Agenția Națională Antidoping - ANAD

Ordinul nr. 113/2020 privind modificarea și completarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea Comisiei de audiere a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale Anti-Doping nr. 95/2018

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 427 din 21 mai 2020.

În vigoare de la 21 mai 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- prevederile art. 7 pct. 17 și art. 14 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 14 alin. (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale Anti-Doping, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Referatul de aprobare al Direcției juridice și resurse umane nr. 360/DJRU din 14.05.2020,

în temeiul art. 13 alin. (2) și (3) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale Anti-Doping emite prezentul ordin.

Art. I. -

Regulamentul pentru organizarea și funcționarea Comisiei de audiere a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale Anti-Doping nr. 95/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 12 martie 2018, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Comisia de audiere este compusă din 5 membri, după cum urmează:

a) 3 membri aleși de o Comisie de selecție și numiți prin ordin al președintelui Agenției Naționale Anti-Doping;

b) un reprezentant al Ministerului Justiției;

c) un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului."

2. La articolul 3, alineatele (8) și (9) se abrogă.

3. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) Procedura de audiere se desfășoară la sesizarea sportivului și/sau a personalului asistent al sportivilor suspectat de încălcarea reglementărilor anti-doping sau în condițiile art. 47 și 50 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Cerințele minime de sesizare a Comisiei de audiere de către sportiv și/sau personalul asistent al sportivilor sunt următoarele:

a) cererea-tip «Cerere de sesizare a Comisiei de audiere»", prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament;

b) dovada achitării taxei de audiere;

c) dosarul privind gestionarea rezultatelor controlului doping întocmit de Agenția Națională Anti-Doping.

(3) În situația în care sportivul sau personalul asistent al sportivilor nu achită taxa de audiere, cererea de audiere se clasează."

4. După articolul 12 se introduc două noi articole, articolele 121 și 122, cu următorul cuprins:

"

Art. 121. -

(1) Părțile trebuie să fie informate asupra dreptului de a cere recuzarea unui membru al Comisiei de audiere dacă există temei pentru un posibil conflict de interese. Solicitarea se face în termen de 7 zile de la data la care au luat cunoștință de existența motivului de recuzare.

(2) Anterior începerii procedurii de audiere, pentru fiecare caz în parte, membrii Comisiei de audiere au obligația să declare președintelui Comisiei de audiere existența sau potențialitatea unui conflict de interese, în raport cu speța dedusă spre soluționare. Existența sau inexistența unei situații de conflict de interese va fi consemnată într-o încheiere de ședință.

(3) Părțile pot cere motivat Comisiei de audiere recuzarea unuia dintre membrii săi, în condițiile legii, în legătură cu cazul dedus spre soluționare Comisiei de audiere.

(4) Cererea de recuzare se poate formula numai pentru motive care afectează independența și imparțialitatea în ceea ce privește cazul dedus spre soluționare Comisiei de audiere.

(5) Membrul Comisiei de audiere față de care s-a formulat o cerere de recuzare, precum și orice alt membru care consideră că se află într-o situație care este de natură a afecta independența și imparțialitatea sa în cauza dedusă soluționării Comisiei de audiere pot formula cerere de abținere.

(6) Cererea de recuzare sau, după caz, cererea de abținere se soluționează de către un complet compus din ceilalți membri ai comisiei, în termen de 3 zile de la data la care cererea de recuzare sau de abținere a fost comunicată Comisiei de audiere. Admiterea sau respingerea cererii se face cu majoritatea simplă a voturilor membrilor completului și se dispune prin încheiere.

(7) În caz de admitere a cererii, membrul Comisiei de audiere față de care s-a formulat cererea de recuzare sau care a formulat cererea de abținere nu participă la soluționarea cauzei.

Art. 122. -

(1) Dispozițiile art. 121 se aplică în mod corespunzător și secretarilor Comisiei de audiere.

(2) Cererea de recuzare sau declarația de abținere a secretarilor Comisiei de audiere se soluționează de către membrii desemnați de președintele Comisiei de audiere. Admiterea sau respingerea cererii se face cu majoritatea simplă a voturilor membrilor completului și se consemnează în încheierea de ședință.

(3) În situația în care motivele invocate în cererea de recuzare sau în declarația de abținere sunt întemeiate, Comisia de audiere sesizează Agenția în vederea desemnării unor alte persoane care să asigure secretariatul Comisiei de audiere, în condițiile art. 7."

5. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

(1) Pentru fiecare ședință a Comisiei de audiere se întocmește un proces-verbal semnat de membrii prezenți la lucrările ședinței, de sportiv ori de persoana suspectată de încălcarea reglementărilor anti-doping și/sau de reprezentantul acestuia, de martorii audiați în cauză, precum și de reprezentantul federației sportive naționale la care sportivul sau persoana suspectată de încălcarea reglementărilor anti-doping este legitimat/legitimată. Acest proces-verbal va fi arhivat într-un registru special, numerotat și păstrat de secretarul Comisiei de audiere.

(2) Procesul-verbal de ședință va cuprinde:

a) componența nominală a Comisiei de audiere, locul și data întrunirii acesteia;

b) locul și data pronunțării deciziei;

c) numele părților, domiciliul sau reședința lor sau, după caz, denumirea și sediul, precum și numele reprezentanților părților și ale tuturor persoanelor care au participat la procedura desfășurată în fața Comisiei de audiere;

d) declarația persoanei audiate semnată de aceasta și atestată prin semnătură de președintele Comisiei de audiere;

e) susținerile părților și declarațiile martorilor audiați;

f) opinia separată a membrilor care au votat împotrivă, dacă este cazul, cu indicarea considerentelor pe care aceasta se întemeiază;

g) semnătura membrilor prezenți și a secretarului Comisiei de audiere."

6. La articolul 17, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 17. -

(1) Președintele Comisiei de audiere are următoarele atribuții:

a) stabilește locul, data și ora la care vor avea loc ședințele Comisiei de audiere;

b) verifică existența cvorumului necesar pentru luarea deciziilor, la deschiderea ședințelor;

c) conduce ședințele Comisiei de audiere;

d) coordonează activitatea Comisiei de audiere și a secretariatului acesteia;

e) reprezintă Comisia de audiere în fața Agenției, a altor autorități sau instituții publice, în fața oricărei alte persoane fizice sau juridice;

f) decide cu privire la desfășurarea ședințelor Comisiei de audiere în regim de teleconferință sau videoconferință".

7. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 171, cu următorul cuprins:

"

Art. 171. -

Ședințele Comisiei de audiere pot fi înregistrate prin mijloace audio și/sau video, înregistrările fiind arhivate prin grija secretarului Comisiei de audiere și păstrate la sediul Agenției."

8. La articolul 20, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) organizarea audierii într-un interval de timp rezonabil, cu respectarea echității și imparțialității;".

9. La articolul 23, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Comisia de audiere este competentă să soluționeze orice cereri accesorii sau incidentale formulate de părți în cadrul dosarului."

10. După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 251, cu următorul cuprins:

"

Art. 251. -

(1) Semnarea de către președintele Comisiei de audiere, membrii Comisiei de audiere sau secretarul Comisiei de audiere, după caz, a oricăror acte de procedură poate fi realizată și în sistem electronic, prin aplicarea semnăturii scanate sau a semnăturii electronice.

(2) Pe parcursul soluționării dosarului, comunicările scrise către părți, reprezentanții acestora sau alte persoane participante la ședința de audiere sau comunicările adresate de acestea Comisiei de audiere pot fi realizate prin comunicare electronică, prin e-mail la adresa secretariat.audiere@anad.gov.ro.

(3) În cazul transmiterii în format electronic, aceste comunicări, completări, precizări, declarații, note sau concluzii scrise formulate de părți, personal sau prin reprezentant, pe parcursul procedurii, trebuie să cuprindă semnătura electronică sau semnătura scanată a părților sau a reprezentanților acestora.

(4) Declarația persoanei audiate dată în regim de videoconferință sau teleconferință se transmite în format electronic, certificată prin semnătură de președintele și secretarul Comisiei de audiere cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de termenul stabilit pentru continuarea procedurii sau, în cazul în care Comisia de audiere a rămas în pronunțare, înaintea datei stabilite pentru pronunțare.

(5) Contestarea acurateței consemnării se face în scris în termen de două zile lucrătoare de la primirea acesteia.

(6) În caz de contestare a acurateței consemnării, înscrisul prevăzut la alin. (4) este confruntat cu înregistrarea audio sau, după caz, audiovideo a declarației din arhiva Comisiei de audiere. Confruntarea se face în prezența președintelui și secretarului Comisiei de audiere, ocazie cu care se încheie un proces-verbal semnat de președintele Comisiei de audiere, document ce se comunică părților în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării contestației."

11. La articolul 26, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 26. -

(1) Decizia Comisiei de audiere se comunică persoanelor fizice și juridice care au dreptul de a formula apel potrivit art. 74 alin. (1) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cel mult 15 zile de la data pronunțării ei."

12. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 29. -

(1) În aplicarea prevederilor art. 47 alin. (4) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, procedura în regim de urgență se desfășoară la solicitarea președintelui Agenției.

