Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

Modificări (5), Puneri în aplicare (2), Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (185), Admis recurs în interesul legii (1), Respins recurs în interesul legii (1), Referințe (1), Reviste (179), Doctrine (5), Modele (73), Proceduri (3), Comentarii expert, Jurisprudență relevantă, Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 392 din 29 iunie 2013.

În vigoare de la 29 iunie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere modificarea cadrului legal de desfășurare a procesului civil prin adoptarea Codului de procedură civilă, precum și punerea în aplicare a noilor instituții adoptate prin Codul civil,

ținând seama de faptul că evoluția în plan legislativ menționată nu s-a reflectat într-un mod adecvat și la nivelul cadrului normativ privind taxele judiciare de timbru, care au rămas în principal la nivelul stabilit în anul 1997, actualizat în anul 2010 prin aplicarea indicelui de inflație,

pentru ca sistemul de taxare să reflecte noua structură și dinamică a procesului civil, noile garanții procedurale acordate părților pentru asigurarea unui proces echitabil, precum și acoperirea costurilor suplimentare pentru dezvoltarea infrastructurii și pentru asigurarea logisticii necesare punerii în aplicare a noilor prevederi legale,

ținând cont, astfel, de necesitatea asigurării, pe de o parte, a unui echilibru corespunzător între eforturile bugetare de asigurare a unui serviciu public calitativ și obligația cetățeanului care folosește acest serviciu de a contribui la susținerea costurilor, dar și, pe de altă parte, a transparenței aplicării normelor în materie implicând o evidență clară asupra tuturor operațiunilor pe care le implică sistemul de taxare,

luând în considerare faptul că neadoptarea în regim de urgență a prezentului act normativ ar conduce la conservarea unui sistem de taxare neadecvat față de liniile trasate prin regândirea sistemului juridic românesc odată cu adoptarea noului Cod civil și a noului Cod de procedură civilă, cu consecințe negative pe planul situației justițiabililor și al nevoilor acute ale sistemului judiciar, dar și al transparenței și disciplinei financiare impuse de exercițiul colectării la buget a sumelor derivând din plata taxelor judiciare de timbru,

având în vedere că aspectele mai sus menționate vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Jurisprudență, Reviste (5)

(1) Acțiunile și cererile introduse la instanțele judecătorești, precum și cererile adresate Ministerului Justiției și Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sunt supuse taxelor judiciare de timbru prevăzute în prezenta ordonanță de urgență. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Taxele judiciare de timbru sunt datorate, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, de către toate persoanele fizice și juridice și reprezintă plata serviciilor prestate de către instanțele judecătorești, precum și de către Ministerul Justiției și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Jurisprudență, Reviste (3)

(3) În cazurile anume prevăzute de lege, acțiunile și cererile introduse la instanțele judecătorești, precum și cererile adresate Ministerului Justiției și Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sunt scutite de la plata taxelor judiciare de timbru. Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 2. - Jurisprudență, Reviste (6)

Taxele judiciare de timbru se stabilesc în mod diferențiat, după cum obiectul acestora este sau nu evaluabil în bani, cu excepțiile prevăzute de lege.

Art. 3. - Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (14), Modele (1)

(1) Acțiunile și cererile evaluabile în bani, introduse la instanțele judecătorești, se taxează astfel: Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

a) până la valoarea de 500 lei - 8%, dar nu mai puțin de 20 lei; Jurisprudență, Reviste (3)

b) între 501 lei și 5.000 lei - 40 lei + 7% pentru ce depășește 500 lei; Jurisprudență, Reviste (1)

c) între 5.001 lei și 25.000 lei - 355 lei + 5% pentru ce depășește 5.000 lei; Jurisprudență, Reviste (2)

d) între 25.001 lei și 50.000 lei - 1.355 lei + 3% pentru ce depășește 25.000 lei; Jurisprudență

e) între 50.001 lei și 250.000 lei - 2.105 lei +2% pentru ce depășește 50.000 lei; Jurisprudență, Reviste (1)

f) peste 250.000 lei - 6.105 lei + 1% pentru ce depășește 250.000 lei. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Se taxează potrivit alin. (1) și următoarele categorii de acțiuni: Jurisprudență, Reviste (2)

a) în constatarea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial; cererea privind repunerea părților în situația anterioară este scutită de taxă de timbru dacă este accesorie acestor cereri; Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (2), Modele (1)

b) privind constatarea existenței sau inexistenței unui drept patrimonial; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (3)

c) prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri judecătorești care ține loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile sau de constituire a unor drepturi reale asupra acestora. Reviste (1)

Art. 4. - Reviste (2)

(1) În cazul acțiunilor posesorii taxa judiciară de timbru se calculează la o valoare care se stabilește la 20% din valoarea bunului a cărui posesie se solicită.

(2) Taxa judiciară de timbru pentru acțiunile care au ca obiect un dezmembrământ al dreptului de proprietate se calculează la o valoare stabilită la 20% din valoarea bunului asupra căruia poartă dezmembrământul. În cazul cererilor care au ca obiect servituți taxa judiciară de timbru se calculează prin raportare la 20% din valoarea imobilului asupra căruia se solicită constituirea servituții. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 5. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (5), Modele (2)

(1) Cererile în materia partajului judiciar se taxează astfel: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

a) stabilirea bunurilor supuse împărțelii - 3% din valoarea acestora; Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1)

b) stabilirea calității de coproprietar și stabilirea cotei-părți ce se cuvine fiecărui coproprietar - 50 lei pentru fiecare coproprietar; Jurisprudență, Reviste (1)

c) creanțe pe care coproprietarii le au unii față de alții, născute din starea de proprietate comună - 3% din valoarea creanțelor a căror recunoaștere se solicită;

d) cererea de raport - 3% din valoarea bunurilor a căror raportare se solicită;

e) cererea de reducțiune a liberalităților excesive - 3% din valoarea părții de rezervă supusă reîntregirii prin reducțiunea liberalităților; Modele (1)

f) cererea de partaj propriu-zis, indiferent de modalitatea de realizare a acestuia - 3% din valoarea masei partajabile. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Dacă cererile în materia partajului judiciar prevăzute de alin. (1) se formulează în cadrul aceleiași acțiuni, aceasta se taxează cu o singură taxă de 5% din valoarea masei partajabile. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (3)

