Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice - ANRMAP

Instrucțiunile nr. 1/2013 emise în aplicarea prevederilor art. 188 alin. (2) lit. d) și art. 188 alin. (3) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 iunie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 2 și art. 188 alin. (2) lit. d) și art. 188 alin. (3) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare;

ținând cont de numeroasele respingeri ale documentațiilor de atribuire având la bază formulări restrictive ale cerințelor de calificare privind studiile, pregătirea profesională și calificarea persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului, precum și având în vedere necesitatea reglementării unei abordări unitare a principalilor actori implicați în procesul achizițiilor publice, s-a constatat necesitatea emiterii unei îndrumări cu privire la modalitatea de formulare a cerințelor de calificare ce vizează capacitatea profesională;

în temeiul art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2005 privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, cu modificările ulterioare,

președintele Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice emite următoarele instrucțiuni:

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezentele instrucțiuni sunt emise în aplicarea art. 188 alin. (2) lit. d) și alin. (3) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

(1) Atunci când stabilește cerințele de calificare autoritatea contractantă are obligația să respecte principiul proporționalității și să nu formuleze cerințe care ajung să se dubleze, respectiv care nu pot fi justificate în raport cu ceea ce urmează a fi prestat/executat așa cum este prevăzut la nivelul caietului de sarcini sau al documentației descriptive.

(2) Este recomandabil ca cerințele de calificare să vizeze în special experiența specifică a personalului implicat în derularea contractului și nu experiența generală a acestuia.

Art. 3. -

Experiența similară a personalului de conducere, precum și cea a persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului se raportează la domeniul aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit.

Art. 4. -

În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta documente echivalente celor solicitate la nivelul documentației de atribuire, emise de organisme stabilite în alte state.

CAPITOLUL II Dispoziții în legătură cu cerințele/criteriile de calificare și selecție referitoare la studiile personalului de conducere, precum și ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii/lucrări

SECȚIUNEA 1 Cerințe legate de studii

PARAGRAFUL 1
Domeniul studiilor

Art. 5. -

Informații referitoare la studii se pot solicita personalului de conducere, precum și persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului.

Art. 6. - Jurisprudență (1)

Atunci când solicită îndeplinirea unor cerințe de calificare legate de studii, autoritatea contractantă are în vedere faptul că există situații în care sunt relevante competențele persoanei/persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii/lucrări, și nu domeniul studiilor.

Art. 7. -

Atunci când se solicită informații referitoare la studii, se va justifica de ce se solicită absolvirea studiilor într-un anumit domeniu, respectiv de ce doar o persoană care a absolvit studiile solicitate poate îndeplini activitățile din contractul ce urmează a fi atribuit și de ce persoane care au alte studii decât cele solicitate nu pot realiza aceste activități.

Art. 8. -

(1) În măsura în care există o justificare în ceea ce privește domeniul studiilor solicitate, domeniul va fi definit clar pentru a nu crea ambiguități în evaluarea documentelor de calificare.

Notă exemplificativă:

Nu este suficient să se menționeze domeniul tehnic, ci se va preciza expres ce tip de studii se solicită, spre exemplu specializarea construcții civile, industriale și agricole (conform legislației relevante în vigoare).

(2) Dacă se justifică solicitarea absolvirii studiilor într-un anumit domeniu, acesta va fi corelat cu domeniul relevant care să permită desfășurarea activităților aferente obiectului contractului, activități ce vor fi derulate de persoana căreia i-au fost solicitate respectivele studii.

PARAGRAFUL 2
Durata studiilor

Art. 9. -

Referința la durata studiilor se face prin solicitarea fie de studii superioare, fie de studii medii.

Notă exemplificativă:

Nu se vor solicita studii superioare de lungă durată.

PARAGRAFUL 3
Studii postuniversitare

Art. 10. -

Nu se poate solicita ca un expert să aibă atât studii superioare cât și studii postuniversitare, studii universitare de masterat sau doctorat.

Notă exemplificativă:

Spre exemplu, nu se poate impune ca un expert să aibă studii superioare absolvite cu diplomă de licență și master în același domeniu.

Art. 11. -

Nu se justifică solicitarea absolvirii de către o anumită persoană responsabilă pentru îndeplinirea contractului doar de studii postuniversitare/master/doctorat.

