⇒ Vezi comparația între proiectul legislativ și legea aplicabilă ⇐

Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului, și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn

14 mai 2020

În versiunea gratuită nu se pot adăuga comentarii pentru proiectul legislativ. Pentru versiunea completă alege un abonament Lege5 sau creează un cont gratuit care permite adăugarea de comentarii.

Cumpără forma completă
  •  

SURSA: http://mmediu.ro/

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, prevederile art. 68-72 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 73 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

Art. 1. -

Se aprobă Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului, și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn denumite în continuare norme, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va încheia protocoale de colaborare privind controlul circulației materialelor lemnoase cu autoritățile publice centrale pentru afaceri interne și vămi în vederea aplicării prevederilor prezentei hotărâri, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 3. -

(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 120 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.

(2) La data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, Hotărârea Guvernului nr. 1004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1046 din 23 decembrie 2016, se abrogă.

(3) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 10 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Art. 4. -

În perioada prevăzută la art. 3 alin. (1), autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate face testări asupra implementării SUMAL 2.0, în baza metodologiei care se stabilește prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

PRIM-MINISTRU
Ludovic ORBAN

ANEXĂ

Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului, și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn

Art. 1. -

(1) Prezentele norme cuprind reglementări referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, a lemnului și produselor din lemn, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, la proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului, precum și unele măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn.

(2) Termenii și expresiile utilizate în prezentele norme sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. -

(1) Pentru identificarea provenienței și urmărirea trasabilității materialelor lemnoase recoltate din păduri și din vegetația forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier național și pentru obținerea de informații statistice se utilizează Sistemul informațional integrat de urmărire a materialelor lemnoase, denumit în continuare SUMAL2.0.

(2) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură asigură realizarea, dezvoltarea, funcționarea și administrarea SUMAL 2.0.

(3) Pentru categoriile de utilizatori, în cazul în care există deja conturi de utilizatori în SUMAL 2.0, se acordă în continuare drepturile de acces.

Art. 3. -

Aplicațiile SUMAL 2.0 disponibile utilizatorilor definiți în prezenta hotărâre sunt:

a) Aplicația SUMAL 2.0 Amenajare;

b) Aplicația SUMAL 2.0 Ocol silvic;

c) Aplicația SUMAL 2.0 Agent-Registrul electronic;

d) Aplicația SUMAL 2.0 Avize;

e) Aplicația SUMAL 2.0 Control;

f) Aplicația SUMAL 2.0 Superadmin;

g) Aplicația SUMAL 2.0 Gardă Forestieră;

h) Aplicația SUMAL 2.0 Inspectorul Pădurii;

i) Aplicația SUMAL 2.0 Contravenții - SNEICS;

j) Interfața Grafică SUMAL 2.0 -portal web.

Art. 4. -

(1) Utilizarea SUMAL 2.0 Amenajament este obligatorie pentru unitățile specializate atestate pentru lucrări de amenajarea pădurilor, în vederea evidenței amenajamentelor silvice, a înregistrării informațiilor din acestea și a creerii bazei de date specifice.

(2) Utilizarea SUMAL 2.0 Ocol silvic este obligatorie pentru:

a) administratorii de păduri/ocoalele silvice/structurile de administrare de rang superior/bazele experimentale;

b) autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură/structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;

(3) Utilizarea SUMAL 2.0 Agent -Registru electronic este obligatorie pentru:

a) operatorii economici care depozitează, prelucrează, sortează, comercializează materiale lemnoase;

b) operatorii economici deținători de depozite și depozite temporare;

c) administrația piețelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mărfuri;

d) operatorii economici care obțin, dețin, transportă și comercializează lemn și produse din lemn, altele decât materialele lemnoase;

e) ocoalele silvice care depozitează, prelucrează, sortează, comercializează materiale lemnoase;

f) ocoalele silvice care dețin depozite temporare.

(4) Utilizarea SUMAL 2.0 Avize este obligatorie pentru:

a) operatorii economici, care cumpără masă lemnoasă pe picior, în vederea expedierii materialelor lemnoase de la locul de recoltare;

b) operatorii economici care emit avize de însoțire pentru materialele lemnoase, denumite în continuare avize de însoțire, expediate din depozite permanente;

c) operatorii economici care emit avize de însoțire din depozite temporare;

d) administrația piețelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mărfuri și altele asemenea autorizate, numai pentru materialele lemnoase comercializate în incinta acestora și pentru cele rămase necomercializate în incintă și care urmează a fi transportate spre o altă destinație;

e) administratorii de fond forestier/ocoalele silvice/structurile de rang superior;

f) transportatorii de materiale lemnoase care au calitatea de profesioniști;

g) importatorii/exportatorii de materiale lemnoase.

i) alte situații.

(5) Utilizarea SUMAL 2.0 Control este obligatorie pentru:

a) unitățile centrale și teritoriale ale entităților cu atribuții de control în domeniul silvic în funcție de competențele stabilite în Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare;

b) birourile vamale.

(6) Utilizarea SUMAL 2.0 Superadmin este obligatorie pentru autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură și structurile teritoriale din subordinea acesteia, pentru crearea grupurilor de utilizatori, acordarea drepturilor de acces diferențiat și a rolurilor pentru utilizatori, precum și pentru modificarea datelor introduse greșit în aplicațiile SUMAL 2.0;

(7) Utilizarea SUMAL 2.0 Gardă Forestieră este obligatorie pentru Garzile forestiere în vederea creării utilizatorilor din raza de competență teritorială.

(8) Aplicația SUMAL 2.0 Inspectorul Pădurii este destinată populației, pentru verificarea informațiilor care au caracter public în SUMAL;

(9) Utilizarea SUMAL 2.0 Contravenții - SNEICS este obligatorie pentru:

a) unitățile centrale și teritoriale ale entităților cu atribuții de control în domeniul silvic în funcție de competențele stabilite de lege.

b) organizatorii licitațiilor/negocierilor de masă lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică;

(10) Aplicațiile SUMAL 2.0 se pun la dispoziție în mod gratuit utilizatorilor prevăzuți la alin. (1)-(9) de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură;

(11) Interfata Grafică SUMAL 2.0 (portal web) este folosita de toți utilizatorii SUMAL 2.0; pentru a vizualiza date spațiale. Interfața Grafică SUMAL 2.0 (portal web) va furniza si populației acele informații care nu au caracter confidențial printr-o interfață numită Romanian Forest Watch.

(12) Utilizatorii prevăzuți la alin.(3) și alin.(4) sunt denumiți în continuare profesioniști;

Art. 5. -

(1) Aplicația SUMAL 2.0 Amenajament prevăzută la art. 3 lit. a) este utilizată pentru:

a) introducerea proceselor verbale ale conferințelor I și II pentru amenajarea pădurilor, a procesului verbal de recepție, a avizului Comisiei tehnice pentru silvicultură și a ordinului de aprobare, pentru suprafețele de fond forestier pentru care se vor elabora amenajamente silvice;

b) introducerea bazei de date finale pentru suprafețele de fond forestier pentru care se vor elabora amenajamente silvice și a hărților aferente, în format GIS;

c) introducerea bazei de date finale pentru suprafețele de fond forestier pentru care au fost elaborate amenajamente silvice anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri a Guvernului.

