Guvernul României

Regulamentul de organizare și funcționare a Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară din 29.05.2013

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 iunie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, denumită în continuare RATEN, este persoană juridică română aflată sub autoritatea Ministerului Economiei. RATEN se organizează și funcționează ca regie de interes strategic, respectând regimul juridic al regiilor autonome și în conformitate cu actele normative în vigoare care guvernează activitatea de cercetare și domeniul nuclear, precum și cu prezentul regulament.

(2) RATEN are sediul în Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș, și preia de la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin (RAAN), cele două sucursale, Sucursala Cercetări Nucleare Pitești (SCN) și Sucursala Inginerie Tehnologică Obiective Nucleare București Măgurele (SITON), denumite în continuare sucursala Institutul de Cercetări Nucleare Pitești (ICN) și sucursala Centrul de Inginerie Tehnologică Obiective Nucleare București Măgurele (CITON).

Art. 2. -

Structura organizatorică a RATEN este aprobată de Consiliul de administrație.

CAPITOLUL II Scopul și obiectul de activitate

Art. 3. -

(1) RATEN este înființată în scopul desfășurării activității de suport tehnic pentru energetica nucleară și pentru a menține și dezvolta competența tehnică pe durata de funcționare a instalațiilor nucleare, în toate domeniile semnificative pentru securitatea nucleară a acestora. Prin potențialul tehnic de specialitate, RATEN va promova, menține și dezvoltă standardul calitativ al activităților specifice acestui domeniu, participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului și la realizarea, cu prioritate, a obiectivelor științifice și tehnice ale Programelor naționale aprobate de Guvern.

(2) RATEN are ca obiect principal de activitate dezvoltarea de tehnologii necesare asigurării suportului științific și tehnic național pentru domeniul de energetică nucleară în vederea funcționării în condiții de securitate nucleară a instalațiilor aferente domeniului, dezvoltarea de tehnologii pentru noi tipuri de reactori nucleari energetici de generație IV și pentru managementul combustibilului nuclear ars și al deșeurilor radioactive, producția de radioizotopi pentru medicină și industrie, activități de cercetare științifică, proiectare și inginerie tehnologică, pregătirea specialiștilor în domeniul nuclear, dezvoltarea de servicii de specialitate în calitate de organizații tehnice suport ale administrației publice centrale, programe de informare publică, precum și activități specifice cooperării internaționale în domeniu.

(3) RATEN asigură îndeplinirea prevederilor legale preluând de la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin responsabilitățile cuprinse în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 pentru aprobarea continuării și finanțării activităților de cercetare-dezvoltare, aplicații și inginerie tehnologică aferente suportului tehnic național pentru domeniul de energetică nucleară din cadrul Regiei Autonome pentru Activități Nucleare, precum și pentru aprobarea finanțării activităților specifice cooperării internaționale în domeniul de energetică nucleară, aprobată prin Legea nr. 198/2000.

(4) La data intrării în vigoare a prezentului regulament, RATEN preia toate drepturile și este ținută de toate obligațiile Regiei Autonome pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin în ceea ce privește prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/1999, aprobată prin Legea 198/2000, și aferente activităților preluate.

(5) Sucursalele ICN și CITON preiau toate obligațiile legale prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999, aprobată prin Legea nr. 198/2000, aferente activităților fiecăreia, și, de asemenea, își mențin drepturile, obligațiile și responsabilitățile în aplicarea prevederilor legale, contractelor și acordurilor internaționale, avizelor, certificatelor, autorizațiilor de funcționare existente la data prezentului regulament.

