Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

Ordinul nr. 960/2020 pentru modificarea unor acte normative cu privire la prevederile referitoare la profesiile reglementate pentru care Regia Autonomă "Registrul Auto Român" este autoritate competentă

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 424 din 21 mai 2020.

În vigoare de la 21 mai 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Referatul Direcției transport rutier nr. 3.669 din 10.03.2020, prin care se supune spre aprobare Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor pentru modificarea unor acte normative cu privire la prevederile referitoare la profesiile reglementate pentru care Regia Autonomă "Registrul Auto Român" este autoritate competentă,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor,

ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor emite următorul ordin:

Art. I. -

Reglementările privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 71 la reglementări, după punctul 21 se introduce un nou punct, punctul 22, cu următorul cuprins:

"

22.

(1) Persoana care solicită atestarea și care a fost angajată ca inspector tehnic de o autoritate sau de o stație de inspecție tehnică periodică dintr-un stat membru al Uniunii Europene până la data de 20 mai 2018 este exceptată de la cerințele de competență profesională prevăzute la pct. 1 lit. a) și cele de experiență profesională prevăzute la pct. 1 lit. b). În acest scop trebuie prezentate:

a) copii ale documentelor care atestă rezidența în statul membru al Uniunii Europene, altul decât România, pentru perioada în care și-a desfășurat activitatea în statul respectiv, cu excepția cazului în care este cetățean al acelui stat;

b) copii ale documentelor care atestă funcționarea legală și obiectul de activitate al entității din statul membru al Uniunii Europene, altul decât România, în care și-a desfășurat activitatea.

(2) Copiile prevăzute la alin. (1) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de solicitant și vor fi însoțite de o traducere legalizată în limba română."

2. La anexa nr. 71 la reglementări, punctele 13 și 14 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

13. În vederea atestării ca inspector tehnic, persoana care solicită atestarea va depune la RAR un dosar care va conține următoarele:

a) cerere de atestare, care va include, după caz, și o recomandare din partea operatorului economic sau a instituției publice la care va urma să își desfășoare activitatea;

b) copie a diplomei de studii sau a adeverinței provizorii ori a certificatului de calificare profesională, însoțită de copia suplimentului descriptiv la diplomă sau certificat;

c) copie a permisului de conducere sau a dovezii înlocuitoare a permisului de conducere, emis/emisă de autoritatea competentă din România;

d) documentele care atestă îndeplinirea cerinței privind experiența profesională documentată minimă, după cum urmează: copie a contractului individual de muncă, extrasul din registrul general de evidență a salariaților transmis inspectoratului teritorial de muncă, în original, copie a carnetului de muncă, copie a fișei postului și/sau un document eliberat de inspectoratul teritorial de muncă, în original, după caz; în cazul titularului unei persoane fizice autorizate, titularului unei întreprinderi individuale ori al membrului unei întreprinderi familiale, o declarație pe propria răspundere privind desfășurarea activităților prevăzute la pct. 1 lit. b), certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, eliberat cu cel mult 3 luni înainte de data depunerii cererii (original sau copie legalizată), cuprinzând date privind valabilitatea sediului social și a punctelor de lucru, persoanele împuternicite, domeniul de activitate, sedii și/sau activități autorizate conform prevederilor art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare; în cazul în care activitatea respectivă a fost exercitată într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, într-un stat membru al Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană, este necesară prezentarea unor documente similare care să ateste experiența profesională documentată minimă;

e) copii ale documentelor care atestă rezidența în statul membru al Uniunii Europene, altul decât România, în statul membru al Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană, pentru perioada în care și-a desfășurat activitatea în statul respectiv și care este inclusă în experiența profesională, cu excepția cazului în care este cetățean al acelui stat;

f) copii ale documentelor care atestă funcționarea legală și obiectul de activitate al entității din statul membru al Uniunii Europene, altul decât România, din statul membru al Spațiului Economic European sau din Confederația Elvețiană în care și-a desfășurat activitatea care este inclusă în experiența profesională;

g) copie a actului de identitate sau, în cazul cetățenilor străini, a pașaportului.

14. Copiile prevăzute la pct. 13 lit. b)-g) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de solicitant; cererea prevăzută la pct. 13 lit. a) va fi semnată și datată de solicitant."

3. La anexa nr. 71 la reglementări, după punctul 14 se introduc două noi puncte, punctele 141 și 142, cu următorul cuprins:

"

141. Documentele prevăzute la pct. 13 vor fi prezentate în limba română sau însoțite de o traducere legalizată în limba română.

