Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Contractul-cadru de distribuție a gazelor naturale nr. . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . ziua . . . . . . . . . .

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 430 din 22 mai 2020.

În vigoare de la 20 august 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Părțile contractante:

Societatea.........., cu sediul în.........., adresa.........., județul.........., cod poștal.........., e-mail.........., telefon.........., fax.........., cod fiscal.........., înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr..........., cod unic de înregistrare.........., cod IBAN nr........... deschis la.........., titular al licenței de distribuție a gazelor naturale nr...........din data de.........., reprezentată prin:.......... (numele, prenumele și funcția), denumită în cele ce urmează operator al sistemului de distribuție a gazelor naturale sau OSD,

și

. . . . . . . . . ., titular al licenței de furnizare a gazelor naturale nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., sau client final, persoană fizică sau juridică, în calitate de beneficiar al serviciilor de distribuție a gazelor naturale, denumită în cele ce urmează utilizator al sistemului de distribuție a gazelor naturale sau UD,

(Se va completa cu datele de identificare ale utilizatorului sistemului de distribuție)

au convenit încheierea prezentului contract de distribuție a gazelor naturale, denumit în continuare Contract.

I. Terminologie și legislație aplicabilă

Art. 1. -

(1) Termenii utilizați în prezentul contract sunt definiți în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, în Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 97/2018, cu modificările ulterioare, în Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 29/2016, cu modificările ulterioare, în Codul rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare (Codul rețelei), și în anexa nr. 1 la Condițiile generale de contractare pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2020 (Condiții generale).

(2) Prevederile prezentului contract sunt completate cu prevederile Codului civil, aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, ale Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale reglementărilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

(3) Abrevierile utilizate în cadrul prezentului contract au semnificațiile prevăzute în Condițiile generale.

II. Obiectul contractului

Art. 2. -

(1) Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea serviciilor de distribuție a gazelor naturale, asigurate de UD pe perioada de valabilitate a prezentului contract.

(2) Locul/Locurile de consum ale UD, pentru care OSD prestează serviciul de distribuție conform prezentului contract, precum și capacitatea rezervată pentru acestea sunt prevăzute în anexa nr. 1 la contract.

(3) Includerea, eliminarea sau modificarea capacității tehnice aprobate, a unor elemente de natură tehnică sau administrativă a unui loc de consum din prezentul contract se realizează prin încheierea unui act adițional.

(4) Programul de distribuție transmis de UD care cuprinde cantitățile de gaze naturale vehiculate prin SD, exprimate în unități de energie, este prevăzut în anexa nr. 1 la Contract.

III. Durata contractului

Art. 3. -

(1) Prezentul contract se încheie pentru perioada . . . . . . . . . .

(2) Prestarea efectivă a serviciului de distribuție pentru UD se realizează începând cu data de la care contractul de furnizare a gazelor naturale produce efecte și până la data încetării acestuia.

(3) Prezentul contract poate fi prelungit prin act adițional.

IV. Condițiile pentru prestarea serviciului de distribuție

Art. 4. -

OSD are obligația să pună la dispoziția UD, cu titlu gratuit, Condițiile generale, înainte de semnarea contractului, să le afișeze la sediile și/sau la alte locații ale acestuia și să le publice pe pagina proprie de internet.

Art. 5. -

(1) Parametrii calitativi ai gazelor naturale distribuite conform prezentului contract se determină în conformitate cu reglementările în vigoare. Buletinele de analiză cromatografică vor preciza în mod expres puterea calorifică superioară, exprimată în kWh/mc, și vor fi puse la dispoziția părților, în conformitate cu reglementările în vigoare.

(2) OSD va pune la dispoziția UD, la cererea acestuia, puterea calorifică superioară și modul de calcul/determinare al acesteia, efectuat în conformitate cu reglementările în vigoare, pentru gazele naturale distribuite.

Art. 6. -

(1) OSD asigură măsurarea gazelor naturale aferente locului/locurilor de consum precizate în anexa nr. 1 la Contract, în conformitate cu reglementările în vigoare.

