Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

Regulamentul privind evaluarea activității profesionale a personalului auxiliar de specialitate și a personalului conex din cadrul Ministerului Public din 05.06.2013

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 iunie 2013 până la 15 ianuarie 2015, fiind abrogat prin Ordin 434/2014 și înlocuit de Regulament 2014;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

Evaluarea activității profesionale anuale a personalului auxiliar de specialitate și a personalului conex din cadrul Ministerului Public se realizează potrivit legii și prezentului regulament.

Art. 2. -

(1) Regulamentul stabilește cadrul general pentru realizarea următoarelor obiective:

a) asigurarea concordanței dintre cerințele și standardele postului, descrise în fișa postului, și calitățile angajatului: profesionale, aptitudinale și atitudinale;

b) asigurarea unui sistem motivațional, care să determine creșterea performanțelor profesionale individuale, prin avansarea sau promovarea în grade ori trepte profesionale imediat superioare.

(2) Pentru atingerea acestor obiective prezentul regulament prevede:

a) evaluarea posturilor în funcție de caracteristicile descriptive privind exigențele și performanțele pe care acestea le impun angajaților;

b) evaluarea performanțelor profesionale ale angajaților în raport cu cerințele posturilor.

Art. 3. -

Evaluarea activității profesionale a personalului auxiliar de specialitate și a personalului conex are ca scop aprecierea obiectivă a gradului de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada respectivă și a rezultatelor obținute în mod efectiv.

Art. 4. -

(1) Activitatea profesională a personalului auxiliar de specialitate și a personalului conex al parchetelor este evaluată anual de către conducătorul parchetului în care își desfășoară activitatea, prin acordarea calificativelor "foarte bine", "bine", "satisfăcător" și "nesatisfăcător", la propunerea grefierului-șef sau prim-grefierului, după caz.

(2) Absolvirea oricărei forme de pregătire continuă, organizată de Școala Națională de Grefieri sau, după caz, de instituțiile de profil, constituie un criteriu care se are în vedere la evaluarea anuală a personalului auxiliar al parchetelor.

(3) Evaluările și calificativele anuale se păstrează la dosarul profesional personal.

(4) În cazul specialiștilor IT, evaluarea se realizează cu sprijinul compartimentului de specialitate informatică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și se semnează atât de conducătorul parchetului, cât și de către șeful compartimentului informatic din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

(5) La evaluarea activității profesionale a personalului auxiliar de specialitate cu funcții de conducere se va avea în vedere și modul de îndeplinire a atribuțiilor manageriale specifice.

(6) Evaluarea personalului prevăzut de prezentul regulament, detașat sau delegat la alte instituții, se face de instituția la care acesta funcționează, în raport cu specificul activității desfășurate.

Art. 5. -

(1) Activitatea profesională se apreciază anual, prin evaluarea performanțelor profesionale individuale.

(2) Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea, dar nu poate cuprinde mai puțin de 6 luni de activitate în funcția respectivă.

(3) Perioada de evaluare este cuprinsă între 1 și 28 februarie din anul următor perioadei evaluate.

(4) Sunt supuși evaluării anuale salariații care au desfășurat activitate cel puțin 6 luni în cursul perioadei evaluate.

(5) Sunt exceptate de la evaluarea anuală, desfășurată în perioada prevăzută la alin. (2), următoarele categorii de salariați:

a) persoanele angajate ca debutanți, pentru care evaluarea se face după expirarea perioadei corespunzătoare stagiului de debutant;

b) persoanele al căror raport de muncă este suspendat, în condițiile legii, pentru care evaluarea se face la expirarea unei perioade cuprinse între 6 și 12 luni de la reluarea activității.

Art. 6. -

În mod excepțional, evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului auxiliar de specialitate și ale personalului conex se face și în cursul perioadei evaluate, în următoarele cazuri:

a) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raporturile de muncă ale salariatului evaluat încetează sau se modifică, în condițiile legii. În acest caz, salariatul va fi evaluat pentru perioada de până la încetarea sau modificarea raporturilor de muncă;

b) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de muncă al evaluatorului încetează, se suspendă sau se modifică, în condițiile legii. În acest caz, evaluatorul are obligația ca, înainte de încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de muncă ori, după caz, într-o perioadă de cel mult 15 zile calendaristice de la încetarea ori modificarea raporturilor de muncă, să realizeze evaluarea performanțelor profesionale individuale ale salariaților din subordine. Calificativul acordat se va lua în considerare la evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale ale acestora;

c) atunci când pe parcursul perioadei evaluate salariatul dobândește o diplomă de studii de nivel superior și urmează să fie promovat, în condițiile legii, într-o funcție corespunzătoare studiilor absolvite.