Art. 6. - Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Cererile de valoare redusă, soluționate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul X al cărții a VI-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură civilă, se taxează cu 50 lei, dacă valoarea cererii nu depășește 2.000 lei, și cu 200 lei, pentru cererile a căror valoare depășește 2.000 lei. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Cererile privind ordonanța de plată, prevăzută de titlul IX al cărții a VI-a din Codul de procedură civilă, se taxează cu 200 lei. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1), Modele (2)

(3) Cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept, soluționate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul XI al cărții a VI-a din Codul de procedură civilă, se taxează cu 100 lei. Jurisprudență, Reviste (2)

(4) Cererile formulate pe cale de ordonanță președințială, când sunt neevaluabile în bani, se taxează cu 20 lei. Când cererea formulată pe cale de ordonanță președințială este evaluabilă în bani, aceasta se taxează cu 50 lei, dacă valoarea acesteia nu depășește 2.000 lei, și cu 200 lei, dacă valoarea ei depășește 2.000 lei. Jurisprudență, Reviste (1), Modele (2)

Art. 7. - Respingeri de neconstituționalitate (10), Reviste (7)

Acțiunile privind stabilirea și acordarea de despăgubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnității sau reputației unei persoane fizice se taxează cu 100 lei.

Art. 8. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Se taxează cu 100 lei următoarele acțiuni și cereri introduse la instanțele judecătorești:

a) cereri pentru constatarea existenței sau inexistenței unui drept nepatrimonial; Jurisprudență, Reviste (1)

b) cereri în anularea sau în constatarea nulității unui act juridic nepatrimonial; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

c) cereri care privesc dreptul de folosință a bunului închiriat sau arendat, dacă acestea nu privesc și plata anumitor sume de bani; Jurisprudență, Reviste (1)

d) acțiunile în grănițuire; în ipoteza în care prin aceeași cerere se revendică și o porțiune de teren, la taxa judiciară de timbru stabilită pentru acțiunea în grănițuire se adaugă și taxa corespunzătoare valorii suprafeței revendicate. Jurisprudență

(2) Cererea privind repunerea părților în situația anterioară, când nu este accesorie acțiunii în constatarea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial se taxează cu 50 lei, dacă valoarea cererii nu depășește 5.000 lei, și cu 300 lei, pentru cererile a căror valoare depășește 5.000 lei. Reviste (1)

Art. 9. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (5), Proceduri (1), Comentarii expert (1)

Următoarele cereri formulate în cursul procesului sau în legătură cu un proces se taxează astfel:

a) cereri de recuzare în materie civilă - pentru fiecare participant la proces - pentru care se solicită recuzarea - 100 lei; Respingeri de neconstituționalitate (19), Jurisprudență, Reviste (1)

b) cereri de strămutare în materie civilă - 100 lei; Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1), Modele (2)

c) cereri de repunere în termen - 20 lei; Jurisprudență

d) cereri de perimare - 20 lei; Jurisprudență

e) cereri de reexaminare împotriva încheierii prin care au fost stabilite amenzile judiciare și despăgubirile potrivit art. 190 din Codul de procedură civilă - 20 lei; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

f) cereri de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată, formulate potrivit art. 200 alin. (4) din Codul de procedură civilă - 20 lei; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

g) cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea judecării se datorează părților - 50% din taxa judiciară de timbru pentru cererea sau acțiunea a cărei judecare a fost suspendată; Jurisprudență, Reviste (1), Modele (2)

h) cereri pentru refacerea înscrisurilor și a hotărârilor dispărute - 50 lei; Modele (3)

i) cereri pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar, atunci când sunt efectuate de către instanță - 0,20 lei/pagină; Jurisprudență

j) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie - 1 leu/pagină; Jurisprudență, Reviste (1)

k) cereri pentru eliberarea oricăror altor certificate prin care se atestă fapte sau situații rezultate din evidențele instanțelor de judecată ori cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora - 1 leu/pagină; Jurisprudență, Modele (2)

l) cereri pentru eliberarea de către instanțele judecătorești de copii de pe hotărârile judecătorești, cu mențiunea că sunt definitive, se taxează cu 5 lei pentru fiecare exemplar de copie. Reviste (1), Modele (1)

Art. 10. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (3), Modele (1)

(1) În materia executării silite, următoarele cereri se taxează astfel: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

a) cereri pentru încuviințarea executării silite, pentru fiecare titlu executoriu - 20 lei; Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (5)

b) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării provizorii - 50 lei. Jurisprudență, Reviste (2), Modele (3)

(2) În cazul contestației la executarea silită, taxa se calculează la valoarea bunurilor a căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestații nu poate depăși suma de 1.000 lei, indiferent de valoarea contestată. În cazul în care obiectul executării silite nu este evaluabil în bani, contestația la executare se taxează cu 100 lei. Respingeri de neconstituționalitate (9), Jurisprudență, Reviste (4)

(3) În cazul în care prin contestația la executare silită se invocă, în condițiile art. 712 alin. (2) din Codul de procedură civilă, și motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului, taxa de timbru se stabilește potrivit art. 3 alin. (1). Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (2)

(4) Cererile de întoarcere a executării silite se taxează, în toate cazurile, cu 50 lei, dacă valoarea cererii nu depășește 5.000 lei, și cu 300 lei, pentru cererile a căror valoare depășește 5.000 lei. Reviste (1), Modele (1)