(2) În aplicarea prevederilor art. 50 alin. (1) și (3) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, audierea provizorie se realizează de către unul dintre membrii Comisiei de audiere desemnat de către președintele Comisiei de audiere.

(3) Membrul Comisiei de audiere care a dispus suspendarea provizorie în condițiile art. 50 alin. (1) sau ale alin. (3) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, are obligația de a se abține de la soluționarea cauzei în care a pronunțat decizia de suspendare provizorie.

(4) În cazul prevăzut la alin. (1) și (2) Agenția Națională Anti-Doping este scutită de plata taxei de audiere."

13. După capitolul VI se introduce un nou capitol, capitolul VI1, cu următorul cuprins:

"

CAPITOLUL VI1 Organizarea ședințelor în sistem de teleconferință sau videoconferință

Art. 301. -

(1) Ședințele Comisiei de audiere pot fi organizate prin teleconferință sau videoconferință.

(2) Videoconferința este conferința la care toți participanții la procedură se pot vedea și auzi în timp real.

(3) Pentru validitatea videoconferinței sau teleconferinței, sistemul electronic utilizat pentru aceasta trebuie să asigure înregistrarea audio/video a ședinței.

(4) Accesul la platforma on-line prin care se asigură organizarea ședințelor în sistem videoconferință sau teleconferință este asigurat de Agenția Națională Anti-Doping.

Art. 302. -

(1) În cazul prevăzut la art. 301, identificarea părților, a reprezentanților acestora și a persoanelor audiate de Comisia de audiere se realizează prin compararea imaginii acestora cu fotografia din documentul de identitate care trebuie transmis, în prealabil, prin e-mail, scanat în format color, secretariatului Comisiei de audiere.

(2) În caz de dubiu asupra identității persoanelor care participă la ședințele organizate în sistem videoconferință sau teleconferință, președintele Comisiei de audiere poate dispune administrarea de probe suplimentare în vederea determinării identității acestora și acordarea unui termen în acest scop sau, după caz, revenirea asupra hotărârii de organizare a ședinței.

Art. 303. -

În cazul prevăzut la art. 301, ședința secretă de pronunțare asupra cauzei poate fi realizată în același sistem."

14. Sintagma "Regulamentului pentru organizarea și funcționarea Comisiei de audiere a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping" se înlocuiește cu sintagma "Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de audiere a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping".

15. După articolul 32 se introduce o anexă al cărei conținut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Ordinul președintelui Agenției Naționale Anti-Doping nr. 95/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de audiere a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 12 martie 2018, cu modificările și completările aduse prin prezentul ordin, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textului o nouă numerotare.

Art. III. -

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale Anti-Doping,
Pavel-Cristian Balaj

București, 14 mai 2020.

Nr. 113.

ANEXĂ (Anexă la regulament)

Către

AGENȚIA NAȚIONALĂ ANTI-DOPING

Domnule președinte,

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., cu domiciliul în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., și reședința în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., număr telefon . . . . . . . . . ., adresă de e-mail . . . . . . . . . ., identificat(ă) cu . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat(ă) de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., valabil(ă) până la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., legitimat(ă) la . . . . . . . . . ., ca urmare a Notificării Agenției Naționale Anti-Doping nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., primită la data de . . . . . . . . . ., formulez prezenta

CERERE DE SESIZARE A COMISIEI DE AUDIERE1

1 Agenția Națională Anti-Doping și Comisia de audiere a sportivilor și personalului asistent al sportivilor prelucrează datele și informațiile cu caracter personal numai în scopul gestionării cauzei, cu respectarea prevederilor Standardului internațional pentru protecția datelor cu caracter personal, Codului mondial anti-doping și ale art. 5 și art. 6 alin. (1) lit. c), e) și f), alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul general pentru protecția datelor cu caracter personal.

prin care solicit sesizarea Comisiei de audiere a sportivilor și personalului asistent al sportivilor de pe lângă Agenția Națională Anti-Doping ("Comisia de audiere") în vederea organizării audierii mele cu privire la posibila încălcare a reglementărilor anti-doping descrisă în notificare.

Poziția mea cu privire la posibila încălcare a reglementărilor anti-doping, descrisă în notificare, precum și motivarea în fapt și în drept le voi menționa în fața Comisiei de audiere sau într-un memoriu separat2 pe care îl voi formula și transmite Comisiei de audiere potrivit dispozițiilor Regulamentului pentru organizarea și funcționarea Comisiei de audiere a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale Anti-Doping nr. 95/2018, cu modificările și completările ulterioare.

2 Memoriul nu este obligatoriu atunci când motivarea în fapt și în drept se realizează în fața Comisiei de audiere.

Semnătura
Data

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...