Art. 7. -

(1) Performanțele profesionale individuale ale personalului auxiliar de specialitate și ale personalului conex din cadrul parchetelor sunt evaluate pe baza criteriilor de performanță stabilite potrivit prevederilor prezentului regulament, în funcție de specificul activității compartimentului în care salariatul își desfășoară activitatea.

(2) Criteriile generale de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului auxiliar de specialitate și ale personalului conex sunt cele prevăzute la art. 5 lit. c) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

Art. 8. -

(1) De asemenea, evaluarea se realizează și în baza următoarelor criterii specifice de evaluare pentru funcțiile de conducere, respectiv pentru funcțiile de execuție:

a) criterii specifice de evaluare pentru funcțiile de conducere:

- capacitatea de organizare;

- capacitatea de conducere;

- capacitatea de coordonare;

- capacitatea de control;

- competența decizională;

- capacitatea de delegare;

- capacitatea de dezvoltare a abilităților personalului;

- abilități de mediere și negociere;

- capacitatea de implementare;

- capacitatea de rezolvare eficientă a problemelor;

- capacitatea de asumare a responsabilităților;

- capacitatea de autoperfecționare și de valorificare a experienței dobândite;

- creativitate și spirit de inițiativă;

- capacitatea de planificare și organizare a timpului de lucru;

- capacitatea de gestionare eficientă a resurselor alocate;

- integritatea morală și etică profesională;

b) criterii specifice de evaluare pentru funcțiile de execuție:

- capacitatea de implementare;

- capacitatea de rezolvare eficientă a problemelor;

- capacitatea de asumare a responsabilităților;

- capacitatea de autoperfecționare și de valorificare a experienței dobândite;

- creativitate și spirit de inițiativă;

- capacitatea de planificare și organizare a timpului de lucru;

- capacitatea de a lucra independent;

- capacitatea de a lucra în echipă;

- capacitatea de gestionare eficientă a resurselor alocate;

- integritatea morală și etică profesională.

(2) În funcție de atribuțiile concrete ale fiecărei categorii de personal auxiliar de specialitate și personal conex, potrivit regulamentului de ordine interioară al parchetelor, evaluatorul poate stabili și alte criterii de evaluare; criteriile astfel stabilite se aduc la cunoștința salariatului evaluat la începutul perioadei evaluate.

(3) Salariații care exercită cu caracter temporar o funcție de conducere vor fi evaluați pentru perioada exercitării temporare a acestei funcții, pe baza criteriilor de evaluare stabilite pentru funcția de conducere respectivă.

Art. 9. -

Procedura evaluării se realizează în două etape:

a) completarea fișei de evaluare de către evaluator;

b) interviul.

Art. 10. -

Persoanele care au calitatea de evaluator, potrivit art. 4, completează fișele de evaluare, al căror model este prevăzut în anexa nr. 1, respectiv anexele nr. 2 și 3, după cum urmează:

a) stabilesc gradul de îndeplinire a obiectivelor, prin raportare la atribuțiile stabilite prin fișa postului, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;

b) stabilesc calificativul final de evaluare a performanțelor profesionale individuale;

c) consemnează, după caz, rezultatele deosebite ale salariatului, dificultățile obiective întâmpinate de acesta în perioada evaluată și orice alte observații pe care le consideră relevante;

d) stabilesc obiectivele și criteriile specifice de evaluare pentru următoarea perioadă de evaluare;

e) stabilesc eventualele necesități de formare profesională pentru anul următor perioadei evaluate.

Art. 11. -

(1) Interviul, ca etapă a procesului de evaluare, reprezintă un schimb de informații care are loc între evaluator și persoana evaluată, în cadrul căruia:

a) se aduc la cunoștința persoanei evaluate notările și consemnările făcute de evaluator în fișa de evaluare;

b) se semnează și se datează fișa de evaluare de către evaluator și de către persoana evaluată.

(2) În cazul în care între persoana evaluată și evaluator există diferențe de opinie asupra notărilor și consemnărilor făcute, în fișa de evaluare se va consemna punctul de vedere al persoanei evaluate, iar evaluatorul poate modifica fișa de evaluare în consecință.

Art. 12. -

(1) Pentru stabilirea calificativului, evaluatorul va proceda la notarea obiectivelor și criteriilor de evaluare prin acordarea unei note de la 1 la 5 pentru fiecare obiectiv și criteriu, nota exprimând aprecierea gradului de îndeplinire a acestora.

(2) Pentru a obține nota finală a evaluatorului se face media aritmetică a notelor obținute ca urmare a aprecierii obiectivelor și criteriilor, rezultate din media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare obiectiv sau criteriu, după caz.

(3) Semnificația notelor prevăzute la alin. (1) este următoarea: nota 1 - nivel minim și nota 5 - nivel maxim.

