Parlamentul României

Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

Modificări (...), Referințe (4)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 iunie 2013 până la 22 decembrie 2013, fiind înlocuit prin Lege 353/2013;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituția României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2013, și până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2013, să emită ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:

I. Finanțe publice și economie:

1. rectificarea bugetului de stat pe anul 2013;

2. rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013;

3. reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

4. măsuri pentru îmbunătățirea activității structurilor de administrare fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

5. măsuri privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici;

6. modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

7. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

8. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare, precum și aprobarea plății unor contribuții financiare la organisme internaționale;

9. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/1993, cu modificările și completările ulterioare;

10. măsuri privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind reîntregirea Fondului European pentru Pescuit;

11. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare;

12. măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare;

13. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011;

14. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 218/2012;

15. modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;

16. modificarea și completarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, cu modificările și completările ulterioare;

17. măsuri privind plata obligațiilor financiare ale Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare la organismele și organizațiile internaționale.

II. Dezvoltare regională, administrație publică și afaceri interne:

1. modificarea și completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană";

2. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unității administrativ-teritoriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/2003;

3. reglementări privind crearea cadrului instituțional necesar în vederea funcționării Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii;

4. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările și completările ulterioare.

III. Transporturi, infrastructură și investiții de interes național:

1. modificarea și completarea Legii nr. 55/2006 privind siguranța feroviară, cu modificările și completările ulterioare;

2. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 95/1998 privind înființarea unor instituții publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, cu modificările și completările ulterioare;

3. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanțarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 78/2013;

4. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă - București, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2002, cu modificările și completările ulterioare;

5. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare;

6. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare;

7. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 16/1999 pentru aprobarea Programului prioritar de construcție a autostrăzilor și a drumurilor naționale cu patru benzi de circulație, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2002, cu modificările ulterioare, precum și a altor acte normative aplicabile construcției de autostrăzi;

8. măsuri în domeniul investițiilor de interes național;

9. înființarea Agenției Naționale de Autostrăzi din România;

10. măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor structurale din sectorul transporturi;

11. înființarea Agenției Naționale de Monitorizare a Proiectelor de Infrastructură în Domeniul Transporturilor;

12. înființarea Fondului Național de Infrastructură în Domeniul Transporturi și reglementarea unor măsuri pentru implementarea proiectelor majore de infrastructură.

IV. Societatea informațională:

- modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor societății informaționale, serviciilor poștale și criminalității informatice.

V. Protecție și incluziune socială:

1. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012;

2. reglementări privind formarea Rețelei Naționale a Experților Locali Romi, mecanism de sprijin în implementarea măsurilor de incluziune socială a romilor, grup vulnerabil supus excluziunii sociale.

VI. Educație și cercetare:

1. reglementarea unor probleme de conținut pentru învățământul preuniversitar;

2. reglementări în domeniul cercetării științifice și al învățământului superior;

3. reglementări privind organizarea și funcționarea unor structuri din subordinea și coordonarea Ministerului Educației Naționale;

4. reglementări privind asigurarea calității în învățământul superior;

5. reglementări privind invențiile de serviciu.

VII. Mediu:

1. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;

2. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011;

3. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare.

VIII. Achiziții publice:

1. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare;

2. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările și completările ulterioare;

3. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2005 privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, cu modificările ulterioare.

IX. Fonduri externe nerambursabile:

- reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanțare nerambursabilă.

X. Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege

Art. 2. -

În conformitate cu dispozițiile art. 115 alin. (3) din Constituția României, republicată, ordonanțele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2013. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanței.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
MIRON TUDOR MITREA
PREȘEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

București, 19 iunie 2013.

Nr. 182.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...