Guvernul României

Hotărârea nr. 379/2013 privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene și pentru completarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 iunie 2013 până la 29 ianuarie 2017, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 34/2017.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 12 alin. (4) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Prezenta hotărâre reglementează organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene, aflat în coordonarea Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 2. -

În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) mandat - poziția de negociere a României pentru temele aflate pe agenda Consiliului, inclusiv pentru proiectele de acte ale Uniunii Europene obligatorii din punct de vedere juridic, precum și pentru propunerile de acte de punere în aplicare a unor acte juridice obligatorii ale Uniunii Europene;

b) mandat general - poziția de negociere a României pentru temele aflate pe agenda Consiliului, inclusiv pentru proiectele de acte ale Uniunii Europene obligatorii din punct de vedere juridic, precum și pentru propunerile de acte de punere în aplicare a unor acte juridice obligatorii ale Uniunii Europene, în cazul în care implicațiile economice, sociale sau de mediu ale acestora au o importanță majoră sau privesc mai multe domenii sectoriale.

Art. 3. -

(1) Instituțiile cu atribuții în procesul de gestionare a afacerilor europene reglementat de prezenta hotărâre sunt Ministerul Afacerilor Externe, precum și celelalte ministere și organe de specialitate organizate în subordinea Guvernului sau a ministerelor, denumite în continuare organe de specialitate, în domeniile specifice sectoarelor lor de activitate.

(2) Ministerul Afacerilor Externe asigură consultarea autorităților administrative autonome pentru pregătirea mandatelor și a mandatelor generale pe temele aflate în aria de competență a acestora. Ministerul Afacerilor Externe poate încheia protocoale de colaborare cu acestea, pentru a asigura o coordonare eficientă în domeniul afacerilor europene și promovarea unor poziții coerente ale României la nivelul Uniunii Europene.

(3) Coordonarea procesului de luare a deciziilor și adoptare a pozițiilor României în ceea ce privește problematica afacerilor europene se realizează la următoarele niveluri decizionale:

a) Guvernul României;

b) Comitetul de coordonare a Sistemului național de gestionare a afacerilor europene, denumit în continuare Comitet de coordonare;

c) Grupurile de lucru ale Sistemului național de gestionare a afacerilor europene, denumite în continuare grupuri de lucru.

Art. 4. -

(1) Ministerul Afacerilor Externe, prin structura care gestionează domeniul afacerilor europene, îndeplinește următoarele funcții:

a) coordonează procesul de elaborare, adoptare și promovare a pozițiilor naționale care vor fi promovate în cadrul instituțiilor Uniunii Europene și structurilor de lucru ale acestora;

b) transmite pozițiile României adoptate prin mandate sau mandate generale către Reprezentanța permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană;

c) prezidează reuniunile și asigură activitatea executivă și de secretariat a Comitetului de coordonare, inclusiv stabilirea agendei de lucru, și urmărește îndeplinirea deciziilor stabilite de acesta;

d) coordonează elaborarea documentelor necesare participării la reuniunile Consiliului European;

e) monitorizează și informează instituțiile cu atribuții în procesul de gestionare a afacerilor europene cu privire la activitatea Parlamentului European, inclusiv din perspectiva pozițiilor naționale promovate la nivelul instituțiilor europene;

f) colaborează cu Ministerul Fondurilor Europene în aspecte legate de impactul politicilor europene asupra procesului de gestionare a fondurilor europene;

g) sprijină activitatea Consiliului interministerial pentru finalizarea negocierilor privind Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020 prin corelarea fundamentărilor și soluțiilor tehnice ale Consiliului cu direcțiile de politică externă și de politică generală europeană și națională.