142. În cazul în care persoana care solicită atestarea nu este cetățean român, al unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, al unui stat membru al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene, nu se va lua în considerare decât experiența profesională dobândită în România."

4. La anexa nr. 71 la reglementări, punctele 15 și 22 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

15. La prezentarea la programul de atestare, solicitantul trebuie să prezinte în original documentele valabile prevăzute la pct. 13 lit. b), c) și g); în cazul adeverinței provizorii prevăzute la pct. 13 lit. b), poate fi prezentată și o copie legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul de o instituție de învățământ superior din România.

. . . . . . . . . .

22. La prezentarea la programul de reatestare, inspectorul tehnic trebuie să prezinte cererea de reatestare, permisul de conducere valabil sau dovada înlocuitoare a permisului de conducere emis/emisă de autoritatea competentă din România, în original, actul de identitate valabil sau, în cazul cetățenilor străini, pașaportul valabil, în original, precum și certificatul de atestare emis de RAR, în original, dacă acesta este în termen de valabilitate."

5. La anexa nr. 71 la reglementări, după punctul 22 se introduc zece noi puncte, punctele 23-32, cu următorul cuprins:

"

23. În vederea recunoașterii certificatului de atestare de inspector tehnic, un cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene care a fost atestat de autoritatea competentă a unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, a unui stat membru al Spațiului Economic European sau a Confederației Elvețiene va depune la RAR un dosar care va conține următoarele:

a) cerere pentru recunoașterea certificatului de atestare;

b) copie a certificatului de atestare;

c) copie a permisului de conducere sau a dovezii înlocuitoare a permisului de conducere emis/emise de autoritatea competentă din România;

d) copie a actului de identitate sau, în cazul cetățenilor străini, a pașaportului.

24. Copiile prevăzute la pct. 23 lit. b)-d) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de solicitant; cererea prevăzută la pct. 23 lit. a) va fi semnată și datată de solicitant.

25. Documentele prevăzute la pct. 23 vor fi prezentate în limba română sau însoțite de o traducere legalizată în limba română.

26. Certificatul de atestare este recunoscut în cazul prezentării tuturor documentelor valabile menționate la pct. 23.

27. După recunoașterea certificatului de atestare, pentru exercitarea în România a activității de inspector tehnic, solicitantul trebuie să absolve programul de reatestare prevăzut la pct. 19.

28. La prezentarea la programul de reatestare, solicitantul trebuie să prezinte în original documentele valabile prevăzute la pct. 23 lit. b)-d).

29.

(1) Prevederile pct. 23-28 se aplică mutatis mutandis și unui cetățean român, al unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene, în cazul în care deține un certificat de atestare eliberat de un stat terț, dacă acesta are o experiență profesională ca inspector tehnic de cel puțin 3 ani pe teritoriul statului membru al Uniunii Europene, altul decât România, al statului membru al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene unde a obținut recunoașterea calificării profesionale.

(2) Pentru atestarea experienței profesionale, solicitantul va prezenta la RAR:

a) documentele care atestă îndeplinirea cerinței privind experiența profesională;

b) copii ale documentelor care atestă rezidența în statul membru al Uniunii Europene, altul decât România, în statul membru al Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană, pentru perioada în care și-a desfășurat activitatea în statul respectiv și care este inclusă în experiența profesională, cu excepția cazului în care este cetățean al acelui stat;

c) copii ale documentelor care atestă funcționarea legală și obiectul de activitate al entității din statul membru al Uniunii Europene, altul decât România, din statul membru al Spațiului Economic European sau din Confederația Elvețiană în care și-a desfășurat activitatea care este inclusă în experiența profesională.

(3) Copiile prevăzute la alin. (2) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de solicitant.

(4) Documentele prevăzute la alin. (2) vor fi însoțite de o traducere legalizată în limba română.

30.

(1) Pentru exercitarea în România a activității de inspector tehnic, cetățenii străini trebuie să facă dovada cunoștințelor lingvistice de limba română. Se consideră îndeplinită această cerință în cazul în care:

a) se pune la dispoziție o copie a unei diplome de studii sau a unui certificat de calificare profesională emise/emis de o instituție din România;

b) se pune la dispoziție o copie a unui titlu emis de un organism de formare lingvistică abilitat care atestă cunoașterea limbii române.

(2) Copiile prevăzute la alin. (1) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de solicitant.

