Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice - ANRMAP

Instrucțiunile nr. 1/2013 emise în aplicarea prevederilor art. 188 alin. (2) lit. d) și art. 188 alin. (3) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

Modificări (...), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 371 din 21 iunie 2013.

În vigoare de la 21 iunie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 2 și art. 188 alin. (2) lit. d) și art. 188 alin. (3) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare;

ținând cont de numeroasele respingeri ale documentațiilor de atribuire având la bază formulări restrictive ale cerințelor de calificare privind studiile, pregătirea profesională și calificarea persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului, precum și având în vedere necesitatea reglementării unei abordări unitare a principalilor actori implicați în procesul achizițiilor publice, s-a constatat necesitatea emiterii unei îndrumări cu privire la modalitatea de formulare a cerințelor de calificare ce vizează capacitatea profesională;

în temeiul art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2005 privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, cu modificările ulterioare,

președintele Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice emite următoarele instrucțiuni:

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezentele instrucțiuni sunt emise în aplicarea art. 188 alin. (2) lit. d) și alin. (3) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

(1) Atunci când stabilește cerințele de calificare autoritatea contractantă are obligația să respecte principiul proporționalității și să nu formuleze cerințe care ajung să se dubleze, respectiv care nu pot fi justificate în raport cu ceea ce urmează a fi prestat/executat așa cum este prevăzut la nivelul caietului de sarcini sau al documentației descriptive.

(2) Este recomandabil ca cerințele de calificare să vizeze în special experiența specifică a personalului implicat în derularea contractului și nu experiența generală a acestuia.

Art. 3. -

Experiența similară a personalului de conducere, precum și cea a persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului se raportează la domeniul aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit.

Art. 4. -

În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta documente echivalente celor solicitate la nivelul documentației de atribuire, emise de organisme stabilite în alte state.

CAPITOLUL II Dispoziții în legătură cu cerințele/criteriile de calificare și selecție referitoare la studiile personalului de conducere, precum și ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii/lucrări

SECȚIUNEA 1 Cerințe legate de studii

PARAGRAFUL 1
Domeniul studiilor

Art. 5. -

Informații referitoare la studii se pot solicita personalului de conducere, precum și persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului.

Art. 6. - Jurisprudență

Atunci când solicită îndeplinirea unor cerințe de calificare legate de studii, autoritatea contractantă are în vedere faptul că există situații în care sunt relevante competențele persoanei/persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii/lucrări, și nu domeniul studiilor.

Art. 7. -

Atunci când se solicită informații referitoare la studii, se va justifica de ce se solicită absolvirea studiilor într-un anumit domeniu, respectiv de ce doar o persoană care a absolvit studiile solicitate poate îndeplini activitățile din contractul ce urmează a fi atribuit și de ce persoane care au alte studii decât cele solicitate nu pot realiza aceste activități.

Art. 8. -

(1) În măsura în care există o justificare în ceea ce privește domeniul studiilor solicitate, domeniul va fi definit clar pentru a nu crea ambiguități în evaluarea documentelor de calificare.

Notă exemplificativă:

Nu este suficient să se menționeze domeniul tehnic, ci se va preciza expres ce tip de studii se solicită, spre exemplu specializarea construcții civile, industriale și agricole (conform legislației relevante în vigoare).

(2) Dacă se justifică solicitarea absolvirii studiilor într-un anumit domeniu, acesta va fi corelat cu domeniul relevant care să permită desfășurarea activităților aferente obiectului contractului, activități ce vor fi derulate de persoana căreia i-au fost solicitate respectivele studii.

PARAGRAFUL 2
Durata studiilor

Art. 9. -

Referința la durata studiilor se face prin solicitarea fie de studii superioare, fie de studii medii.

Notă exemplificativă:

Nu se vor solicita studii superioare de lungă durată.

PARAGRAFUL 3
Studii postuniversitare

Art. 10. -

Nu se poate solicita ca un expert să aibă atât studii superioare cât și studii postuniversitare, studii universitare de masterat sau doctorat.