Art. 11. -

(1) Alte categorii de cereri se taxează după cum urmează: Reviste (1)

a) cereri prin care părțile solicită instanței pronunțarea unei hotărâri care să consfințească înțelegerea părților, inclusiv când este rezultată din acordul de mediere - 20 lei; în cazurile în care înțelegerea sau acordul de mediere privește transferul dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra unuia ori mai multor bunuri imobile, la această sumă se adaugă 50% din valoarea taxei care s-ar datora pentru acțiunea în revendicare a bunului cu valoarea cea mai mare dintre bunurile care fac obiectul dreptului real transferat. În cazul în care înțelegerea sau acordul de mediere are ca obiect partajul, la taxa fixă se adaugă 50% din valoarea taxei calculate potrivit art. 5; Jurisprudență

b) cereri în legătură cu măsurile asigurătorii - 100 lei; când cererile au ca obiect instituirea de măsuri asigurătorii asupra navelor și aeronavelor se taxează cu 1.000 lei; Modificări (1), Reviste (1), Modele (3)

c) contestația privind tergiversarea procesului și plângerea împotriva încheierii de soluționare a contestației - 20 lei. Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1), Modele (1)

Art. 12. -

Cererile pentru dobândirea personalității juridice, pentru autorizarea funcționării și pentru înregistrarea unor persoane juridice se taxează după cum urmează:

a) cereri privind înregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea statutului acestora - 300 lei; Jurisprudență, Reviste (1)

b) cereri pentru dobândirea personalității juridice de către organizațiile prevăzute în Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare, precum și pentru modificarea actelor constitutive ale acestora - 200 lei; Modele (2)

c) cereri pentru dobândirea personalității juridice de către asociațiile fără scop lucrativ, fundații, uniuni și federații de persoane juridice fără scop lucrativ, precum și pentru modificarea actelor constitutive ale acestora - 100 lei. Doctrină (1), Modele (1)

Art. 13. - Reviste (2)

Acțiunile formulate în domeniul dreptului de proprietate intelectuală se taxează după cum urmează:

a) pentru recunoașterea dreptului de autor și a drepturilor conexe, pentru constatarea încălcării acestora și repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor și a sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum și pentru luarea oricăror măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente, pentru asigurarea reparării acestora ori pentru restabilirea dreptului atins - 100 lei; Jurisprudență, Reviste (1)

b) pentru recunoașterea calității de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenție, din contractele de cesiune și licență, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului - 100 lei; Jurisprudență

c) cererile neevaluabile în bani privitoare la drepturile conferite de marcă, desene și modele industriale - 300 lei. Reviste (1)

Art. 14. - Modele (9)

(1) Acțiunile, cererile, obiecțiunile, contestațiile introduse la instanțele judecătorești în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, al Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 287/2004, cu modificările și completările ulterioare, și al Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, se taxează cu 200 lei. Jurisprudență

(2) Cererile de competența instanțelor judecătorești având ca obiect înregistrări în registrul comerțului se taxează cu 100 lei. Modele (1)

Art. 15. - Reviste (1), Proceduri (1)

Taxele judiciare de timbru pentru unele acțiuni și cereri referitoare la raporturile de familie sunt următoarele:

a) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. a) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Codul civil - 200 lei; Jurisprudență

b) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. b) și c) din Codul civil - 100 lei; Jurisprudență

c) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. d) din Codul civil - 50 lei;

d) cererea privind acordarea despăgubirilor sau pentru stabilirea prestației compensatorii - 50 lei;

e) pentru cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divorț și care au ca obiect stabilirea locuinței copilului, exercitarea autorității părintești, stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere și educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor persoane decât părinții de a avea legături personale cu copilul, locuința familiei - 20 lei fiecare cerere; Jurisprudență, Reviste (4)

f) orice altă cerere neevaluabilă în bani - 20 lei, dacă nu sunt scutite, potrivit legii, de taxă de timbru. Reviste (2), Modele (4), Comentarii expert (1)

Art. 16. - Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (4)

În materia contenciosului administrativ, cererile introduse de cei vătămați în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorități administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege se taxează după cum urmează:

a) cererile pentru anularea actului sau, după caz, recunoașterea dreptului pretins, precum și pentru eliberarea unui certificat, a unei adeverințe sau a oricărui altui înscris - 50 lei; Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Proceduri (1)

b) cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicită și repararea pagubelor suferite printr-un act administrativ - 10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de 300 lei. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 17. - Jurisprudență

Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, se taxează după cum urmează:

a) contestația împotriva deciziei Colegiului director al Camerei Notarilor Publici sau, după caz, a Biroului executiv al Consiliului Uniunii Notarilor Publici prin care au fost soluționate conflictele de competență dintre notarii publici - 100 lei;

b) plângerile împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial - 20 lei.

Art. 18. -

Se taxează cu 20 lei următoarele cereri formulate potrivit Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, cu modificările ulterioare:

a) cereri pentru soluționarea conflictelor de competență între birourile executorilor judecătorești;

b) plângeri împotriva refuzului executorului judecătoresc de a-și îndeplini atribuțiile prevăzute de lege; Modele (1)

c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii și a ștampilei executorului judecătoresc.

Art. 19. - Respingeri de neconstituționalitate (8), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3), Modele (1)

În materie contravențională, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției, precum și calea de atac împotriva hotărârii pronunțate se taxează cu 20 lei.

Art. 20. - Jurisprudență, Reviste (3)

Acțiunile și cererile în materie de carte funciară, când nu pun în discuție fondul dreptului, se taxează cu 50 lei.

Art. 21. -

Cererea privind înregistrarea asociațiilor de proprietari, de locatari sau mixte și apelul împotriva încheierii judecătorului-delegat se taxează cu 20 lei.