(2) Aplicația SUMAL 2.0 Ocol silvic prevăzută la art. 3 lit. b) este utilizată pentru:

a) introducerea fișelor de proprietate pentru suprafețele din fond forestier național, administrate sau pentru care se asigură serviciile silvice pe bază de contract;

b) introducerea datelor referitoare la terenurile din afara fondului forestier național, acoperite cu vegetație forestieră;

c) introducerea și actualizarea listelor cu partenerii persoane fizice și juridice;

d) declararea dispozitivelor de marcat aflate în dotare;

e) emiterea delegațiilor de marcare;

f) generarea carnetelor de inventariere și a fișelor de evidență a înălțimilor măsurate, folosind aplicația SUMAL 2. 0 Marcare;

g) generarea rapoartelor de utilizare a dispozitivelor de marcat;

h) calculul și generarea actelor de punere în valoare (APV);

j) aprobarea APV;

k) modificarea/anularea/casarea APV;

l) emiterea/prelungirea/suspendarea/modificarea și retragerea autorizațiilor de exploatare;

m) generarea autorizației de exploatare;

n) generarea formularului procesului verbal de predare spre exploatare;

p) înregistrarea perioadei forței majore sau a situației de urgență;

r) generarea formularelor de reprimire finale cu evidențierea stocurilor;

u) generarea de rapoarte la nivel de ocol silvic/administrator de păduri sau structurile de rang superior;

(3) Aplicația SUMAL 2.0 Agent-Registrul electronic prevăzută la art. 3 lit. c) este utilizată pentru: înregistrarea intrărilor, recepția cantitativă și dimensională a materialelor lemnoase, intrate în depozite/depozite temporare, astfel:

a) generarea proceselor-verbale de sortare a materialelor lemnoase depozitate prin înregistrarea cantităților și sortimentelor supuse sortării și a cantităților și sortimentelor rezultate;

b) generarea proceselor-verbale de debitare a materialelor lemnoase prin înregistrarea cantităților și sortimentelor supuse debitării și a cantităților și sortimentelor rezultate;

c) generarea tuturor proceselor-verbale aferente activitatii depozitelor prin înregistrarea cantităților și sortimentelor supuse transformării și a cantităților și sortimentelor rezultate;

d) generarea proceselor-verbale de consum propriu si pierderi prin înregistrarea cantităților și sortimentelor supuse consumului intern;

e) înregistrarea ieșirilor de materiale lemnoase din depozite;

f) înregistrarea ieșirilor de lemn și produse din lemn, care nu fac parte din categoria materialelor lemnoase sub forma de tocatura ( care cuprinde rumegus, aschi si resturi de lemn), rezultate în urma procesării, conform art. 14 alin (1);

g) generarea de rapoarte de producție.

(4) Aplicația SUMAL 2.0 Avize prevăzută la art. 3 lit. d) este utilizată pentru:

a) înregistrarea și confirmarea provenienței materialelor lemnoase transportate;

b) înregistrarea destinatarului;

c) înregistrarea locului de incarcare cu GPS.

d) înregistrarea adresei locului de descărcare;

e) înregistrarea datelor de identificare ale mijlocului de transport;

f) înregistrarea volumelor transportate pe specii și sortimente în cazul cubajului tehnic;

g) completarea specificației în cazul stabilirii volumului prin inventarierea piesă cu piesă;

h) generarea avizului de însoțire cu stare online sau offline după caz;

i) înregistrarea momentului începerii transportului, a timpului în care se efectuează transportul și momentul finalizării transportului;

j) înregistrarea traseului parcurs de mijlocul de transport de la locul începerii transportului materialelor lemnoase până la locul de descărcare prin intermediul GPS;

k) confirmarea descărcării materialului lemnos;

l) generarea avizului de însoțire în format letric, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme, pentru destinatari persoane fizice și juridice, care nu au calitatea de profesioniști;

(5) Aplicația SUMAL 2.0 Control prevăzută la art. 3 lit. e) este utilizată pentru:

a) verificarea datelor culese din teren la întocmirea amenajamentelor silvice;

b) verificarea APV;

c) verificarea transporturilor de materiale lemnoase;

d) verificarea datelor de interes public referitoare la proveniența materialelor lemnoase recoltate/transportate;

e) introducerea datelor din DVI, referitoare la specie, volum și destinatarul materialelor lemnoase provenite din import;

f) introducerea datelor din documentele intracomunitare referitoare la specie, volum și destinatarul materialelor lemnoase provenite din spațiul intracomunitar;

(6) Aplicația SUMAL 2.0 Superadmin prevăzută la art. 3 lit. f) este utilizată pentru crearea grupurilor de utilizatori, acordarea drepturilor de acces diferențiat și a rolurilor pentru utilizatori, precum și pentru modificarea datelor introduse eronat în sistemul SUMAL 2.0.

(7) SUMAL 2.0 Gardă Forestieră prevăzută la art. 3 lit. g) este utilizată pentru crearea grupurilor de utilizatori din judetele arondate fiecarei Garzi Forestiere, acordarea drepturilor de acces diferențiat și a rolurilor pentru utilizatori din judetele arondate fiecarei Garzi Forestiere, precum și pentru modificarea datelor de acces din judetele arondate fiecarei Garzi Forestiere.

(8) Aplicația SUMAL 2.0 Inspectorul Pădurii prevăzută la art. 3 lit. h) este utilizată pentru verificarea informațiilor și datelor fără caracter confidențial, de către populație, referitoare la exploatările forestiere și transporturile de materiale lemnoase.

(9) Aplicația SUMAL 2.0 Contravenții - prevăzută la art. 3 lit. j) este utilizată pentru:

a) înregistrarea proceselor verbale de constatare a contravențiilor silvice, respectiv a actelor de constatare a faptelor care constituie infracțiuni silvice;

b) modul de soluționarea proceselor verbale de constatare a contravențiilor silvice, respectiv a actelor de constatare a faptelor care constituie infracțiuni silvice;

c) generarea de rapoarte referitoare la contravențiile silvice/infracțiunile silvice înregistrate în sistem;

d) generarea de rapoarte referitoare la punctele de penalizare referitoare la contravențiile silvice/infracțiunile silvice necontestate în termenul legal/rămase definitive prin hotărâri judecătorești;

(10) Interfața Grafică SUMAL 2.0 - portal web - la art. 3 lit. j) este folosită pentru vizualizarea datelor spațiale, inclusiv, dar fără a se limita la amenajamente silvice, puncte de încărcare materiale lemnoase, APV-uri, puncte de descărcare materiale lemnoase, procesări satelitare și pentru a genera alerte, în cazul în care detectează exploatări forestiere neînregistrate în sistem. Interfața Grafică SUMAL 2.0 are o componentă numită inspectorulpadurii.ro, care furnizează populației informații care nu au caracter confidențial.

