Agenția Națională Antidoping - ANAD

Ordinul nr. 114/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de apel, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale Anti-Doping nr. 96/2018

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 427 din 21 mai 2020.

În vigoare de la 21 mai 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- prevederile art. 7 pct. 17 și art. 14 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 14 alin. (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale Anti-Doping, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

- Referatul de aprobare al Direcției juridice și resurse umane nr. 361/DJRU din 11.05.2020,

în temeiul art. 13 alin. (2) și (3) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale Anti-Doping emite prezentul ordin.

Art. I. -

Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de apel, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale Anti-Doping nr. 96/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 12 martie 2018, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) Ședințele Comisiei se desfășoară la sediul Agenției, cu excepția cazului în care acestea sunt realizate în sistem videoconferință sau teleconferință, în condițiile prevăzute de prezentul regulament.

(2) Ședințele Comisiei nu sunt publice."

2. După articolul 9 se introduc două noi articole, articolele 91 și 92, cu următorul cuprins:

"

Art. 91. -

(1) Părțile trebuie să fie informate asupra dreptului de a cere recuzarea unui membru al Comisiei dacă există temei pentru un posibil conflict de interese. Solicitarea se face în termen de 7 zile de la data la care au luat cunoștință de existența motivului de recuzare.

(2) Anterior începerii procedurii în apel, pentru fiecare caz în parte, membrii Comisiei au obligația să declare președintelui de caz existența sau potențialitatea unui conflict de interese, în raport cu speța dedusă spre soluționare. Existența sau inexistența unei situații de conflict de interese va fi consemnată în încheierea de ședință.

(3) Părțile pot cere motivat Comisiei recuzarea unuia dintre membrii săi, în condițiile legii, în legătură cu cazul dedus spre soluționare Comisiei.

(4) Cererea de recuzare se poate formula numai pentru motive care afectează independența și imparțialitatea în ceea ce privește cazul dedus spre soluționare Comisiei.

(5) Membrul Comisiei față de care s-a formulat o cerere de recuzare, precum și orice alt membru care consideră că se află într-o situație care este de natură a afecta independența și imparțialitatea sa în cauza dedusă soluționării Comisiei poate formula cerere de abținere.

(6) Cererea de recuzare sau, după caz, cererea de abținere se soluționează de către un complet compus din ceilalți membri ai Comisiei, în termen de 3 zile de la data la care cererea de recuzare sau de abținere a fost comunicată Comisiei. Admiterea sau respingerea cererii se face cu majoritatea simplă a voturilor membrilor completului și se dispune prin încheierea de ședință.

(7) În caz de admitere a cererii, membrul Comisiei față de care s-a formulat cererea de recuzare sau care a formulat cererea de abținere nu participă la soluționarea cauzei.

Art. 92. -

(1) Dispozițiile art. 91 se aplică în mod corespunzător și secretarului Comisiei de apel.

(2) Cererea de recuzare sau declarația de abținere a secretarului Comisiei se soluționează potrivit art. 91 alin. (4). Admiterea sau respingerea cererii se face cu majoritatea simplă a voturilor membrilor completului și se consemnează în încheierea de ședință.

(3) În caz de admitere a cererii de recuzare sau de abținere, Comisia sesizează Agenția în vederea desemnării unei alte persoane care să asigure secretariatul Comisiei în cauza respectivă, în condițiile art. 7 din prezentul regulament."

3. La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) Pentru fiecare apel înregistrat, conducerea ședințelor va fi încredințată unui președinte, denumit în continuare președinte de caz. Acesta este ales înaintea primei ședințe stabilite pentru respectivul apel, cu votul majorității membrilor prezenți ai comisiei înaintea primei ședințe stabilite pentru respectivul apel. Alegerea președintelui de caz poate avea loc și prin consultarea electronică a membrilor Comisiei. Corespondența electronică se arhivează de către secretarul Comisiei."

4. La articolul 12, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

"

f) decide cu privire la desfășurarea ședințelor Comisiei în regim de teleconferință sau videoconferință."

