Ministerul Educației și Cercetării

Ordinul nr. 4325/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 435 din 22 mai 2020.

În vigoare de la 22 mai 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- prevederile art. 76 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 42 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

- prevederile art. 1 pct. 6 lit. p) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

- prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor),

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) și art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,

ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.

Art. I. -

Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 18.09.2019, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2020-2021 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.068/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 24 octombrie 2016, cu modificările și completările ulterioare. Metodologia menționată la acest articol se aplică în mod corespunzător, cu respectarea prevederilor prezentului ordin și Calendarului admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 202-2021."

2. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, pentru anul școlar 2020-2021 se desfășoară în conformitate cu Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.556/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 4 aprilie 2017, cu modificările și completările ulterioare. Metodologia menționată la acest articol se aplică în mod corespunzător, cu respectarea prevederilor prezentului ordin și a Calendarului admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor pentru anul școlar 2020-2021."

3. Anexa nr. 1 - Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2020-2021 se modifică și se înlocuiește cu Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2020-2021, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

4. Anexa nr. 2 - Calendarul admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, pentru anul școlar 2020-2021 se modifică și se înlocuiește cu Calendarul admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, pentru anul școlar 2020-2021, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. II. -

Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației și cercetării,
Cristina Monica Anisie

București, 22 mai 2020.

Nr. 4.325.