Art. 22. -

Cererile adresate Ministerului Justiției se taxează după cum urmează:

a) cereri pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi utilizate în străinătate - 10 lei pentru fiecare înscris ori copie;

b) cereri pentru autorizarea traducătorilor și interpreților - 300 lei;

c) cereri în vederea atestării titlului oficial de calificare român de consilier juridic și a experienței dobândite în România, în vederea admiterii și practicării acesteia în celelalte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European; pentru atestarea calificării de traducător și interpret autorizat, în vederea exercitării acesteia în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori în Confederația Elvețiană; pentru atestarea calificării de expert tehnic judiciar în vederea exercitării acesteia în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori în Confederația Elvețiană - 100 lei;

d) cereri adresate Ministerului Justiției în vederea recunoașterii calificării profesionale de traducător și interpret autorizat sau expert tehnic judiciar, în condițiile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare - 100 lei. Proceduri (1)

Art. 23. - Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Cererile pentru exercitarea apelului împotriva hotărârilor judecătorești se taxează cu 50% din: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2), Modele (1)

a) taxa datorată pentru cererea sau acțiunea neevaluabilă în bani, soluționată de prima instanță, dar nu mai puțin de 20 lei; Jurisprudență, Reviste (2)

b) taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor și acțiunilor evaluabile în bani, dar nu mai puțin de 20 lei. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Apelul incident și apelul provocat se taxează potrivit regulilor prevăzute la alin. (1). Modele (1)

Art. 24. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Recursul împotriva hotărârilor judecătorești se taxează cu 100 lei dacă se invocă unul sau mai multe dintre motivele prevăzute la art. 488 alin. (1) pct. 1-7 din Codul de procedură civilă. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) În cazul în care se invocă încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept material, pentru cereri și acțiuni evaluabile în bani, recursul se taxează cu 50% din taxa datorată la suma contestată, dar nu mai puțin de 100 lei; în aceeași ipoteză, pentru cererile neevaluabile în bani, cererea de recurs se taxează cu 100 lei. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4), Modele (1)

(3) Recursul incident și recursul provocat se taxează după regulile prevăzute la alin. (1) și (2).

Art. 25. - Reviste (1)

(1) Se taxează cu 20 lei cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz, a recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătorești: Jurisprudență, Reviste (1)

a) încheierea prin care s-a dispus vânzarea bunurilor în acțiunea de partaj;

b) încheierea de suspendare a judecării cauzei; Jurisprudență

c) hotărârile de anulare a cererii ca netimbrată, nesemnată sau pentru lipsa calității de reprezentant. Jurisprudență

(2) Se taxează cu 50 lei cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz, recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătorești: Jurisprudență

a) hotărârile prin care s-a respins cererea ca prematură, inadmisibilă, prescrisă sau pentru autoritate de lucru judecat; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

b) hotărârea prin care s-a luat act de renunțarea la dreptul pretins;

c) hotărârea prin care s-a luat act de renunțarea la judecată;

d) hotărârea prin care se încuviințează învoiala părților.

(3) Cererea pentru exercitarea căii de atac care vizează numai considerentele hotărârii se timbrează, în toate situațiile, cu 100 lei. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 26. - Jurisprudență, Reviste (2), Modele (1)

(1) Pentru formularea contestației în anulare se datorează taxa de 100 lei. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (2), Modele (2)

(2) Cererea de revizuire se taxează cu 100 lei pentru fiecare motiv de revizuire invocat. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2), Modele (12)

Art. 27. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2), Modele (4)

Orice alte acțiuni sau cereri neevaluabile în bani, cu excepția celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii, se taxează cu 20 lei.

Art. 28. - Admiteri hotărâri prealabile (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (7), Comentarii expert (2)

Dacă legea nu prevede altfel, este scutită de la plata taxei judiciare de timbru orice cerere pentru exercitarea unei căi de atac, ordinare și extraordinare, împotriva hotărârii judecătorești prin care a fost soluționată o acțiune sau cerere scutită, potrivit legii, de taxă judiciară de timbru.

Art. 29. - Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru acțiunile și cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, ordinare și extraordinare, referitoare la: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

a) stabilirea și plata pensiilor, precum și alte drepturi prevăzute prin sistemele de asigurări sociale; Jurisprudență

b) stabilirea și plata ajutorului de șomaj, a ajutorului de integrare profesională și a alocației de sprijin, a ajutorului social, a alocației de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor cu dizabilități și a altor forme de protecție socială prevăzute de lege; Jurisprudență

c) obligațiile legale și contractuale de întreținere, inclusiv acțiunile în constatarea nulității, în anularea, rezoluțiunea sau rezilierea contractului de întreținere; Jurisprudență, Reviste (4), Modele (1)

d) stabilirea și acordarea despăgubirilor decurgând din condamnarea sau luarea unei măsuri preventive pe nedrept; Jurisprudență

e) adopție, ocrotirea minorilor, tutelă, curatelă, interdicție judecătorească, asistența persoanelor cu tulburări psihice, precum și la exercitarea de către autoritatea tutelară a atribuțiilor ce îi revin; Jurisprudență, Reviste (1)

f) protecția drepturilor consumatorilor, atunci când persoanele fizice și asociațiile pentru protecția consumatorilor au calitatea de reclamant împotriva operatorilor economici care au prejudiciat drepturile și interesele legitime ale consumatorilor; Jurisprudență, Reviste (2)

g) valorificarea drepturilor Societății Naționale de Cruce Roșie;

h) exercitarea drepturilor electorale;

i) cauzele penale, inclusiv despăgubirile civile pentru prejudiciile materiale și morale decurgând din acestea; Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (5)

j) stabilirea și acordarea despăgubirilor civile pentru pretinse încălcări ale drepturilor prevăzute la art. 2 și 3 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, ratificată prin Legea nr. 30/1994, cu modificările ulterioare; Jurisprudență

k) drepturile și interesele legitime pretinse de foștii deținuți și persecutați pentru motive politice în perioada regimului comunist din România; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

l) orice alte acțiuni, cereri sau acte de procedură pentru care se prevăd, prin legi speciale, scutiri de taxă judiciară de timbru. Jurisprudență