5. La articolul 13, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Consemnarea scrisă a declarației părții audiate se atașează la dosarul cauzei și se comunică acesteia, sub semnătura președintelui de caz și a secretarului Comisiei, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de termenul stabilit pentru continuarea procedurii. Contestarea acurateței consemnării declarației se face în scris, în termen de două zile lucrătoare de la primirea acesteia."

6. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) Dispozițiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător și în cazul în care Comisia a rămas în pronunțare."

7. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 19. -

(1) Sesizarea Comisiei se face prin depunerea și înregistrarea apelului în registrul secretariatului Comisiei.

(2) Transmiterea cererii de apel, a documentelor însoțitoare, precum și a oricăror alte cereri, completări, precizări, declarații, note sau concluzii scrise formulate de contestatar în legătură cu cererea de apel poate fi realizată și prin e-mail la adresa secretariat.apel@anad.gov.ro.

(3) În cazul transmiterii în sistem electronic, cererea de apel, precum și orice alte cereri, completări, precizări, declarații, note sau concluzii scrise formulate de contestatar în legătură cu cererea de apel, personal sau prin reprezentant, pe parcursul procedurii apelului, trebuie să cuprindă semnătura electronică sau semnătura scanată a contestatarului sau a reprezentantului acestuia.

(4) Modelul cererii de apel este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament."

8. După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 201, cu următorul cuprins:

"

Art. 201. -

Cererile de apel formulate de către Agenția Națională Anti-Doping sunt scutite de taxa de apel."

9. La articolul 22, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Secretarul convoacă membrii Comisiei, părțile, reprezentantul Comisiei de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic sau al Agenției, după caz, precum și martorii, dacă este cazul, pentru data, ora și locul stabilite."

10. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu următorul cuprins:

"

Art. 221. -

Operațiunile prevăzute la art. 21, art. 22 alin. (1), (3) și (5) pot fi realizate prin comunicare electronică, prin e-mail."

11. La articolul 24, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

"

(31) Comisia este competentă să soluționeze orice cereri accesorii sau incidentale cererii de apel."

12. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 28. -

(1) Comisia se pronunță în ședință secretă, prin decizie scrisă și motivată, cu respectarea dispozițiilor art. 9 alin. (1) și (3), precum și ale art. 30 sau, după caz, prin încheiere.

(2) În situația în care complexitatea cazului o impune, Comisia poate amâna pronunțarea de cel mult două ori, cu respectarea prevederilor art. 18.

(3) Decizia Comisiei este obligatorie pentru persoanele fizice și juridice prevăzute la art. 74 alin. (1) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de dreptul acestora de a face apel, după caz."

13. Articolul 32 se abrogă.

14. După articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 321, cu următorul cuprins:

"

Art. 321. -

(1) Semnarea de către președintele de caz, membrii Comisiei sau secretarul Comisiei, după caz, a oricăror acte de procedură poate fi realizată și în sistem electronic, prin aplicarea semnăturii scanate sau a semnăturii electronice.

(2) Pe parcursul soluționării cererii de apel, comunicările scrise către părți, reprezentanții acestora sau alte persoane participante la ședința de audiere sau comunicările adresate de acestea Comisiei pot fi realizate prin comunicare electronică, prin e-mail.

(3) În cazul transmiterii în format electronic, aceste comunicări, completări, precizări, declarații, note sau concluzii scrise formulate de părți, personal sau prin reprezentant, pe parcursul procedurii, trebuie să cuprindă semnătura electronică sau semnătura scanată a părților sau a reprezentanților acestora.

(4) În caz de contestare a acurateței declarației prevăzute la art. 13 alin. (2), aceasta este confruntată cu înregistrarea audio sau, după caz, audiovideo a declarației din arhiva Comisiei, ocazie cu care se încheie un proces-verbal semnat de președintele de caz, care se comunică părților în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării contestației.

(5) La cererea declarantului, acesta poate audia, la sediul Comisiei și în prezența secretarului Comisiei și a președintelui de caz, înregistrarea declarației sau răspunsurilor sale date în fața Comisiei. Audierea se consemnează într-un proces-verbal semnat de președintele de caz."