Art. 13. -

Calificativul final al evaluării se stabilește pe baza notei finale, după cum urmează:

a) între 1,00-2,00 - nesatisfăcător;

b) între 2,01-3,00 - satisfăcător;

c) între 3,01-4,00 - bun;

d) între 4,01-5,00 - foarte bun.

Art. 14. -

(1) Salariații nemulțumiți de rezultatul evaluării pot să îl conteste la conducătorul parchetului.

(2) Contestația se formulează în termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunoștință de către salariatul evaluat a calificativului acordat și se soluționează în termen de 15 zile calendaristice de la data expirării termenului de depunere a contestației de către o comisie constituită în acest scop prin act administrativ al conducătorului parchetului.

(3) Rezultatul contestației se comunică salariatului în termen de 5 zile calendaristice de la soluționarea contestației și se consemnează în fișa de evaluare.

(4) Fișa de evaluare și raportul final se atașează la dosarul profesional.

(5) Salariatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației formulate potrivit alin. (1) și (2) se poate adresa instanței competente, în condițiile legii.

Art. 15. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1 la regulament

FIȘĂ DE EVALUARE
a activității profesionale a persoanelor care ocupă funcții de conducere din cadrul personalului auxiliar de specialitate

Numele și prenumele persoanei evaluate:
Funcția: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gradul: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Data ultimei promovări: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Numele și prenumele evaluatorului:
Funcția:
Perioada evaluată: de la . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. la . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Obiective în perioada evaluată % din timp Realizat (%) Nota
1.
2.
....
Obiective revizuite în perioada evaluată % din timp Realizat (%) Nota
1.
2.
....
Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor
Criteriile de evaluare a performanței profesionale individuale Nota Comentarii
1. Capacitatea de a organiza
2. Capacitatea de a conduce
3. Capacitatea de coordonare
4. Capacitatea de control
5. Competența decizională
6. Capacitatea de a delega
7. Capacitatea de a dezvolta abilitățile personalului
8. Abilități de mediere și negociere
9. Capacitatea de implementare
10. Capacitatea de a rezolva eficient problemele
11. Capacitatea de asumare a responsabilităților
12. Capacitatea de autoperfecționare și de valorificare a experienței dobândite
13. Creativitate și spirit de inițiativă
14. Capacitatea de planificare și organizare a timpului de lucru
15. Capacitatea de gestionare eficientă a resurselor alocate
16. Integritatea morală și etică profesională
17. Alte criterii specifice
Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare
Nota finală a evaluării:
(Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor + nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare) / 2
Calificativul evaluării:
Rezultate deosebite:
1. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
2. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Dificultăți obiective întâmpinate în perioada evaluată:
1. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Alte observații:
1. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Propuneri de formare profesională pentru perioada următoare: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Obiective pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea:

Obiectivul % din timp
1.
2.
...

Criterii specifice pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea:

Criteriul
1.
2.
...
Comentariile persoanei evaluate:

1. Numele și prenumele persoanei care a făcut evaluarea . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Funcția . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Semnătura . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Data . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

2. Numele și prenumele persoanei evaluate . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

De acord cu rezultatul evaluării . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Semnătura . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . data . .. .. .. .. .. .. .. ..

Contest rezultatul evaluării . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Semnătura . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . data . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

3. Numele și prenumele persoanei/membrilor comisiei care soluționează contestația . .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Funcția . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

4. Rezultatul contestației . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Calificativul acordat după contestație . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

5. Luarea la cunoștință a rezultatului contestației

Numele și prenumele . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Semnătura . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Data . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

ANEXA Nr. 2 la regulament

FIȘĂ DE EVALUARE
a activității profesionale a persoanelor care ocupă funcții de execuție din cadrul personalului auxiliar de specialitate și a personalului conex

Numele și prenumele persoanei evaluate:
Funcția: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gradul: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Data ultimei promovări: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Numele și prenumele evaluatorului:
Funcția:
Perioada evaluată: de la . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. la . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Obiective în perioada evaluată % din timp Realizat (%) Nota
1.
2.
....
Obiective revizuite în perioada evaluată % din timp Realizat (%) Nota
1.
2.
....
Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor
Criteriile de evaluare a performanței profesionale individuale Nota Comentarii
1. Capacitatea de implementare
2. Capacitatea de a rezolva eficient problemele
3. Capacitatea de asumare a responsabilităților
4. Capacitatea de autoperfecționare și de valorificare a experienței dobândite
5. Creativitate și spirit de inițiativă
6. Capacitatea de planificare și organizare a timpului de lucru
7. Capacitatea de a lucra independent
8. Capacitatea de a lucra în echipă
9. Capacitatea de gestionare eficientă a resurselor alocate
10. Integritatea morală și etică profesională
11. Alte criterii specifice
Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare
Nota finală a evaluării:
(Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor + nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare) / 2
Calificativul evaluării:
Rezultate deosebite:
1. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
2. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Dificultăți obiective întâmpinate în perioada evaluată:
1. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Alte observații:
1. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Propuneri de formare profesională pentru perioada următoare: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Obiective pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea:

Obiectivul % din timp
1.
2.
...

