Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 40/2013 pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii de ultimă instanță consumatorilor casnici și asimilați consumatorilor casnici, care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 iulie 2013 până la 30 iunie 2014, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 57/2014.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) și al art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, ale art. 22 alin. (2) lit. d), ale art. 75 alin. (1) lit. c) și d), art. 79 alin. (3), alin. (4) lit. d) și alin. (6) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și ale Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2012 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a prețurilor și tarifelor la consumatorii finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se aprobă tarifele reglementate la energia electrică livrată de furnizorii de ultimă instanță consumatorilor casnici și asimilați consumatorilor casnici, care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) În calculul valorii facturii se utilizează tarifele în forma publicată în anexa nr. 1 (cu patru zecimale). Rotunjirea la unitatea monetară minimă (banul) se realizează la valoarea facturii, înainte de aplicarea TVA.

Art. 2. -

Tarifele aprobate conform art. 1 se aplică în conformitate cu calendarul de eliminare a tarifelor reglementate:

a) consumatorilor casnici și asimilați consumatorilor casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate;

b) consumatorilor casnici și asimilați consumatorilor casnici noi care optează pentru furnizorul de ultimă instanță.

Art. 3. -

Încadrarea în tranșele de putere la tariful CTP de tip monom pentru consumatorii casnici și asimilați consumatorilor casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate, prevăzut în anexa nr. 1, se face la puterea maximă contractată.

Art. 4. -

Tarifele la consumatorii finali nu includ accizele stabilite conform legii și taxa pe valoarea adăugată. Aceste taxe vor fi evidențiate distinct în factură și vor fi incluse în suma totală de plată.

Art. 5. - Modificări (1)

Consumatorii casnici și asimilați consumatorilor casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate pot să opteze pentru oricare dintre tarifele reglementate corespunzătoare categoriei din care fac parte.

Art. 6. -

Schimbarea tipului de tarif este permisă în următoarele cazuri:

a) după 12 luni calendaristice de la ultima schimbare, cu excepția consumatorilor casnici care optează să treacă la tarif social sau trebuie să treacă de la tarif social la un alt tarif, în condițiile reglementărilor în vigoare;

b) la apariția unor noi tipuri de tarife, chiar dacă de la ultima schimbare nu au trecut 12 luni calendaristice;

c) la desființarea tarifului aplicat consumatorului.

Art. 7. -

Zonele orare utilizate la tarifare sunt stabilite în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. -

(1) Tariful social se acordă numai pentru consumul realizat de consumatorii casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate și care solicită aplicarea acestui tarif pentru locul de consum unde consumatorul domiciliază și care au un venit net mediu lunar pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul minim pe economie stabilit prin hotărâre a Guvernului.

(2) În cazul aplicării tarifului social, consumul din perioada de facturare se alocă succesiv pe 3 tranșe.

(3) Cantitatea corespunzătoare primei tranșe se calculează considerând 2 kWh/zi pentru fiecare zi a perioadei de facturare, cantitatea corespunzătoare celei de-a doua tranșe se calculează considerând 1 kWh/zi (suplimentar față de prima tranșă) pentru fiecare zi a perioadei de facturare, iar cantitatea corespunzătoare celei de-a treia tranșe nu este limitată.

Art. 9. -

La tariful CI de tip monom, prevăzut în anexa nr. 1, cu consum inclus aplicabil consumatorilor casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate, abonamentul se calculează corespunzător numărului de zile din perioada de facturare. Abonamentul cuprinde contravaloarea componentei de rezervare și contravaloarea unei cantități zilnice de 1 kWh de energie electrică. Cantitatea de energie electrică cuprinsă în abonament și neconsumată în perioada de facturare nu se reportează.

Art. 10. -

La tarifele de tip monom și monom diferențiat cu rezervare, aplicabile consumatorilor casnici și asimilați consumatorilor casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate, valoarea componentei rezervării se calculează corespunzător numărului de zile din perioada de facturare.

Art. 11. -

Consumul de energie electrică al consumatorilor asimilați consumatorilor casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate se facturează la tariful CD de tip monom sau la un tarif cu rezervare, conform opțiunii consumatorului de energie electrică.

Art. 12. -

Începând cu data de 1 iulie 2013, furnizorii de ultimă instanță aplică în factura consumatorilor casnici și asimilați consumatorilor casnici, care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate, un nou tarif de energie electrică activă denumit "Componenta de piață concurențială" - (CPC), calculat pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Art. 13. -

În factura consumatorilor, tariful CPC se înmulțește cu cantitatea de energie electrică determinată prin aplicarea unui coeficient subunitar, a cărui valoare este corelată cu etapa de eliminare a tarifelor reglementate la consumatorii casnici, la cantitatea de energie electrică consumată în perioada de facturare, pe fiecare zonă orară specifică tipului de tarif al consumatorului.

Art. 14. -

Prevederile prezentului ordin referitoare la aplicarea tarifului CPC în facturile emise consumatorilor completează contractul-cadru de furnizare la tarife reglementate pentru energia electrică livrată de furnizorii de ultimă instanță consumatorilor casnici și asimilați consumatorilor casnici.

Art. 15. -

(1) Valoarea CPC stabilită conform prevederilor art. 12 se evidențiază separat în factura transmisă consumatorilor. Factura de energie electrică trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

a) rând separat în factura care conține informațiile referitoare la denumirea serviciului/produsului facturat, precum și toate celelalte elemente specifice facturii, conform formatului utilizat de furnizorul de ultimă instanță;

b) temeiul legal al aplicării în factură a tarifului CPC.

(2) La valoarea calculată conform prevederilor de la alin. (1) se aplică taxa pe valoarea adăugată (TVA), conform prevederilor legale.