15. După capitolul VI se introduce un nou capitol, capitolul VI1, cu următorul cuprins:

"

CAPITOLUL VI1 Organizarea ședințelor în sistem de teleconferință sau videoconferință

Art. 322. -

(1) Ședințele Comisiei pot fi organizate prin videoconferință sau teleconferință.

(2) Videoconferința este conferința la care toți participanții la procedură se pot vedea și auzi în timp real.

(3) Pentru validitatea videoconferinței sau a teleconferinței, sistemul electronic utilizat pentru aceasta trebuie să asigure înregistrarea audio/video a ședinței.

(4) Accesul la platforma on-line prin care se asigură organizarea ședințelor în sistem videoconferință sau teleconferință este asigurat de Agenția Națională Anti-Doping.

Art. 323. -

(1) În cazul prevăzut la art. 322, identificarea părților, a reprezentanților acestora și a persoanelor audiate de Comisie se realizează prin compararea imaginii acestora cu fotografia din documentul de identitate care trebuie transmis, în prealabil, prin e-mail, scanat în format color, secretariatului Comisiei.

(2) În caz de dubiu asupra identității persoanelor care participă la ședințele organizate în sistem videoconferință sau teleconferință, președintele de caz poate dispune administrarea de probe suplimentare în vederea determinării identității acestora și acordarea unui termen în acest scop sau, după caz, revenirea asupra hotărârii de organizare a ședinței.

Art. 324. -

În cazul prevăzut la art. 322, ședința secretă de pronunțare asupra cererii de apel poate fi realizată în același sistem."

16. După articolul 33 se introduce o nouă anexă al cărei conținut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Ordinul președintelui Agenției Naționale Anti-Doping nr. 96/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de apel, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 12 martie 2018, cu modificările și completările aduse prin prezentul ordin se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textului o nouă numerotare.

Art. III. -

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale Anti-Doping,
Pavel-Cristian Balaj

București, 14 mai 2020.

Nr. 114.

ANEXĂ la regulament

COMISIA DE APEL

DE PE LÂNGĂ AGENȚIA NAȚIONALĂ ANTI-DOPING

Subsemnatul(a)/Subscrisul(a), . . . . . . . . . . (numele)/(denumirea), cu domiciliul/sediul în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., identificat(ă) cu . . . . . . . . . ., seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . valabil până la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., legitimat la . . . . . . . . . ./date de identificare ale persoanei juridice, reprezentat legal/convențional prin . . . . . . . . . . formulez prezenta

CERERE DE APEL1

împotriva Deciziei Comisiei de audiere a sportivilor și personalului asistent al sportivilor nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., prin care solicit admiterea acestuia și modificarea în tot/în parte a acesteia pentru următoarele

MOTIVE

În fapt2, . . . . . . . . . .

Probe3. . . . . . . . . . .

• Anexez prezentei cereri dovada achitării taxei de apel4.
• Menționez că anexez dovada achitării taxei de apel până cel târziu la primul termen stabilit pentru judecarea apelului4.

În drept5, . . . . . . . . . .

Semnătura
Data

1 Cererea se completează de sportiv sau de personalul asistent al sportivilor personal sau prin reprezentant legal și/sau convențional sau de către persoanele juridice care au dreptul de a exercita apel împotriva deciziei Comisiei de audiere a sportivilor și personalului asistent al sportivilor. Agenția Națională Anti-Doping și Comisia de audiere a sportivilor și personalului asistent al sportivilor prelucrează datele și informațiile cu caracter personal numai în scopul gestionării cauzei ce mă privește, cu respectarea prevederilor Standardului internațional pentru protecția datelor cu caracter personal, Codului mondial anti-doping și a art. 5 și art. 6 alin. (1) lit. c), e) și f), alin. (2) și (3) din Regulamentul general pentru protecția datelor cu caracter personal.

2 Se prezintă situația de fapt pentru care se consideră că decizia apelată nu este legală și temeinică și că s-a făcut o greșită aplicare a legii.

3 Se solicită administrarea probelor care susțin situația de fapt prezentată, respectiv înscrisuri, audierea unor alte persoane etc.

4 Se bifează una dintre opțiuni sau se menționează una dintre opțiuni.

5 Se va preciza temeiul legal al cererii în raport cu motivele invocate pentru care s-a formulat apelul.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...