Art. 4. -

Obiectul de activitate al RATEN asigură respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/1999, aprobată prin Legea nr. 198/2000, și cuprinde, în principal, următoarele categorii de activități:

A. Activități de cercetare-dezvoltare

1. Activități de cercetare-dezvoltare, aplicații și inginerie tehnologică aferente suportului tehnic național pentru domeniul de energetică nucleară, precum și lucrările specifice cooperării internaționale în domeniu prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999, aprobată prin Legea nr. 198/2000:

1.1. studii și lucrări-suport pentru fizica reactorului tip Candu 6 în România;

1.2. analize, dezvoltare de metode, coduri de calcul și asistență tehnică pentru securitate nucleară;

1.3. inspecție, mentenanță și testări de echipamente pentru centrale nuclearelectrice, dezvoltare de metode, proiectare și realizare de echipamente pentru efectuarea inspecțiilor în serviciu a canalului de combustibil;

1.4. analiza comportării în condiții normale de exploatare și în cazul accidentelor a combustibililor nucleari;

1.5. analiza comportării componentelor și materialelor structurale în timpul funcționării instalațiilor nucleare;

1.6. sisteme de manevrare combustibil și sisteme de proces;

1.7. management deșeuri radioactive și combustibil nuclear ars până la depozitarea finală;

1.8. analiza evenimentelor de exploatare;

1.9. radioprotecția și protecția mediului;

1.10. creșterea performanțelor reactorului de cercetare TRIGA Pitești și extinderea gamei de producție de radioizotopi pentru medicină;

1.11. elaborarea tehnologiilor de iradiere, calificarea și recalificarea la mediu a materialelor și componentelor din sistemul de securitate nucleară a centralei;

1.12. evaluarea efectelor îmbătrânirii componentelor instalațiilor nucleare asupra securității nucleare;

1.13. informatizarea activităților nucleare;

1.14. indigenizarea proiectelor de licență;

1.15. studii și analize independente ale documentațiilor din domeniul de energetică nucleară;

1.16. studii, proiecte și analize specifice privind apa grea;

1.17. funcționarea instalațiilor nucleare-suport;

1.18. deținerea și întreținerea în condiții de asigurare a calității a Documentației de licență și know-how pentru reactorul tip Candu 6 în România;

1.19. lucrări comune cu parteneri externi pentru punerea în aplicare a acordurilor de cooperare internațională din domeniu, la care România este parte.

2. Activități de cercetare-dezvoltare tehnologică și inovare aferente energiei nucleare în domeniile:

a) securitate nucleară;

b) fizica reactorilor nucleari;

c) materiale nucleare;

d) canal de combustibil;

d) combustibili nucleari și ciclu combustibil;

e) sistem de manevrare combustibil;

f) gestionare deșeuri radioactive și combustibil ars în condiții de securitate nucleară;

g) radioprotecție;

h) protecția mediului;

i) generator de abur;

j) sisteme de proces și echipamente;

k) chimie circuite;

l) instrumentație și control;

m) analiza de evenimente de exploatare CNE;

n) reactori nucleari avansați și de generație IV;

o) asigurarea și creșterea performanțelor reactorului ICN;

p) tehnologii de iradiere și radioizotopi;

r) informatizare activități nucleare;

s) apa grea și tritiu;

t) aplicații ale tehnicilor nucleare;

u) suport pentru cooperarea internațională.

3. Activități în cadrul Programelor naționale de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică. RATEN efectuează cercetări fundamentale și aplicative, de interes public și interes național privind:

a) metode, tehnologii și mijloace de măsurare și control pentru verificarea caracteristicilor de calitate prin procedee specifice tehnicii de măsurare;

b) sisteme informatizate de control și asigurare a calității, specifice ingineriei calității;

c) concepte și metode destinate creșterii competitivității, creșterii fiabilității și capabilității proceselor industriale;

d) igiena, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului;

e) elaborări de standarde și norme specifice domeniului;

f) dezafectarea instalațiilor nucleare.