Art. 16. -

Consumatorii casnici și asimilați consumatorilor casnici, care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate, achită contravaloarea sumelor facturate de către furnizorul de ultimă instanță cu care au încheiat contractul de furnizare de energie electrică, calculate conform prevederilor art. 12, la aceleași termene și în aceleași condiții cu cele prevăzute pentru plata energiei electrice în contractele încheiate între părți.

Art. 17. -

Obligațiile de plată ale consumatorilor finali pentru serviciul universal prestat de furnizorul de ultimă instanță, în conformitate cu prevederile art. 53 alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, se stabilesc pe bază de tarife/prețuri calculate astfel:

a) tariful aplicat de furnizorul de ultimă instanță consumatorilor casnici este egal cu tariful CR;

b) tariful aplicat de furnizorul de ultimă instanță consumatorilor asimilați consumatorilor casnici este egal cu tariful CD.

Art. 18. -

Furnizorii de ultimă instanță vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, iar direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări aplicarea acestuia.

Art. 19. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53/2012 privind aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii de ultimă instanță consumatorilor casnici și asimilați consumatorilor casnici, care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 879 din 21 decembrie 2012.

Art. 20. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 iulie 2013.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Niculae Havrileț

București, 21 iunie 2013.

Nr. 40.

ANEXA Nr. 1

TARIFE REGLEMENTATE
la energia electrică livrată de furnizorii de ultimă instanță consumatorilor casnici și asimilați consumatorilor casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate

Valabile de la 1 iulie 2013

Pentru contoare cu plata postconsum

Tarif CS - de tip social Tarif CD - de tip monom Tarif CR - de tip monom cu rezervare Tarif CR2 - de tip monom cu rezervare, diferențiat pe două zone orare Tarif CR3 - de tip monom cu rezervare, diferențiat pe trei zone orare
Nivel de tensiune Tranșa 2 kWh/zi (lei/kWh și abonat) Tranșa 2-3 kWh/zi (lei/kWh și abonat) Tranșa peste 3 kWh/zi (lei/kWh și abonat) Preț energie (lei/kWh) Preț rezervare (lei/zi) Preț energie (lei/kWh) Preț rezervare (lei/zi) Preț energie în zona de zi (lei/kWh) Preț energie în zona de noapte1) (lei/kWh) Preț rezervare (lei/zi) Preț energie în zona de vârf (lei/kWh) Preț energie în zona normală (lei/kWh) Preț energie în zona de gol (lei/kWh)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Joasă tensiune (0 - 1kV inclusiv) 0,1982 0,4757 0,9378 0,4757 0,1715 0,3567 0,1715 0,5682 0,1848 0,1715 0,8059 0,4491 0,2113
Medie tensiune (1-110 kV exclusiv) - 0,3699 0,1715 0,2773 0,1715 0,4491 0,1453 0,1715 0,6342 0,3567 0,1585
Tarif CI - de tip monom cu consum inclus
Nivel de tensiune Abonament3)
(lei/zi)
Preț energie
(lei/kWh)
1 2 3
Joasă tensiune
(0 - 1kV inclusiv)
0,4927 0,3567
Medie tensiune
(1 - 110 kV exclusiv)
0,4214 0,2773
Tarif CTP - de tip monom
Nivel de tensiune Tranșa de putere maximă contractată (kW) Preț rezervare (lei/zi) Preț energie (lei/kWh)
1 2 3 4
Joasă tensiune
(0 - 1kV inclusiv)
până la 3 kW inclusiv 0,1715 0,2906
3 - 6 kW 0,3699 0,2906
peste 6 kW2)
0,5549
0,2906

Pentru contoare cu preplată

Tarif CP - de tip monom Tarif CP2 - de tip monom diferențiat pe două zone orare Tarif CP3 - de tip monom diferențiat pe trei zone orare
Nivel de tensiune Preț rezervare (lei/zi) Preț energie (lei/kWh) Preț rezervare (lei/zi) Preț energie în zona de zi (lei/kWh) Preț energie în zona de noapte (lei/kWh)1) Preț rezervare (lei/zi) Preț energie în zona de vârf (lei/kWh) Preț energie în zona normală (lei/kWh) Preț energie în zona de gol (lei/kWh)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv) 0,1632 0,3387 0,1632 0,5396 0,1758 0,1632 0,7657 0,4268 0,2008
Medie tensiune (1-110 kV exclusiv) 0,1632 0,2635 0,1632 0,4268 0,1380 0,1632 0,6023 0,3387 0,1506

NOTĂ:

Tarifele nu conțin acciza și taxa pe valoare adăugată.

1) Prețul se aplică și pentru perioada de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 7,00.

2) Pentru tariful cu putere maximă contractată peste 6 kW nu sunt necesare echipamente suplimentare.

3) Abonamentul cuprinde costurile de rezervare și un consum zilnic de 1 kWh.

ANEXA Nr. 2

ZONELE ORARE UTILIZATE LA TARIFARE

1. Zone orare pentru tarifele CR3 și CP3

SEZON Zona de vârf Zona de gol Zona normală
VARĂ 08,00-09,00 00,00-08,00
21,00-00,00
și de vineri de la ora 21,00 până luni la ora 08,00
09,00-21,00
IARNĂ 08,00-10,00
19,00-22,00
00,00-08,00
22,00-00,00
și de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 08,00
10,00-19,00

Sezonul de vară: 1 aprilie-30 septembrie

Sezonul de iarnă: 1 octombrie-31 martie

2. Zone orare pentru tarifele CR2 și CP2

Zona de zi Zona de noapte
07,00-22,00 22,00-07,00
și de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 07,00
;
se încarcă...