31. Deciziile RAR cu privire la admiterea dosarului în vederea atestării/reatestării, la atestare/reatestare sau la recunoașterea certificatului de atestare se supun căilor de atac prevăzute în legislația națională aplicabilă în vigoare.

32. În exercitarea atribuțiilor sale, RAR poate prelucra datele cu caracter personal incluse în documentele din dosarul transmis de solicitant, cu respectarea prevederilor din legislația națională aplicabilă în vigoare."

6. La anexa nr. 10 la reglementări (față), nota se modifică și va avea următorul cuprins:

"

NOTĂ:

Atestarea inițială a fost acordată înainte de 20.05.2018/după 20.05.2018*)."

Art. II. -

Reglementările privind condițiile de instalare, reparare sau inspecție a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteză care echipează autovehiculele, precum și autorizarea operatorilor economici care desfășoară astfel de activități - RNTR 8, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 181/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 22, alineatele (2) și (3) și litera k) a alineatului (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Programul de instruire pentru inspecția tahografelor digitale de generația a doua se organizează de un producător de astfel de tahografe sau de un reprezentant al acestuia, împuternicit în acest scop, cu sediul în România; programul poate fi organizat și pentru tahografe digitale de generația a doua fabricate de un alt producător de tahografe, cu condiția ca dispozitivul de inspecție indicat de organizatorul programului de instruire să permită inspecția tahografelor produse de un alt producător de tahografe.

(3) Agrearea operatorilor economici care efectuează un program de instruire se acordă de către RAR numai dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), precum și următoarele condiții cumulative referitoare la:

a) bază materială;

b) competență profesională.

. . . . . . . . . .

k) deține procedurile de inspecție a tahografelor pentru care a solicitat agrearea."

2. Articolele 27 și 28 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 27. -

Atestarea persoanelor care efectuează inspecția tahografelor se realizează de RAR, după finalizarea unui program de instruire organizat de un operator economic agreat.

Art. 28. -

(1) În vederea atestării ca persoană care efectuează inspecția tahografelor, persoana care solicită atestarea va depune la operatorul economic agreat la care se desfășoară programul de atestare un dosar care va conține următoarele:

a) cerere de atestare;

b) copie a certificatului de instruire emis de un operator economic agreat în cazul în care atestarea se efectuează, cu acordul RAR, la alt operator economic agreat decât la cel la care a avut loc instruirea sau copie a documentului de instruire emis de un producător de tahografe, de un producător de dispozitive de inspecție a tahografelor sau de reprezentanți ai acestora în cazul în care această instruire a fost efectuată într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, într-un stat membru al Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană;

c) copie a permisului de conducere sau a dovezii înlocuitoare a permisului de conducere, emis/emisă de autoritatea competentă din România;

d) copie a actului de identitate sau, în cazul cetățenilor străini, a pașaportului.

(2) Copiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de solicitant; cererea prevăzută la alin. (1) lit. a) va fi semnată și datată de solicitant.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) vor fi prezentate în limba română sau însoțite de o traducere legalizată în limba română.

(4) La prezentarea la programul de atestare, solicitantul trebuie să prezinte în original documentele valabile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d).

(5) Certificatul de atestare se acordă după o examinare teoretică și o evaluare practică efectuate de RAR în cadrul operatorului economic care a efectuat instruirea sau, cu acordul RAR, în cadrul altui operator economic agreat.

(6) Valabilitatea certificatului de atestare este de 2 ani de la data emiterii."

3. După articolul 28 se introduc patru noi articole, articolele 281-284, cu următorul cuprins:

"

Art. 281. -

(1) În vederea recunoașterii certificatului de atestare de persoană care efectuează inspecția tahografelor, un cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene care a fost atestat de autoritatea competentă a unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, a unui stat membru al Spațiului Economic European sau a Confederației Elvețiene va depune la RAR un dosar care va conține următoarele:

a) cerere pentru recunoașterea certificatului de atestare;

b) copie a certificatului de atestare;

c) copie a permisului de conducere sau a dovezii înlocuitoare a permisului de conducere, emis/emisă de autoritatea competentă din România;

d) copie a actului de identitate sau, în cazul cetățenilor străini, a pașaportului.

(2) Copiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de solicitant; cererea prevăzută la alin. (1) lit. a) va fi semnată și datată de solicitant.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) vor fi prezentate în limba română sau însoțite de o traducere legalizată în limba română.

(4) Certificatul de atestare este recunoscut în cazul prezentării tuturor documentelor valabile menționate la alin. (1).

