul-pilot va utiliza frecvențele radio alocate pentru rețeaua actuală de televiziune analogică TVR2 din UHF ce se regăsesc în Planul RRC-06, cu impunerea unor condiții de preluare și transmisie "free to air", în condiții economice transparente și nediscriminatorii pentru programele publice de televiziune. Condițiile tehnice minimale pentru implementarea acestui proiect sunt:

a) standardul de transmisie DVB-T2;

b) acoperire în condițiile recepției fixe de 40% din populație până la data de 1 iulie 2014, respectiv 70% din populație până la data de 17 iunie 2015;

c) posibilitatea utilizării infrastructurii proprii.

Transmisia analogică pe cale radio terestră a programului public TVR2 va înceta treptat, pe regiuni, pe măsura implementării proiectului sus-menționat, respectiv prin transmisia in sistem digital, după un calendar agreat de către Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), Autoritatea Națională de Administrare și Reglementare pentru Comunicații (ANCOM) și operator. Întreruperea transmisiei programului public TVR2 necesară implementării Strategiei nu va depăși 20 de zile calendaristice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

3.1.6. În vederea îndeplinirii condițiilor prevăzute la pct. 3.1.5, operatorul poate beneficia, în condițiile art. 591 din Legea nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, de un acord din partea ANCOM pentru extinderea proiectului-pilot actual de televiziune digitală terestră, în condițiile art. 3.1.5, până la data prevăzută pentru încetarea totală a transmisiilor analogice, respectiv 17 iunie 2015. De același tip de acord pot beneficia, în aceleași condiții transparente, concurențiale și nediscriminatorii, și alți operatori, în limitele tehnice permise de planurile de frecvențe analogice/digitale.

3.1.7. Pentru realizarea obiectivelor strategice prevăzute la pct. 2.1, 2.5 și 2.7 se va lansa, cu începere de la data de 1 august 2013, o campanie de informare și mediatizare a procesului de tranziție de la televiziunea terestră analogică la televiziunea terestră digitală.

3.1.8. Pentru realizarea obiectivului strategic prevăzut la pct. 2.1, cel târziu la data de 17 iunie 2015 va înceta orice emisie analogică de televiziune terestră.

3.1.9. Pentru realizarea obiectivului prevăzut la pct. 2.7, în perioada de tranziție, până la data de 17 iunie 2015, se va asigura de către operatorul actual și transmisia în paralel (simulcast) a programului public TVR1 în sistem analogic în banda VHF, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

3.2. Acordarea multiplexelor digitale

3.2.1. Un multiplex digital național din cele 4 se va acorda, conform legii, prin procedură de selecție organizată de către ANCOM în condițiile specificate la pct. 3.1.3. Acest multiplex va funcționa în banda UHF, cu posibilitatea de transmitere a posturilor publice și private de televiziune după 17 iunie 2015 și va trebui să asigure o acoperire în recepție fixă de 90% din populație și 80% din teritoriu la 31 decembrie 2016. Modificări (1)

3.2.2. Restul de 4 multiplexe digitale naționale, 3 multiplexe în banda UHF și 1 în banda VHF, vor fi acordate conform legii, prin procedură de selecție organizată de către ANCOM, cu posibilitatea de furnizare a serviciilor comerciale de retransmisie a posturilor de televiziune după 17 iunie 2015.

3.2.3. Atât multiplexul digital național condiționat, cât și celelalte 4 multiplexe digitale naționale (3 în banda UHF și 1 în banda VHF) vor fi acordate simultan prin procedură de selecție organizată de ANCOM înaintea datei de 17 iunie 2015. Dacă prin această procedură unul sau mai multe multiplexe nu vor fi acordate, ANCOM poate repeta procedura de selecție pentru multiplexul/multiplexele rămas/rămase nealocat/nealocate.

3.2.4. Standardul de televiziune digitală terestră utilizat pentru transmisia celor 5 multiplexe va fi DVB-T2.

3.2.5. Multiplexele regionale/locale vor fi acordate prin procedură de selecție organizată de către ANCOM.

CAPITOLUL IV Modalitățile de aplicare a măsurilor

4.1. În scopul coordonării procesului de tranziție de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră, ANCOM va avea următoarele responsabilități specifice:

a) analizarea Planului RRC-06 și repartizarea frecvențelor pe multiplexe, având în vedere actele finale ale conferințelor mondiale de radiocomunicații ale UIT și deciziile adoptate la nivelul Uniunii Europene referitoare la implementarea dividendului digital, precum și rezultatele obținute la coordonarea internațională a frecvențelor;

b) elaborarea calendarului și a condițiilor tehnice pentru acordarea multiplexelor naționale de televiziune digitală și a multiplexelor regionale/locale;

c) coordonarea și monitorizarea procesului de tranziție de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră;

d) identificarea acelor condiții ce conduc la desfășurarea în condiții optime a procesului de tranziție de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră;

e) acordarea licențelor de utilizare a frecvențelor în sistem digital terestru;

f) autorizarea tehnică a emisiilor digitale;

g) supravegherea și controlul respectării obligațiilor prevăzute în licențele de utilizare a frecvențelor în sistem digital terestru.

4.2. În exercitarea atribuțiilor sale de coordonare a procesului de tranziție la televiziunea digitală terestră, ANCOM va colabora cu CNA, care este responsabil de:

a) monitorizarea și asigurarea punerii în practică, împreună cu Ministerul Culturii, a politicilor audiovizuale asumate de România, a campaniilor de informare și mediatizare a procesului de tranziție de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră;

b) acordarea licențelor audiovizuale digitale în cadrul multiplexelor pentru serviciile media audiovizuale digitale, în conformitate cu responsabilitățile ce îi revin potrivit legii.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...