Notă exemplificativă:

Spre exemplu, nu se poate impune ca un expert să aibă studii superioare absolvite cu diplomă de licență și master în același domeniu.

Art. 11. -

Nu se justifică solicitarea absolvirii de către o anumită persoană responsabilă pentru îndeplinirea contractului doar de studii postuniversitare/master/doctorat.

Art. 12. - Jurisprudență

Dacă nu se impune absolvirea cu diplomă de licență a studiilor într-un anumit domeniu, autoritatea contractantă poate permite dovedirea specializării într-un anumit domeniu fie prin studii absolvite cu diplomă de licență, fie prin studii postuniversitare, fie prin cursuri ce s-au finalizat cu certificări recunoscute la nivel național/internațional într-un anumit domeniu.

Note exemplificative:

Spre exemplu, nu se poate impune ca un expert să aibă studii superioare absolvite cu diplomă de licență și master (indiferent de domeniu).

Se poate solicita ca expertul să aibă fie studii superioare absolvite cu diplomă de licență, fie studii postuniversitare, fie cursuri recunoscute la nivel național/internațional, spre exemplu în domeniul IT.

SECȚIUNEA a 2-a Cerințe legate de experiența în domeniul studiilor

Art. 13. -

Experiența generală solicitată de autoritatea contractantă în ceea ce privește domeniul studiilor poate fi de până la 5 ani.

Art. 14. -

(1) Prin excepție de la prevederile art. 13, autoritatea contractantă poate solicita mai mult de 5 ani vechime în specialitatea studiilor atunci când există reglementări specifice în vigoare și/sau atunci când autoritatea contractantă justifică temeinic, la nivelul notei justificative privind criteriile de calificare, complexitatea deosebită a activităților ce urmează a fi derulate în cadrul contractului prin prisma poziției/atribuțiilor respectivului expert.

(2) Atunci când există reglementări specifice în vigoare ce determină depășirea numărului de ani precizat la art. 13, autoritatea contractantă menționează la nivelul fișei de date prevederea expresă din actul normativ respectiv.

Art. 15. -

Nu se va impune îndeplinirea unei experiențe generale a expertului în ultimii X ani.

Notă exemplificativă:

Nu se poate impune ca expertul să aibă o experiență generală în domeniul studiilor realizată în ultimii 7 ani.

Se poate solicita ca expertul să aibă o experiență generală în domeniul studiilor de cel puțin 5 ani.

Art. 16. -

(1) Anii solicitați în vederea dovedirii experienței generale vor fi calculați prin prisma duratei proiectului la nivelul căruia a acumulat expertul/persoana respectivă experiența și prin corelare cu funcția/activitățile/atribuțiile pe care a avut-o/le-a desfășurat expertul.

(2) Anii solicitați în vederea dovedirii experienței generale pot fi calculați pe baza unor documente-suport relevante care să ateste experiența generală, și nu prin raportare efectiv la timpul alocat activității respective.

Notă exemplificativă:

În evaluarea ofertelor, în vederea îndeplinirii criteriului de calificare solicitat, documentele-suport relevante care atestă experiența generală și care trebuie să fie acceptate de autoritatea contractantă pot fi fișa de post, contractul de muncă, recomandarea sau orice alte documente similare.

CAPITOLUL III Dispoziții în legătură cu cerințele/criteriile de calificare și selecție referitoare la experiența specifică a personalului de conducere, precum și a persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii/lucrări

Art. 17. -

Experiența în domeniul specific aferent activităților din cadrul contractului ce urmează a fi atribuit, prin prisma poziției/atribuțiilor fiecărui expert, solicitată de autoritatea contractantă poate fi de până la 3 ani.

Art. 18. -

(1) Prin excepție de la prevederile art. 17, autoritatea contractantă poate solicita mai mult de 3 ani experiență specifică atunci când există reglementări specifice în vigoare și/sau atunci când autoritatea contractantă justifică temeinic, la nivelul notei justificative privind criteriile de calificare, complexitatea deosebită a activităților ce urmează a fi derulate în cadrul contractului prin prisma poziției/atribuțiilor respectivului expert.