(2) Ministerul Afacerilor Externe, prin structura care gestionează domeniul afacerilor europene, prezintă periodic spre aprobare prim-ministrului:

a) propuneri privind prioritățile politice naționale ale României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, stabilite în cadrul Comitetului de coordonare, pe baza programului de guvernare, raportat la orientările și prioritățile politice generale definite de Consiliul European, la prioritățile Președinției Consiliului Uniunii Europene, la instrumentele de programare legislativă sau de strategie politică ale Comisiei Europene, precum și la prioritățile Parlamentului European;

b) propuneri sau opțiuni pentru soluționarea aspectelor divergente nesoluționate la nivelul Comitetului de coordonare;

c) informări privind prioritățile Președinției Consiliului Uniunii Europene și relevanța acestora pentru România;

d) informări cu privire la îndeplinirea de către România a obligațiilor asumate prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană;

e) rapoarte de monitorizare privind implementarea de către România a angajamentelor asumate în contextul semestrului european (Strategia Europa 2020, Pactul Euro Plus, Pactul pentru creștere și ocupare);

f) propuneri de măsuri necesare pentru aplicarea pe plan intern a regulamentelor, directivelor, deciziilor, recomandărilor și avizelor adoptate de către instituțiile Uniunii Europene;

g) propuneri de politici, programe naționale, planuri de acțiune și măsuri pentru derularea procesului de integrare europeană a României;

h) propuneri pentru modernizarea și dezvoltarea Sistemului național de comunicare în domeniul afacerilor europene și a sistemului informatic și de comunicații aferent;

i) orice alte propuneri, măsuri sau informări care necesită aprobarea prim-ministrului, în condițiile legii.

Art. 5. -

(1) În scopul asigurării coordonării interinstituționale a procesului de luare a deciziilor și adoptare a pozițiilor României în ceea ce privește problematica afacerilor europene se constituie Comitetul de coordonare a Sistemului național de gestionare a afacerilor europene, organism de lucru, fără personalitate juridică, coordonat de Ministerul Afacerilor Externe prin intermediul structurii care gestionează domeniul afacerilor europene.

(2) Comitetul de coordonare are următoarele atribuții:

a) asigură coordonarea interinstituțională a procesului de elaborare a pozițiilor României în ceea ce privește problematica afacerilor europene;

b) desemnează, cu acordul instituțiilor vizate, instituția responsabilă de elaborarea și susținerea mandatelor sau mandatelor generale;

c) evaluează mandatele generale, stabilește și actualizează periodic lista acestora, care va fi transmisă spre aprobare primministrului, prin intermediul structurii din cadrul Ministerului Afacerilor Externe care gestionează domeniul afacerilor europene;

d) pregătește mandatele pentru negocierea la nivelul Uniunii Europene, în cadrul Comitetului Reprezentanților Permanenți ai guvernelor statelor membre (Coreper), denumit în continuare Coreper, și al Consiliului Uniunii Europene;

e) soluționează aspectele aflate în divergență între ministere sau alte organe de specialitate, care nu au fost rezolvate la nivelul grupurilor de lucru;

f) urmărește și poate solicita îndeplinirea de către ministerul, respectiv organul de specialitate care elaborează mandatele, respectiv mandatele generale, a obligației de a informa și consulta, după caz, autoritățile locale, organizațiile patronale, sindicale, civice sau alte organizații active în domeniile acoperite de proiectele de acte ale Uniunii Europene, precum și propunerile de acte de punere în aplicare a unor acte obligatorii din punct de vedere juridic ale Uniunii Europene;

g) analizează listele anuale ale proiectelor de acte ale Uniunii Europene pentru care cele două Camere ale Parlamentului vor declanșa procedura de examinare parlamentară și urmărește conținutul avizelor motivate ale celor două Camere;

h) urmărește îndeplinirea unor sarcini specifice ce decurg din statutul României de membru al Uniunii Europene și agreează conținutul planurilor de acțiune, programelor naționale și rapoartelor de monitorizare aferente;

i) formulează propuneri sau opțiuni pentru soluționarea aspectelor divergente nesoluționate la nivelul Comitetului de coordonare, inclusiv în ceea ce privește mandatele sau mandatele generale. Acestea sunt transmise prim-ministrului spre aprobare sau, după caz, pentru adoptarea unei decizii, de către Ministerul Afacerilor Externe, printr-o notă de informare.