(5) După recunoașterea certificatului de atestare, pentru exercitarea în România a activității de persoană care efectuează inspecția tahografelor solicitantul trebuie să absolve examinarea teoretică și evaluarea practică prevăzute la art. 28 alin. (5).

(6) La prezentarea la examinarea teoretică și evaluarea practică, solicitantul trebuie să prezinte în original documentele valabile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d).

Art. 282. -

(1) Prevederile art. 281 se aplică mutatis mutandis și unui cetățean român, al unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene în cazul în care deține un certificat de atestare eliberat de un stat terț, dacă acesta are o experiență profesională ca persoană care efectuează inspecția tahografelor de cel puțin 3 ani pe teritoriul statului membru al Uniunii Europene, altul decât România, al statului membru al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene unde a obținut recunoașterea calificării profesionale.

(2) Pentru atestarea experienței profesionale solicitantul va prezenta la RAR:

a) documentele care atestă îndeplinirea cerinței privind experiența profesională;

b) copii ale documentelor care atestă rezidența în statul membru al Uniunii Europene, altul decât România, în statul membru al Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană, pentru perioada în care și-a desfășurat activitatea în statul respectiv și care este inclusă în experiența profesională, cu excepția cazului în care este cetățean al acelui stat;

c) copii ale documentelor care atestă funcționarea legală și obiectul de activitate al entității din statul membru al Uniunii Europene, altul decât România, din statul membru al Spațiului Economic European sau din Confederația Elvețiană în care și-a desfășurat activitatea care este inclusă în experiența profesională.

(3) Copiile prevăzute la alin. (2) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de solicitant.

(4) Documentele prevăzute la alin. (2) vor fi însoțite de o traducere legalizată în limba română.

Art. 283. -

(1) Pentru exercitarea în România a activității de persoană care efectuează inspecția tahografelor, cetățenii străini trebuie să facă dovada cunoștințelor lingvistice de limba română. Se consideră îndeplinită această cerință în cazul în care:

a) se pune la dispoziție o copie a unei diplome de studii sau a unui certificat de calificare profesională emise/emis de o instituție din România;

b) se pune la dispoziție o copie a unui titlu emis de un organism de formare lingvistică abilitat care atestă cunoașterea limbii române.

(2) Copiile prevăzute la alin. (1) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitant.

Art. 284. -

(1) Deciziile RAR cu privire la admiterea dosarului în vederea atestării/reatestării, la atestare/reatestare sau la recunoașterea certificatului de atestare se supun căilor de atac prevăzute în legislația națională aplicabilă în vigoare.

(2) În exercitarea atribuțiilor sale, RAR poate prelucra datele cu caracter personal incluse în documentele din dosarul transmis de solicitant, cu respectarea prevederilor din legislația națională aplicabilă în vigoare."

4. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 32. -

(1) Reatestarea persoanelor care efectuează inspecția tahografelor mecanice, analogice și/sau digitale se acordă după o examinare teoretică și o evaluare practică efectuate de RAR care să confirme menținerea și actualizarea cunoștințelor și abilităților tehnice și legislative, fără a fi necesară efectuarea unui nou program de instruire organizat de un operator economic agreat.

(2) Reatestarea persoanelor care efectuează inspecția tahografelor inteligente se acordă după o examinare teoretică și o evaluare practică efectuate de RAR care să confirme menținerea și actualizarea cunoștințelor și abilităților tehnice și legislative, după finalizarea unui program de instruire organizat de un operator economic agreat.

(3) În urma reatestării se eliberează un nou certificat de atestare după achitarea de către titular a costurilor aferente examinării teoretice și a evaluării practice."

5. La articolul 35, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Inspecția tahografelor digitale de generația a doua se realizează doar cu dispozitivele de inspecție indicate de un producător de astfel de tahografe; inspecția poate fi efectuată și pentru tahografe digitale de generația a doua fabricate de un alt producător de astfel tahografe, cu condiția ca dispozitivul de inspecție indicat să permită inspecția tahografelor produse de un alt producător de tahografe."

Art. III. -

Reglementările privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de întreținere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.131/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 4 punctul 5, subpunctul 5.1 se modifică și va avea următorul cuprins.

"

5.1. Generalități

Operatorul economic care solicită autorizarea pentru desfășurarea de activități prin care se pot influența parametrii constructivi, funcționali și de calitate ai vehiculelor rutiere trebuie să demonstreze că posedă resursele necesare și că aplică metode adecvate pentru un control intern al lucrărilor, care să asigure conformitatea vehiculelor asupra cărora s-a intervenit cu normele în vigoare privind siguranța circulației rutiere și protecția mediului ambiant referitoare la vehiculele rutiere aflate în exploatare.