(2) Atunci când există reglementări specifice în vigoare ce determină depășirea numărului de ani precizat la art. 17, autoritatea contractantă menționează la nivelul fișei de date prevederea expresă din actul normativ respectiv.

Art. 19. -

(1) Nu se va impune ca experiența specifică cuantificată în ani să fie realizată la nivelul unui singur contract/proiect.

(2) Nu se va limita pentru experți dovedirea experienței specifice prin participarea la proiect/proiecte derulat/derulate în ultimii X ani.

Notă exemplificativă:

Spre exemplu, nu se poate impune ca un expert să fi participat într-un proiect similar derulat în ultimii 3 ani.

(3) Nu se va impune îndeplinirea unei experiențe specifice a expertului în ultimii X ani.

Notă exemplificativă:

Spre exemplu, nu se poate impune ca un expert să aibă o experiență specifică realizată în ultimii 5 ani.

(4) Nu se va impune ca experiența specifică să fie realizată în perioada solicitată pentru experiența generală.

Notă exemplificativă:

Nu se poate solicita ca din cei 5 ani de experiență în domeniul studiilor 3 ani să fie în domeniul specific activităților din cadrul contractului.

Art. 20. -

(1) Anii solicitați în vederea dovedirii experienței specifice vor fi calculați prin prisma duratei proiectului la nivelul căruia a acumulat expertul/persoana respectivă experiența specifică corelat cu funcția/activitățile/atribuțiile pe care a avut-o/le-a desfășurat expertul.

(2) Anii solicitați în vederea dovedirii experienței specifice pot fi calculați pe baza unor documente-suport relevante care să ateste experiența specifică a persoanelor ce au în cadrul activității curente atribuții similare cu activitățile pe care urmează a le derula în cadrul viitorului contract și nu prin raportare efectiv la timpul alocat activității respective. Jurisprudență

Notă exemplificativă:

În evaluarea ofertelor, în vederea îndeplinirii criteriului de calificare solicitat, documentele-suport relevante care atestă experiența specifică pot fi fișa de post, contractul de muncă, recomandarea sau orice alte documente similare.

Art. 21. -

(1) Dacă s-a solicitat un număr de ani minim necesar în vederea dovedirii experienței specifice, nu se va solicita și dovedirea experienței specifice a respectivei persoane prin implicarea într-un contract/proiect la nivelul căruia să fi derulat activități similare celor ce fac obiectul procedurii pentru care se solicită.

(2) Dacă s-a solicitat dovedirea experienței specifice a respectivei persoane prin implicarea într-un contract/proiect la nivelul căruia să fi derulat activități similare celor ce fac obiectul procedurii pentru care se solicită nu se va solicita și un număr de ani minim necesar în vederea dovedirii experienței specifice. Jurisprudență

CAPITOLUL IV Dispoziții în legătură cu cerințele/criteriile de calificare și selecție referitoare la atestarea/autorizarea tehnicoprofesională obligatorie conform prevederilor legale a personalului de conducere, precum și a persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii/lucrări

Art. 22. -

Pentru specialiștii pentru care, în baza unui act normativ, este obligatorie desfășurarea activităților în cadrul contractului/proiectului în calitatea atestată/autorizată, autoritatea contractantă:

a) menționează la nivelul fișei de date prevederea expresă din actul normativ în baza căruia este obligatorie atestarea;

b) solicită doar atestatul și/sau legitimația;

c) nu impune condiții de studii, vechime, respectiv de experiență generală și/sau specifică sau condiții ce vizează implicarea într-un proiect/contract similar atunci când instituțiile abilitate pentru a emite astfel de atestate/autorizații impun îndeplinirea anumitor condiții de vechime/experiență.

Notă exemplificativă:

Exemplificăm experți pentru care nu se pot impune condiții de vechime: responsabilul tehnic cu execuția, diriginți de șantier, verificatori de proiect, personal atestat AFER/ISCIR/ANRE/ ANVAR/ANCPI/CECAR/CAFR/MCPN etc.