ANEXA Nr. 1

Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2020-2021

Data-limită/Perioada Activitatea
Pregătirea admiterii
25 mai 2020 Actualizarea Procedurilor de admitere de la nivelul unităților de învățământ, cu eliminarea din proceduri a probelor de preselecție, precum și actualizarea componenței Comisiei de admitere din unitatea de învățământ, după caz
Notă:
Actualizarea procedurilor se realizează în concordanță cu precizările din:
- Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.068/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021, cu modificările și completările ulterioare;
- Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.033/2016, cu modificările și completările ulterioare.
25 mai 2020 Reconfirmarea implicării operatorilor economici în învățământul profesional
Unitățile de învățământ contactează operatorii economici cu care au încheiat contracte-cadru și le solicită reconfirmarea contractelor semnate.
Unitățile de învățământ centralizează răspunsurile operatorilor economici, completează și transmit la inspectoratul școlar situația proiectului planului de școlarizare actualizat pentru anul școlar 2020-2021, pe baza răspunsurilor operatorilor economici (cu menționarea operatorilor economici și a numărului de elevi pentru care sunt încheiate contracte-cadru sau a faptului că practica în anul școlar 2020-2021 se va desfășura în unitatea de învățământ).
27 mai 2020 Inspectoratele școlare transmit la MEC și la CNDIPT situația proiectului planului de școlarizare actualizat pentru anul școlar 2020-2021, pe baza răspunsurilor operatorilor economici, cu menționarea operatorilor economici și a numărului de elevi pentru care sunt încheiate contracte-cadru.
Note:
1. Pentru anul școlar 2020-2021, în situația în care, din motive obiective, există operatori economici care denunță contractul de parteneriat încheiat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual sau contractul-cadru încheiat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul profesional, unitatea de învățământ va identifica alți operatori economici interesați cu care va încheia alte contrate în locul celor denunțate.
2. Pentru anul școlar 2020-2021, în situația în care, din motive obiective, există operatori economici care denunță contractul de parteneriat încheiat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, iar unitatea de învățământ nu a identificat alți operatori economici interesați pentru încheierea altor contrate de parteneriat în locul celor denunțate, clasele/grupele la care a fost denunțat contractul se pot transforma în clase/grupe de învățământ profesional.
3. Pentru anul școlar 2020-2021, în situația menționată la pct. 2, unitatea de învățământ are obligația realizării de contracte-cadru pentru formarea prin învățământ profesional cu alți operatori economici interesați sau cu operatorii economici care au denunțat contractul de parteneriat pentru învățământ dual. În situația în care nu se pot încheia contracte-cadru, unitatea de învățământ va asigura derularea stagiilor de pregătire practică în atelierele școlare, cu asigurarea condițiilor pentru dobândirea de către elevi a competențelor profesionale descrise în Standardele de pregătire profesională. În situația în care unitatea de învățământ nu poate asigura condițiile necesare pentru desfășurarea stagiilor de pregătire practică în atelierele școlare pentru calificările profesionale aprobate, se poate solicita, în condițiile legislației în vigoare, aprobarea Inspectoratului școlar/Ministerului Educației și Cercetării (după caz) de funcționare a claselor/grupelor respective la altă calificare profesională - pentru care unitatea de învățământ este autorizată/acreditată - decât cea aprobată inițial.
4. Pentru anul școlar 2020-2021, în situația în care nu se pot încheia contracte-cadru, pentru formarea profesională prin învățământul profesional cu alți operatori economici în locul celor care au denunțat contractele-cadru existente, unitatea de învățământ va asigura derularea stagiilor de pregătire practică în atelierele școlare, cu asigurarea condițiilor pentru dobândirea de către elevi a competențelor profesionale descrise în Standardele de pregătire profesională. În situația în care unitatea de învățământ nu poate asigura condițiile necesare pentru desfășurarea stagiilor de pregătire practică în atelierele școlare pentru calificările profesionale aprobate, se poate solicita, în condițiile legislației în vigoare, aprobarea Inspectoratului școlar/Ministerului Educației și Cercetării (după caz) de funcționare a claselor/grupelor respective la altă calificare profesională - pentru care unitatea de învățământ este autorizată/acreditată - decât cea aprobată inițial.
27 mai 2020 Afișarea ofertei educaționale pentru învățământul profesional de stat aprobate, concretizată în domenii de pregătire și calificări profesionale, la sediul unităților de învățământ gimnazial și la sediul unităților de învățământ cu ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean/al municipiului București, cuprinzând datele personale ale elevilor din clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR), prin verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociați Tipărirea informațiilor despre admitere, în broșura care va cuprinde, în secțiuni distincte, informații despre admiterea în învățământul liceal, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021
În broșură se va regăsi și mențiunea că, pentru acțiunile care presupun prezența la unitatea de învățământ a candidaților/părinților, este necesară informarea, prin telefon sau e-mail, a unității de învățământ cu privire la intenția de depunere/completare/preluare a documentelor, în vederea planificării accesului în unitatea de învățământ.
Broșura va fi postată pe site-urile inspectoratelor școlare, ale unităților de învățământ profesional și tehnic și ale unităților de învățământ gimnazial.
27-2 iunie 2020 Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile privind admiterea în învățământul liceal, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual, pentru anul școlar 2020-2021
Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a graficului ședințelor/sesiunilor de informare a elevilor și părinților cu privire la admiterea în învățământul profesional, inclusiv în învățământul dual (metodologia și calendarul admiterii, modul de completare a opțiunilor din fișa de înscriere în învățământul profesional de stat, respectiv în fișa de opțiuni pentru învățământul dual)
5 iunie 2020 Transmiterea la Ministerul Educației și Cercetării a broșurilor care cuprind informații despre admitere, ale fiecărui județ/municipiului București, în versiune electronică și tipărită
Informarea și consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în învățământul profesional de stat
17-21 februarie 2020 Informarea de către ISJ/ ISMB a unităților de învățământ gimnazial de posibilitatea continuării studiilor de către absolvenții claselor a VIII-a în învățământul profesional de stat. Se vor prezenta următoarele:
- modul de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat;
- calendarul și modul de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat;
- posibilitatea continuării studiilor după finalizarea învățământului profesional de stat.
2-12 iunie 2020 Crearea pe site-ul ISJ/ISMB a unei secțiuni dedicate promovării învățământului profesional și tehnic, a meseriilor și a ofertei educaționale care să permită vizualizarea acțiunilor de promovare a ÎPT, a meseriilor și a ofertei unităților de învățământ realizate în parteneriat cu operatorii economici Activitatea va fi promovată prin mijloace de comunicare online.
2-12 iunie 2020 La nivelul fiecărei unități de învățământ care are ofertă educațională pentru învățământul profesional în anul școlar 2020-2021 se desfășoară online acțiunea "Săptămâna meseriilor". Acțiunea constă în afișarea pe site-ul unităților de învățământ a unei secțiuni dedicate promovării învățământului profesional și tehnic, a meseriilor și a ofertei de școlarizare și va fi realizată în parteneriat cu operatorii economici, fiind evidențiate modele de succes, exemple de bună practică, experiențe relevante ale parteneriatului școală-operator economic.
2-12 iunie 2020 Fiecare unitate de învățământ care, în anul școlar 2019-2020, școlarizează elevi în clasa a VIII-a învățământ gimnazial va desfășura sesiuni de orientare și consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, folosind, în principal, mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință on-line etc). Sesiunile vor urmări pregătirea înscrierii elevilor în învățământul profesional de stat și în învățământul dual, cu accent pe conștientizarea cerințelor pieței muncii și a oportunităților pentru carieră și pe continuare a pregătirii prin învățământul profesional de stat, cu evidențierea oportunităților oferite de învățământul dual.
2-12 iunie 2020 Sesiuni de instruire cu elevii de clasa a VIII-a și părinții acestora, organizate la toate unitățile de învățământ gimnazial sau prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință on-line etc.), pentru prezentarea metodologiei și a calendarului admiterii, a procedurilor de admitere și a planului de școlarizare la învățământul profesional de stat, inclusiv în învățământul dual, și a modului de completare a opțiunilor din Fișa de înscriere în învățământul profesional de stat, respectiv în Fișa de opțiuni pentru învățământul dual. În județele care au plan de școlarizare în învățământul dual se prezintă, în mod obligatoriu, și aspectele specifice privind învățământul dual.
17 iunie 2020 Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial către comisia de admitere județeană/a municipiului București a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin completarea acestor informații în aplicația informatică centralizată.
18 iunie 2020 Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către Comisia națională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării acestor date în aplicația informatică centralizată
Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
- numai pentru situațiile în care oferta educațională aprobată cuprinde clase cu predare în limbile minorităților naționale sau clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne
- pentru candidații interesați de înscrierea la unitățile de învățământ/clasele cu predare în limbile minorităților naționale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă(calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal, profesional de stat și dual)
2-5 iunie 2020 Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și transmiterea/completarea anexelor fișelor de înscriere, cu respectarea acelorași prevederi stabilite pentru învățământul liceal.
Notă:
Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională pot fi depuse/transmise la unitatea de învățământ de proveniență până la data de 10 iunie 2020.
9-12 iunie 2020 Desfășurarea/Echivalarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, cu respectarea acelorași prevederi stabilite pentru învățământul liceal.
12 iunie 2020 Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
15 iunie 2020 Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată
19-23 iunie 2020 Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă
25 iunie 2020 Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă maternă la unitățile de învățământ de proveniență
26 iunie 2020 Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, în format electronic, către Centrul național de admitere a listei candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea și confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicația informatică centralizată
Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi și a candidaților pentru învățământul special (calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal, profesional de stat și dual)
27 mai 2020 Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi
Notă:
Locurile speciale pentru candidații romi se stabilesc de comisiile de admitere județene/a municipiului București ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă.
27 mai 2020-16 iunie 2020, ora 16,00 Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia romilor Recomandările scrise de apartenență la etnia romilor pot fi eliberate și on-line. În această situație, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unității de învățământ din care provine candidatul, în format pdf., având semnătura electronică a emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea și conținutul recomandării revine atât organizației romilor, care o emite, potrivit statutului și procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât și părintelui/tutorelui legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de apartenență la etnia romilor. *Orice recomandare depusă ulterior acestei perioade nu va mai fi luată în considerare!
30 iunie-3 iulie 2020 Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe locurile speciale pentru romi și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic
Fișele de înscriere se depun sau se transmit în format electronic la ISJ/ISMB - comisia de admitere județeană/a municipiului București de către candidați.
*Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!
Notă: Inspectoratele școlare afișează programarea candidaților pe zile și ore pentru repartizarea în ședință publică
4-5 iulie 2020 Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi.
Notă: Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se realizează de comisia de admitere județeană/a municipiului București, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și în baza opțiunilor exprimate de candidați. Repartizarea se face în ședință publică. Mediile de admitere pentru candidații romi, care candidează pe locurile speciale pentru romi, se calculează conform art. 12 alin. (1) punctul a) din Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată prin OMENCȘ nr. 5.068/2016, indiferent dacă la acea calificare profesională se organizează probă suplimentară de admitere.
2-3 iulie 2020 Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special
Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și comunicată unităților de învățământ până la data de 16 iunie 2020.
Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul profesional de stat
Etapa I de admitere în învățământul profesional de stat
29 iunie-3 iulie și 6 iulie 2020 Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de stat și a foii matricole:
Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea elevilor și a părinților/reprezentanților legali pentru minori, fișa de înscriere în învățământul profesional de stat cu informațiile privind datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, prin tipărirea acestora din aplicația informatică centralizată, precum și a foii matricole cu mediile obținute în clasele V-VIII.
Opțiunile elevilor pentru o unitate de învățământ care are ofertă pentru învățământul profesional și calificările din oferta acesteia se completează de către candidați asistați de diriginți/cadrele didactice din unitatea de învățământ gimnazial pe baza unei programări pe zile și ore a tuturor elevilor.
Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ pentru care au optat se realizează numai de către unitățile de învățământ gimnazial prin transmiterea electronică la unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional a fișelor de înscriere a candidaților, însoțite de foile matricole. Candidații nu se prezintă și nu depun personal documentele de înscriere la unitățile de învățământ pentru care optează.
Eliberarea, de către unitățile de învățământ gimnazial, a foii matricole și a fișei de înscriere în învățământul profesional de stat, în original, pentru absolvenții care solicită aceasta. Eliberarea acestor documente se realizează pe baza unei programări pe zile și ore a absolvenților, afișată de către unitatea de învățământ gimnazial.
Documentele mai sus menționate se vor transmite și în format electronic tuturor candidaților care solicită acest lucru - opțiune promovată, ca recomandare importantă, prin anunțuri postate pe paginile de internet ale unităților de învățământ și ale inspectoratelor școlare.
La solicitarea candidaților care au susținut și promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
Notă: Se va elibera o singură fișă de înscriere. Nu se eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.
6 iulie 2020 Afișarea, la sediile și pe site-urile unităților de învățământ gimnazial absolvite și a unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional pentru care au optat, a listei candidaților înscriși în învățământul profesional
La unitățile de învățământ și calificările la care numărul candidaților înscriși la unitatea de învățământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, se afișează și precizări detaliate privind probele suplimentare de admitere. Se va preciza dacă proba suplimentară de admitere este luată în considerare pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri de la calificarea/calificările respective, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări, în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări.
Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu numărul de candidați înscriși pentru admiterea în învățământul profesional, pentru fiecare calificare profesională
9 iulie 2020 Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul profesional
Mediile finale se vor calcula cu proba suplimentară de admitere numai la unitățile de învățământ pentru care numărul celor înscriși este mai mare decât numărul locurilor disponibile.
Transmiterea, la comisia de admitere județeană/a municipiului București, a listei candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul profesional de stat, de către toate unitățile de învățământ
10 iulie 2020 Validarea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București pentru învățământul profesional de stat, a listei candidaților declarați admiși în învățământul profesional de stat
Afișarea la sediile și pe site-urile unităților de învățământ profesional a listei candidaților admiși și a celor respinși la învățământul profesional de stat
Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși Afișarea precizării prin care candidații admiși la clase/grupe cu efective care în urma primei etape de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii formațiunilor de studii sunt înștiințați că după depunerea dosarelor de înscriere vor fi înmatriculați sub rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formațiunilor de studii, iar în situația în care nici în etapa a II-a nu se vor ocupa suficiente locuri pentru constituirea efectivelor minime se poate decide redistribuirea, prin comisia județeană/a municipiului București de admitere, a candidaților în limita locurilor disponibile la alte clase sau unități școlare în cadrul unei ședințe publice la care vor fi invitați să participe
13-17 iulie 2020 Transmiterea în format electronic de către unitățile de învățământ cu ofertă pentru învățământul profesional, către unitățile de învățământ gimnazial a situației privind rezultatele elevilor la admiterea în învățământul profesional, în scopul asigurării posibilității de înscriere pentru etapa a II-a de admitere a absolvenților respinși în etapa I, precum și a celor care au renunțat sau nu și-au depus/transmis prin poștă dosarele de înscriere la unitățile la care au fost declarați admiși
Notă:
Unitățile de învățământ gimnazial vor realiza transmiterea documentelor de înscriere pentru etapa a II-a la unitățile de învățământ profesional, numai pentru absolvenții menționați anterior.
Candidații respinși la etapa I de admitere în învățământul profesional și în învățământul dual se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învățământul profesional, în învățământul dual, sau în etapa a II-a de admitere în liceu.
13-17 iulie 2020 Transmiterea/depunerea de către candidații declarați admiși a dosarelor de înscriere, la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși
Transmiterea documentelor se poate realiza prin poștă, cu confirmare de primire. Dosarul de înscriere conține:
a) fișa de înscriere în învățământul profesional, în original;
b) certificatul de naștere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul de către unitatea de învățământ gimnazial sau de unitatea de învățământ la care a fost declarat admis (este necesară prezentarea originalului pentru certificare);
c) adeverință cu notele la tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naționale/examenul de capacitate, pentru candidații din seriile anterioare care nu au susținut evaluarea națională;
d) fișa medicală.
Depunerea dosarelor de înscriere se realizează după un program detaliat pe zile și ore, afișat de către unitatea de învățământ.
În cazul retragerii fișelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidații admiși, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați, în ordinea rezultatelor obținute la admiterea organizată în această etapă, cu condiția încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere
Notă: Unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși vor afișa la sfârșitul fiecărei zile tabelul nominal cu candidații care au depus dosarele de înscriere.
Candidaților care au transmis dosarele de înscriere prin poștă li se va comunica telefonic sau prin e-mail situația înscrierii.
17 iulie 2020 Transmiterea de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat a situației locurilor rămase libere în urma finalizării depunerii dosarelor de înscriere a candidaților admiși în această etapă de admitere