(11) Metodologia privind organizarea și funcționarea aplicațiilor SUMAL 2.0, obligațiile utilizatorilor SUMAL 2.0, precum și structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate și a fotografiilor care însoțesc transportul se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

(12) Aplicația SUMAL 2.0 permite interconectarea cu alte programe terțe utilizate de profesioniști în vederea realizării schimbului de date automat.

Art. 6. -

Prevederile sistemului "due diligence" nu se aplică arborilor și arbuștilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei și puieților forestieri.

Art. 7. -

(1) Proveniența materialelor lemnoase, așa cum este definită la pct. 38 din anexa la Legea nr. 46/2008-Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, se atestă prin următoarele tipuri de documente, după caz:

a) pentru parchetele autorizate și predate spre exploatare, constituite în fondul forestier național sau în vegetația forestieră de pe terenuri din afara acestuia: "APV";

b) pentru depozite/depozite temporare, centre de sortare și prelucrare a materialelor lemnoase: SUMAL 2.0 Agent-Registrul electronic identificat prin indicativul depozitului generat de SUMAL 2.0;

c) pentru piețe, târguri, oboare, autorizate pentru comercializarea materialelor lemnoase: Sumal 2.0 Agent-Registrul electronic identificat prin indicativul depozitului generat de SUMAL 2.0;

d) pentru statele membre UE: nota de intrare-recepție în baza avizelor de însoțire emise de operatorul economic beneficiar al materialelor lemnoase, având ca sursă documentelor intracomunitare/factura fiscală;

e) pentru state non-UE: avizele de însoțire emise de operatorul economic beneficiar al materialelor lemnoase, având ca sursă declarația vamală de import, denumită în continuare DVI, și, după caz, licența FLEGT, cu condiția ca emiterea și tipărirea să se facă de la locul acordării liberului de vamă;

f) pentru materiale lemnoase care se transbordează și pentru cele care se achiziționează: avizul de însoțire;

g) pentru materialele lemnoase reținute/confiscate: procesul-verbal de reținere în vederea stabilirii provenienței/confiscării și de dare în custodie a bunurilor reținute/confiscate, respectiv hotărârea judecătorească definitivă, înregistrate în SUMAL 2.0.

h) pentru materialele lemnoase utilizate la construcții pentru care se face dovada deținerii acestora cu aviz de însoțire, pentru cele rezultate din demolări sau pentru cele aflate în proprietatea persoanelor fizice care nu dețin avize de însoțire: procesul-verbal încheiat între deținătorul materialelor lemnoase și ocolul silvic în a cărui rază teritorială se află depozitate materialele lemnoase;

i) masa lemnoasă rezultată din arborii prejudiciați în urma executării lucrărilor de exploatare care se execută pentru masa lemnoasă prevăzută la alin. (1) lit. i) al căror volum se adaugă la volumul inițial al APV;

j) pentru materialele lemnoase al căror volum depășește volumul din avizul de însoțire al materialelor lemnoase, cu luarea în calcul a toleranțelor admise: proces-verbal de predare-primire încheiat între deținătorul materialelor lemnoase și ocolul silvic care primește materialele lemnoase.

k) pentru materialele lemnoase care fac obiectul achiziției de la proprietarii de păduri persoane fizice: borderoul de achiziție material lemnos.

(2) APV-ul atestă proveniența materialelor lemnoase obținute în timpul exploatării parchetelor din:

a) masa lemnoasă pe picior inventariată și/sau marcată, autorizată și predată spre exploatare cu autorizație de exploatare cu cod unic generat de SUMAL 2.0;

b) masa lemnoasă rezultată din arborii prejudiciați în urma executării lucrărilor de exploatare care se execută pentru masa lemnoasă prevăzută la alin. (1) lit. i) al căror volum se adaugă la volumul inițial al APV.

(3) APV atestă proveniența și în cazul materialelor lemnoase rămase în platforma primară la reprimirea parchetului de exploatare, în situația în care în actul de reprimire este menționat acest lucru. În acest caz APV-ul își menține calitatea de document care atestă proveniența legală pentru o perioadă de până la 120 de zile după data reprimirii. În caz de forță majoră, situație de urgență, precum și în situația producerii de calamități naturale constatate cu documente - procese-verbale de începere/încetare a factorului limitativ, care nu permit transportul materialelor lemnoase aflate în platforma primară după data reprimirii, valabilitatea de 120 de zile a APV-ului ca document care atestă proveniența se prelungește cu perioada echivalentă acțiunii factorului limitativ.

(4) Ocoalele silvice sunt obligate să își amenajeze spații de depozitare pentru preluarea în custodie a materialelor lemnoase confiscate sau reținute în vederea confiscării.

Art. 8. -

(1) În timpul transportului materialelor lemnoase, documentul care dovedește proveniența acestora și care trebuie să însoțească transportul este avizul de însoțire materiale lemnoase al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme.

(2) Avizul de însoțire prevăzut la alin. (1) poate fi de tipul: aviz de însoțire de la locul de recoltare, aviz de însoțire din depozit/depozit temporar/târguri și oboare, aviz de însoțire pentru transbordare, aviz de însoțire pentru materiale lemnoase reținute/confiscate, aviz de însoțire pentru materialele lemnoase provenite din spațiul comunitar, aviz de însoțire pentru materialele lemnoase provenite din import, aviz de însoțire pentru materialele lemnoase al căror volum depășește volumul din avizul de însoțire, cu luarea în calcul a toleranțelor admise, aviz de însoțire pentru materialele lemnoase provenite din achiziții, aviz de însoțire pentru alte situații și aviz de însoțire a produselor din lemn, fiecare tip de aviz având un indicativ în SUMAL.

(3) Avizul de însoțire care însoțește transportulul materialelor lemnoase este generat de SUMAL următoarele forme:

a) în format electronic pe dispozitivul mobil al transportatorului profesionist;

b) în format pdf/print potrivit anexei nr. 3, atunci când transportatorul nu este profesionist și transportul se realizează din altă locație decât locul de recoltare;

c) în format letric, atunci când transportatorul nu este profesionist și transportul se realizează de la locul recoltării și nu există posibilitatea emiterii avizului în format pdf/print, potrivit anexei nr. 3;

(4) Prin intermediul avizului de însoțire prevăzut la art. 3 lit. c) se pot transporta:

a) volume de masă lemnoasă de până la 20 mc/an de pe proprietățile forestiere pentru care proprietarul poate recolta în regie proprie un volum de maxim 20 mc în condițiile art. 63 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 -Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

b) volume de masă lemnoasă de la locul recoltării având ca destinație persoane fizice și instituții și entități publice.

(5) În cazul exportului, la biroul vamal se depune o copie a avizului de însoțire, în format pdf, descărcat de pe dispozitivul mobil.