Art. 23. - Jurisprudență

(1) Pentru operatorii economici care prezintă experți străini ce dețin certificat/atestat echivalent emis de autoritățile de certificare abilitate din alt stat nu se va impune obținerea atestatului/certificatului recunoscut de autoritățile române la momentul depunerii ofertelor/candidaturilor.

(2) În baza principiului recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificate echivalente.

(3) Operatorul economic trebuie să întreprindă, acolo unde legislația națională impune, demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul semnării contractului de achiziție publică atestatul recunoscut de autoritățile române.

Notă exemplificativă:

De exemplu, art. 14 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, dispune că agenții economici care execută lucrări de construcții asigură nivelul de calitate corespunzător cerințelor esențiale, prin personal propriu și responsabili tehnici cu execuția atestați, precum și printr-un sistem propriu conceput și realizat. Potrivit art. 1 din Regulamentul de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, verificarea și expertizarea tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor privind respectarea cerințelor prevăzute de lege reprezintă o componentă a sistemului calității în construcții și se efectuează de către specialiști cu activitate în construcții, atestați tehnico-profesional de către comisii organizate de Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, iar potrivit art. 21 din același act normativ asigurarea calității execuției lucrărilor de construcții se face în mod diferențiat în funcție de categoria de importanță a construcției, conform Regulamentului de conducere și asigurare a calității, printr-un sistem propriu de calitate și responsabili tehnici cu execuția atestați. În conformitate cu art. 2 din Regulamentul de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului 925/1995, prevederile regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor sunt obligatorii pentru persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor pe teritoriul României.

CAPITOLUL V Dispoziții în legătură cu cerințele/criteriile de calificare și selecție referitoare la perfecționarea profesională/formarea profesională a personalului de conducere, precum și a persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii/lucrări

Notă exemplificativă:

De exemplu, persoanele responsabile de îndeplinirea contractului de achiziție publică, cărora le sunt aplicabile prevederile prezentului capitol, pot fi: SSM, PM, CQ, RTQ, AQ etc. - respectiv specialiști care pot desfășura activitatea fără a exista obligativitatea atestării lor de către instituțiile în domeniu și fără de care (atestat/autorizație) nu pot desfășura respectivele activități.

Art. 24. - Jurisprudență

Pentru specialiștii pentru care se solicită anumite certificate privind perfecționarea profesională/formarea profesională, ce nu sunt obligatorii în baza unui act normativ, autoritatea contractantă poate solicita experiență specifică, dar nu poate impune ca aceasta să fie realizată în calitatea deținută ca urmare a perfecționării/formării.

Art. 25. -

(1) Se poate solicita experiență dovedită prin participarea în cel puțin un proiect/contract la nivelul căruia să fi desfășurat activități similare, dar nu identice celor ce fac obiectul procedurii pentru care se solicită, fără a se solicita persoanei respective și experiență raportată la un anumit număr de ani.

(2) Se poate solicita experiență raportată la un anumit număr de ani fără a se solicita persoanei respective și experiență dovedită prin participarea în cel puțin un proiect/contract la nivelul căruia să fi desfășurat activități similare celor ce fac obiectul procedurii pentru care se solicită.

Art. 26. - Jurisprudență

Pentru experții/personalul care au/are activități de coordonare, autoritatea contractantă:

a) nu solicită domeniul aferent studiilor superioare, putându-se solicita ca expertul/personalul cu activități de coordonare să aibă studii superioare;

Notă exemplificativă:

Cerință excesivă: Managerul de proiect să aibă studii superioare în domeniul tehnic sau în domeniul IT;

Cerință acceptată: Managerul de proiect să aibă studii superioare.

b) nu solicită ca experiența specifică a managerului/coordonatorului/liderului de proiect să fie realizată în calitatea acestuia de manager de proiect atestat/certificat - cu diplomă de manager de proiect;

Notă exemplificativă:

Cerință excesivă: participarea managerului de proiect în cel puțin un proiect/contract după obținerea atestatului/certificatului/diplomei de manager de proiect.

c) poate solicita experiență specifică, însă nu poate solicita simultan dovedirea experienței specifice:

- prin participarea în cel puțin un proiect/contract la nivelul căruia să fi desfășurat activități similare, dar nu identice celor ce fac obiectul procedurii pentru care se solicită și

- prin raportarea la un anumit număr de ani;

Notă exemplificativă:

Cerință excesivă: participarea în cel puțin un proiect/contract la nivelul căruia să fi desfășurat activități similare celor ce fac obiectul procedurii și o experiență specifică de cel puțin 3 ani.

