Parlamentul României

Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

Modificări (...), Referințe (4)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 iunie 2013 până la 22 decembrie 2013, fiind înlocuit prin Lege 353/2013;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituția României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2013, și până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2013, să emită ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:

I. Finanțe publice și economie:

1. rectificarea bugetului de stat pe anul 2013;

2. rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013;

3. reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

4. măsuri pentru îmbunătățirea activității structurilor de administrare fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

5. măsuri privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici;

6. modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

7. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

8. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare, precum și aprobarea plății unor contribuții financiare la organisme internaționale;

9. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/1993, cu modificările și completările ulterioare;

10. măsuri privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind reîntregirea Fondului European pentru Pescuit;

11. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare;

12. măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare;

13. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011;

14. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 218/2012;

15. modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;

16. modificarea și completarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, cu modificările și completările ulterioare;

17. măsuri privind plata obligațiilor financiare ale Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare la organismele și organizațiile internaționale.

II. Dezvoltare regională, administrație publică și afaceri interne:

1. modificarea și completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană";

2. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unității administrativ-teritoriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/2003;

3. reglementări privind crearea cadrului instituțional necesar în vederea funcționării Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii;

4. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările și completările ulterioare.

III. Transporturi, infrastructură și investiții de interes național:

1. modificarea și completarea Legii nr. 55/2006 privind siguranța feroviară, cu modificările și completările ulterioare;

2. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 95/1998 privind înființarea unor instituții publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, cu modificările și completările ulterioare;

3. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanțarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 78/2013;

4. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă - București, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2002, cu modificările și completările ulterioare;

5. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare;

6. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare;

7. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 16/1999 pentru aprobarea Programului prioritar de construcție a autostrăzilor și a drumurilor naționale cu patru benzi de circulație, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2002, cu modificările ulterioare, precum și a altor acte normative aplicabile construcției de autostrăzi;

8. măsuri în domeniul investițiilor de interes național;

9. înființarea Agenției Naționale de Autostrăzi din România;

10. măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor structurale din sectorul transporturi;

11. înființarea Agenției Naționale de Monitorizare a Proiectelor de Infrastructură în Domeniul Transporturilor;

12. înființarea Fondului Național de Infrastructură în Domeniul Transporturi și reglementarea unor măsuri pentru implementarea proiectelor majore de infrastructură.

IV. Societatea informațională:

- modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor societății informaționale, serviciilor poștale și criminalității informatice.

V. Protecție și incluziune socială:

1. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012;

2. reglementări privind formarea Rețelei Naționale a Experților Locali Romi, mecanism de sprijin în implementarea măsurilor de incluziune socială a romilor, grup vulnerabil supus excluziunii sociale.

VI. Educație și cercetare:

1. reglementarea unor probleme de conținut pentru învățământul preuniversitar;

2. reglementări în domeniul cercetării științifice și al învățământului superior;

3. reglementări privind organizarea și funcționarea unor structuri din subordinea și coordonarea Ministerului Educației Naționale;

4. reglementări privind asigurarea calității în învățământul superior;

5. reglementări privind invențiile de serviciu.

VII. Mediu:

1. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;

2. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011;

3. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare.

VIII. Achiziții publice:

1. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare;

2. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările și completările ulterioare;

3. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2005 privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, cu modificările ulterioare.

IX. Fonduri externe nerambursabile:

- reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanțare nerambursabilă.

X. Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege

Art. 2. -

În conformitate cu dispozițiile art. 115 alin. (3) din Constituția României, republicată, ordonanțele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2013. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanței.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
MIRON TUDOR MITREA
PREȘEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

București, 19 iunie 2013.

Nr. 182.

;
se încarcă...