Toate facilitățile, echipamentul și personalul trebuie să fie adecvate pentru a realiza activitățile prin care se pot influența parametrii constructivi, funcționali și de calitate ai vehiculelor rutiere prevăzute.

Condițiile pentru sistemul de control intern al activității includ, după caz, următoarele elemente:

- organizare și resurse;

- analiza comenzilor;

- controlul documentației;

- controlul produselor aprovizionate;

- identificarea activităților efectuate;

- inspecția calității;

- controlul echipamentelor de verificare, diagnosticare și inspecție (CTC);

- controlul proceselor;

- manipularea și depozitarea;

- înregistrări."

2. La anexa nr. 4 punctul 5, după subpunctul 5.14 se introduce un nou subpunct, subpunctul 5.15, cu următorul cuprins:

"

5.15. Cerințele privind atestarea persoanei care conduce un atelier în care se desfășoară activități prin care se pot influența parametrii constructivi, funcționali și de calitate ai vehiculelor rutiere, denumită în continuare conducător de atelier auto, sunt următoarele:

1. Nivelul minim de pregătire pentru conducătorul de atelier auto este de absolvent al școlii profesionale sau al liceului tehnic în meseriile de mecanic auto, electromecanic auto, tinichigiu auto, electronist sau în alte calificări din domeniul tehnic cu o vechime de minimum 3 ani în activitate. În acest caz, conducătorul de atelier auto trebuie să posede un certificat de atestare a capacității profesionale în domeniul construcției și reparării de vehicule rutiere, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7 la prezentele reglementări, eliberat de RAR, în urma absolvirii unui program de atestare organizat de RAR, care se finalizează cu un examen de verificare a cunoștințelor privind legislația națională în domeniu.

2. Persoanele cu studii superioare în domeniul tehnic cu o vechime minimă de 2 ani în activitate sunt atestate în calitate de conducător de ateliere auto pe baza diplomei de absolvire, fără participarea la programul de atestare prevăzut la pct. 1. Condiția de vechime minimă în activitate se consideră a fi îndeplinită în cazul solicitanților care dețin titlul de inginer în domeniul de studii de licență Ingineria autovehiculelor (se consideră ca echivalente calificările inginer autovehicule rutiere sau subinginer mecanic automobile) și în domeniul de studii de licență Ingineria transporturilor, specializarea Ingineria transporturilor și a traficului.

3. În vederea obținerii certificatului de atestare a capacității profesionale, persoanele cu studii superioare în alte domenii decât cel tehnic, cu o vechime de minimum 3 ani în activitate, trebuie să absolve programul de atestare prevăzut la pct. 1

4. Valabilitatea certificatului de atestare este de 3 ani și se va prelungi în aceleași condiții ca cele prevăzute la pct. 1-3, cu excepția condițiilor de studii/calificare profesională și a celor de vechime în activitate care se prezumă că au fost îndeplinite anterior.

5. În vederea atestării în calitate de conducător de atelier auto, persoana care solicită atestarea va depune la RAR un dosar care va conține următoarele:

a) cerere de atestare;

b) copie a diplomei de studii sau a adeverinței provizorii ori a certificatului de calificare profesională;

c) documentele care atestă îndeplinirea cerinței privind experiența profesională documentată minimă, după cum urmează: copie a carnetului de muncă, a extrasului din registrul general de evidență a salariaților transmis inspectoratului teritorial de muncă, a contractului individual de muncă, a actului constitutiv al firmei sau a certificatului constatator, după caz, din care să poată fi probată vechimea în activitate, precum și legătura între solicitant și societatea pentru care se cere atestarea (se pot face și combinații între documentele probatorii enumerate mai sus); în cazul în care activitatea respectivă a fost exercitată într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, într-un stat membru al Spațiul Economic European sau în Confederația Elvețiană, este necesară prezentarea unor documente similare care să ateste experiența profesională documentată minimă;

d) copii ale documentelor care atestă rezidența în statul membru al Uniunii Europene, altul decât România, în statul membru al Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană, pentru perioada în care și-a desfășurat activitatea în statul respectiv și care este inclusă în experiența profesională, cu excepția cazului în care este cetățean al acelui stat;

e) copii ale documentelor care atestă funcționarea legală și obiectul de activitate al entității din statul membru al Uniunii Europene, altul decât România, din statul membru al Spațiului Economic European sau din Confederația Elvețiană în care și-a desfășurat activitatea care este inclusă în experiența profesională;

f) copie a actului de identitate sau, în cazul cetățenilor străini, a pașaportului;

g) copie a dispoziției de plată.

