Parlamentul României

Legea nr. 204/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", precum și pentru modificarea unor acte normative

Modificări (...), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 iulie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15 din 20 martie 2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", precum și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 22 martie 2013, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul I punctul 1, titlul ordonanței de urgență se modifică și va avea următorul cuprins:

"

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat», a imobilelor proprietatea Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat», pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative"

2. La articolul I punctul 14, articolul 142 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 142. -

(1) Locuința de serviciu se pune la dispoziția beneficiarilor prevăzuți la art. 141 complet dotată, inclusiv cu mobilier. Chiria, cheltuielile de întreținere a locuințelor de serviciu și amortizarea bunurilor din dotarea acestora, inclusiv a mobilierului, se asigură de instituțiile publice în care își desfășoară activitatea beneficiarii.

(2) Cheltuielile de cazare prevăzute la alin. (1) se decontează în limita unui plafon maxim, stabilit anual, prin hotărâre a Guvernului."

3. La articolul I, după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 141, cu următorul cuprins:

"

141. După capitolul I1 se introduce un nou capitol, capitolul I2, cuprinzând articolele 146 și 147, cu următorul cuprins:

«CAPITOLUL I2
Reglementări referitoare la cheltuielile de cazare în unele situații speciale

Art. 146. -

(1) Persoanele care ocupă funcții de demnitate publică numite, respectiv viceprim-ministru, ministru de stat, ministru și ministru delegat, precum și funcții asimilate celei de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat și funcțiile asimilate acestora, care nu dețin în proprietate exclusivă sau în coproprietate imobile în municipiul București, beneficiază, pe durata mandatului, de decontarea cheltuielilor de cazare.

(2) De prevederile alin. (1) beneficiază și magistrații, precum și înalții funcționari publici, pe durata raportului de serviciu, dacă nu dețin în proprietate exclusivă sau în coproprietate imobile în municipiul București.

(3) La propunerea motivată a conducătorilor instituțiilor publice, dispozițiile alin. (2) nu se aplică funcțiilor de demnitate publică și magistraților care, în exercitarea atribuțiilor legale, își desfășoară activitatea în condiții de risc înalt, din motive de siguranță și protecție.

(4) Cheltuielile de cazare ale persoanelor îndreptățite, potrivit alin. (1)-(3), se suportă din bugetele ministerelor, instituțiilor publice și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale.

(5) Plafonul maxim al cheltuielilor de cazare se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Justiției și Secretariatului General al Guvernului.

Art. 147. -

Persoanele care ocupă funcții de demnitate publică numite sau funcții asimilate funcțiilor de demnitate publică, altele decât miniștrii și asimilații acestora, precum și înalții funcționari publici beneficiază lunar de o deplasare dus-întors între municipiul București și localitatea în care își au domiciliul, cu orice mijloc de transport, ale cărei cheltuieli se decontează în condițiile legii.»"

4. La articolul I, după punctul 17 se introduc două noi puncte, punctele 171 și 172, cu următorul cuprins:

"

171. Articolul 27 se abrogă.

172. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:

«Art. 28. -

Anexele nr. 1, 11, 2, 21 și 3 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.»"

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
MIRON TUDOR MITREA
PREȘEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

București, 27 iunie 2013.

Nr. 204.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...