20-21 iulie 2020 Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului București
21 iulie 2020 Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la unitățile de învățământ profesional a situației rezolvării cazurilor speciale
21 iulie 2020 Afișarea la sediile și pe site-urile unităților de învățământ profesional a candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere și rezolvarea cazurilor speciale Transmiterea de către comisia de admitere în învățământul profesional de stat din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor actualizate cu candidații înmatriculați și a situației locurilor neocupate la învățământul profesional de stat
Listele actualizate cu candidații înmatriculați la clase/grupe cu efective care se află sub efectivul minim la finalul primei etape se afișează și se comunică sub rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formațiunilor de studii.
21 iulie 2020 Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, la toate unitățile de învățământ gimnazial, a situației locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la învățământul profesional de stat și în învățământul dual din județ/municipiul București
21 iulie 2020 Afișarea la sediile și pe site-urile unităților de învățământ gimnazial a listei cu locurile libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat din județ/municipiul București
ISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat din județ/municipiul București
Afișarea la sediile și pe site-urile unităților de învățământ cu ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat și/sau învățământul dual a locurilor libere pentru etapa a II-a, pe domenii de pregătire și calificări profesionale, și a informațiilor privind etapa a II-a de admitere
Etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat
22-24 iulie 2020 Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de stat și a foii matricole:
Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea elevilor și a părinților/reprezentanților legali pentru minori, fișa de înscriere în învățământul profesional de stat cu informațiile privind datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, prin tipărirea acestora din aplicația informatică centralizată, precum și a foii matricole cu mediile obținute în clasele V-VIII, pentru candidații cărora nu li s-au eliberat fișe de înscriere în etapa I de admitere în învățământul profesional de stat sau în învățământul dual.
Opțiunile elevilor pentru o unitate de învățământ care are ofertă pentru învățământul profesional și calificările din oferta acesteia se completează de către candidați asistați de diriginți/cadrele didactice din unitatea de învățământ gimnazial pe baza unei programări pe zile și ore a tuturor elevilor.
Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ pentru care au optat se realizează numai de către unitățile de învățământ gimnazial prin transmiterea electronică la unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional a fișelor de înscriere a candidaților, însoțite de foile matricole.
Eliberarea, de către unitățile de învățământ gimnazial, a foii matricole și a fișei de înscriere în învățământul profesional de stat, în original, pentru absolvenții care solicită aceasta Eliberarea acestor documente se realizează pe baza unei programări pe zile și ore a absolvenților, afișată de către unitatea de învățământ gimnazial.
Documentele mai sus menționate se vor transmite și în format electronic tuturor candidaților care solicită acest lucru - opțiune promovată, ca recomandare importantă, prin anunțuri postate pe paginile de internet ale unităților de învățământ și ale inspectoratelor școlare.
La solicitarea candidaților care au susținut și au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
Notă: Se va elibera o singură fișă de înscriere
23-24 iulie 2020 Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă maternă cu respectarea acelorași prevederi stabilite pentru învățământul liceal
24 iulie 2020 Afișarea, la sediile și pe site-urile unităților de învățământ gimnazial absolvite și a unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional, a listei candidaților înscriși în învățământul profesional
Se va preciza dacă proba suplimentară de admitere este luată în considerare doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri de la calificarea/calificările respective, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări, în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări
Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu numărul de candidați înscriși pentru admiterea în învățământul profesional, pentru fiecare calificare profesională
27 iulie 2020 Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul profesional Transmiterea la comisia de admitere județeană/ a municipiului București
28 iulie 2020 Validarea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București pentru învățământul profesional de stat, a listei candidaților declarați admiși în învățământul profesional de stat
Afișarea la sediile și pe site-urile unităților de învățământ profesional a listei candidaților admiși și a celor respinși la învățământul profesional de stat
Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea de către candidații respinși a fișelor de înscriere, de la sediile unităților respective de învățământ, sau prin formular transmis electronic tuturor candidaților care solicită acest lucru
29 iulie-3 august 2020 Transmiterea/Depunerea dosarelor de înscriere, la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși
Transmiterea documentelor se poate realiza prin poștă, cu confirmare de primire. Dosarul de înscriere conține:
a) fișa de înscriere în învățământul profesional, în original;
b) certificatul de naștere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul de către unitatea de învățământ gimnazial sau de unitatea de învățământ la care a fost declarat admis (este necesară prezentarea originalului pentru certificare);
c) adeverință cu notele la tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naționale/examenul de capacitate, pentru candidații din seriile anterioare care nu au susținut evaluarea națională;
d) fișa medicală.
Depunerea dosarelor de înscriere se realizează după un program detaliat pe zile și ore, afișat de către unitatea de învățământ. În cazul retragerii fișelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidații admiși, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați, în ordinea rezultatelor obținute la admiterea organizată în această etapă, cu condiția încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere.
Afișarea de precizări prin care candidații admiși la clase/grupe cu efective care în urma etapei a II-a de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii formațiunilor de studii sunt înștiințați că după depunerea dosarelor de înscriere vor fi înmatriculați sub rezerva completării numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formațiunilor de studii prin comisia de admitere județeană/a municipiului București - prin repartizarea de alți candidați și, după caz, prin redistribuiri în cadrul unei ședințe publice la care vor fi invitați să participe
4 august 2020 Transmiterea de către comisia de admitere în învățământul profesional de stat din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor finale cu candidații înmatriculați și a situației locurilor neocupate la învățământul profesional de stat, inclusiv în învățământul dual
Cu acest prilej, unitățile de învățământ care au în ofertă calificări în învățământul dual la care au prevăzut probe eliminatorii și/sau probe de admitere în învățământul dual independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile, dar care - în urma consultării cu operatorii economici și cu acordul acestora - sunt interesate să își completeze locurile libere în cadrul acțiunilor de repartizare și redistribuire organizate de către comisia de admitere județeană/a municipiului București informează în scris comisia de admitere județeană/a municipiului București cu privire la acest acord.
Repartizări și redistribuiri pe locurile libere și rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București
5 august 2020 Afișarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, la sediul inspectoratului școlar și pe site-ul propriu, a listei cu locurile libere și a graficului activităților de repartizare și redistribuire pe locurile libere și de rezolvare a cazurilor speciale
Afișarea graficului, pe zile și intervale orare, a activităților de repartizare și redistribuire pe locurile libere și de rezolvare a cazurilor speciale
6-7 august 2020 (conform graficului afișat de comisia de admitere județeană/a municipiului București) Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului București
Repartizarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a candidaților care nu au participat sau nu au fost admiși la etapele anterioare sau au fost admiși, dar nu au confirmat locurile ocupate prin depunerea dosarelor de înscriere
Rezolvarea de către comisia județeană a situațiilor de la nivelul unităților de învățământ la care în urma celor două etape de admitere nu s-au constituit în limitele legale formațiuni de studiu, prin redistribuirea candidaților admiși la clase/grupe și calificări la care nu s-au constituit efectivele minime legale. Rezolvarea situațiilor se face în ședință publică la care sunt invitați candidații care au fost admiși la calificări pentru care nu s-au întrunit condițiile minime de constituire a formațiunilor de studiu.
Comisia județeană/a municipiului București va afișa la sediul inspectoratului școlar și pe site graficul de desfășurarea a ședinței publice, pe zile, ore și candidați.
Notă: Repartizarea și redistribuirea elevilor la unitățile de învățământ și calificările la care, conform propriilor proceduri de admitere, este prevăzută proba suplimentară de admitere în învățământul profesional, iar în cazul învățământului dual, probe de admitere independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile, vor fi posibile doar cu acordul scris al unității de învățământ, transmis în urma consultării cu operatorii economici.
Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat a situației finale privind candidații admiși, pe formațiuni de studiu legal constitute
7 august 2020 Afișarea la sediile și pe site-urile unităților de învățământ profesional a candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere, rezolvarea cazurilor speciale, repartizările și redistribuirile realizate prin comisia de admitere județeană/a municipiului București
7 august 2020 Transmiterea către Centrul Național de Admitere a rezultatelor repartizărilor și redistribuirilor, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată

ANEXA Nr. 2

Calendarul admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, pentru anul școlar 2020-2021

Data-limită/Perioada Activitatea
Pregătirea admiterii
25 mai 2020 Revizuirea planului de măsuri județean/al municipiului București pentru pregătirea și organizarea admiterii
Reconfirmarea sau actualizarea, după caz, a componenței comisiei de admitere din unitatea de învățământ care organizează învățământ dual, avizată de consiliul de administrație al unității de învățământ
Revizuirea de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual, împreună cu operatorii economici/instituțiile publice partenere, a Procedurii de admitere, cu respectarea tuturor prevederilor în vigoare
Parcurgerea etapelor de aprobare a Procedurii de admitere, în Consiliul de administrație al unității de învățământ care are ofertă educațională pentru învățământul dual, transmiterea Procedurii spre avizare la ISJ/ISMB și comunicarea avizului ISJ/ ISMB către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual pentru Procedura de admitere Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual, a Procedurii de admitere, a numărului de locuri propuse pe domenii de pregătire și calificări profesionale pentru învățământul dual, a perioadelor de înscriere pentru anul școlar 2020-2021 și a calendarului probelor de admitere
25 mai 2020 Reconfirmarea implicării operatorilor economici în învățământul dual
Unitățile de învățământ contactează operatorii economici cu care au încheiat contracte de parteneriat și le solicită reconfirmarea contractelor semnate.
Unitățile de învățământ centralizează răspunsurile operatorilor economici, completează și transmit la inspectoratul școlar situația proiectului planului de școlarizare actualizat pentru anul școlar 2020-2021, pe baza răspunsurilor operatorilor economici (cu menționarea operatorilor economici și a numărului de elevi pentru care sunt încheiate contracte de parteneriat).
27 mai 2020 Inspectoratele școlare transmit la MEC și la CNDIPT situația proiectului planului de școlarizare actualizat pentru anul școlar 2020-2021, pe baza răspunsurilor operatorilor economici, cu menționarea operatorilor economici și a numărului de elevi pentru care sunt încheiate contracte de parteneriat în învățământul dual.
Note:
1. Pentru anul școlar 2020-2021, în situația în care, din motive obiective, există operatori economici care denunță contractul de parteneriat încheiat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual sau contractul-cadru încheiat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul profesional, unitatea de învățământ va identifica alți operatori economici interesați cu care va încheia alte contracte în locul celor denunțate.
2. Pentru anul școlar 2020-2021, în situația în care, din motive obiective, există operatori economici care denunță contractul de parteneriat încheiat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, iar unitatea de învățământ nu a identificat alți operatori economici interesați pentru încheierea altor contrate de parteneriat în locul celor denunțate, clasele/grupele la care a fost denunțat contractul se pot transforma în clase/grupe de învățământ profesional.
3. Pentru anul școlar 2020-2021, în situația menționată la pct. 2, unitatea de învățământ are obligația realizării de contracte-cadru pentru formarea prin învățământ profesional cu alți operatori economici interesați sau cu operatorii economici care au denunțat contractul de parteneriat pentru învățământ dual. În situația în care nu se pot încheia contracte-cadru, unitatea de învățământ va asigura derularea stagiilor de pregătire practică în atelierele școlare, cu asigurarea condițiilor pentru dobândirea de către elevi a competențelor profesionale descrise în Standardele de pregătire profesională. În situația în care unitatea de învățământ nu poate asigura condițiile necesare pentru desfășurarea stagiilor de pregătire practică în atelierele școlare pentru calificările profesionale aprobate, se poate solicita, în condițiile legislației în vigoare, aprobarea inspectoratului școlar/Ministerului Educației și Cercetării (după caz) de funcționare a claselor/grupelor respective la altă calificare profesională - pentru care unitatea de învățământ este autorizată/acreditată - decât cea aprobată inițial.
4. Pentru anul școlar 2020-2021, în situația în care nu se pot încheia contracte-cadru pentru formarea profesională prin învățământul profesional cu alți operatori economici în locul celor care au denunțat contractele-cadru existente, unitatea de învățământ va asigura derularea stagiilor de pregătire practică în atelierele școlare, cu asigurarea condițiilor pentru dobândirea de către elevi a competențelor profesionale descrise în Standardele de pregătire profesională. În situația în care unitatea de învățământ nu poate asigura condițiile necesare pentru desfășurarea stagiilor de pregătire practică în atelierele școlare pentru calificările profesionale aprobate, se poate solicita, în condițiile legislației în vigoare, aprobarea inspectoratului școlar/Ministerului Educației și Cercetării (după caz) de funcționare a claselor/grupelor respective la altă calificare profesională - pentru care unitatea de învățământ este autorizată/acreditată - decât cea aprobată inițial.
27 mai 2020 Afișarea ofertei educaționale pentru învățământul dual aprobate, concretizată în domenii de pregătire și calificări profesionale, cu evidențierea operatorilor economici parteneri și a locurilor de practică disponibile la fiecare dintre aceștia, la sediile și pe paginile web ale unităților de învățământ cu ofertă educațională pentru învățământul dual
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean, cuprinzând datele personale ale elevilor din clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR), prin verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociați
Tipărirea informațiilor despre admitere în broșura care va cuprinde în secțiuni distincte informații despre admiterea în învățământul liceal, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021
În broșură se va regăsi și mențiunea că, pentru acțiunile care presupun prezența la unitatea de învățământ a candidaților/reprezentanților legali ai acestora, este necesară informarea prin telefon sau email a unității de învățământ cu privire la intenția de depunere/completare/preluare a documentelor în vederea planificării accesului în unitatea de învățământ.
Broșura va fi postată pe paginile web ale inspectoratelor școlare, ale unităților de învățământ profesional și tehnic și ale unităților de învățământ gimnazial.
27 mai-2 iunie 2020 Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile privind admiterea în învățământul liceal, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual, pentru anul școlar 2020-2021
Afișarea la sediile și pe paginile web ale site-urile unităților de învățământ gimnazial a graficului ședințelor/sesiunilor de informare pentru elevi și părinți, cu privire la admiterea în învățământul profesional, inclusiv în învățământul dual [metodologia și calendarul admiterii, modul de completare a opțiunilor din fișa de înscriere în învățământul profesional de stat, respectiv în fișa de opțiuni pentru învățământul dual, cu asigurarea informării acestora inclusiv prin utilizarea de mijloace alternative de comunicare (telefon, e-mail)].
5 iunie 2020 Transmiterea la Ministerul Educației și Cercetării a broșurilor care cuprind informații despre admitere pentru fiecare județ/municipiul București, în versiune electronică și tipărită
Informarea și consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în învățământul dual
2-12 iunie 2020 Crearea pe site-ul ISJ/ISMB a unei secțiuni dedicate promovării învățământului profesional și tehnic, a meseriilor și a ofertei educaționale care să permită vizualizarea acțiunilor de promovare a ÎPT, a meseriilor și a ofertei unităților de învățământ realizate în parteneriat cu operatorii economici
Activitatea va fi promovată prin mijloace de comunicare online, iar informațiile vor fi axate pe:
- promovarea învățământului profesional și tehnic, în general, și, în special, a modului de organizare și funcționare a învățământului profesional, inclusiv dual;
- informarea privind condițiile în care elevii pot avea acces la învățământul dual și profesional și beneficiile acestor forme de pregătire;
- conștientizarea elevilor din clasa a VIII-a, învățământ gimnazial, cu privire la oportunitatea continuării studiilor în învățământul dual și profesional de stat;
- oferta de școlarizare pentru învățământul dual și pentru învățământul profesional, condiții de admitere.
Unitățile de învățământ care își propun să școlarizeze în învățământul dual în anul școlar 2020-2021 colaborează cu operatorii economici parteneri de practică, promovând pe paginile web proprii exemple de bună practică (testimoniale, materiale video de prezentare, exemple de succes), menționând suplimentar față de cele menționate anterior și aspecte privind perspectivele de angajare după finalizarea studiilor.
2-12 iunie 2020 La nivelul fiecărei unități de învățământ care are ofertă educațională pentru învățământul dual în anul școlar 2020-2021 se desfășoară on-line acțiunea "Săptămâna meseriilor".
Acțiunea constă în afișarea pe site-ul unităților de învățământ a unei secțiuni dedicate promovării învățământului profesional și tehnic, a meseriilor și ofertelor de școlarizare și va fi realizată în parteneriat cu operatorii economici, fiind evidențiate modele de succes, exemple de bună practică, experiențe relevante ale parteneriatului școală - operatori economici.
2-12 iunie 2020 Fiecare unitate de învățământ care, în anul școlar 2019-2020, școlarizează elevi în clasa a VIII-a învățământ gimnazial va desfășura sesiuni de orientare și consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, folosind, în principal, mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință on-line etc).
Sesiunile vor urmări pregătirea înscrierii elevilor în învățământul profesional de stat și în învățământul dual, cu accent pe conștientizarea cerințelor pieței muncii și a oportunităților pentru carieră și pe continuarea pregătirii prin învățământul profesional de stat, cu evidențierea oportunităților oferite de învățământul dual.
2-12 iunie 2020 Sesiuni de instruire organizate de toate unitățile de învățământ gimnazial, inclusiv prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință on-line etc.) cu părinții și elevii de clasa a VIII-a, pentru prezentarea metodologiei și a calendarului admiterii, a procedurilor de admitere și a planului de școlarizare la învățământul profesional de stat, inclusiv la învățământul dual, a modului de completare a opțiunilor din fișa de înscriere în învățământul profesional de stat, respectiv în fișa de opțiuni pentru învățământul dual. În județele care au plan de școlarizare în învățământul dual se prezintă, în mod obligatoriu, aspectele specifice privind învățământul dual.