Art. 12. - Jurisprudență (1)

Dacă nu se impune absolvirea cu diplomă de licență a studiilor într-un anumit domeniu, autoritatea contractantă poate permite dovedirea specializării într-un anumit domeniu fie prin studii absolvite cu diplomă de licență, fie prin studii postuniversitare, fie prin cursuri ce s-au finalizat cu certificări recunoscute la nivel național/internațional într-un anumit domeniu.

Note exemplificative:

Spre exemplu, nu se poate impune ca un expert să aibă studii superioare absolvite cu diplomă de licență și master (indiferent de domeniu).

Se poate solicita ca expertul să aibă fie studii superioare absolvite cu diplomă de licență, fie studii postuniversitare, fie cursuri recunoscute la nivel național/internațional, spre exemplu în domeniul IT.

SECȚIUNEA a 2-a Cerințe legate de experiența în domeniul studiilor

Art. 13. -

Experiența generală solicitată de autoritatea contractantă în ceea ce privește domeniul studiilor poate fi de până la 5 ani.

Art. 14. -

(1) Prin excepție de la prevederile art. 13, autoritatea contractantă poate solicita mai mult de 5 ani vechime în specialitatea studiilor atunci când există reglementări specifice în vigoare și/sau atunci când autoritatea contractantă justifică temeinic, la nivelul notei justificative privind criteriile de calificare, complexitatea deosebită a activităților ce urmează a fi derulate în cadrul contractului prin prisma poziției/atribuțiilor respectivului expert.

(2) Atunci când există reglementări specifice în vigoare ce determină depășirea numărului de ani precizat la art. 13, autoritatea contractantă menționează la nivelul fișei de date prevederea expresă din actul normativ respectiv.

Art. 15. -

Nu se va impune îndeplinirea unei experiențe generale a expertului în ultimii X ani.

Notă exemplificativă:

Nu se poate impune ca expertul să aibă o experiență generală în domeniul studiilor realizată în ultimii 7 ani.

Se poate solicita ca expertul să aibă o experiență generală în domeniul studiilor de cel puțin 5 ani.

Art. 16. -

(1) Anii solicitați în vederea dovedirii experienței generale vor fi calculați prin prisma duratei proiectului la nivelul căruia a acumulat expertul/persoana respectivă experiența și prin corelare cu funcția/activitățile/atribuțiile pe care a avut-o/le-a desfășurat expertul.

(2) Anii solicitați în vederea dovedirii experienței generale pot fi calculați pe baza unor documente-suport relevante care să ateste experiența generală, și nu prin raportare efectiv la timpul alocat activității respective.

Notă exemplificativă:

În evaluarea ofertelor, în vederea îndeplinirii criteriului de calificare solicitat, documentele-suport relevante care atestă experiența generală și care trebuie să fie acceptate de autoritatea contractantă pot fi fișa de post, contractul de muncă, recomandarea sau orice alte documente similare.

CAPITOLUL III Dispoziții în legătură cu cerințele/criteriile de calificare și selecție referitoare la experiența specifică a personalului de conducere, precum și a persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii/lucrări

Art. 17. -

Experiența în domeniul specific aferent activităților din cadrul contractului ce urmează a fi atribuit, prin prisma poziției/atribuțiilor fiecărui expert, solicitată de autoritatea contractantă poate fi de până la 3 ani.

Art. 18. -

(1) Prin excepție de la prevederile art. 17, autoritatea contractantă poate solicita mai mult de 3 ani experiență specifică atunci când există reglementări specifice în vigoare și/sau atunci când autoritatea contractantă justifică temeinic, la nivelul notei justificative privind criteriile de calificare, complexitatea deosebită a activităților ce urmează a fi derulate în cadrul contractului prin prisma poziției/atribuțiilor respectivului expert.

(2) Atunci când există reglementări specifice în vigoare ce determină depășirea numărului de ani precizat la art. 17, autoritatea contractantă menționează la nivelul fișei de date prevederea expresă din actul normativ respectiv.

Art. 19. -

(1) Nu se va impune ca experiența specifică cuantificată în ani să fie realizată la nivelul unui singur contract/proiect.