(2) Citirea echipamentelor de măsurare/mijloacelor de măsurare se face de către OSD, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

(3) Periodicitatea citirii echipamentelor de măsurare/mijloacelor de măsurare pentru locul/locurile de consum prevăzute în anexa nr. 1 la Contract este următoarea: . . . . . . . . . .

(4) OSD transmite UD, pentru fiecare loc de consum prevăzut în anexa nr. 1 la Contract, cantitatea de gaze naturale determinată conform prevederilor alin. (1) și (2), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data citirii echipamentelor de măsurare/mijloacelor de măsurare.

(5) OSD asigură accesul UD, conform reglementărilor în vigoare, la informațiile privind locurile de consum prevăzute în anexa nr. 1 la Contract, conținute în baza de date realizată și administrată de OSD.

V. Modalități și condiții de facturare și plată

Art. 7. -

(1) UD va plăti OSD contravaloarea serviciilor de distribuție prestate, calculată prin înmulțirea cantităților distribuite, determinate conform alin. (2), cu tarifele de distribuție aprobate de ANRE și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, prevăzute în anexa nr. 2 la Contract.

(2) Cantitatea de gaze naturale distribuită, exprimată în unități de energie, se determină prin înmulțirea cantității de gaze naturale vehiculate de către OSD la locurile de consum ale clienților finali, determinate prin citire/autocitire/estimare, cu puterea calorifică superioară, în conformitate cu reglementările ANRE.

(3) Calculul contravalorii serviciilor de distribuție lunare se face de OSD prin aplicarea tarifului de distribuție corespunzător fiecărui loc de consum al UD prevăzut în anexa nr. 1 la Contract, corespunzător încadrării acestuia.

Art. 8. -

(1) Facturarea contravalorii serviciilor de distribuție a gazelor naturale se realizează pentru fiecare lună calendaristică, în baza cantităților de gaze naturale determinate conform prevederilor art. 7 alin. (2).

(2) OSD transmite UD, până la data de 15 a lunii următoare, factura reprezentând contravaloarea serviciilor de distribuție a gazelor naturale pentru luna calendaristică anterioară.

(3) În condițiile în care cantitățile de gaze naturale au fost estimate, regularizarea acestora se realizează în prima factură emisă după momentul citirii echipamentului de măsurare de către OSD, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

(4) Modalitatea de transmitere a facturii, modalitatea de plată, instrumentele de plată, precum și desemnarea băncilor agreate pentru derularea operațiunilor bancare sunt stabilite de comun acord de către părți, cu respectarea legislației în vigoare.

(5) Plata contravalorii serviciilor de distribuție a gazelor naturale se efectuează în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii de către OSD. În cazul în care scadența este zi nelucrătoare, termenul se socotește împlinit în următoarea zi lucrătoare.

(6) Plata facturii se efectuează în lei, în contul OSD înscris pe factură. Obligația de plată este considerată îndeplinită la data intrării sumelor respective totale în contul OSD.

(7) UD are dreptul să conteste integral sau parțial suma facturată de către OSD, în scris, cu precizarea clară a sumelor contestate și a motivelor contestării, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii facturii. UD are obligația de a plăti suma rămasă necontestată până la data scadenței.

(8) În situația prevăzută la alin. (7), OSD are obligația să analizeze sumele contestate și să transmită UD, în scris, un răspuns conținând rezultatele analizei, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii contestației.

Art. 9. -

(1) În cazul modificării încadrării locurilor de consum ale clienților finali, în conformitate cu prevederile pct. 2 din Condițiile generale, OSD va proceda la:

a) facturarea către UD a serviciilor de distribuție prestate, începând cu data modificării încadrării, la tarifele de distribuție aprobate de ANRE, corespunzătoare categoriilor în care clienții finali au fost reîncadrați;

b) recalcularea contravalorii serviciilor de distribuție prestate, având în vedere consumul de gaze naturale până la data modificării încadrării și tariful de distribuție reglementat aferent categoriei în care clientul final a fost reîncadrat. Derogări (1)

(2) Regularizarea prevăzută la alin. (1) lit. b) va fi evidențiată pe o factură de regularizare sau distinct pe prima factură emisă de OSD după modificarea încadrării clientului final, plata/recuperarea sumelor rezultate din regularizare efectuându-se în condițiile prevăzute la art. 8 cu angajarea corespunzătoare a răspunderii contractuale.