B. Activități conexe dezvoltării tehnologice

1. dezvoltarea de tehnologii în domeniul nuclear;

2. elaborarea de studii, evaluări, proiecte, documentațiisuport pentru toate categoriile de deșeuri nucleare în legătură cu impactul local și global asupra mediului;

3. întocmirea de rapoarte și expertize de management al riscului pentru încheierea contractelor de asigurări;

4. dezvoltarea de metode și tehnologii pentru tratarea, condiționarea și depozitarea deșeurilor radioactive, pentru decontaminarea și dezafectarea instalațiilor nucleare și reducerea impactului asupra mediului înconjurător;

5. calificarea la mediu (specific obiectivului nuclear) a produselor și echipamentelor proprii, cât și a celor produse de terți pentru centrala nucleară;

6. antreprenor general pentru lucrări complexe din domeniul de activitate;

7. dezvoltarea și aplicarea de tehnologii pentru inspecția și întreținerea sistemelor/echipamentelor centralelor nucleare și pentru instalațiile nucleare proprii; reparații componente nucleare și industriale;

8. dezvoltarea tehnologiilor de execuție și de testare a combustibilului nuclear, echipamentelor destinate centralelor nucleare, componentelor de canal combustibil, sculelor și dispozitivelor de intervenție în activități de inspecție, întreținere, reparații în centralele nucleare;

9. elaborarea de nanotehnologii în vederea îmbunătățirii materialelor de uz nuclear;

10. testări în reactor și în afara reactorului a materialelor nucleare, combustibilului nuclear și echipamentelor nucleare, analize și evaluări de materiale, încercări nedistructive, activități în laboratoare acreditate;

11. asimilarea de sisteme și echipamente nucleare și producția de tipuri noi de combustibil nuclear; producere combustibil nuclear experimental;

12. concepție, proiectare, execuție, testare și omologare roboți industriali și manipulatoare pentru domeniul nuclear și alte domenii;

13. execută componente/piese metalice/plastic, compozite;

14. realizarea de aplicații ale tehnicilor nucleare în industrie, medicină și alte sectoare ale economiei, inclusiv asimilarea/ producția de surse de radiații;

15. prestarea de servicii științifice și tehnologice;

16. servicii de specialitate pentru punerea în funcțiune a centralelor nucleare și pentru asigurarea exploatării în condiții economice și de securitate nucleară, suport tehnic;

17. iradieri de ținte și producție de radioizotopi pentru aplicații industriale și medicale;

18. încercări de iradiere pe materiale nucleare și elemente combustibile în condiții staționare și tranzitorii, examinări postiradiere;

19. elaborare de metode de investigare nedistructivă (ultrasunete, RX, curenți turbionari) a integrității structurale a materialelor;

20. dezvoltare sisteme și detectori de monitorizare a dozelor de radiații și sisteme de calcul pentru simularea dispersiei în mediul ambiant a radionuclizilor emiși în timpul accidentelor nucleare;

21. comercializarea energiei electrice și termice pentru uz industrial;

22. producerea și comercializarea de apă industrială, potabilă, apă tratată, apă demineralizată;

23. microproducție de echipamente, dotații și piese de schimb pentru instalații nucleare și convenționale;

24. expertize, testări, consultanță, asistență tehnică, audit, inspecții, măsurători, recepții în domeniul calității de produse/servicii, al exploatării instalațiilor, al punerii în funcțiune, proiectarea și executarea lucrărilor de investiții, reparații, retehnologizări și modernizări în domeniul de activitate și pentru terți; elaborarea de standarde și norme;

25. desfășurarea programelor pentru reducerea impactului instalațiilor sale asupra mediului înconjurător, în limita nivelului tehnic al acestora și pentru reducerea noxelor;

26. activități specifice și servicii în domeniul protecției și securității muncii, sănătății personalului, precum și al prevenirii și stingerii incendiilor;

27. prestare de servicii la consumatorii de energie electrică și termică, inclusiv realizarea de investiții la consumatori pentru utilizarea în condiții de eficiență.