(6) Nu se emit avize de însoțire și nu există obligația transmiterii informațiilor standardizate în SUMAL 2.0 pentru:

a) materialele lemnoase comercializate al căror volum/mijloc de transport este de până la 0,1 mc;

b) materialele lemnoase importate, care până la locul de destinație circulă sub supraveghere vamală, până la punerea în liberă circulație, pentru care documentul echivalent avizului de însoțire este declarația vamală de tranzit;

c) materialele lemnoase care fac obiectul regimului de export și circulă de la biroul vamal de export sub supraveghere vamală până la biroul vamal de ieșire de pe teritoriul vamal al UE, iar declarația vamală de export este echivalentul avizului de însoțire; pentru materialele lemnoase care circulă până la locul efectuării formalităților vamale de export rămân obligatorii emiterea avizelor de însoțire și raportarea acestora în SUMAL 2.0;

d) materialele lemnoase provenite din statele membre ale Uniunii Europene însoțite de documente intracomunitare;

e) materialele lemnoase aflate în timpul transportului, pentru care s-a luat măsura reținerii/confiscării; acestea sunt transportate sub autoritatea agentului constatator, de la locul luării măsurii până la spațiul de depozitare indicat de acesta, în vederea inventarierii materialelor lemnoase reținute/confiscate.

Art. 9. -

(1) Emitenții avizelor de însoțire prevăzute la art. 8 alin. (3) sunt operatorii economici care exploatează în condițiile legii masă lemnoasă cumpărată pe bază de contract de vânzare-cumpărare, inclusiv din vegetația forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier național sau ocoalele silvice, după caz.

(2) Ocoalele silvice emit avize de însoțire prevăzute la alin. (1) pentru:

a) materialele lemnoase rezultate în condițiile legii, din exploatarea în regie proprie de către acestea sau prin prestatori de servicii de exploatare și care se expediază de la locul recoltării situat în fondul forestier pe care îl administrează;

b) materialele lemnoase rezultate din exploatarea în condițiile legii, care se expediază de la locul de recoltare situat în fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice, juridice sau proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, pe care îl administrează sau pentru care asigură servicii silvice pe bază de contracte;

c) materialele lemnoase rezultate din exploatarea în condițiile legii, a masei lemnoase provenite din vegetație forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier național, care se expediază de la locul de recoltare, situat în teritoriul de competență.

(3) Emitenții avizelor de însoțire prevăzute la art. 8 alin. (4) sunt, după caz:

a) ocoalele silvice;

b) administrațiile piețelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mărfuri, numai pentru materialele lemnoase comercializate în incinta acestora și pentru cele rămase necomercializate în incintă și care urmează a fi transportate spre o altă destinație;

c) operatorii economici care depozitează/prelucrează/ sortează și/sau comercializează, în condițiile legii, materiale lemnoase pe care le expediază din depozite;

d) operatorii economici, pentru materialele lemnoase importate, de la locul acordării liberului de vamă;

e) ocoalele silvice pentru materialele lemnoase transbordate;

(4) Ocoalele silvice emit avize de însoțire prevăzute la alin. (3) pentru:

a) materialele lemnoase care urmează a fi transportate, de la locul de depozitare, la solicitarea scrisă a persoanelor fizice, instituțiilor publice, instituțiilor de cult, dacă fac dovada deținerii cu documente legale a acestora, cu precizarea punctului de descărcare;

b) materialele lemnoase confiscate care se expediază de la spațiul de depozitare;

c) materialele lemnoase transbordate, la solicitarea conducătorului auto sau a proprietarului materialelor lemnoase;

d) materialele lemnoase refuzate/nerecepționate de către destinatarul acestora, la solicitarea conducătorului mijlocului de transport sau a proprietarului acestora.

e) materialele lemnoase prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. h).

(5) Emitenții prevăzuți la alin. (2) și (3) răspund, potrivit legii, de întocmirea corespunzătoare a avizelor de însoțire și de exactitatea datelor înscrise.

(3) Emitenții răspund, potrivit legii, de întocmirea corespunzătoare a avizelor de însoțire și de exactitatea datelor înscrise.

Art. 10. -

(1) La momentul începerii transportului materialelor lemnoase, emitentul avizului de însoțire este obligat să introducă în aplicația SUMAL 2.0 următoarele informații:

a) în situația efectuării transportului de către un profesionist, emitentul completează informațiile standardizate în SUMAL 2.0, generează codul unic și transmite avizul către transportatorul profesionist;

b) în situația efectuării transportului de către o persoană fizică sau juridică de la locul de recoltare, care nu îndeplinește condiția de transportator profesionist, emitentul completează informațiile standardizate în SUMAL 2.0, generează codul unic și completează avizul de însoțire letric sau transmite în format pdf sau print avizul de însoțire prevăzut în anexa nr. 3;

c) în situația efectuării transportului de către o persoană fizică sau juridică din altă locație decât locul de recoltare, care nu îndeplinește condiția de transportator profesionist, emitentul completează informațiile standardizate în SUMAL 2.0, generează codul unic și transmite avizul de însoțire în format pdf sau print către transportator dacă volumul transportat este între 0,1-1 mc.

(2) Informațiile standardizate prevăzute la lin.(1) pot fi corectate de către emitentul avizului de însoțire în maxim 10 minute de la momentul emiterii.

(3) Transportatorul profesionist realizează trei fotografii ale mijlocului de transport -față, spate și lateral, anterior începerii transportului, utilizând SUMAL 2.0 Avize;

(4) În situația în care transportator este o persoană fizică/juridică care nu are calitatea de transportator profesionist, iar avizul de însoțire emis la locul de recoltare este cu stare offline, emitentul avizului de însoțire a materialelor lemnoase are obligația ca în termen de maximum 72 ore de la data și ora plecării transportului, să transmită în stare online informațiile de pe dispozitivul mobil din dotarea sa, pentru fiecare aviz de însoțire a materialelor lemnoase emis.

(5) Materialele lemnoase expediate cu încălcarea dispozițiilor alin. (1)-(2) nu au proveniență legală.

(6) În cazul în care transportul realizat de un transportator profesionist a început în baza unui aviz de însoțire cu stare offline, la momentul intrării mijlocului de transport care transportă materialele lemnoase într-o zonă accesibilă GSM, în SUMAL 2.0 avizul de însoțire cu stare offline trece automat în aviz de însoțire cu stare online.

(7) În situația în care conducătorul mijlocului de transport realizat de un transportator profesionist sau emitentul avizului de însoțire constată greșeli în completarea avizului de însoțire, are obligația de a opri transportul și de a anunța telefonic structura de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial despre situația create; după caz, structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial constată greșeala și poate dispune corecția;

(8) La finalizarea transportului, transportatorul profesionist procedează, după cum urmează:

a) destinatarul utilizator de SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic va prelua pe dispozitivul său mobil avizul de însoțire, verifică informațiile standardizate și poate accepta sau refuza materialele lemnoase aferente avizului de însoțire. Preluarea avizului de însoțire de către destinatar înseamnă încheierea transportului. Acceptarea avizului presupune notă de intrare-recepție și intrarea volumului materialelor lemnoase în evidența depozitului.

b) închide transportul, în situația în care destinatarul care nu este utilizator de SUMAL 2.0.

(9) În situația în care la finalizarea transportului, destinatarul utilizator de SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic nu acceptă materialele lemnoase aferente unui avizului de însoțire, emitentul avizului de însoțire notifică structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial și solicită ocolului silvic nominalizat emiterea contracost a unui aviz de însoțire. Costul emiterii avizului de însoțire se reglementează prin ordin al autorității publice centrale care răspunde de silvicultură prevăzut la art. 5 alin. (11).