(3) Comitetul de coordonare este format din reprezentanți ai ministerelor și ai altor organe de specialitate, cu funcții de secretar de stat sau alte funcții cu rang de secretar de stat, cu atribuții în domeniul afacerilor europene. Aceștia pot fi înlocuiți la reuniunile Comitetului de coordonare de către persoanele cu funcții de conducere din cadrul structurilor care gestionează afacerile europene, pe baza unei delegări de reprezentare.

(4) Comitetul de coordonare este prezidat de secretarul de stat pentru afaceri europene al Ministerului Afacerilor Externe sau, în absența acestuia, de persoana cu funcție de conducere desemnată de acesta.

(5) Reprezentantul permanent al României pe lângă Uniunea Europeană și Reprezentantul permanent adjunct al României pe lângă Uniunea Europeană pot fi invitați să participe la reuniunile Comitetului de coordonare.

(6) Comitetul de coordonare se reunește săptămânal.

(7) La activitatea Comitetului de coordonare pot fi invitați să participe și specialiști din cadrul Academiei Române, Institutului European din România, institutelor de cercetare științifică, din învățământul superior, din cadrul organizațiilor neguvernamentale profesionale, experți independenți sau reprezentanți ai autorităților locale, ai organizațiilor patronale, sindicale, civice sau ai altor organizații active în domeniile gestionate.

(8) Rapoartele scrise ale reuniunilor Comitetului de coordonare se redactează în interiorul structurii din cadrul Ministerului Afacerilor Externe care gestionează domeniul afacerilor europene și sunt transmise tuturor ministerelor și organelor de specialitate participante, care pot exprima, în scris, în termen de două zile lucrătoare de la data primirii, observații asupra conținutului lor. Netransmiterea unui punct de vedere reprezintă acceptare tacită a conținutului raportului. Rapoartele se transmit spre informare prim-ministrului.

Art. 6. -

(1) În scopul facilitării procesului de decizie în cadrul Sistemului național de gestionare a afacerilor europene și pentru pregătirea lucrărilor Comitetului de coordonare se pot constitui grupuri de lucru la nivel de experți, care:

a) pregătesc documentele necesare în vederea îndeplinirii de către Comitetul de coordonare a atribuțiilor prevăzute la art. 5 alin. (2);

b) contribuie la elaborarea proiectelor de mandat general și de mandat care urmează a fi susținute de către reprezentanții români la nivelul grupurilor de lucru în cadrul Consiliului Uniunii Europene sau în cadrul comitetelor, constituite potrivit dispozițiilor Regulamentului (UE) 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie;

c) supun dezbaterii Comitetului de coordonare aspectele aflate în divergență între ministere și/sau alte organe de specialitate.

(2) Constituirea grupurilor de lucru se realizează la inițiativa Comitetului de coordonare sau a ministerului, respectiv a organului de specialitate cu principalele responsabilități în domeniu, inclusiv pe baza listei grupurilor de pregătire ale Consiliului actualizată și publicată periodic de Secretariatul General al Consiliului.

(3) Grupurile de lucru sunt alcătuite, în funcție de tematica abordată, din reprezentanții ministerelor și ai celorlalte organe de specialitate cu responsabilități în domeniu, un reprezentant al structurii din cadrul Ministerului Afacerilor Externe care gestionează domeniul afacerilor europene, precum și expertul din cadrul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană care gestionează domeniul respectiv.

(4) Coordonatorul grupului de lucru este reprezentantul ministerului, respectiv, al instituției de specialitate a administrației publice centrale cu principale responsabilități în domeniu sau al Ministerului Afacerilor Externe, în funcție de obiectivul și tematica acestuia.

(5) Modalitatea de lucru este stabilită de comun acord între membrii grupului, la inițiativa coordonatorului acestuia sau a structurii din cadrul Ministerului Afacerilor Externe care gestionează domeniul afacerilor europene.