(3) În situația în care în cursul unui an calendaristic se stabilesc noi categorii de clienți, în funcție de consumul anual de gaze naturale, recalcularea serviciilor de distribuție se realizează pe baza tarifelor de distribuție aplicate fiecărei categorii de consum în care clientul final este inclus după reîncadrarea efectuată pentru fiecare perioadă în parte, conform consumului total realizat în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a anului în care au fost stabilite alte categorii de clienți.

(4) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. b), OSD nu recalculează contravaloarea serviciilor de distribuție prestate în cazul în care acesta nu a avut aprobat pentru perioada respectivă un tarif de distribuție reglementat pentru categoria în care clientul final a fost reîncadrat.

(5) În cazul în care reîncadrarea unui loc de consum intervine ulterior încetării contractului, părțile se obligă să își regularizeze obligațiile financiare ce decurg din aceasta, în maximum 42 de zile de la încetarea contractului, cu excepția situațiilor prevăzute la pct. 2.2 din Condițiile generale.

(6) Sumele provenind din regularizarea de către OSD a tarifului de distribuție, ca urmare a reîncadrării locului de consum, se transferă către OSD sau către clientul final, după caz, prin intermediul UD.

VI. Garanții

Art. 10. -

(1) În vederea garantării obligațiilor asumate prin prezentul Contract, părțile pot stabili de comun acord unul sau mai multe instrumente de garantare a propriilor obligații, în conformitate cu prevederile legale.

(2) Părțile pot conveni efectuarea plății în avans, situație în care nu se mai constituie garanția prevăzută la alin. (1).

(3) În situația prevăzută la alin. (2), OSD emite și transmite UD, cu minimum 5 zile calendaristice anterior datei de începere a fiecărei luni de prestare a serviciilor, o factură de plată în avans, a cărei valoare este egală cu valoarea serviciului de distribuție estimată pentru toate locurile de consum conform Programului de distribuție pentru luna în care se prestează serviciul de distribuție.

(4) Plata în avans/Factura în avans se compensează cu contravaloarea facturii de regularizare a lunii pentru care s-a efectuat plata.

(5) În situația în care plata în avans respectivă nu acoperă valoarea facturii de regularizare a lunii respective, diferența este plătită de către UD la data scadentă a facturii.

Art. 11. -

(1) UD constituie o garanție financiară în favoarea OSD dacă, într-un interval de timp de cel mult 12 luni consecutive, s-a aflat de două ori în situația de neplată a facturilor în termenul de 15 zile de la data scadenței acestora. Fac excepție sumele contestate în instanță pentru care nu a fost încă pronunțată decizia definitivă.

(2) Nivelul garanției financiare prevăzute la alin. (1) reprezintă contravaloarea serviciilor de distribuție prestate în 2 (două) luni cu cele mai mari cantități distribuite. Garanția financiară își încetează valabilitatea în a 60-a zi calendaristică de la data încetării contractului de distribuție.

(3) Garanția financiară prevăzută la alin. (1) poate fi constituită sub formă de:

a) scrisoare de garanție bancară emisă de o bancă agreată de OSD; și/sau

b) cont garantat (depozit colateral); și/sau

c) cont escrow; și/sau

d) numerar într-un cont specific al OSD.

(4) OSD poate executa garanția prevăzută la alin. (1) în situația în care UD nu își îndeplinește integral sau parțial obligațiile contractuale sau le îndeplinește cu întârziere.

(5) Cu cel puțin 5 zile calendaristice anterior executării garanției, OSD are obligația de a notifica în scris UD, precizând obligațiile care nu au fost respectate.

(6) În situația executării parțiale sau totale a garanției financiare, UD are obligația de a reconstitui această garanție în conformitate cu prevederile alin. (2), în termen de maximum 5 zile lucrătoare.

