Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

Decizia nr. 135/2013 privind aprobarea, la cerere, a suspendării activității Societății "SPECIAL OFFICE - Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L.

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 iunie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul București, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 31588130/30.04.2013, reprezentată legal prin președinte, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) și ale art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013,

în baza Hotărârii consemnate în extrasul Procesului-verbal al ședinței din data de 26 aprilie 2013, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea "SPECIAL OFFICE - Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L., cu sediul social în Pitești, str. Țepeș Vodă nr. 12, județul Argeș, număr de ordine în registrul comerțului J03/2023/16.11.2005, codul unic de înregistrare 18135701, înmatriculată în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK- 332/05.01.2006, reprezentată de dl Emelian Oreviceanu - administrator,

a constatat următoarele:

Prin Adresa înregistrată cu nr. 15.658 din 1 martie 2013 a fost solicitată suspendarea, la cerere, a activității societății, pe o perioadă de 3 ani, în baza Hotărârii Adunării generale a asociaților a Societății "SPECIAL OFFICE - Broker de Asigurare- Reasigurare" - S.R.L. nr. 1 din 28 februarie 2013.

La data controlului, societatea nu mai are niciun angajat și nu mai are asistenți în brokeraj înscriși în Registrul intermediarilor.

Societatea a înștiințat societățile de asigurare cu privire la hotărârea de suspendare, la cerere, a activității, pe o perioadă de 3 ani, și nu are debite (prime de asigurare și documente cu regim special nedepuse) față de acestea.

Societatea a inițiat procedura de notificare a asiguraților cu privire la hotărârea de suspendare, la cerere, a activității, pe o perioadă de 3 ani, și îndrumarea acestora direct către asigurători, pentru gestionarea contractelor de asigurare aflate în derulare.

La data controlului, societatea nu are litigii pe rolul instanțelor de judecată cu asigurători, intermediari în asigurări, foști salariați sau clienți.

Societatea nu are datorii în contul taxei de funcționare.

Societatea a asigurat condițiile de păstrare a arhivei, a nominalizat persoana responsabilă cu administrarea arhivei și a comunicat adresa unde se află arhiva societății și datele de contact ale persoanei responsabile.

Față de motivele de fapt și de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității de asigurare în România, având în vedere și Hotărârea Adunării generale a asociaților nr. 1 din 28 februarie 2013,

se decide:

Art. 1. -

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) și art. 3 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, coroborate cu prevederile art. 5 lit. g) și art. 8 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă, la cerere, suspendarea pe o perioadă de 3 ani a activității de broker de asigurare desfășurată de Societatea "SPECIAL OFFICE - Broker de Asigurare- Reasigurare - S.R.L.", cu sediul social în Pitești, str. Țepeș Vodă nr. 12, județul Argeș, număr de ordine în registrul comerțului J03/2023/16.11.2005, codul unic de înregistrare 18135701, înmatriculată în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-332/05.01.2006, reprezentată de dl Emelian Oreviceanu - administrator.

Art. 2. -

Pe toată perioada de suspendare a activității de broker de asigurare prevăzută la art. 1 societății i se interzic atât desfășurarea activității de intermediere în asigurări, respectiv negocierea, încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare ori acordarea de asistență înainte și pe durata derulării contractelor sau în legătură cu regularizarea daunelor, după caz, cât și desfășurarea oricăror altor operațiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. -

(1) Cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare, Societatea "SPECIAL OFFICE - Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. este obligată să comunice reluarea activității de asigurare, menținerea suspendării sau încetarea activității de broker de asigurare.

(2) Reluarea activității se va dispune prin decizie motivată a Autorității de Supraveghere Financiară.

Art. 4. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Dan Radu Rușanu

București, 4 iunie 2013.

Nr. 135.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...