(6) La activitatea grupurilor de lucru pot fi invitați să participe și specialiști din cadrul Academiei Române, Institutului European din România, institutelor de cercetare științifică, din învățământul superior, din cadrul organizațiilor neguvernamentale profesionale, experți independenți sau reprezentanți ai autorităților locale, ai organizațiilor patronale, sindicale, civice sau ai altor organizații active în domeniile gestionate.

Art. 7. -

Elaborarea, adoptarea și susținerea poziției naționale a României în cadrul instituțiilor europene și al structurilor de lucru ale acestora se realizează prin mandate sau, după caz, mandate generale, elaborate și adoptate în condițiile prezentei hotărâri și cu respectarea prevederilor legale în domeniu.

Art. 8. -

(1) Proiectele de mandat, inclusiv de mandat general, sunt elaborate de către ministerul sau de către organul specialitate responsabil, respectiv participant la toate nivelurile de negociere în cadrul Uniunii Europene în care este dezbătut subiectul, inclusiv pe baza contribuțiilor ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate cu responsabilități în domeniu, în funcție de tematica abordată.

(2) În elaborarea proiectului de mandat, inclusiv de mandat general, ministerul, respectiv organul de specialitate, are obligația de a informa și de a consulta, după caz, autoritățile locale, organizațiile patronale, sindicale, civice sau alte organizații active în domeniile acoperite de proiectele de acte ale Uniunii Europene, precum și propunerile de acte de punere în aplicare a unor acte juridice obligatorii ale Uniunii Europene.

(3) Ministerele sau organele de specialitate pot trimite Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană elemente de detaliere a mandatelor, respectiv a mandatelor generale, care nu pot fi în contradicție cu poziția aprobată prin acestea, cu informarea Ministerului Afacerilor Externe.

(4) Proiectele de mandat, inclusiv de mandat general, conțin următoarele elemente:

a) descrierea pe scurt a temei aflate pe agenda Consiliului sau a comitetelor constituite potrivit dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011;

b) prezentarea pe scurt a actelor juridice ale Uniunii Europene aflate în vigoare la nivel european și a altor angajamente internaționale asumate anterior de partea română în domeniul respectiv;

c) impactul economic, social sau de mediu asupra României în cazul proiectelor de acte ale Uniunii Europene, precum și în cazul propunerilor de acte de punere în aplicare a unor acte juridice obligatorii ale Uniunii Europene;

d) obiectivele României în raport cu tema aflată pe agenda Consiliului sau a comitetelor constituite potrivit dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011;

e) limitele ce pot fi acceptate de România în procesul de negociere;

f) eventuale poziții de negociere ale altor state membre ale Uniunii Europene, ale Comisiei Europene și ale Parlamentului European sau ale comisiilor acestuia;

g) lista actelor normative din legislația română care reglementează materia la care face referire proiectul de act al Uniunii Europene, precum și o analiză a modificărilor pe care le-ar determina adoptarea respectivului proiect de act al Uniunii Europene.

Art. 9. -

(1) Mandatul general este avizat de Ministrul Afacerilor Externe, aprobat de prim-ministru și promovat la toate nivelurile de negociere din cadrul Consiliului Uniunii Europene.

(2) Mandatele pentru negocierea la nivelul grupurilor de lucru în cadrul Consiliului Uniunii Europene sau la nivelul comitetelor constituite potrivit dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011 sunt asumate la un nivel de decizie corespunzător, potrivit reglementărilor interne ale fiecărei instituții din Sistemul național de gestionare a afacerilor europene, și avizate de structura din cadrul Ministerului Afacerilor Externe care gestionează domeniul afacerilor europene.

(3) Mandatele pentru negocierea la nivelul Coreper, agreate în cadrul Comitetului de coordonare, sunt asumate la un nivel de decizie corespunzător, potrivit reglementărilor interne ale fiecărei instituții din Sistemul național de gestionare a afacerilor europene, cel puțin la nivel de secretar de stat, și transmise cu avizul secretarului de stat pentru afaceri europene al Ministerului Afacerilor Externe.