28. efectuarea de analize de risc, studii și analize de impact asupra mediului, rapoarte de expertiză, memorii tehnice, în vederea obținerii de autorizații în domeniul de activitate și pentru terți;

29. transportul personalului propriu la/de la locul de muncă;

30. efectuarea și prestarea activităților de transport de mărfuri și de persoane cu mijloace proprii sau închiriate;

31. paza și protecția patrimoniului unității cu mijloace proprii și prin terți;

32. realizarea sistemului propriu informatic și de telecomunicații și prestări de servicii în domeniul informatic și al telecomunicațiilor;

32. închiriere de spații, terenuri și bunuri ale unității unor persoane fizice sau juridice, în condițiile legii;

33. închiriere de spațiu, terenuri și bunuri pentru folosința proprie;

34. gestionarea brevetelor și a documentelor privind protecția proprietății intelectuale pentru care regia este titulară;

35. organizarea pentru personalul propriu de activități sociale, culturale, medicale, farmaceutice, turistice și sportive.

36. participare la proceduri de achiziții publice de produse, servicii și lucrări în domeniul energiei nucleare;

37. proiectare de sistem, construcții civile și echipamente;

38. studii de fezabilitate, proiecte de construcții-montaj și de echipamente pentru domeniul nuclear și nenuclear;

39. intermedieri și distribuții de licențe;

40. activități de reclamă și promovare a produselor proprii, participarea la târguri și expoziții.

C. Exploatarea instalațiilor nucleare, întreținerea și repararea acestora. Lucrări la terți în instalații nucleare

- Producerea, utilizarea, transportul, depozitarea, deținerea, construirea și experimentarea, instalarea, montarea, desfacerea, verificarea, repararea, întreținerea instalațiilor care conțin materiale radioactive, cât și aprovizionarea de materiale radioactive, instalații nucleare și componente.

D. Analize independente de securitate

1. evaluarea sistematică a securității înainte de construirea și punerea în funcțiune a unei instalații nucleare și pe toată durata de viață a acesteia;

2. verificarea prin analiză, supraveghere, testare și inspectare pentru a se asigura că starea fizică și exploatarea unei instalații nucleare continuă să fie conformă cu concepția acesteia, cu cerințele normelor naționale de securitate aplicabile și cu limitele și condițiile de exploatare;

3. alte activități pentru efectuarea de analize independente de securitate.

E. Activitatea de formare și specializare profesională, pregătirea de doctoranzi în domeniul propriu de activitate pentru personalul propriu și terți din țară și străinătate

F. Activități de editare și tipărire a publicațiilor de specialitate

a) editare de lucrări cu caracter tehnic și științific;

b) studii, rapoarte, sinteze și alte publicații în domeniul propriu de activitate.

G. Activități privind deservirea fabricației

a) activitatea de transfer tehnologic al rezultatelor cercetării din domeniul energeticii nucleare;

b) valorificarea rezultatelor cercetărilor din domeniul energeticii nucleare.

H. Activitatea de execuție în vederea susținerii cercetării și dezvoltării tehnologice în domeniu prin realizarea de modele experimentale și prototipuri, precum și pentru expoziții de profil

I. RATEN poate efectua și activități de import-export potrivit legii

J. Activități în învățământul superior, prin:

a) elaborare documentație - suport cursuri;

b) cursuri tematice;

c) dotare laboratoare.

K. Activități asociative, prin:

- organizații profesionale.

L. Activități de cooperare internațională, cuprinzând:

a) colaborări tehnico-științifice internaționale;

b) organizarea de manifestări tehnico-științifice internaționale;

c) participări la burse de studii, specializare și doctorat;

d) participări la foruri de coordonare tehnico-științifică;

e) cooperare cu institute de cercetare din străinătate prin schimb de rezultate și proiecte comune;

f) participarea cu oferte în domeniul energiei nucleare la licitații internaționale.

Activitățile menționate la punctele A-L pot fi efectuate și în cadrul unor contracte/cooperări, acorduri, programe internaționale.

În cadrul obiectului său de activitate RATEN participă și/sau colaborează la obiectivele de cercetare-dezvoltare privind apărarea națională și își poate diversifica serviciile în scopul creșterii resurselor financiare.