(2) Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile, acțiunile și căile de atac formulate de către prefect sau primar pentru anularea actelor juridice făcute ori emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Jurisprudență

(3) Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile pentru dizolvarea societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a grupurilor de interes economic, formulate de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Jurisprudență

(4) Acțiunile și cererile privind raporturile de serviciu ale funcționarilor publici și ale funcționarilor publici cu statut special sunt asimilate, sub aspectul taxei judiciare de timbru, conflictelor de muncă. Jurisprudență, Reviste (1)

(5) Pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar, dacă realizarea serviciilor de copiere nu se realizează de către instanță, ci de către prestatori privați care funcționează în sediul instanței, nu se percepe taxă judiciară de timbru. Proceduri (1)

Art. 30. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (19)

(1) Sunt scutite de taxa judiciară de timbru acțiunile și cererile, inclusiv căile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputaților, Președinția României, Guvernul României, Curtea Constituțională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de Ministerul Public și de Ministerul Finanțelor Publice, indiferent de obiectul acestora, precum și cele formulate de alte instituții publice, indiferent de calitatea procesuală a acestora, când au ca obiect venituri publice. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (4)

(2) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, în categoria venituri publice se includ: veniturile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale, inclusiv ale bugetului Fondului de asigurări sociale de sănătate, bugetului Trezoreriei Statului, veniturile din rambursări de credite externe și din dobânzi și comisioane derulate prin Trezoreria Statului, precum și veniturile bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, după caz, veniturile bugetului fondurilor provenite din credite externe contractate ori garantate de stat și ale căror rambursare, dobânzi și alte costuri se asigură din fonduri publice, precum și veniturile bugetului fondurilor externe nerambursabile. Jurisprudență

Art. 31. - Jurisprudență

(1) Determinarea cuantumului taxelor judiciare de timbru pentru acțiunile și cererile introduse la instanțele judecătorești se face de către instanța de judecată. Jurisprudență, Reviste (7)

(2) În cazul taxelor calculate în funcție de valoarea obiectului cererii, valoarea la care se calculează taxele judiciare de timbru este cea prevăzută în acțiune sau în cerere. Dacă valoarea este contestată sau apreciată de instanță ca vădit derizorie, evaluarea se face în condițiile art. 98 alin. (3) din Codul de procedură civilă. Reviste (7)

(3) În cererile având ca obiect dreptul de proprietate sau un alt drept real asupra unui imobil, taxa de timbru se calculează în funcție de valoarea impozabilă a bunului imobil. Dacă valoarea impozabilă este contestată sau apreciată de instanță ca vădit derizorie, taxarea cererilor se va face prin raportare la grilele notariale cuprinzând valorile orientative ale proprietăților imobiliare. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(4) Când prin cerere se solicită acordarea unor prestații succesive, dacă durata existenței dreptului este nedeterminată, taxa de timbru se calculează la valoare, corespunzător valorii prestației anuale. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 32. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4)

Taxele judiciare de timbru se datorează atât pentru judecata în primă instanță, cât și pentru exercitarea căilor de atac, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 33. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5)

(1) Taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat, cu excepțiile prevăzute de lege. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (1)

(2) Dacă cererea de chemare în judecată este netimbrată sau insuficient timbrată, reclamantului i se pune în vedere, în condițiile art. 200 alin. (2) teza I din Codul de procedură civilă, obligația de a timbra cererea în cuantumul stabilit de instanță și de a transmite instanței dovada achitării taxei judiciare de timbru, în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării instanței. Prin aceeași comunicare instanța îi pune în vedere reclamantului posibilitatea de a formula, în condițiile legii, cerere de acordare a facilităților la plata taxei judiciare de timbru, în termen de 5 zile de la primirea comunicării. Dispozițiile art. 200 alin. (2) teza I din Codul de procedură civilă rămân aplicabile în ceea ce privește complinirea celorlalte lipsuri ale cererii de chemare în judecată. Instanța însă nu va proceda la comunicarea cererii de chemare în judecată în condițiile art. 201 alin. (1) din Codul de procedură civilă, decât după soluționarea cererii de acordare a facilităților la plata taxei judiciare de timbru. Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (14)

Art. 34. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Când o acțiune are mai multe capete de cerere, cu finalitate diferită, taxa judiciară de timbru se datorează pentru fiecare capăt de cerere în parte, după natura lui, cu excepția cazurilor în care prin lege se prevede altfel. Respingeri de neconstituționalitate (5), Respins recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Dacă la momentul înregistrării cererii au fost timbrate doar o parte din capetele de cerere, acțiunea va fi anulată în parte, numai pentru acele capete de cerere pentru care nu a fost achitată taxa judiciară de timbru. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Cererile reconvenționale, cererile de intervenție principală, precum cererile de chemare în garanție se taxează după regulile aplicabile obiectului cererii, dacă aceasta ar fi fost exercitată pe cale principală. Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (6), Comentarii expert (1)

Art. 35. -

(1) În cazul cererilor sau al acțiunilor introduse în comun de mai multe persoane, dacă obiectul procesului este un drept ori o obligație comună sau dacă drepturile ori obligațiile lor au aceeași cauză sau dacă între ele există o strânsă legătură, taxa judiciară de timbru se datorează în solidar. Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1)

(2) Dacă legea nu prevede altfel, cererile depuse în cursul judecății și care nu modifică valoarea taxabilă a cererii sau caracterul cererii inițiale nu se taxează. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (1)

Art. 36. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (4)

(1) Dacă în momentul înregistrării sale acțiunea sau cererea a fost taxată corespunzător obiectului său inițial, dar în cursul procesului apar elemente care determină o valoare mai mare a obiectului cererii, instanța va pune în vedere reclamantului să achite suma datorată suplimentar până la termenul stabilit de instanță. Reviste (3)

(2) Dacă până la termenul prevăzut de lege sau stabilit de instanță reclamantul nu îndeplinește obligația de plată a taxei, acțiunea ori cererea nu va putea fi anulată integral, ci va trebui soluționată în limitele în care taxa judiciară de timbru s-a plătit în mod legal. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 37. -

În cazul în care se micșorează valoarea pretențiilor formulate în acțiune sau în cerere, după ce a fost înregistrată, taxa judiciară de timbru se percepe la valoarea inițială, fără a se ține seama de reducerea ulterioară.

