Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 1061/2020 privind emiterea deciziilor referitoare la obligații fiscale accesorii

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 427 din 21 mai 2020.

În vigoare de la 21 mai 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 342 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și

având în vedere prevederile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, ale Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României și ale art. VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 820.877 din 8.05.2020,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Prin derogare de la prevederile cap. I din anexa nr. 1 "Procedură privind emiterea și comunicarea unor acte administrative și de executare pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită" la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 727/2019 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea și comunicarea unor acte administrative și de executare pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită și pentru modificarea Procedurii privind stabilirea obligațiilor fiscale accesorii reprezentând penalități de nedeclarare, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.834/2015, cu modificările ulterioare, nu se emit decizii referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere. Decizia referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere se poate emite și comunica debitorului din oficiu sau ori de câte ori acesta solicită achitarea obligațiilor fiscale accesorii, cu condiția ca decizia să fie confirmată de primire.

(2) Procedura privind emiterea și comunicarea unor acte de executare pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale/bugetare restante sub o anumită limită, prevăzută la cap. III din anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 727/2019, cu modificările ulterioare, se suspendă, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești definitive, pronunțate în materie penală.

(3) Aplicarea prevederilor alin. (1) încetează în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

(4) După expirarea termenului prevăzut la alin. (3), deciziile referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere se emit în primele 15 zile imediat următoare încetării acestui termen.

(5) Pentru obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale cu scadențe anterioare intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, calculate prin decizii emise și comunicate până la data intrării in vigoare a prezentului ordin, se aplică în mod corespunzător prevederile referitoare la stingerea obligațiilor fiscale potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Deciziile referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere prin care sunt individualizate obligațiile accesorii prevăzute la alin. (5), emise și necomunicate până la data intrării in vigoare a prezentului ordin, se comunică în termenul prevăzut la alin. (4).

Art. 2. -

Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, Direcția generală regională a finanțelor publice București, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și organele fiscale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Mirela Călugăreanu

București, 20 mai 2020.

Nr. 1.061.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...