17 iunie 2020 Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial către comisia de admitere județeană/a municipiului București a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin completarea acestor informații în aplicația informatică centralizată
18 iunie 2020 Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către Comisia națională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării acestor date în aplicația informatică centralizată
Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
- numai pentru situațiile în care oferta educațională aprobată cuprinde clase cu predare în limbile minorităților naționale sau clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne
- pentru candidații interesați de înscrierea la unitățile de învățământ/clasele cu predare în limbile minorităților naționale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă(calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal, profesional de stat și dual)
2-5 iunie 2020 Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și transmiterea/completarea anexelor fișelor de înscriere, cu respectarea acelorași prevederi stabilite pentru învățământul liceal
Notă: Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională pot fi depuse/transmise la unitatea de învățământ de proveniență până la data de 10 iunie 2020.
9-12 iunie 2020 Desfășurarea/Echivalarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, cu respectarea acelorași prevederi stabilite pentru învățământul liceal
12 iunie 2020 Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
15 iunie 2020 Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată
19-23 iunie 2020 Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă
25 iunie 2020 Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă maternă, la unitățile de învățământ de proveniență
26 iunie 2020 Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, în format electronic, către Centrul național de admitere a listei candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea și confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicația informatică centralizată
Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi și a candidaților pentru învățământul special
(calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal, profesional de stat și dual)
27 mai 2020 Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi
Notă: Locurile speciale pentru candidații romi se stabilesc de comisiile de admitere județene/ a municipiului București, ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă. Nu se alocă locuri speciale pentru candidații romi la clasele/unitățile de învățământ profesional la care se organizează preselecție și nici la calificările din oferta pentru învățământul dual la care, conform procedurii de admitere, sunt prevăzute probe eliminatorii sau probe de admitere.
27 mai 2020-16 iunie 2020, ora 16,00 Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia romilor
Recomandările scrise de apartenență la etnia romilor pot fi eliberate și on-line. În această situație, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unității de învățământ din care provine candidatul, în format pdf., având semnătura electronică a emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea și conținutul recomandării revine atât organizației romilor, care o emite, potrivit statutului și procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât și părintelui/tutorelui legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de apartenență la etnia romilor.
*Orice recomandare depusă ulterior acestei perioade nu va mai fi luată în considerare!
30 iunie-3 iulie 2020 Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe locurile speciale pentru romi și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic
Fișele de înscriere se depun sau se transmit în format electronic la ISJ/ISMB - comisia de admitere județeană/a municipiului București, de către candidați.
*Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!
Notă: Inspectoratele școlare afișează programarea candidaților pe zile și ore pentru repartizarea în ședință publică.
4-5 iulie 2020 Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi
Notă: Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se realizează de comisia de admitere județeană/a municipiului București, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și în baza opțiunilor exprimate de candidați. Repartizarea se face în ședință publică. Mediile de admitere pentru candidații romi, care candidează pe locurile speciale pentru romi, se calculează conform art. 12 alin. (1) punctul a) din Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual, pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin OMEN nr. 3.556/2017, cu modificările și completările ulterioare.
Pot fi admiși candidații romi la clasele de învățământ dual la care, conform procedurii de admitere, nu se organizează probe de admitere, independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile.
2-3 iulie 2020 Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special
Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la data de 16 iunie 2020.
Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul dual
Etapa I de admitere în învățământul dual
29 iunie-3 iulie 2020 și 6 iulie 2020 Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual, pe baza fișei de opțiuni pentru învățământ dual, însoțită de foaia matricolă: Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea elevilor și a părinților/reprezentanților legali pentru minori, fișa de opțiuni pentru învățământul dual și fișa de înscriere în învățământul profesional de stat cu informațiile privind datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, prin tipărirea din aplicația informatică centralizată, precum și a foii matricole cu mediile obținute în clasele V-VIII.
Opțiunile elevilor pentru o unitate de învățământ care are ofertă pentru învățământul dual și pentru calificări din oferta unității se completează de către candidați asistați de către diriginți/cadrele didactice din unitatea de învățământ gimnazial, pe baza unei programări pe zile și intervale orare realizate pentru toți absolvenții unității.
Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ pentru care au optat se realizează numai de către unitățile de învățământ gimnazial de la care provin absolvenții, prin transmiterea electronică la unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul dual și profesional a fișei de opțiuni pentru învățământul dual, a fișei de înscriere a candidaților în învățământul profesional, precum și a foii matricole cu mediile obținute în clasele V-VIII. Candidații nu se prezintă și nu depun personal documentele de înscriere la unitățile de învățământ pentru care optează.
Eliberarea, de către unitățile de învățământ gimnazial, a foii matricole, a fișei de opțiuni pentru învățământul dual și a fișei de înscriere în învățământul profesional de stat, pentru candidații care solicită aceasta și a foii matricole
Eliberarea, de către unitățile de învățământ gimnazial, a foii matricole, a fișei de opțiuni pentru învățământul dual și a fișei de înscriere în învățământul profesional de stat, în original, pentru absolvenții care solicită aceasta
Eliberarea acestor documente se realizează pe baza unei programări pe zile și intervale orare, afișată de către unitatea de învățământ gimnazial.
Documentele anterior menționate se vor transmite și în format electronic tuturor candidaților care solicită acest lucru - opțiune promovată, ca recomandare importantă, prin anunțuri postate pe paginile de internet ale unităților de învățământ și ale inspectoratelor școlare.
Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual pun la dispoziție unităților de învățământ gimnazial informații și îndrumări necesare pentru completarea de către candidați a opțiunilor pentru calificările profesionale din oferta de învățământ dual, inclusiv informațiile complete privind organizarea de probe eliminatorii sau de admitere și privind modul de desfășurare a acestora.
La solicitarea candidaților care au susținut și promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
Notă: Se va elibera o singură fișă de opțiuni pentru învățământul dual și o singură fișă de înscriere pentru învățământul profesional de stat. Nu se eliberează respectivele fișe elevilor din clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.
6 iulie 2020 Afișarea, la sediile și pe paginile web ale unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământ dual, precum și informarea unităților de învățământ gimnazial de la care provin candidații, privind lista candidaților înscriși în învățământul dual
În situația în care s-a decis susținerea de probe de admitere se afișează și precizări detaliate privind probele de admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii. Se va preciza dacă se organizează probe de admitere și posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-au organizat probe de admitere, în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări.
Transmiterea către comisia județeană de admitere/a municipiului București a situației cu numărul de candidați înscriși pentru admiterea în învățământul dual, pentru fiecare calificare profesională
7-8 iulie 2020 Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează probe eliminatorii Desfășurarea probelor eliminatorii în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acestora
Desfășurarea probelor se va realiza în baza graficului și unei programări prealabile a candidaților, stabilite, afișate și comunicate de fiecare unitate de învățământ care organizează probele eliminatorii către candidați și către unitățile de învățământ gimnazial de la care aceștia provin, în vederea asigurării informării candidaților privind susținerea probelor în format on-line.
Candidatul care nu are acces la tehnologie pentru susținerea probei în format on-line va susține proba on-line la și cu sprijinul unității de învățământ gimnazial de la care provine, fiind informat în prealabil despre graficul și programarea corespunzătoare de către unitatea de învățământ la care și-a depus dosarul de înscriere.
8-9 iulie 2020 Pentru candidații care au optat inițial pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează probe eliminatorii Comunicarea rezultatelor probelor eliminatorii, prin afișare la sediul unității de învățământ care a organizat probele, precum și către candidați și către unitățile de învățământ gimnaziale de la care provin aceștia, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare
Rezultatele probelor eliminatorii susținute în cadrul admiterii în învățământul dual se afișează și se comunică, după caz, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, la sfârșitul fiecărei zile, către candidați împreună cu precizarea privind posibilitatea înscrierii candidaților respinși, în aceeași etapă de admitere, la o altă unitate de învățământ care organizează învățământ dual la care nu s-au organizat probe eliminatorii sau în învățământul profesional la unitățile de învățământ și calificările la care nu s-au organizat probe de preselecție, până la termenul stabilit prin calendarul admiterii în învățământul dual, respectiv în învățământul profesional.