CAPITOLUL III Patrimoniul

Art. 5. -

Patrimoniul inițial al RATEN este de 15.680.411,88 lei și se constituie ca rezultat al divizării parțiale a patrimoniului RAAN prin preluarea părții din patrimoniul RAAN aferent Sucursalei Cercetări Nucleare Pitești (SCN), în valoare de 14.399.996,94 lei, și, respectiv, cel aferent Sucursalei de Inginerie Tehnologică Obiective Nucleare București Măgurele (SITON), în valoare de 1.280.414,94 lei, conform datelor din evidența contabilă de la data de 31 decembrie 2012.

Art. 6. -

(1) RATEN administrează, cu diligența unui bun proprietar, bunuri proprietate publică, precum și alte bunuri dobândite în condițiile legii. Bunurile proprietate publică, precum și cele dobândite, inclusiv cele constituite ulterior conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/1999, aprobată prin Legea nr. 198/2000, se află în administrarea RATEN și se evidențiază distinct în patrimoniul acesteia, ele urmând regimul juridic aplicabil prevăzut de lege.

(2) Prin specificul lor, instalațiile de bază ale RATEN, sucursala ICN, precum: Reactorul nuclear TRIGA, Stația de iradiere gamma de mare activitate, Laboratorul de examinare post-iradiere, Stația de tratare deșeuri radioactive, Standul de testare echipamente și combustibil nuclear, Standul de testare mașina de încărcat descărcat combustibil nuclear, Stația de epurare ape industriale sunt instalații speciale, unele făcând parte din infrastructura critică, sunt de interes național și urmează regimul juridic aplicabil pentru bunuri proprietate publică a statului.

(3) Potrivit reglementărilor legale privind desfășurarea activităților nucleare, RATEN, sucursala ICN, este obiectiv nuclear prin specificul activităților sale și al instalațiilor nucleare de interes național pe care le deține. RATEN, sucursala ICN, administrează toate terenurile, infrastructura și căile de acces necesare asigurării funcționarii sale în conformitate cu prevederile naționale și internaționale referitoare la radioprotecție, securitate nucleară, protecție sanitară, protecție fizică, situații de urgență și protecție a mediului înconjurător.

(4) Rezultatele cercetărilor concretizate în active corporale și necorporale, efectuate și finalizate din fonduri proprii sau din alte fonduri, cu excepția celor publice, sunt bunuri dobândite, dacă prin contract nu se prevede altfel, și se înregistrează în evidența contabilă a unității care le-a realizat.

(5) Rezultatele cercetărilor obținute în baza derulării unui contract finanțat din fonduri publice aparțin RATEN, în calitate de persoană juridică executantă, și ordonatorului principal de credite, în egală măsură, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel. Administrarea, înregistrarea în evidența contabilă a RATEN, precum și înstrăinarea, închirierea sau concesionarea și casarea rezultatelor cercetărilor obținute în baza derulării unui contract finanțat din fonduri publice se fac potrivit Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Tehnologiile dezvoltate și rezultatele obținute în urma testelor bazate pe activitățile cuprinse în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999, aprobată prin Legea nr. 198/2000, se includ în patrimoniul RATEN ca bunuri din domeniul public al statului și vor sta la baza raportărilor prin care România este angajată în convenții internaționale.

(7) În exercitarea drepturilor sale, RATEN posedă și folosește bunurile aflate în patrimoniul său și, după caz, dispune de acestea, în condițiile legii, în scopul realizării obiectului său de activitate, beneficiind de rezultatele utilizării acestora.

(8) Patrimoniul RATEN poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL IV Structura organizatorică și funcțională

Art. 7. -

Structura organizatorică a Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară se aprobă de Consiliul de administrație, inclusiv înființarea de noi subunități fără personalitate juridică. Regulamentele de organizare și funcționare ale subunităților se aprobă de către Consiliul de administrație.

De asemenea, Consiliul de administrație stabilește relațiile subunităților în cadrul regiei autonome și cu terții și le acordă împuternicire de reprezentare în domeniile: tehnic, economic, comercial, financiar, juridic etc.