(4) Mandatele pentru negocierea la nivelul celorlalte comitete instituite prin tratate sau prin decizie interguvernamentală, agreate în cadrul Comitetului de coordonare, sunt asumate la un nivel de decizie corespunzător, potrivit reglementărilor interne ale fiecărei instituții din Sistemul național de gestionare a afacerilor europene, cel puțin la nivel de secretar de stat, și transmise cu avizul secretarului de stat pentru afaceri europene al Ministerului Afacerilor Externe.

(5) Mandatele pentru negocierea la nivelul Consiliului Uniunii Europene sunt avizate de Ministrul Afacerilor Externe și aprobate de prim-ministru.

(6) Decizia prim-ministrului privind aspectele divergente nesoluționate la nivelul Comitetului de coordonare este comunicată de către Ministerul Afacerilor Externe ministerului, respectiv organului de specialitate responsabil, care va proceda în consecință.

(7) Finalizarea negocierii la nivelul Coreper, al celorlalte comitete instituite prin tratate sau prin decizie interguvernamentală ori al grupurilor de lucru din cadrul Consiliului Uniunii Europene se consemnează în raportul săptămânal al Comitetului de coordonare sau în mandatul pentru reuniunea Consiliului Uniunii Europene pe agenda căruia este inclusă tema respectivă, ca punct aprobat fără dezbatere.

(8) În situații excepționale, în cazul în care din evoluția negocierilor rezultă o situație diferită de cea cuprinsă în mandat, reprezentantul României în Coreper poate susține o nouă poziție, după consultarea ministerului, respectiv a organului de specialitate responsabil. Prezentarea scrisă a motivelor deciziei este transmisă ulterior către conducerea instituției respective și Ministerului Afacerilor Externe.

(9) În situații excepționale, în cazul în care din evoluția negocierilor rezultă o situație diferită de cea cuprinsă în mandat, reprezentantul României în Consiliul Uniunii Europene poate susține o nouă poziție, după consultarea ministerului, respectiv a organului de specialitate responsabil. Prezentarea scrisă a motivelor deciziei este transmisă ulterior către prim-ministru și Ministerul Afacerilor Externe.

Art. 10. -

(1) La reuniunile grupurilor de lucru ale Consiliului Uniunii Europene, ale comitetelor instituite prin tratate sau prin decizie interguvernamentală ori ale comitetelor constituite potrivit dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011 participă reprezentanți desemnați de ministere, respectiv de către organele de specialitate sau reprezentanți din cadrul Reprezentanței permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, în funcție de tipul reuniunii.

(2) Reprezentatul permanent al României pe lângă Uniunea Europeană participă la reuniunile Coreper II. Reprezentantul permanent adjunct pe lângă Uniunea Europeană participă la reuniunile Coreper I.

(3) La reuniunile Consiliului Uniunii Europene participă ministrul sau ministrul delegat responsabil pentru domeniul respectiv.

(4) În situația în care, din motive obiective, miniștrii sau miniștrii delegați nu pot participa la reuniunile Consiliului Uniunii Europene, aceștia supun spre aprobare prim-ministrului, în mod motivat, participarea unui alt demnitar, la nivel de secretar de stat, sau a Reprezentantului permanent al României pe lângă Uniunea Europeană ori a Reprezentantului permanent adjunct pe lângă Uniunea Europeană.

(5) Din delegația română poate face parte și un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe, dacă există o solicitare expresă în acest sens a Ministerului Afacerilor Externe, cu informarea corespunzătoare a șefului de delegație.

Art. 11. -

(1) Rapoartele participării reprezentanților desemnați de ministere, respectiv de către organele de specialitate la reuniunile grupurilor de lucru ale Consiliului Uniunii Europene, reuniunile comitetelor instituite prin tratate sau prin decizie interguvernamentală ori reuniunile comitetelor constituite potrivit dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011 se redactează în termen de cel mult două zile lucrătoare de la desfășurarea acestora și se transmit Ministerului Afacerilor Externe, precum și Reprezentanței permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.