(10) Dacă se constată diferențe în plus față de toleranțele admise între volumul avizat și volumul recepționat, destinatarul materialelor lemnoase are obligația notificării structurii teritoriale a autorității publice care răspunde de silvicultură despre acest lucru, în termen de maximum 24 de ore de la constatare.

(11) Operatorul economic care a constatat diferențele de volum în condițiile alin. (10) este obligat să depoziteze materialele lemnoase al căror volum depășește volumul din avizul de însoțire, cu luarea în calcul a toleranțelor admise și să le predea lunar celui mai apropiat ocol silvic de stat, pe bază de proces-verbal de predare-primire încheiat între deținătorul materialelor lemnoase și ocolul silvic care primește materialele lemnoase.

(12) Pentru continuarea transportului materialelor lemnoase realizat de un transportator profesionist, transbordate sau pentru continuarea transportului în cazul imobilizării mijlocului de transport pentru cauze de forță majoră, dintr-o zonă fără accesibilitate GSM, proprietarul materialelor lemnoase este obligat să solicite și să obțină emiterea unui /unor aviz/avize de însoțire de către ocolul silvic nominalizat.

(13) Este obligatorie schimbarea stării avizului de însoțire din starea offline în starea online de către transportatorii profesioniști, într-un termen de maximum 24 ore de la momentul emiterii avizului.

(14) În cazul depozitării/deținerii/prelucrării, materialele lemnoase sunt considerate că au proveniența dacă au fost primite cu documente care dovedesc proveniența în condițiile prezentelor norme.

(15) Cu excepțiile prevăzute de prezentele norme, dispozitivul mobil însoțește în mod obligatoriu mijlocul de transport, conducătorul mijlocului de transport având obligația de a asigura permanent conexiunea de date mobile activă și receptorul GPS pornit pe toată perioada transportului până la destinație. Pe toată perioada transportului se interzice închiderea sau dezinstalarea aplicației SUMAL 2.0; avizul de însoțire este valabil numai pentru transportul pentru care a fost emis și sunt interzise transporturile multiple.

(16) În situația în care dispozitivul mobil care însoțește mijlocul de transport devine nefuncțional, conducătorul mijlocului de transport are obligația de a opri transportul, anunță ocolul silvic nominalizat care constată nefuncționalitatea dispozitivului mobil, care emite un nou aviz de însoțire pentru alte situații.

Art. 11. -

(1) Materialele lemnoase nu au proveniență în următoarele cazuri:

a) dacă la expedierea/transportul/primirea acestora nu sunt însoțite de aviz de însoțire potrivit anexei nr. 3 sau de aviz de însoțire în format pdf/print potrivit anexei nr. 2, în situația transportatorul nu are calitate de transportator profesionist sau, după caz, însoțite de aviz de însoțire aflat pe dispozitivul mobil al transportatorului profesionist, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 8 alin. (6);

b) dacă sunt abandonate;

c) dacă sunt provenite din statele membre ale UE și profesionistul nu a realizat înregistrarea în INTRASTAT în termenul prevăzut de reglementările în vigoare; în acest caz, materialele lemnoase pot fi puse în circulație și înainte de înregistrarea în INTRASTAT, dar sunt fără proveniență dacă înregistrarea nu este făcută în termenul legal.

(2) Pentru a stabili proveniența materialelor lemnoase pentru care agentul constatator nu poate identifica proprietarul, acesta are obligația să parcurgă procedurile legale în vederea stabilirii proprietarului de drept al acestora; pentru materialele lemnoase care nu sunt revendicate de către proprietar în termenul prevăzut de lege sunt aplicabile prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Materialele lemnoase prevăzute la alin.(2) transportate până la locul de predare în custodie în vederea valorificării sunt însoțite de aviz de însoțire aflat pe dispozitivul mobil din dotarea unui angajat al ocolului silvic care asigură preluarea în custodie a materialelor lemnoase abandonate

Art. 12. -

(1) La momentul începerii transportului produselor din lemn sub formă de așchii sau particule, rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, emitentul avizului de însoțire este obligat să introducă în aplicația SUMAL 2.0 următoarele informații:

a) în situația efectuării transportului de către un transportator profesionist, emitentul completează informațiile standardizate în SUMAL 2.0, generează codul unic și transmite avizul către profesionist;

b) în situația efectuării transportului de către o persoană fizică sau juridică din altă locație decât locul de recoltare, care nu îndeplinește condiția de transportator profesionist, emitentul completează informațiile standardizate în SUMAL 2.0, generează codul unic și transmite avizul de însoțire în format pdf sau print către transportator.

(3) Informațiile standardizate prevăzute la lin.(1) pot fi corectate de către emitentul avizului de însoțire în maxim 10 minute de la momentul emiterii.

(4) Transportatorul profesionistul realizează trei fotografii ale mijlocului de transport -față, spate și lateral, anterior începerii transportului, utilizând SUMAL 2.0 Avize.

Art. 13. -

(1) Termenul de valabilitate al avizelor de însoțire, în aplicarea reglementărilor în vigoare, se stabilește proporțional cu distanța de parcurs, având în vedere timpul care se acordă pentru fiecare categorie de distanțe:

a) 8 ore de la data, ora și minutul plecării, pentru materialele lemnoase expediate pe o distanță de până la 50 km inclusiv;

b) 9-12 ore de la data, ora și minutul plecării, pentru materialele lemnoase expediate pe o distanță de la 50,1 km până la 100 km inclusiv;

c) 13-18 de ore de la data, ora și minutul plecării, pentru materialele lemnoase expediate pe o distanță de la 100,1 km până la 200 km inclusiv;

d) 19-36 de ore de la data, ora și minutul plecării, pentru materialele lemnoase expediate pe o distanță de la 200,1 km până la 500 km inclusiv;

e) de la 37 ore de la data, ora și minutul plecării, pentru materialele lemnoase expediate pe o distanță de peste 500 km.

(2) Data, ora și minutul plecării transportului este considerată data, ora și minutul generării avizului de însoțire cu stare offline sau online.

(3) Se exceptează de la prevederile alin. (1) avizele de însoțire la care termenele de valabilitate sunt termenele legale de executare a contractului de transport, conform prevederilor legale; termenele de valabilitate prevăzute la alin. (1) pot fi prelungite cu perioada de întrerupere a transportului aferentă efectuării formalităților vamale, reprezentantul biroului vamal având obligația ca la sosirea transportului să verifice valabilitatea avizului de însoțire cu stare online aflat pe dispozitivul mobil care însoțește transportul. Pe avizul de însoțire în format pdf, descărcat de pe dispozitivul mobil care însoțește transportul reprezentantul biroului vamal are obligația să consemneze, prin certificare cu nume, semnătură și ștampilă, data și ora verificării valabilității avizului de însoțire cu stare online, cât și data și ora acordării liberului de vamă.

(4) Avizele de însoțire se emit pentru fiecare mijloc de transport în parte și se transmit în SUMAL 2.0 de către emitent; în situația transbordării, care implică încărcarea/descărcarea în/din mijloace de transport cu capacități diferite decât cea a mijloacelor de transport în/din care se transbordează, achiziției de la mai mulți proprietari și transportului cu același mijloc de transport pentru mai mulți beneficiari, se vor emite avize de însoțire pentru fiecare beneficiar care transportă cu același mijloc de transport.