Art. 8. -

Modul de organizare și structura subunităților componente, precum și atribuțiile direcțiilor din structura regiei autonome se stabilesc de către Consiliul de administrație al Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară.

Art. 9. -

Subunitățile fără personalitate juridică răspund în fața Consiliului de administrație al RATEN de îndeplinirea tuturor atribuțiilor, responsabilităților și competențelor încredințate de acesta prin hotărârile și deciziile de delegare, precum și de realizarea sarcinilor rezultate din programele de activitate și de funcționare.

CAPITOLUL V Organele de conducere ale RATEN

Art. 10. -

Conducerea RATEN se asigură prin:

- Consiliul de administrație;

- directorul general.

Art. 11. -

(1) Consiliul de administrație al RATEN este format din 7 persoane, după cum urmează:

- președinte;

- directorul general al regiei;

- reprezentanți ai Ministerului Economiei;

- reprezentanți ai Ministerului Finanțelor;

- persoane cu experiență în managementul exploatării instalațiilor nucleare și al cercetării în domeniul nuclear.

(2) Membrii Consiliului de administrație se numesc de autoritatea publică tutelară și de Ministerul Finanțelor Publice, în cazul reprezentantului acestei instituții. Cu excepția primilor administratori, desemnarea administratorilor se face în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 12. -

Durata mandatului membrilor Consiliului de administrație nu poate depăși 4 ani.

Art. 13. -

Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de funcționare.

Art. 14. -

Atribuțiile, răspunderile și competențele Consiliului de administrație sunt următoarele:

15.1. aprobă direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a regiei autonome;

15.2. verifică funcționarea sistemului de control intern/ managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;

15.3. aprobă structura organizatorică și funcțională a regiei;

15.4. aprobă înființarea și desființarea subunităților, precum și structura organizatorică a acestora;

15.5. hotărăște cu privire la investițiile care urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate, care se finanțează din surse proprii, din alocații bugetare și din alte surse;

15.6. propune, potrivit reglementărilor legale, investițiile a căror aprobare este în competența altor organe;

15.7. avizează bugetul de venituri și cheltuieli al RATEN și îl înaintează pentru aprobare.

15.8. răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu al regiei autonome;

15.9. aprobă înstrăinarea bunurilor mobile ale regiei autonome, în limita prevederilor legale;

15.10. aprobă prețurile pentru proiectele majore;

15.11. aprobă utilizarea fondului valutar;

15.12. aprobă colaborarea, cooperarea sau asocierea, conform legii, cu persoane fizice și juridice din țară și din străinătate, în limita cheltuielilor;

15.13. asigură și răspunde de respectarea reglementărilor legale privind protecția mediului înconjurător;

15.14. stabilește nivelurile de salarizare a personalului și negociază contractul colectiv de muncă în limita cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli;

15.15. aprobă orice alte probleme privind activitatea regiei, cu excepția celor date, potrivit legii, în competența altor organe;

15.16. numește și revocă, după caz, directorul general și directorii direcțiilor din executivul regiei.

Art. 15. -

Trimestrial și anual, Consiliul de administrație prezintă Ministerului Economiei un raport asupra activității în perioada expirată și asupra programului de activitate pentru perioada în curs.

Art. 16. -

Directorul general al regiei conduce activitatea curentă a acesteia și reprezintă regia autonomă în relațiile cu organele statului, precum și cu persoanele fizice sau juridice.

De asemenea, directorul general al regiei angajează și concediază personalul aparatului propriu și numește, prin decizie, directorii sucursalelor, pe baza rezultatelor concursului și cu respectarea reglementărilor specifice în domeniul nuclear.

CAPITOLUL VI Bugetul de venituri și cheltuieli și administrarea acestuia. Relații financiare

Art. 18. -

RATEN își desfășoară activitatea în baza bugetului de venituri și cheltuieli aprobat în condițiile legii.

Art. 19. -

Operațiunile de încasări și plăți ale RATEN se efectuează prin conturi deschise la bănci cu sediul în România.