Art. 38. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (7)

În situația în care instanța judecătorească învestită cu soluționarea unei căi de atac ordinare sau extraordinare constată că în fazele procesuale anterioare taxa judiciară de timbru nu a fost plătită în cuantumul legal, va dispune obligarea părții la plata taxelor judiciare de timbru aferente, dispozitivul hotărârii constituind titlu executoriu. Jurisprudență

Art. 39. - Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (5), Modele (1)

(1) Împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru, reclamantul poate face cerere de reexaminare, la aceeași instanță, în termen de 3 zile de la data comunicării taxei datorate. Cererea de reexaminare este scutită de la plata taxei judiciare de timbru. Respingeri de neconstituționalitate (8), Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Cererea se soluționează în camera de consiliu de un alt complet, fără citarea părților, prin încheiere definitivă. Dispozițiile art. 200 alin. (2) teza I din Codul de procedură civilă rămân aplicabile în ceea ce privește complinirea celorlalte lipsuri ale cererii de chemare în judecată. Instanța va proceda la comunicarea cererii de chemare în judecată, în condițiile art. 201 alin. (1) din Codul de procedură civilă, numai după soluționarea cererii de reexaminare. Respingeri de neconstituționalitate (12), Jurisprudență, Reviste (7), Comentarii expert (1)

(3) În cazul admiterii integrale sau parțiale a cererii de reexaminare, instanța va dispune restituirea taxei de timbru total ori, după caz, proporțional cu reducerea sumei contestate. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

(4) În cazul taxelor datorate pentru cereri adresate Ministerului Justiției și Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, soluționarea cererii de reexaminare este de competența Judecătoriei Sectorului 5 București.

Art. 40. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5), Proceduri (1)

(1) Taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei în numerar, prin virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local "Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru", al unității administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reședința ori, după caz, în care persoana juridică are sediul social. Costurile operațiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxă judiciară de timbru sunt în sarcina debitorului taxei. Reviste (3)

(2) Dacă persoana care datorează taxa judiciară de timbru nu are nici domiciliul, nici reședința ori, după caz, sediul în România, taxa judiciară de timbru se plătește în contul bugetului local al unității administrativ teritoriale în care se află sediul instanței la care se introduce acțiunea sau cererea.

(3) La finele fiecărei zile lucrătoare, unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului virează o cotă de 30% din suma colectată în contul de venituri al bugetului local prevăzut la alin. (1) în ziua respectivă în contul distinct de venituri al bugetului de stat "Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru", deschis la unitățile Trezoreriei Statului. Ministerul Finanțelor Publice comunică lunar Ministerului Justiției informațiile privind sumele virate în acest cont.

Art. 41. - Jurisprudență, Reviste (4)

(1) Executarea creanțelor având ca obiect taxa judiciară de timbru se efectuează prin organele de executare ale unităților administrativ-teritoriale prevăzute la art. 40 alin. (1), potrivit dispozițiilor legale privind executarea creanțelor fiscale și procedurii prevăzute de aceste dispoziții.

(2) În cazul persoanelor fizice sau juridice care nu au domiciliul sau reședința ori, după caz sediul în România, executarea creanțelor având ca obiect taxa judiciară de timbru se efectuează prin organele de executare ale unităților administrativ-teritoriale prevăzute la art. 40 alin. (2).

(3) În vederea executării creanțelor având ca obiect taxa judiciară de timbru, instanțele judecătorești vor comunica de îndată hotărârea, care constituie titlu executoriu pentru plata taxei judiciare de timbru, către organele prevăzute la alin. (1) și (2). Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 42. - Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

(1) Persoanele fizice pot beneficia de scutiri, reduceri, eșalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 193/2008, cu modificările și completările ulterioare. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Instanța acordă persoanelor juridice, la cerere, facilități sub formă de reduceri, eșalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru acțiuni și cereri introduse la instanțele judecătorești, în următoarele situații: Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (8), Modele (1)

a) cuantumul taxei reprezintă mai mult de 10% din media venitului net pe ultimele 3 luni de activitate; Jurisprudență

b) plata integrală a taxei nu este posibilă deoarece persoana juridică se află în curs de lichidare sau dizolvare ori bunurile acesteia sunt, în condițiile legii, indisponibilizate. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) În mod excepțional, instanța poate acorda persoanelor juridice reduceri, eșalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru, în alte cazuri în care apreciază, față de datele referitoare la situația economico-financiară a persoanei juridice, că plata taxei de timbru, la valoarea datorată, ar fi de natură să afecteze în mod semnificativ activitatea curentă a persoanei juridice. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Reducerea taxei de timbru poate fi acordată separat sau, după caz, împreună cu eșalonarea sau amânarea plății. Respingeri de neconstituționalitate (2), Reviste (5), Modele (1)

Art. 43. - Reviste (1), Modele (1)

(1) Cererea pentru acordarea facilităților la plata taxei judiciare de timbru se poate formula prin cererea de chemare în judecată sau în condițiile art. 33 alin. (2) ori art. 36. Jurisprudență

(2) Pentru soluționarea cererii de acordare a facilităților la plata taxei judiciare de timbru, instanța poate solicita orice lămuriri și dovezi părții sau informații scrise autorităților competente. Jurisprudență

(3) Asupra cererii de acordare a facilităților la plata taxei de timbru instanța se pronunță fără citare, prin încheiere motivată dată în camera de consiliu. Încheierea se comunică solicitantului și părții adverse, dacă este cazul. Jurisprudență