(5) Materialele lemnoase importate, care sunt transportate succesiv cu mai multe mijloace de transport, trebuie să fie însoțite de câte un aviz de însoțire pentru fiecare mijloc de transport, emis în condițiile prezentelor norme.

(6) Transportatorul are obligația să se încadreze, în timpul transportului, în timpii aferenți distanței parcurse de la începutul acestuia, cu încadrarea în fiecare categorie de distanță, conform alin. (1), cu luarea în considerare a timpilor de oprire reglementați și a perioadei aferente controlului.

Art. 14. -

(1) Stabilirea volumului materialelor lemnoase și produselor din lemn se realizează, după caz:

a) pentru lemnul rotund cu coajă, cu diametrul la capătul subțire mai mare sau egal cu 20 cm, se determină volumul în mc pe specii pentru lemnul brut, cu două zecimale, în baza măsurării la fiecare piesă a lungimii în metri și a diametrului la mijloc în centimetri;

b) pentru lemnul rotund cojit, cu diametrul la capătul subțire mai mare sau egal cu 20 cm se determină volumul în mc pe specii pentru lemnul fără coajă, cu două zecimale, în baza măsurării la fiecare piesă a lungimii în metri și a diametrului la mijloc în centimetri;

c) pentru lemnul rotund, cu diametrul la capătul subțire mai mic de 20 cm, dacă nu se aplică metodele prevăzute la lit. a) sau lit. b), acesta se așază în figuri geometrice, iar volumul se determină în mc prin utilizarea factorilor de cubaj stabiliți pe grupe de specii;

d) pentru lemnul fasonat în steri: lemn de foc, grămezi de crăci și fascine, se determină volumele exprimate în unități convenționale și echivalentul în mc, cu două zecimale;

e) pentru cherestele volumul se exprimă în mc și se determină cu respectarea metodelor specifice pentru cherestelele vrac și pachetizat;

f) celelalte materiale lemnoase și produse din lemn se măsoară după metodele specifice, iar volumul exprimat în unități convenționale se echivalează în mc.

(2) În cazul măsurării lemnului rotund conform alin. (1) lit. a) și b), emitentul avizului de însoțire are obligația de a înscrie în SUMAL 2.0 sortimentul, specia, diametrul la mijloc și lungimea pieselor. Aplicația va genera automat volumul și numărul de piese pentru fiecare specie și sortiment.

(3) În cazul inventarierii lemnului rotund, al cărui diametru la capătul subțire este mai mic de 20 cm, emitentul avizului de însoțire nu are obligația înscrierii în aplicație a diametrului la mijloc și a lungimii pentru fiecare piesă. În acest caz, emitentul are obligația înscrierii în aplicație a sortimentului, a speciei și a volumului aferent, obținut prin cubaj tehnic. Această metodă de cubaj este permisă în cazul în care toate piesele așezate în figuri geometrice, supuse aceluiași transport, au diametrul la capătul subțire mai mic de 20 cm.

(4) În cazul inventarierii lemnului rotund, supus aceluiași transport, al cărui diametru la capătul subțire se încadrează în ambele categorii, emitentul avizului de însoțire are obligația de a înscrie în aplicație sortimentul, specia, diametrul la mijloc și lungimea tuturor pieselor, chiar dacă sunt și piese cu diametrul la capătul subțire mai mic de 20 cm.

(5) La calculul volumului lemnului rotund inventariat în condițiile alin. (1) lit. a) și b) se admit următoarele toleranțe:

a) ±2% din volumul total în cazul inventarierii unui număr de piese mai mare de 100 de bucăți;

b) ±3% din volumul total în cazul inventarierii unui număr de piese cuprins între 50 și 100 de bucăți;

c) ±4% din volumul total în cazul inventarierii unui număr de piese mai mic de 50 de bucăți.

(6) La calculul volumului lemnului așezat în figuri geometrice în condițiile alin. (3) se vor utiliza factori de cubaj pentru care se va preciza în avizul de însoțire metoda prin care a fost determinată valoarea acestora. În aceste situații toleranța de măsurare admisă este de ±2% din volumul total.

(7) La evaluarea volumului de lemn pe picior destinat valorificării se admit toleranțele aferente fiecărei metode dendrometrice, prevăzute de reglementările în vigoare.

(8) În vederea stabilirii contragerilor, evaluarea volumului cherestelelor se face conform standardelor în vigoare la data măsurării, aplicabile acestora, cu luarea în considerare a umidității măsurate la momentul expedierii.

Art. 15. -

(1) Avizele de însoțire sunt completate corespunzător dacă rubricile prevăzute de formular sunt completate astfel:

a) Rubrica 1 "Emitent" se completează cu datele de identificare ale proprietarului/deținătorului legal al materialelor lemnoase;

b) Rubrica 2 "Expeditor" se completează cu datele de identificare ale ocolului silvic/operatorului economic care expediază materialele lemnoase;

b) Rubrica 3 "Punct de încărcare" se completează cu denumirea punctului de încărcare unde au fost obținute legal materialele lemnoase, pentru care SUMAL 2.0 generează coordonate GPS;

c) Rubrica 4 "Document de proveniență" se completează după cum urmează:

i) dacă punctul de încărcare este situat la locul de recoltare a masei lemnoase, în avizul de însoțire se înscrie numărul unic APV generat de SUMAL 2.0;

ii) dacă punctul de încărcare al materialelor lemnoase este situat într-un depozit, în avizul de însoțire se înscrie indicativul cu care a fost înregistrat în SUMAL 2.0 punctul de lucru respectiv;

iii) dacă punctul de încărcare al materialelor lemnoase provenite din import din state terțe este situat în locul acordării liberului de vamă, în avizul de însoțire se înscrie declarația vamală de import sub forma "DVI Nr. . . . . . . . . . ./data . . . . . . . . . .";

iv) dacă materialele lemnoase sunt transbordate, în avizul de însoțire se înscrie seria și numărul avizului de însoțire inițial;

v) în cazul expedierii materialelor lemnoase aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice, în avizul de însoțire se înscrie seria și numărul avizului de însoțire care face dovada deținerii acestora;

vi) în cazul achiziției de la persoanele fizice proprietare de păduri, a materialelor lemnoase de la locul recoltării/depozitării, în avizul de însoțire se înscrie, după caz, numărul APV/seria și numărul avizului de însoțire primar care face dovada deținerii acestora;

vii) dacă punctul de încărcare al materialelor lemnoase provenite din spațiul intracomunitar, în avizul de însoțire se înscrie nota de intrare-recepție în baza documentelor intracomunitare/facturii fiscale";

viii) în cazul expedierii materialelor lemnoase utilizate la construcții pentru care se face dovada deținerii acestora cu aviz de însoțire, pentru cele rezultate din demolări sau pentru cele aflate în proprietatea persoanelor fizice care nu dețin avize de însoțire, în avizul de însoțire se înscrie declarația pe propria răspundere a deținătorului/autorizația de demolare;