CAPITOLUL VII Relații și sucursalele

Art. 20. -

(1) Respectarea cerințelor tehnice și de specialitate prevăzute în acordurile internaționale la care România este parte semnatară, se realizează de către RATEN prin respectarea standardelor și normativelor nucleare și a celor privind protecția mediului, pe baza de surse financiare proprii și surse atrase.

(2) În realizarea obiectului de activitate, RATEN și sucursalele sale sunt abilitate, în conformitate cu prezentul act normativ, să consulte și să utilizeze documentațiile de licență ale produselor, instalațiilor și echipamentelor cu caracter nuclear deținute de partenerii din țară, cu respectarea clauzelor de confidențialitate și altor asemenea cuprinse în contractele de licență.

Art. 21. -

Organigramele sucursalelor se aprobă de către directorul general al regiei.

Art. 22. -

RATEN se subrogă în drepturile și obligațiile RAAN ce decurg din raporturile de serviciu și de muncă existente la data intrării în vigoare a prezentului act normativ. Personalul existent în RAAN SCN și RAAN SITON, la data intrării în vigoare a prezentului act normativ își continuă activitatea în RATEN ICN, respectiv în RATEN CITON în aceleași funcții/meserii, cu aceleași drepturi și obligații preluate în contractele individuale de muncă încheiate cu RATEN.

Art. 23. -

Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor cuprinse în contractul colectiv de muncă RAAN existent și ulterior RATEN, în limita fondului total destinat plății salariilor, prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli al RATEN, stabilit potrivit legii.

Art. 24. -

Conducerea sucursalelor este asigurată de către:

- Comitetul de direcție;

- directorul Institutului, respectiv directorul Centrului.

Art. 25. -

Orientarea și coordonarea activității științifice din sucursala ICN sunt asigurate de Consiliul Științific care se organizează și funcționează în conformitate cu regulamentul propriu avizat de directorul ICN și aprobat de directorul general al RATEN.

Art. 26. -

Relațiile dintre compartimentele aflate în structura sucursalelor, precum și relațiile acestora cu terții sunt stabilite de directorii acestora, care pot acorda împuterniciri de reprezentare în numele sucursalelor.

Art. 27. -

Conducătorii compartimentelor din structura sucursalelor răspund în fața Comitetului de direcție și a directorului Institutului, respectiv directorului Centrului, de îndeplinirea tuturor atribuțiilor, responsabilităților și competențelor încredințate de aceștia.

Art. 28. -

În primul trimestru al fiecărui an, Comitetul de direcție prezintă Consiliului de administrație RATEN un raport asupra activității desfășurate în anul precedent și asupra programului de activitate pentru anul în curs.

Art. 29. -

(1) Comitetul de direcție își desfășoară activitatea în baza regulamentului propriu de funcționare și cu respectarea legislației în vigoare și hotărăște în problemele privind activitatea sucursalei, cu excepția celor care, potrivit legii, sunt date în competența altor organe.

(2) Regulamentul propriu de funcționare a Comitetului de direcție se aprobă de către directorul general al regiei.

Art. 30. -

Directorii sucursalelor conduc activitatea curentă a acestora.

CAPITOLUL VIII Dispoziții finale

Art. 31. -

Litigiile RATEN cu persoane fizice sau juridice, nesoluționate pe cale amiabilă, sunt supuse spre rezolvare instanțelor de judecată române competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 32. -

(1) Prezentul regulament de organizare și funcționare se completează cu reglementări legale privind activitatea din domeniul nuclear, Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 43/1995 pentru ratificarea Convenției privind securitatea nucleară, adoptată la Viena la 17 iunie 1994, Legea nr. 105/1999 pentru ratificarea Convenției comune asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive, adoptată la Viena la 5 septembrie 1997 și la activitatea de cercetare-dezvoltare, Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999, aprobată prin Legea nr. 198/2000.

(2) Modificările și completările regulamentului de organizare și funcționare se fac numai prin hotărârea Consiliului de administrație, pe bază de mandat aprobat de Ministerul Economiei.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...