(4) Împotriva încheierii, părțile interesate pot formula cerere de reexaminare, în termen de 5 zile de la data comunicării încheierii. Cererea este scutită de la plata taxei judiciare de timbru. Jurisprudență, Reviste (2)

(5) Cererea de reexaminare se soluționează în camera de consiliu de un alt complet, instanța pronunțându-se prin încheiere irevocabilă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

Art. 44. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) În cazul încuviințării cererii de acordare a facilităților la plata taxei judiciare de timbru, prin încheiere se vor stabili, după caz, cota de reducere sau cuantumul redus al taxei, termenul ori termenele de plată și cuantumul ratelor. Jurisprudență

(2) Eșalonarea plății taxelor judiciare de timbru se poate face pe parcursul a cel mult 24 de luni și pentru maximum 12 termene. Jurisprudență

(3) În cazul eșalonării sau amânării, instanța transmite hotărârea de încuviințare, care constituie titlu executoriu, organelor competente, potrivit art. 41, pentru urmărirea executării obligației de plată ori, după caz, pentru punerea în executare a hotărârii privind plata taxei ori a părții din taxa datorată, la termenele stabilite. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(4) În cazul în care reclamantul a beneficiat de reducerea taxei judiciare de timbru, instanța de judecată va obliga pe pârâtul care pierde procesul la plata sumei pentru care s-a acordat reducerea. Dispozitivul hotărârii constituie titlu executoriu. Prevederile art. 41 sunt aplicabile. Reviste (1)

Art. 45. - Jurisprudență, Reviste (4), Modele (1)

(1) Sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie, după caz, integral, parțial sau proporțional, la cererea petiționarului, în următoarele situații: Jurisprudență, Reviste (1)

a) când taxa plătită nu era datorată; Jurisprudență, Reviste (1)

b) când s-a plătit mai mult decât cuantumul legal; Jurisprudență

c) când acțiunea sau cererea rămâne fără obiect în cursul procesului, ca urmare a unor dispoziții legale; Jurisprudență

d) când acțiunea corect timbrată a fost anulată în condițiile art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă sau când reclamantul a renunțat la judecată până la comunicarea cererii de chemare în judecată către pârât; Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

e) când, în procesul de divorț, părțile au renunțat la judecată ori s-au împăcat; Reviste (1)

f) când contestația la executare a fost admisă, iar hotărârea a rămas definitivă; Jurisprudență, Reviste (10)

g) în cazul în care instanța de judecată se declară necompetentă, trimițând cauza la un alt organ cu activitate jurisdicțională, precum și în cazul respingerii cererii, ca nefiind de competența instanțelor române; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

h) când probele au fost administrate de către avocați sau consilieri juridici; Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1)

i) în cazul în care participantul la proces care a fost recuzat se abține sau dacă cererea de recuzare ori de strămutare a fost admisă; Jurisprudență

j) în alte cauze expres prevăzute de lege. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. d), e) și i) se restituie jumătate din taxa plătită, iar în cazul prevăzut la alin. (1) lit. f) taxa se restituie proporțional cu admiterea contestației. În cazul prevăzut la alin. (1) lit. h) se restituie jumătate din taxa plătită, indiferent de modalitatea în care a fost soluționat procesul, după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(3) Dreptul de a solicita restituirea poate fi exercitat în termen de un an de la data nașterii sale. Jurisprudență

(4) Cererea de restituire se adresează instanței judecătorești la care s-a introdus acțiunea sau cererea. În cazul taxelor plătite pentru cereri formulate Ministerului Justiției sau Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cererea de restituire se adresează acestuia. Jurisprudență, Reviste (1)

(5) Cererea de restituire soluționată de instanța de judecată va fi depusă în vederea restituirii la unitatea administrativteritorială la care a fost achitată taxa. Reviste (1)

(6) Dacă legea nu prevede altfel, taxele judiciare de timbru plătite pentru cereri și acțiuni anulate ca insuficient timbrate nu se restituie. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(7) Procedura de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se aprobă prin ordin comun al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice. Puneri în aplicare (2), Jurisprudență

Art. 46. - Reviste (2)

Sumele realizate din cheltuielile judiciare avansate de stat din bugetele aprobate Ministerului Justiției și Ministerului Public pentru desfășurarea proceselor penale, care sunt suportate de părți sau de alți participanți la proces, în condițiile prevăzute de Codul de procedură penală, precum și din amenzile judiciare se constituie venit la bugetul de stat și se virează într-un cont distinct de venituri al acestuia. Ministerul Finanțelor Publice comunică lunar Ministerului Justiției informațiile privind sumele virate în acest cont. Executarea silită a hotărârii se va efectua prin organele de executare din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a căror rază teritorială își are domiciliul fiscal debitorul, potrivit legislației privind executarea silită a creanțelor fiscale. Jurisprudență

Art. 47. -

Impozitul pe veniturile realizate din activități desfășurate de avocați, notari publici și executori judecătorești se constituie venit la bugetul de stat și se virează într-un cont distinct de venituri al acestuia. Ministerul Finanțelor Publice comunică lunar Ministerului Justiției informațiile privind sumele virate în acest cont.