VII. Răspunderea contractuală

Art. 12. -

(1) Neachitarea facturilor reprezentând contravaloarea serviciilor de distribuție și a calculului de reîncadrare, în termenul prevăzut la art. 8 alin. (5), precum și a facturilor aferente diferenței rezultate din aplicarea prevederilor Metodologiei de regularizare a diferențelor dintre alocări și cantitățile de gaze naturale distribuite aprobate de ANRE dă dreptul OSD la:

a) perceperea unei cote a majorărilor de întârziere, calculată asupra valorii neachitate, egală cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi calendaristică de la data emiterii facturii până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plății, sau până la executarea garanției prevăzute în contract, în cazul neîndeplinirii obligației de plată în termen de 15 zile calendaristice de la data scadenței, după caz;

b) limitarea prestării serviciilor de distribuție a gazelor naturale, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic, sau întreruperea prestării serviciilor de distribuție începând cu a 30-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu un preaviz de minimum 3 zile calendaristice;

c) întreruperea prestării serviciilor de distribuție a gazelor naturale, în cazul în care s-a procedat la limitarea prestării serviciilor de distribuție conform prevederilor lit. b), începând cu a 35-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu preaviz de minimum 3 zile calendaristice;

d) rezilierea prezentului contract printr-o notificare trimisă de OSD, în cazul neachitării debitelor restante, începând cu a 45-a zi calendaristică de la data emiterii facturii.

(2) UD este îndreptățit să solicite și să primească:

a) o cotă a majorărilor de întârziere, calculată asupra valorii neachitate a facturilor rezultate din aplicarea prevederilor Metodologiei de regularizare a diferențelor dintre alocări și cantitățile de gaze naturale distribuite aprobată de ANRE, egală cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi calendaristică de la data emiterii facturii până la achitarea integrală a acestora, inclusiv ziua plății;

b) o sumă egală cu 0,5% din contravaloarea gazelor naturale predate la ieșirea din sistemul de distribuție și care se află, potrivit buletinelor de analiză eliberate de un laborator autorizat, conform prevederilor legale în vigoare, în condiții de calitate sub cele prevăzute de legislația în vigoare, determinată prin înmulțirea cantității de gaze naturale exprimată în MWh, din perioada de neasigurare a calității, cu prețul mediu ponderat al gazelor naturale determinat în conformitate cu prevederile Codului rețelei, din perioada respectivă.

(3) Pentru obligațiile contractuale neîndeplinite, altele decât obligațiile de plată ale părților prevăzute la alin. (1) și (2), partea în culpă va plăti celeilalte părți daune-interese, conform reglementărilor în vigoare.

(4) OSD este îndreptățit să solicite și să primească o sumă egală cu 0,5% din contravaloarea gazelor naturale asigurate de UD la intrarea în sistemul de distribuție și care, potrivit buletinelor de analiză eliberate de un laborator autorizat, se află în condiții de calitate sub cele prevăzute de legislația în vigoare, determinată prin înmulțirea cantității de gaze naturale, exprimată în MWh, din perioada de neasigurare a calității, cu prețul mediu ponderat al gazelor naturale determinat în conformitate cu prevederile Codului rețelei, din perioada respectivă.

Art. 13. -

În condițiile permiterii accesului la locul/locurile de consum al/ale UD sau al/ale clienților finali ai UD, OSD este obligat, în termen de maximum 24 de ore, să asigure reluarea prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale în condiții de siguranță, în situația în care UD își achită obligațiile de plată scadente, inclusiv tariful aferent reluării alimentării cu gaze naturale, cu excepția situației prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. d) și a locurilor de consum deconectate din motive tehnice, în cazul în care nu este eliminată cauza deconectării.

Art. 14. -

(1) În cazul furtului de gaze naturale, definit în conformitate cu prevederile art. 228 din Codul penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, constatat de organele competente la un loc de consum prevăzut în anexa nr. 1 la Contract, UD va datora OSD daune-interese, conform prejudiciului cauzat, în condițiile legii.

(2) Nivelul daunelor-interese prevăzute la alin. (1) nu va putea fi inferior unei valori egale cu echivalentul contravalorii cantității de gaze naturale, exprimată în MWh, calculată la debitul maxim instalat, pentru 24 de ore, pe o perioadă de 3 luni.

(3) Prețul gazelor naturale luat în calcul pentru determinarea nivelului daunelor-interese prevăzute la alin. (2) este prețul mediu ponderat al gazelor naturale determinat în conformitate cu prevederile Codului rețelei, la data constatării furtului prevăzut la alin. (1), la care se adaugă plata tarifului de distribuție corespunzător încadrării respectivului loc de consum.