e) Rubrica 5 "Destinatar" se înscriu datele de identificare ale persoanei juridice sau fizice destinatare;

f) Rubrica 6. "Punct de descărcare" se completează cu denumirea profesionistului și numărul unic al Registrului electronic sau denumirea și adresa indicată de persoanele fizice/juridice destinatare, în cazul în care acestea nu au calitatea de profesionist;

g) Rubrica 7. "Transport întrerupt din cauza" se completează în cazul întreruperii transportului din motive obiective, fără a fi necesară transbordarea. Conducătorul auto/proprietarul materialelor lemnoase se adresează în scris celui mai apropiat ocol silvic sau post de poliție, anunțând despre momentul inițial al întreruperii, care trebuie să fie cuprins în interiorul termenului de valabilitate al avizului de însoțire. Reprezentantul împuternicit al ocolului silvic sau al postului de poliție consemnează în rubrica corespunzătoare a avizului de însoțire perioada de întrerupere a transportului cu care se prelungește valabilitatea avizului de însoțire a materialelor lemnoase, certificând cu nume, semnătură și sigiliu.

h) Rubrica 8. "Specificația" se completează după cum urmează:

i) pe baza măsurătorilor efectuate în momentul încărcării în mijlocul de transport, cu denumirea sortimentelor pe specii sau grupe de specii și volumul acestora, rezultat în urma introducerii caracteristicilor dimensionale, în conformitate cu prevederile art. 14; în cazul pomilor de Crăciun, se înscrie numărul de bucăți și volumul convențional al acestora, care este de 0,01 mc/bucată; la constituirea APV-lui pentru pomii de Crăciun se va utiliza volumul convențional;

ii) pentru lemnul rotund cu diametrul la capătul subțire mai mare sau egal cu 20 cm se înscriu, pe specii și sortimente, numărul de piese și volumul generat de aplicație, așa cum este prevăzut la art.14 alin. (3), exprimat în m3, în numere cu două zecimale;

iii) pentru lemnul rotund cu diametrul la capătul subțire mai mic de 20 cm, care se transportă în condițiile art. 14 alin. (4), se înscrie volumul pentru fiecare specie și sortiment în parte, exprimat în m3, în numere cu două zecimale;

iv) pentru lemnul rotund transportat în condițiile art. 14 alin. (5), se înscriu pe specii și sortimente, numărul de piese și volumul generat de aplicație, exprimat în m3, în numere cu două zecimale;

v) pentru lemnul fasonat în steri, lemnul de foc, crăci și fascine se completează numai în coloana (3) în care se înscriu cantitățile exprimate în unități convenționale și echivalentul în mc, în numere cu două zecimale;

vi) în situația în care lemnul este cu coajă, volumul se evaluează pentru lemnul brut, inclusiv coaja, prin măsurători, conform metodei de evaluare, și se înscrie în avizul de însoțire, iar în situația în care lemnul este cojit, volumul se evaluează pentru lemnul net, fără coajă, prin măsurători, conform metodei de evaluare, și se înscrie în avizul de însoțire;

vii) în cazul avizelor de însoțire pentru cherestelele transportate în vrac, se completează cu denumirea sortimentului, pe specii sau grupe de specii, numărul de bucăți corespunzător fiecărui sortiment și volumul acestora exprimat în m3, în numere cu două zecimale;

viii) în cazul avizelor de însoțire pentru cherestelele transportate pachetizat, se completează cu denumirea sortimentului, pe specii sau grupe de specii, cu numărul de pachete și volumul acestora, exprimat în m3, în numere cu două zecimale;

ix) pentru cherestele, în avizul de însoțire, la rubrica "TOTAL" se înscrie obligatoriu volumul determinat în baza dimensiunilor efective; operatorii economici și comercianții pot înscrie și volumul conform specificațiilor din contract sau specificațiilor din standarde la rubrica "Alte specificații."

x) la importul materialelor lemnoase din specii exotice se trece distinct specia/denumirea științifică a speciei.

xi) produsele din lemn se măsoară după metodele specifice, iar volumul se exprimat în unități convenționale se echivalează în mc.

j) Rubrica 9. "Recapitulație aviz" se completează toal volum pe grupe de specii și total aviz de însoțire.

j) Rubrica 10. "Date privind expediția" se completează de către emitentul avizului de însoțire tipul mijlocului de transport, număr înmatriculare cap tractor, număr înmatriculare remorcă și număr kilometri înregistrați.

Art. 16. -

(1) Personalul autorizat al operatorului de transport feroviar, al administratorului și/sau al gestionarului infrastructurii, precum și operatorii portuari cărora li se prezintă materiale lemnoase pentru expediere și efectuează operațiunile de încărcare/descărcare în/din vagoane sau în/din nave, după caz, nu pot primi materialele lemnoase prezentate spre expediere, dacă acestea nu sunt însoțite de avizul de însoțire prevăzut la art. 8 alin. (3) sau (4) din prezentele norme sau dacă acesta nu este completat conform prevederilor prezentelor norme; în acest caz, persoanele menționate sunt obligate să sesizeze imediat structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură competentă, în legătură cu cele constatate.

(2) Autoritatea vamală acceptă declarația vamală de export numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) avizul de însoțire a materialelor lemnoase este emis de către operatorul economic care realizează exportul este în stare online. În declarația vamală de export se vor înscrie expeditorul/exportatorul și destinatarul materialelor lemnoase;

b) destinatarul materialelor lemnoase este un beneficiar extern din state non-UE;

(3) În situația în care se constată că materialele lemnoase supuse operațiunii vamale se regăsesc în una din situațiile prevăzute la art.11 alin. (1) lit. a), b) și c) sau avizul de însoțire nu este emis conform prevederilor prezentelor norme, autoritatea vamală este obligată să anunțe de îndată, în scris, structura competentă teritorial a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în vederea luării măsurilor legale care se impun. Dacă structura competentă teritorial a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură care a efectuat verificarea constată că materialele lemnoase îndeplinesc condițiile legale, comunică în scris autorității vamale că operațiunea de vămuire poate continua.

(4) Potrivit legii, în situația în care la un birou vamal de export se prezintă, în vederea întocmirii declarației vamale de export sau perfecționare pasivă, produsele din lemn prevăzute la art. 12, fără avizele de însoțire în stare online, autoritatea vamală este obligată să anunțe de îndată, în scris, structura competentă teritorial a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în vederea luării măsurilor legale care se impun.

Art. 17. -

(1) Spațiul de depozitare a materialelor lemnoase împrejmuit pe teren, pe care se depozitează/prelucrează/ sortează/comercializează materialele lemnoase, pentru care au fost obținute coordonatele geografice și declarate structurii teritoriale din subordinea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură poate fi:

a) depozit, înființat pe o perioadă nedeterminată; depozitele au regimul punctelor de lucru și se înființează, se organizează și funcționează la fel ca acestea.

b) depozit temporar, înființat pe o perioadă determinată; procedura de înființare și funcționare a acestora se reglementează prin ordinul prevăzut la art. 10 alin. (11).