6. În cazul în care persoana care solicită atestarea nu este cetățean român, al unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, al unui stat membru al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene, nu se va lua în considerare decât experiența profesională dobândită în România.

7. Copiile prevăzute la pct. 5 lit. b)-f) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de conducerea atelierului auto; cererea prevăzută la pct. 5 lit. a) va fi semnată și datată de conducerea atelierului auto.

8. Documentele prevăzute la pct. 5 vor fi prezentate în limba română sau însoțite de o traducere legalizată în limba română.

9. În vederea recunoașterii certificatului de atestare de conducător de atelier auto, un cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene care a fost atestat de autoritatea competentă a unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, a unui stat membru al Spațiului Economic European sau a Confederației Elvețiene va depune la RAR un dosar care va conține următoarele:

a) cerere pentru recunoașterea certificatului de atestare;

b) copie a certificatul de atestare;

c) copie a actului de identitate sau, în cazul cetățenilor străini, a pașaportului.

10. Copiile prevăzute la pct. 9 lit. b) și c) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de conducerea atelierului auto; cererea prevăzută la pct. 9 lit. a) va fi semnată și datată de conducerea atelierului auto.

11. Documentele prevăzute la pct. 9 vor fi prezentate în limba română sau însoțite de o traducere legalizată în limba română.

12. Certificatul de atestare este recunoscut în cazul prezentării tuturor documentelor valabile menționate la pct. 9.

13. După recunoașterea certificatului de atestare, pentru exercitarea în România a activității de conducător de atelier auto, solicitantul trebuie să absolve în cadrul RAR programul de atestare prevăzut la pct. 1, în conformitate cu prevederile pct. 1-3.

14. Prevederile pct. 9-13 se aplică mutatis mutandis și unui cetățean român, al unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene în cazul în care deține un certificat de atestare eliberat de un stat terț, dacă acesta are o experiență profesională în calitate de conducător de atelier auto de cel puțin 3 ani pe teritoriul statului membru al Uniunii Europene, altul decât România, al statului membru al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene unde a obținut recunoașterea calificării profesionale.

15. Pentru atestarea experienței profesionale, solicitantul va prezenta la RAR:

a) documentele care atestă îndeplinirea cerinței privind experiența profesională;

b) copii ale documentelor care atestă rezidența în statul membru al Uniunii Europene, altul decât România, în statul membru al Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană, pentru perioada în care și-a desfășurat activitatea în statul respectiv și care este inclusă în experiența profesională, cu excepția cazului în care este cetățean al acelui stat;

c) copii ale documentelor care atestă funcționarea legală și obiectul de activitate al entității din statul membru al Uniunii Europene, altul decât România, din statul membru al Spațiului Economic European sau din Confederația Elvețiană în care și-a desfășurat activitatea care este inclusă în experiența profesională.

16. Copiile prevăzute la pct. 15 vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de conducerea atelierului.

17. Documentele prevăzute la pct. 15 vor fi însoțite de o traducere legalizată în limba română.

18. Pentru exercitarea în România a activității de conducător de atelier auto, cetățenii străini trebuie să facă dovada cunoștințelor lingvistice de limba română. Se consideră îndeplinită această cerință în cazul în care:

a) se pune la dispoziție o copie a unei diplome de studii sau a unui certificat de calificare profesională emise/emis de o instituție din România;

b) se pune la dispoziție o copie a unui titlu emis de un organism de formare lingvistică abilitat care atestă cunoașterea limbii române.

19. Copiile prevăzute la pct. 18 vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de conducerea atelierului.

20. Deciziile RAR cu privire la admiterea dosarului în vederea atestării/reatestării, la atestare/reatestare sau la recunoașterea certificatului de atestare se supun căilor de atac prevăzute în legislația națională aplicabilă în vigoare.

21. În exercitarea atribuțiilor sale, RAR poate prelucra datele cu caracter personal incluse în documentele din dosarul transmis de solicitant, cu respectarea prevederilor din legislația națională aplicabilă în vigoare.

22. Atestarea/Reatestarea în calitate de conducător de atelier se realizează contra cost."

Art. IV. -

Regia Autonomă "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. V. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
Lucian Nicolae Bode

București, 8 mai 2020.

Nr. 960.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...