(2) Nu se va limita pentru experți dovedirea experienței specifice prin participarea la proiect/proiecte derulat/derulate în ultimii X ani.

Notă exemplificativă:

Spre exemplu, nu se poate impune ca un expert să fi participat într-un proiect similar derulat în ultimii 3 ani.

(3) Nu se va impune îndeplinirea unei experiențe specifice a expertului în ultimii X ani.

Notă exemplificativă:

Spre exemplu, nu se poate impune ca un expert să aibă o experiență specifică realizată în ultimii 5 ani.

(4) Nu se va impune ca experiența specifică să fie realizată în perioada solicitată pentru experiența generală.

Notă exemplificativă:

Nu se poate solicita ca din cei 5 ani de experiență în domeniul studiilor 3 ani să fie în domeniul specific activităților din cadrul contractului.

Art. 20. -

(1) Anii solicitați în vederea dovedirii experienței specifice vor fi calculați prin prisma duratei proiectului la nivelul căruia a acumulat expertul/persoana respectivă experiența specifică corelat cu funcția/activitățile/atribuțiile pe care a avut-o/le-a desfășurat expertul.

(2) Anii solicitați în vederea dovedirii experienței specifice pot fi calculați pe baza unor documente-suport relevante care să ateste experiența specifică a persoanelor ce au în cadrul activității curente atribuții similare cu activitățile pe care urmează a le derula în cadrul viitorului contract și nu prin raportare efectiv la timpul alocat activității respective. Jurisprudență (1)

Notă exemplificativă:

În evaluarea ofertelor, în vederea îndeplinirii criteriului de calificare solicitat, documentele-suport relevante care atestă experiența specifică pot fi fișa de post, contractul de muncă, recomandarea sau orice alte documente similare.

Art. 21. -

(1) Dacă s-a solicitat un număr de ani minim necesar în vederea dovedirii experienței specifice, nu se va solicita și dovedirea experienței specifice a respectivei persoane prin implicarea într-un contract/proiect la nivelul căruia să fi derulat activități similare celor ce fac obiectul procedurii pentru care se solicită.

(2) Dacă s-a solicitat dovedirea experienței specifice a respectivei persoane prin implicarea într-un contract/proiect la nivelul căruia să fi derulat activități similare celor ce fac obiectul procedurii pentru care se solicită nu se va solicita și un număr de ani minim necesar în vederea dovedirii experienței specifice. Jurisprudență (1)

CAPITOLUL IV Dispoziții în legătură cu cerințele/criteriile de calificare și selecție referitoare la atestarea/autorizarea tehnicoprofesională obligatorie conform prevederilor legale a personalului de conducere, precum și a persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii/lucrări

Art. 22. -

Pentru specialiștii pentru care, în baza unui act normativ, este obligatorie desfășurarea activităților în cadrul contractului/proiectului în calitatea atestată/autorizată, autoritatea contractantă:

a) menționează la nivelul fișei de date prevederea expresă din actul normativ în baza căruia este obligatorie atestarea;

b) solicită doar atestatul și/sau legitimația;

c) nu impune condiții de studii, vechime, respectiv de experiență generală și/sau specifică sau condiții ce vizează implicarea într-un proiect/contract similar atunci când instituțiile abilitate pentru a emite astfel de atestate/autorizații impun îndeplinirea anumitor condiții de vechime/experiență.

Notă exemplificativă:

Exemplificăm experți pentru care nu se pot impune condiții de vechime: responsabilul tehnic cu execuția, diriginți de șantier, verificatori de proiect, personal atestat AFER/ISCIR/ANRE/ ANVAR/ANCPI/CECAR/CAFR/MCPN etc.

Art. 23. - Jurisprudență (1)

(1) Pentru operatorii economici care prezintă experți străini ce dețin certificat/atestat echivalent emis de autoritățile de certificare abilitate din alt stat nu se va impune obținerea atestatului/certificatului recunoscut de autoritățile române la momentul depunerii ofertelor/candidaturilor.

(2) În baza principiului recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificate echivalente.

(3) Operatorul economic trebuie să întreprindă, acolo unde legislația națională impune, demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul semnării contractului de achiziție publică atestatul recunoscut de autoritățile române.

Notă exemplificativă:


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...