(2) Rapoartele participării experților din cadrul Reprezentanței permanente a României pe lângă Uniunea Europeană la reuniunile grupurilor de lucru ale Consiliului Uniunii Europene, reuniunile comitetelor instituite prin tratate ori prin decizie interguvernamentală sau reuniunile comitetelor constituite potrivit dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011 se redactează în termen de cel mult două zile lucrătoare de la desfășurarea acestora și se transmit ministerelor, respectiv organelor de specialitate și Ministerului Afacerilor Externe.

(3) Rapoartele participării la reuniunile Coreper sunt redactate și transmise de către Reprezentanța permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la desfășurarea acestora, Ministerului Afacerilor Externe, ministerelor și organelor de specialitate cu atribuții în domeniile abordate.

(4) Rapoartele participării la reuniunile Consiliului Uniunii Europene se redactează de către ministerele participante și se prezintă spre aprobare prim-ministrului, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data desfășurării acestora. După aprobare, acestea se transmit spre informare Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 12. -

Ministerul Afacerilor Externe elaborează documentele necesare participării la Consiliul European, pe baza contribuțiilor ministerelor, respectiv ale organelor de specialitate, în funcție de agendă, și informează cu privire la rezultatele reuniunii, pe baza raportului de participare redactat de către Reprezentanța permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană.

Art. 13. -

(1) Ministerul Afacerilor Externe asigură funcționarea sistemelor informatice și de comunicații conectate la instituțiile Uniunii Europene, conform cerințelor directivelor tehnice și de securitate ale acestora, potrivit responsabilităților care îi revin în calitate de punct național de contact cu structurile Uniunii Europene pentru gestionarea informației clasificate a Uniunii Europene, în format electronic.

(2) Sistemul național de comunicare în domeniul afacerilor europene este format din structurile desemnate în acest sens din ministere și organele de specialitate.

(3) Structurile respective sunt reprezentate, după caz, de puncte de contact care se stabilesc la nivel de decizie corespunzător, în conformitate cu reglementările ministerelor, respectiv ale organelor de specialitate.

(4) Fluxurile informaționale între punctele de contact se asigură în format electronic prin sistemul informatic și de comunicații EXTRANET RO și în format hârtie prin intermediul Componentelor Sistemului Național de Registre (CSNR), corespunzător nivelului de clasificare al documentelor gestionate.

(5) În cadrul Ministerului Afacerilor Externe funcționează Autoritatea Operațională a Sistemului Informatic și de Comunicații EXTRANET RO (AOSIC EXTRANET RO), formată din reprezentanți desemnați ai instituțiilor conectate la sistem și destinată implementării cerințelor tehnice și de securitate conform cadrului normativ național și standardelor de securitate ale Uniunii Europene.

Art. 14. -

La articolul 2 alineatul (1) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 15 ianuarie 2013, după punctul 29 se introduc patru noi puncte, punctele 291-294, cu următorul cuprins:

"

291. coordonează în plan național participarea României la acțiunea externă a Uniunii Europene și aspectele legate de modificarea sau implementarea tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, cu implicațiile instituționale care derivă din acestea;

292. participă la realizarea și implementarea politicii externe și de securitate comună a Uniunii Europene și coordonează în plan național participarea României la politica de securitate și apărare comună, precum și la misiunile civile și militare derulate sub egida Uniunii Europene;

293. asigură reprezentarea României la Consiliul Afaceri Externe și Consiliul Afaceri Generale;

294. asigură diseminarea în plan național a informațiilor Uniunii Europene clasificate, primite de la instituțiile europene prin sisteme informatice sau în format hârtie, cu respectarea normelor de securitate ale Uniunii Europene și naționale;".

Art. 15. -

(1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 115/2008 privind instituirea sistemului național de coordonare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 12 februarie 2008.

(2) Trimiterile la Hotărârea Guvernului nr. 115/2008 existente în actele normative în vigoare se vor considera făcute la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,
George Ciamba
secretar de stat
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

București, 12 iunie 2013.

Nr. 379.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...