VIII. Modificarea circumstanțelor legale

Art. 15. -

(1) În sensul prezentului contract, "modificare de circumstanțe legale" reprezintă cazul în care, pe parcursul derulării prezentului contract, intră în vigoare unul sau mai multe acte normative care, în raport cu obiectul de reglementare, justifică modificarea și/sau completarea de drept a contractului, în vederea asigurării conformării acestuia la dispozițiile normative intervenite.

(2) În cazul în care modificarea de circumstanțe privește modificarea tarifelor de distribuție a gazelor naturale, contractul va fi modificat de drept, de la data intrării în vigoare a actului normativ prin care acestea sunt modificate.

IX. Încetarea contractului

Art. 16. -

Prezentul contract încetează în oricare dintre următoarele situații:

a) la încetarea perioadei de valabilitate a contractului, prevăzută la art. 3;

b) prin acordul părților;

c) la cererea UD, prin denunțare unilaterală, în baza unei notificări prealabile adresate celeilalte părți cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de momentul în care denunțarea devine efectivă. Denunțarea devine efectivă sub condiția achitării tuturor obligațiilor de plată;

d) la retragerea, suspendarea sau expirarea licenței uneia dintre părți, data retragerii/suspendării/expirării licenței fiind considerată data de la care prezentul contract încetează să își producă efectele;

e) în caz de forță majoră;

f) în orice alte situații prevăzute de lege.

Art. 17. -

Încetarea prezentului contract nu are niciun efect asupra obligațiilor contractuale născute în mod valabil pe parcursul derulării prezentului contract, indiferent de momentul scadenței acestora.

Art. 18. -

Prezentul contract se consideră reziliat de plin drept în situația declanșării procedurii falimentului uneia dintre părți.

X. Legislația aplicabilă și soluționarea litigiilor

Art. 19. -

Prevederile prezentului contract se supun legislației române în vigoare și se interpretează în conformitate cu aceasta.

Art. 20. -

(1) Pentru neîndeplinirea, în totalitate sau în parte, a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund conform legii și prevederilor contractuale.

(2) Părțile convin ca toate neînțelegerile privind valabilitatea, interpretarea, executarea și încetarea contractului să fie soluționate pe cale amiabilă. În cazul în care nu se reușește soluționarea pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

XI. Alte clauze

Art. 21. -

Părțile se obligă una față de cealaltă să obțină și să păstreze, pe toată durata contractului, toate aprobările necesare fiecăreia pentru exercitarea obligațiilor cuprinse în acest contract, conformându-se în același timp tuturor cerințelor legale.

Art. 22. -

(1) Clauzele cuprinse în prezentul contract pot fi modificate și/sau completate prin acte adiționale, cu acordul părților, sub condiția ca acestea să nu contravină prevederilor contractului-cadru, precum și altor reglementări în vigoare.

(2) În situația modificării/completării contractului-cadru, a modificării tarifelor de distribuție reglementate și a nivelului dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, precum și în cazul reîncadrării locurilor de consum ale clienților finali în raport cu categoriile de clienți, OSD notifică UD prin transmiterea acestor modificări/completări odată cu factura, cu respectarea termenelor de notificare impuse de prevederile legale.

Art. 23. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul contract.

Prezentul contract a fost întocmit astăzi, . . . . . . . . . ., în două exemplare având aceeași valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte.

ANEXA Nr. 1 la Contractul-cadru

TABEL CENTRALIZATOR
al locurilor de consum și programul de distribuție a gazelor naturale

Nr. curent Codul locului de consum (CLC) Denumirea clientului final Adresa locului de consum Categoria de consum anul. . . . Capacitatea rezervată Presiunea minimă Presiunea maximă Presiunea minimă tehnologică Programul de distribuție anul . . . . . . . Total
Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
MWh/h bar bar bar MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh

ANEXA Nr. 2 la Contractul-cadru

TARIFELE
pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale

Categoria de clienți Consumul minim anual MWh Consumul maxim anual MWh Tarifele de distribuție lei/MWh

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...