Criterii specifice pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea:

Criteriul
1.
2.
...
Comentariile persoanei evaluate:

1. Numele și prenumele persoanei care a făcut evaluarea . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Funcția . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Semnătura . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Data . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

2. Numele și prenumele persoanei evaluate . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

De acord cu rezultatul evaluării . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Semnătura . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . data . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Contest rezultatul evaluării . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Semnătura . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . data . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

3. Numele și prenumele persoanei/membrilor comisiei care soluționează contestația . .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Funcția . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

4. Rezultatul contestației . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Calificativul acordat după contestație . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

5. Luarea la cunoștință a rezultatului contestației

Numele și prenumele . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Semnătura . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Data . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

ANEXA Nr. 3 la regulament

FIȘA DE EVALUARE
a activității profesionale a personalului auxiliar de specialitate care ocupă posturi de debutant, la sfârșitul perioadei de stagiu

Numele . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . prenumele . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Funcția . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Locul de muncă/compartimentul . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Perioada de stagiu: de la . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. la . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Criteriile de evaluare pentru personalul auxiliar de specialitate/personalul conex debutant

Denumirea criteriului Nota
Gradul de realizare a atribuțiilor prevăzute în fișa postului
Calitatea lucrărilor executate și a activităților desfășurate
Gradul de cunoaștere a reglementărilor specifice domeniului
Gradul de adaptare și flexibilitate în îndeplinirea atribuțiilor
Capacitatea de transmitere a ideilor în scris și verbal
Capacitatea de lucru în echipă, de a se integra în aceasta, de a-și aduce contribuția, prin activitatea desfășurată, la îndeplinirea obiectivelor echipei, respectarea regulilor stabilite de conducerea structurii din care face parte etc.
Mențiuni privind intervalul de evaluare
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Calificativul de evaluare: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Propuneri: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Recomandări: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

1. Numele și prenumele evaluatorului . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Funcția . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Data întocmirii . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Semnătura . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

2. Numele și prenumele persoanei evaluate . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Semnătura . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Data . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

3. Numele și prenumele persoanei care contrasemnează . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Funcția . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Semnătura . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Data . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

4. Numele și prenumele persoanei/membrilor comisiei care soluționează contestația . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Funcția . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Calificativul acordat după contestație . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Semnătura . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Data . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

ANEXA Nr. 4 la regulament

Denumirea parchetului:

Direcția/Serviciul/Biroul/Compartimentul:

Aprobat

FIȘA POSTULUI
Nr. . .. .. .. ..

A. Informații generale privind postul

1. Denumirea postului:

2. Nivelul postului (de conducere/de execuție):

3. Obiectivul/Obiectivele postului:

B. Cerințe specifice pentru ocuparea postului

1. Pregătire:

- studii

- cursuri/programe de perfecționare/specializare

- limbi străine și nivelul de cunoaștere

- cunoștințe de operare/programe pe calculator și nivelul de cunoaștere

- autorizații speciale

2. Abilități, calități, aptitudini necesare

3. Experiență:

- vechime în muncă

- vechime în specialitate

4. Competență managerială (pentru posturile de conducere)

C. Descrierea sarcinilor ce revin postului

1.

2.

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

D. Responsabilitatea implicată de post

1. De pregătire/luare a deciziilor:

2. Delegarea de atribuții și competență:

3. De păstrare a confidențialității:

E. Sfera relațională a titularului postului

1. Sfera relațională internă:

a) Relații ierarhice

- subordonat față de:

- superior pentru:

b) Relații funcționale:

c) Relații de control:

d) Relații de reprezentare:

2. Sfera relațională externă:

a) cu autorități și instituții publice:

b) cu organizații internaționale:

c) cu persoane juridice private:

F. Atribuțiile postului

- descrierea activităților și responsabilităților corespunzătoare postului

G. Întocmit de:

1. Numele și prenumele:

2. Funcția de conducere:

3. Semnătura:

4. Data întocmirii:

Avizat de:

1. Numele și prenumele:

2. Funcția publică de conducere:

3. Semnătura:

4. Data:

Luat la cunoștință de către ocupantul postului

1. Numele și prenumele:

2. Funcția și gradația corespunzătoare tranșei de vechime (dacă este cazul):

3. Semnătura

4. Data:

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...