Secretariatele unităților de învățământ gimnazial asigură comunicarea cu propriii absolvenți care au participat la această etapă și, la cererea candidaților respinși la probele eliminatorii, consiliază și sprijină elevii și reprezentanții legali ai acestora pentru înscrierea, pe baza fișei inițiale, prin completarea casetelor pentru următoarea unitate de învățământ și a calificărilor profesionale pentru care optează.
Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ pentru care au optat se realizează numai de către unitățile de învățământ gimnazial de la care provin absolvenții, prin transmiterea electronică la unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul dual și profesional a fișei de opțiuni pentru învățământul dual, a fișei de înscriere a candidaților în învățământul profesional, precum și a foii matricole cu mediile obținute în clasele V-VIII. Candidații nu se prezintă și nu depun personal documentele de înscriere la unitățile de învățământ pentru care optează.
Notă:
Se pot înscrie și alți candidați interesați, care nu s-au înscris în perioadele de înscriere prevăzute mai sus, cu respectarea acelorași prevederi de înscriere.
Notă:
Rezultatele obținute la probele eliminatorii nu pot fi contestate.
Notă:
În situația în care, în fișa inițială de opțiuni pentru învățământul dual, candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu a organizat probe eliminatorii, aceștia vor fi considerați înscriși pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere. Candidații vor fi informați că, în cazul în care numărul candidaților care se vor înscrie la calificarea/calificările profesională/profesionale pentru care au optat va fi mai mare decât numărul de locuri, se va organiza o probă de admitere.
În cazul comunicării de către candidații admiși la probele eliminatorii către unitatea de învățământ la care au susținut etapa de admitere a renunțării/retragerii fișelor de înscriere, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați care au susținut și promovat probele respective, în ordinea rezultatelor obținute la aceste probe.
9 iulie 2020 Actualizarea și afișarea, la sediile și pe pagina web a site-urile unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul dual, a listei candidaților înscriși la învățământul dual Afișarea tuturor informațiilor privind organizarea probelor de admitere, cu precizarea calificării/calificărilor la care se organizează probe, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-au organizat probe de admitere, în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări
Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu numărul de candidați înscriși la învățământul profesional, inclusiv dual, pentru fiecare calificare profesională
Notă:
Pentru anul școlar 2020-2021, proba de admitere - proba suplimentară, în cazul în care aceasta a fost decisă la nivelul unității de învățământ cu ofertă pentru învățământul dual, va consta în valorificarea unei/unor medii obținute de candidat la disciplinele cuprinse în planul cadru pentru învățământul gimnazial, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. b), respectiv art. 12 alin. (1) lit. b) din OMEN nr. 3.356/2017, privind calculul mediei de admitere prin procedura de admitere elaborată la nivelul unității.
9 iulie 2020 Desfășurarea probelor de admitere.
Notă:
Pentru anul școlar 2020-2021, desfășurarea acestor probe reprezintă calculul mediei finale de admitere, în condițiile în care, prin procedura de admitere elaborată la nivelul unității de învățământ care are ofertă de locuri în învățământul dual, s-a decis organizarea de probe de admitere.
10 iulie 2020 Comunicarea prin afișare la sediu și prin mijloace electronice de comunicare, către candidați și către unitățile de învățământ gimnazial de la care provin candidații, a rezultatelor la probele de admitere în învățământul dual, de către unitățile de învățământ care au organizat aceste probe
10 iulie 2020 Calcularea, de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ, a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul dual Transmiterea, la comisia de admitere județeană/a municipiului București, a listei candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul dual, de către toate unitățile de învățământ
10 iulie 2020 Validarea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, a listei candidaților declarați admiși în învățământul dual și în învățământul profesional de stat Afișarea la sediile unităților de învățământ care organizează învățământ dual a listei candidaților admiși și a celor respinși
Afișarea precizărilor privind transmiterea/depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși
Afișarea precizării prin care candidații admiși la clase/grupe cu efective care în urma primei etape de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii formațiunilor de studii sunt înștiințați că după transmiterea/depunerea dosarelor de înscriere vor fi înmatriculați sub rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formațiunilor de studii, iar în situația în care nici în etapa a II-a nu se vor ocupa suficiente locuri pentru constituirea efectivelor minime se poate decide redistribuirea, prin comisia județeană/a municipiului București de admitere, a candidaților în limita locurilor disponibile la alte clase sau unități școlare în cadrul unei ședințe publice la care vor fi invitați să participe
Informarea candidaților asupra rezultatelor finale ale admiterii în etapa I de către unitățile de învățământ cu ofertă în învățământul dual la care au susținut admiterea, prin mijloace alternative de comunicare
13-17 iulie 2020 Transmiterea în format electronic, de către unitățile de învățământ cu ofertă pentru învățământul dual către unitățile de învățământ gimnazial, a situației privind rezultatele candidaților la admiterea în învățământul dual, în scopul asigurării posibilității de înscriere pentru etapa a II-a de admitere a absolvenților respinși în etapa I, precum și a celor care au renunțat sau nu și-au transmis/depus dosarele de înscriere la unitățile la care au fost declarați admiși
Notă:
Unitățile de învățământ gimnazial vor realiza transmiterea documentelor de înscriere pentru etapa a II-a la unitățile de învățământ profesional, inclusiv dual, numai pentru absolvenții menționați anterior, în urma solicitărilor acestora.
Candidații respinși la etapa I de admitere în învățământul profesional și în învățământul dual se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învățământul profesional, în învățământul dual, sau în etapa a II-a de admitere în liceu.
13-17 iulie 2020 Transmiterea/Depunerea de către candidații declarați admiși a dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși
Transmiterea documentelor se poate realiza prin poștă, cu confirmare de primire. Dosarul conține:
a) fișa de opțiuni pentru învățământul dual, în copie;
b) certificatul de naștere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul de către unitatea de învățământ gimnazial sau de către unitatea de învățământ la care a fost declarat admis (este necesară prezentarea originalului pentru certificare);
c) adeverință cu notele la tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naționale/examenul de capacitate, pentru candidații din seriile anterioare care nu au susținut evaluarea națională;
d) fișa medicală.
Depunerea dosarelor de înscriere se realizează după un program detaliat pe zile și intervale orare, afișat de către unitatea de învățământ.
În cazul retragerii fișelor de înscriere sau netransmiterii/nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidații admiși, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați, în ordinea rezultatelor obținute la admiterea organizată în această etapă, cu condiția încadrării în termenul de transmitere/depunere a dosarelor de înscriere.
Notă:
Unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși vor afișa la sfârșitul fiecărei zile tabelul nominal cu candidații care au depus dosarele de înscriere. Candidaților care au transmis dosarele de înscriere prin poștă li se va comunica telefonic sau prin e-mail situația înscrierilor.
17 iulie 2020 Transmiterea la comisia județeană/a municipiului București de admitere de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual a situației locurilor rămase libere în urma finalizării depunerii dosarelor de înscriere candidaților admiși în această etapă de admitere
20, 21 iulie 2020 Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului București. Pentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de admitere județeană/a municipiului București nu va repartiza candidați la calificări profesionale pentru care s-au organizat probe eliminatorii și/sau de admitere decât cu acordul unităților de învățământ respective, după consultarea cu operatorii economici parteneri
21 iulie 2020 Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la unitățile de învățământ profesional a situației rezolvării cazurilor speciale
21 iulie 2020 Afișarea la sediile și pe paginile web ale unităților de învățământ profesional a candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul dual și în învățământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere și rezolvarea cazurilor speciale.
Transmiterea de către comisia de admitere în învățământul profesional de stat din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor actualizate cu candidații înmatriculați și a situației locurilor neocupate la învățământul profesional de stat, și, în mod distinct, în învățământul dual Listele actualizate cu candidații înmatriculați la clase/grupe cu efective care se află sub efectivul minim la finalul primei etape se afișează și se comunică sub rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formațiunilor de studii.
21 iulie 2020 Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la toate unitățile de învățământ gimnazial a situației locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la învățământul profesional de stat, cu evidențierea distinctă a celor din învățământul dual din județ/municipiul București
21 iulie 2020 Afișarea la sediile și pe paginile web ale unităților de învățământ gimnazial a listei cu locurile libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat din județ/municipiul București, cu evidențierea distinctă a celor din învățământul dual
ISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat din județ/municipiul București, cu evidențierea distinctă a celor din învățământul dual
Afișarea la sediile și pe paginile web ale unităților de învățământ cu ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat și/sau învățământul dual a locurilor libere pentru etapa a II-a, pe domenii de pregătire și calificări profesionale, și a informațiilor privind etapa a II-a de admitere
Etapa a II-a de admitere în învățământul dual