Art. 48. - Respingeri de neconstituționalitate (10), Jurisprudență, Reviste (4)

(1) Avansarea remunerației curatorului special numit de instanță în condițiile art. 58 și 167 din Codul de procedură civilă este în sarcina persoanei ale cărei interese sunt ocrotite prin numirea curatorului. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Instanța poate stabili, prin încheierea prevăzută de art. 58 alin. (4) din Codul de procedură civilă, ca avansarea remunerației curatorului să se facă de cealaltă parte, când o asemenea măsură este în interesul continuării procesului. Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (4)

(3) Sumele avansate cu titlu de remunerație a curatorului special se includ în cheltuielile de judecată și vor fi puse în sarcina părții care pierde procesul. Jurisprudență, Reviste (3)

Art. 49. - Jurisprudență, Reviste (4)

(1) În mod excepțional, în cazuri urgente, care nu suferă amânare și dacă nici nu sunt îndeplinite condițiile pentru a proceda potrivit alin. (2), instanța va încuviința avansarea remunerației cuvenite curatorului special din bugetul statului. Sumele avansate din bugetul statului cu titlu de remunerație pentru curatorul special constituie cheltuieli judiciare și vor fi puse în sarcina părții care pierde procesul. Reviste (1)

(2) Obligația de plată a cheltuielilor judiciare către stat constituie creanță fiscală. Dispozitivul hotărârii, cuprinzând obligația de plată către stat a sumelor avansate din bugetul statului, constituie titlu executoriu și se comunică de îndată organelor competente. Articolul 46 este aplicabil. Jurisprudență

(3) Dacă partea ocrotită prin numirea curatorului a pierdut procesul și este lipsită de venituri sau face parte dintr-o categorie pentru care legea prevede acordarea asistenței juridice gratuite, sumele avansate din bugetul statului rămân în sarcina acestuia. Reviste (2), Comentarii expert (1)

Art. 50. -

(1) Nivelul taxelor judiciare de timbru prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se actualizează anual cu indicele ratei inflației, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice și a Ministerului Justiției.

(2) În aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Justiției și Ministerul Finanțelor Publice pot elabora norme metodologice. Jurisprudență

Art. 51. -

Instanțele de judecată vor folosi sistemul informatic de management al dosarului în instanță pentru înregistrarea și gestionarea informațiilor referitoare la taxele de timbru, pe tipuri de acțiuni și cereri, corelate cu temeiul legal specific fiecărui tip. Înregistrările rezultate cu privire la taxele judiciare de timbru se vor efectua și se vor putea utiliza centralizat. Prin regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești se va stabili modalitatea de completare a câmpurilor în sistemul informatic.

Art. 52. -

Articolul 592 din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 592. -

Cererea adresată instanței privind pronunțarea unei hotărâri care să consfințească înțelegerea părților rezultată din acordul de mediere se taxează potrivit legii."

Art. 53. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Articolul 36 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 36. -

Pentru plângerea împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției, pentru recursul formulat împotriva hotărârii judecătorești prin care s-a soluționat plângerea, precum și pentru orice alte cereri incidente se percep taxele judiciare de timbru prevăzute de lege."

Art. 54. - Jurisprudență, Reviste (1)

În cuprinsul actelor normative aplicabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, toate trimiterile făcute la Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare, se consideră a fi făcute la prezenta ordonanță de urgență.

Art. 55. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Pentru cererile și acțiunile introduse până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, timbrul judiciar se aplică, respectiv taxele judiciare de timbru se stabilesc și se plătesc în cuantumul prevăzut de legea în vigoare la data introducerii lor.

Art. 56. - Reviste (1)

Începând cu data de 1 ianuarie 2014, din sumele încasate în contul bugetelor locale ale unităților administrativteritoriale, cota care se virează la bugetul de stat potrivit art. 40 alin. (3) este de 45%.

Art. 57. - Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(1) În cazul cererilor prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri care ține loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile, instanța de judecată va solicita extras de carte funciară pentru bunurile imobile ce au carte funciară deschisă sau certificat de sarcini pentru imobilele care nu au carte funciară deschisă, certificat fiscal emis de compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale și dovada debitelor la zi ale cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Dispozițiile art. 20 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

(3) În cazul acestor cereri, dacă instanța de judecată va dispune efectuarea unei expertize tehnice judiciare, aceasta va fi avizată de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară. Reviste (3)

Art. 58. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1)

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:

a) Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările și completările ulterioare; Reviste (1)

b) Ordonanța Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 30 august 1995, aprobată cu modificări prin Legea nr. 106/1995, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
p. Ministrul delegat pentru buget,
Enache Jiru,
secretar de stat
Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe
Ministrul justiției,
Robert Marius Cazanciuc

București, 26 iunie 2013.

Nr. 80.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Acțiunea în declararea simulației^1 /L'action en declaration de la simulation/Action to set aside a simulated transaction
Controverse vizând timbrarea cererilor de chemare în judecată
Valoarea obiectului litigiului - element important al acțiunii civile
Valoarea obiectului litigiului - element important al acțiunii civile
Considerații privind modalitățile de eficientizare a sistemului de ajutor public judiciar în materie civilă
I. Decizia nr. 11/2016
Considerații privind modalitățile de eficientizare a sistemului de ajutor public judiciar în materie civilă (I)
Excepțiile procesuale în apel
Obligația de întreținere - un drept al copilului. Modalități de determinare și de executare a obligației
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 28 raportat la art. 35 alin. (2), art. 9 și art. 34 alin. (3) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
Doctrină:
Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Modele:
Cerere facilități taxă de timbru – persoane juridice
Acțiune în daune-interese compensatorii
Acțiune în rezoluțiunea contractelor/reziliere/constatare pact comisoriu
Acțiune pentru modificarea judiciară a regimului matrimonial al comunității legale sau convenționale de bunuri, prin instituirea separației de bunuri și lichidarea comunității prin partaj
Acțiune privind partajarea bunurilor comune
Acțiune reducțiunea liberalităților excesive
Cerere în anularea ordonanței de plată
Cerere de ordonanță de plată
Cerere de ordonanță președințială pentru evacuarea celui ce deține o suprafață locativă cu de la sine putere.
Cerere de ordonanță președințială.
Proceduri:
Procedură privind eliberarea copiilor legalizate din arhivă
Recunoasterea autorizarii expertilor tehnici judiciari care au dobandit calitatea de expert tehnic judiciar intr-un alt stat membru UE/SEE procedura de autorizare fara examen - Ministerul Justiției, Județ BUCURESTI
Procedură privind desfacerea căsătoriei
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 55/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București - Secția a V-a civilă, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 387/2015 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 2/2020 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Brașov ce face obiectul Dosarului nr. 2.411/1/2019
;
se încarcă...