Se poate solicita fie desfășurarea de activități similare celor ce fac obiectul procedurii, fie o experiență specifică de cel puțin 3 ani.

d) nu va solicita ca experiența specifică să fie realizată într-o poziție de coordonator/manager/director de proiect.

Note exemplificative:

Cerință excesivă: Managerul de proiect să aibă experiență de minimum 3 ani ca manager/coordonator/director de proiect în domeniul IT.

Se pot formula cerințe legate de experiența specifică a managerului de proiect (de exemplu, participarea în cel puțin un proiect/contract la nivelul căruia să fi desfășurat activități similare, dar nu identice celor ce fac obiectul procedurii) și o altă cerință legată de deținerea unei experiențe ca manager/coordonator/director de proiect (fără a condiționa de obiectul proiectului/contractului).

CAPITOLUL VI Alte dispoziții în legătură cu cerințele/criteriile de calificare și selecție referitoare la personalul de conducere, precum și la persoanele responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii/lucrări

Art. 27. -

În vederea dovedirii experienței solicitate persoanei/persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii/lucrări autoritatea contractantă poate solicita CV-ul, precum și, după caz, documente-suport care să probeze îndeplinirea cerințelor.

Art. 28. -

Autoritatea contractantă nu poate limita dovedirea experienței solicitate prin prezentarea de "recomandări", ci va permite și prezentarea altor documente relevante prin care se face dovada îndeplinirii experienței/cerinței solicitate.

Notă exemplificativă:

Prin orice tip de document se înțelege: copie de pe fișa de post, copie de pe contractul de muncă, copia contractului de colaborare/prestări servicii, copie de pe Revisal etc.

Art. 29. -

Autoritatea contractantă nu poate impune ca documentele-suport necesare dovedirii experienței solicitate să fie eliberate de către beneficiarul contractului/proiectului în derularea căruia a fost implicat expertul, acestea putând fi eliberate inclusiv de prestatorul respectivelor servicii/lucrări.

Notă exemplificativă:

Spre exemplu, Primăria X a fost beneficiar, iar S.C. Y a fost prestator. Expertul Z poate prezenta recomandare din partea S.C. Y.

Art. 30. -

Autoritatea contractantă nu poate solicita ca experții să fi fost implicați într-un proiect a cărui valoare a fost de X lei sau care a presupus realizarea unei anumite cantități ori la nivelul căruia să se fi realizat lucrări/investiții de o anumită capacitate.

Art. 31. -

(1) Autoritatea contractantă nu poate solicita experiență în proiecte/contracte cu finanțare externă pentru experții/personalul ce vor/va fi implicați/implicat într-un contract de achiziție publică.

(2) Autoritatea contractantă poate solicita experților/personalului să fi desfășurat activități specifice, similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, fără a impune ca proiectul/contractul la nivelul căruia au fost realizate respectivele activități să fi fost finanțat din fonduri externe.

Notă exemplificativă:

Cerință excesivă: Solicitarea implicării expertului într-un proiect finanțat din fonduri europene la nivelul căruia să fi desfășurat activități de elaborare de cereri de rambursare.

Cerință acceptată: Solicitarea implicării expertului într-un proiect la nivelul căruia să fi desfășurat activități de elaborare de cereri de rambursare.

Art. 32. -

În funcție de complexitatea contractului autoritatea contractantă poate interzice îndeplinirea mai multor poziții de către același expert, cu condiția justificării și asumării motivului pentru care se solicită prezența în același timp și loc, simultan, respectiv de ce o persoană nu poate fi desemnată pentru una sau mai multe dintre anumite categorii de activități.

Art. 33. -

Prezentele instrucțiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice,
Lucian Dan Vlădescu

București, 18 iunie 2013.

Nr. 1.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...