22-24 iulie 2020 Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual, pe baza fișei de opțiuni pentru învățământ dual, însoțită de foaia matricolă: Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea elevilor și a părinților/reprezentanților legali pentru minori, fișa de opțiuni pentru învățământul dual și fișa de înscriere în învățământul profesional de stat cu informațiile privind datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, prin tipărirea din aplicația informatică centralizată, precum și a foii matricole cu mediile obținute în clasele V-VIII, pentru candidații cărora nu li s-au eliberat fișe de opțiuni pentru învățământul dual sau fișe de înscriere pentru învățământul profesional de stat în etapa I de admitere.
Opțiunile elevilor pentru o unitate de învățământ care are ofertă pentru învățământul dual și pentru calificări din oferta unității se completează de către candidați asistați de către diriginți/cadrele didactice din unitatea de învățământ gimnazial, pe baza unei programări pe zile și intervale orare realizată pentru toți absolvenții unității.
Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ pentru care au optat se realizează numai de către unitățile de învățământ gimnazial de la care provin absolvenții, prin transmiterea electronică la unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul dual și profesional a fișei de opțiuni pentru învățământul dual, a fișei de înscriere a candidaților în învățământul profesional, precum și a foii matricole cu mediile obținute în clasele V-VIII. Candidații nu se prezintă și nu depun personal documentele de înscriere la unitățile de învățământ pentru care optează.
Eliberarea, de către unitățile de învățământ gimnazial, a foii matricole, a fișei de opțiuni pentru învățământul dual și a fișei de înscriere în învățământul profesional de stat, pentru candidații care solicită aceasta
Eliberarea, de către unitățile de învățământ gimnazial, a foii matricole, a fișei de opțiuni pentru învățământul dual și a fișei de înscriere în învățământul profesional de stat, în original, pentru absolvenții care solicită aceasta
Eliberarea acestor documente se realizează pe baza unei programări pe zile și intervale orare, afișată de către unitatea de învățământ gimnazial.
Documentele anterior menționate se vor transmite și în format electronic tuturor candidaților care solicită acest lucru - opțiune promovată, ca recomandare importantă, prin anunțuri postate pe paginile de internet ale unităților de învățământ și ale inspectoratelor școlare.
Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual pun la dispoziție unităților de învățământ gimnazial informații și îndrumări necesare pentru completarea de către candidați a opțiunilor pentru calificările profesionale din oferta de învățământ dual, inclusiv informațiile complete privind organizarea de probe eliminatorii sau de admitere și privind modul de desfășurare a acestora.
La solicitarea candidaților care au susținut și promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
Notă: Absolvenților li se va elibera o singură fișă de opțiuni pentru învățământul dual, respectiv o singură fișă de înscriere pentru învățământul profesional de stat.
23-24 iulie 2020 Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă maternă cu respectarea acelorași prevederi stabilite pentru învățământul liceal
24 iulie 2020 Afișarea la sediile și pe paginile web ale unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământ dual, precum și informarea unităților de învățământ gimnazial de la care provin candidații privind lista candidaților înscriși în învățământul dual
În situația în care s-a decis susținerea de probe de admitere se afișează și precizări detaliate privind probele de admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii. Se va preciza dacă se organizează probe de admitere și posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-au organizat probe de admitere, în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări.
Transmiterea către comisia județeană de admitere/a municipiului București a situației cu numărul de candidați înscriși pentru admiterea în învățământul dual, pentru fiecare calificare profesională
25-27 iulie 2020 Desfășurarea probelor eliminatorii/probelor de admitere, în aceleași condiții cu cele prevăzute la etapa I de admitere în învățământul dual, conform celor prevăzute de procedura de admitere elaborată de unitatea de învățământ care organizează admiterea
Informarea candidaților asupra rezultatelor probelor de admitere prin afișare la sediu și prin mijloace electronice de comunicare
27 iulie 2020 Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul dual, cu modificările și completările ulterioare
Transmiterea la comisia de admitere județeană/a municipiului București
28 iulie 2020 Validarea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, a listei candidaților declarați admiși în învățământul dual și în învățământul profesional de stat Afișarea la sediile și pe paginile web ale unităților de învățământ care organizează învățământ dual a listei candidaților admiși și a celor respinși în învățământul dual
Afișarea precizărilor privind transmiterea/depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea de către candidații respinși a fișelor de opțiuni pentru învățământ dual de la sediile unităților de învățământ sau prin formular transmis electronic tuturor celor care solicită acest lucru
29 iulie-3 august 2020 Transmiterea/Depunerea de către candidații declarați admiși a dosarelor de înscriere, la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși
Transmiterea documentelor se poate realiza prin poștă, cu confirmare de primire. Dosarul conține:
a) fișa de opțiuni pentru învățământul dual, în copie;
b) certificatul de naștere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul de către unitatea de învățământ gimnazial sau de către unitatea de învățământ la care a fost declarat admis (este necesară prezentarea originalului pentru certificare);
c) adeverință cu notele la tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naționale /examenul de capacitate, pentru candidații din seriile anterioare care nu au susținut evaluarea națională;
d) fișa medicală.
Depunerea dosarelor de înscriere se realizează după un program detaliat pe zile și intervale orare, afișat de către unitatea de învățământ.
În cazul retragerii fișelor de înscriere sau netransmiterii/nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidații admiși, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați, în ordinea rezultatelor obținute la admiterea organizată în această etapă, cu condiția încadrării în termenul de transmitere/depunere a dosarelor de înscriere.
Afișarea de precizări prin care candidații admiși la clase/grupe cu efective care în urma primei etape de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii formațiunilor de studii sunt înștiințați că după depunerea dosarelor de înscriere vor fi înmatriculați sub rezerva completării numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formațiunilor de studii prin comisia de admitere județeană/a municipiului București - prin repartizarea de alți candidați și, după caz, prin redistribuiri în cadrul unei ședințe publice la care vor fi invitați să participe
4 august 2020 Transmiterea de către comisia de admitere în învățământul profesional de stat din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor finale cu candidații înmatriculați și a situației locurilor neocupate la învățământul profesional de stat, inclusiv în învățământul dual
Unitățile de învățământ care au în ofertă calificări la care, conform propriilor proceduri de admitere, se organizează sesiune de preselecție în învățământul profesional, sau calificări în învățământul dual la care, prin procedura de admitere, au prevăzut probe eliminatorii și/sau probe de admitere în învățământul dual independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile, care - în urma consultării cu operatori economici și cu acordul acestora - sunt interesate să-și completeze locurile libere în cadrul acțiunilor de repartizare și redistribuire organizate prin comisia de admitere județeană/a municipiului București, informează în scris comisia de admitere județeană/a municipiului București cu privire la acest acord.
Repartizări și redistribuiri pe locurile libere și rezolvarea cazurilor speciale, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București
5 august 2020 Afișarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, la sediul și pe pagina web a inspectoratului școlar, a listei cu locurile libere și a graficului activităților de repartizare și redistribuire pe locurile libere și de rezolvare a cazurilor speciale
Afișarea graficului, pe zile și intervale orare, a activităților de repartizare și redistribuire pe locurile libere și de rezolvare a cazurilor speciale
6-7 august 2020 (conform graficului afișat de comisia de admitere județeană/a municipiului București) Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului București
Repartizarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a candidaților care nu au participat sau nu au fost admiși la etapele anterioare, sau au fost admiși dar nu au confirmat locurile ocupate prin depunerea dosarelor de înscriere
Rezolvarea de către comisia județeană a situațiilor de la nivelul unităților de învățământ la care, în urma celor două etape de admitere, nu s-au constituit în limitele legale formațiuni de studiu, prin redistribuirea candidaților admiși la clase/grupe și calificări la care nu s-au constituit efectivele minime legale. Rezolvarea situațiilor se face în ședință publică la care sunt invitați candidații care au fost admiși la calificări pentru care nu s-au întrunit condițiile minime de constituire a formațiunilor de studiu.
Comisia județeană/a municipiului București va afișa la sediul și pe pagina web a inspectoratului școlar graficul de desfășurare a ședinței publice, pe zile, pe intervale orare și pe candidați.
Notă: Repartizarea și redistribuirea elevilor la unitățile de învățământ și calificările la care, conform propriilor proceduri de admitere, este prevăzută sesiune de preselecție la admiterea în învățământul profesional, iar în cazul învățământului dual probe eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile, vor fi posibile doar cu acordul scris al unității de învățământ, transmis în urma consultării cu operatori economici
Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat a situației finale privind candidații admiși, pe formațiuni de studiu legal constituite
7 august 2020 Afișarea la sediile și pe paginile web ale unităților de învățământ profesional, inclusiv dual, a candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul profesional și învățământul dual, după depunerea dosarelor de înscriere, rezolvarea cazurilor speciale, repartizările și redistribuirile realizate prin comisia de admitere județeană/a municipiului București
7 august 2020 Transmiterea către Centrul Național de Admitere a rezultatelor repartizărilor și redistribuirilor, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...