(2) Centrele de sortare și prelucrare a materialelor lemnoase, centrele comerciale care comercializează materiale lemnoase, precum și instalațiile de transformat lemn rotund au același regim în ceea ce privește proveniența, depozitarea și comercializarea materialelor lemnoase cu cel al depozitelor de materiale lemnoase.

(3) Piețele, târgurile, oboarele, bursele de mărfuri în care se comercializează materiale lemnoase vândute de persoanele fizice au același regim în ceea ce privește proveniența, depozitarea și comercializarea materialelor lemnoase cu cel al depozitelor de materiale lemnoase.

(4) Comercializarea materialelor lemnoase în piețe, târguri, oboare, burse de mărfuri este permisă numai dacă acestea sunt autorizate în vederea depozitării și comercializării materialelor lemnoase de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin structurile teritoriale ale acesteia, în condițiile legii.

(5) Condițiile și regulamentul de autorizare al spațiilor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme.

Art. 18. -

Deținătorii depozitelor prevăzute la art. 15 alin. (1)- (3) din prezentele norme au următoarele obligații:

a) să utilizeze aplicația SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic pentru fiecare depozit/depozit temporar, identificat prin număr unic, în care să opereze transformările - sortări, consumuri, gaterări -, ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe lună;

b) să împrejmuiască incintele punctelor de lucru, ale depozitelor de materiale lemnoase și ale celorlalte perimetre pe care le dețin și pe care le folosesc în procesul tehnologic;

c) să permită controlul activităților reglementate în prezentele norme și să prezinte autorităților de control documentele solicitate;

d) să utilizeze aplicațiile SUMAL 2.0 prin asigurarea unei conexiuni permanente la internet;

e) să opereze transformările - sortări, consumuri, gaterări - în aplicația SUMAL 2.0 Agent- Registrul electronic.

Art. 19. -

(1) Se interzice primirea, depozitarea, prelucrarea, sortarea, expedierea sau comercializarea materialelor lemnoase de către deținătorii depozitelor, ai altor spații destinate depozitării temporare și/sau a instalațiilor de prelucrare a materialelor lemnoase fără proveniență, așa cum sunt definite la art. 11 alin. (1).

(2) Deținătorii prevăzuți la alin. (1) care primesc, depozitează, prelucrează, sortează, expediază sau comercializează materiale lemnoase au obligația de a verifica datele de identificare ale furnizorilor de materiale lemnoase în baza contractelor încheiate între părți, ale conducătorului auto și numărul de înmatriculare al mijloacelor de transport, înscrise pe avizul de însoțire.

(4) Datele prevăzute la alin. (2) se păstrează pe o perioadă de 5 ani.

Art. 20. -

(1) Punctele de lucru ale operatorilor economici în care se realizează primirea, depozitarea, prelucrarea, sortarea sau comercializarea materialelor lemnoase au regimul depozitelor de materiale lemnoase.

(2) Operatorii portuari sau feroviari cu care exportatorii au încheiat contracte de prestări de servicii privind depozitarea în custodie, manipularea și expedierea materialelor lemnoase au obligația de a pune la dispoziția autorităților de control documentele specifice cu caracter tehnico-operativ care să permită calcularea stocurilor scriptice de materiale lemnoase pentru fiecare exportator în parte, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 21. -

(1) Achiziția de materiale lemnoase de către operatori economici de la persoane fizice proprietari de pădure sau de vegetație forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier național se face pe baza borderoului de achiziție material lemnos, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.

(2) În funcție de localizarea materialelor lemnoase care se achiziționează, achiziția de materiale lemnoase în condițiile alin. (1) se face după cum urmează:

a) în situația în care achiziția se face de la locul de recoltare, avizul de însoțire se emite de ocolul silvic emitent al autorizației de exploatare, în baza actului de punere în valoare;

b) în situația în care achiziția se face din alt loc decât cel prevăzut la lit. a), avizul de însoțire se emite de către ocolul silvic competent teritorial, în baza avizului de însoțire care atestă proveniența materialelor lemnoase.

Art. 22. -

Pierderea, furtul sau distrugerea avizelor de însoțire se declară, în termen de 24 de ore de la constatare, la unitatea de poliție cea mai apropiată sau/și la structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și se comunică unității de unde au fost procurate.

Art. 23. -

Orice greșeală care vizează informațiile introduse în SUMAL 2.0 se notifică la structura de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial, care analizează și funcție de competența stabilită poate dispune corecția sau poate informa autoritatea publică centrale care răspunde de silvicultură;

Art. 24. -

Informațiile aferente fiecărui utilizator vor fi puse la dispoziție fiecărui utilizator în mod automat.

Art. 25. -

Informațiile introduse și generate în aplicațiile SUMAL 2.0 se utilizează de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, respectiv de către structurile teritoriale de specialitate în scop de analiză în vederea fundamentării politicilor din silvicultură, pentru control și raportare.

Art. 26. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme.

ANEXA Nr. 1 la norme

Termeni și expresii utilizate

Art. 1. -

(1) În sensul normelor prevăzute în anexa la prezenta hotărâre a Guvernului, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) achizitor de materiale lemnoase - operatorul economic care cumpără,în baza unui borderou de achiziție, materiale lemnoase care sunt deținute cu titlu legal de persoane fizice și care provin din:

i) păduri proprietate a persoanelor fizice;

ii) păduri proprietate a formelor asociative prevăzute la art. 92 și 95 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare;

iii) vegetație forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier.

b) atelaj - ansamblu format din animalele de tracțiune, harnașamentul acestor animale, împreună cu vehiculul pe care îl trag;

c) cherestele - piese de lemn obținute prin tăierea longitudinală ori așchierea buștenilor sau lemnului brut și, eventual, o retezare și/sau prelucrări ulterioare pentru o anumită exactitate. În categoria cherestelelor sunt cuprinse și: scânduri, dulapi, bulzi, șipci, rigle, frize, grinzi și lăturoaie; lăturoaiele sunt cherestele netivite rezultate din flancurile bușteanului, cu fața interioară complet ferăstruită, iar cealaltă față ferăstruită pe cel mult jumătate din lungime, cu lungimea de minimum 1 m, iar grosimea de maximum 6,0 cm;

d) circulația materialelor lemnoase - acțiunea de transport al materialelor lemnoase pe orice cale posibilă, cu sau fără transmiterea proprietății asupra materialelor lemnoase, de la locul unde au fost recoltate, obținute, depozitate, deținute sau prelucrate, folosindu-se în acest scop orice mijloc de transport;

e) controlul provenienței materialelor lemnoase, circulației materialelor lemnoase, depozitelor de materiale lemnoase, instalațiilor de prelucrare a lemnului rotund: acțiunile întreprinse de structurile de control, conform competențelor stabilite prin prevederile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările ulterioare, pentru stabilirea provenienței materialelor lemnoase recoltate, a celor comercializate, a celor transportate pe orice fel de căi de transport și/sau care sunt supuse proceselor de prelucrare ori depozitare;

f) cubaj tehnic -metoda de stabilire a volumului real al materialelor lemnoase așezate în figuri geometrice, prin utilizarea unor indici de transformare a volumului aparent al figurilor;

g) custodia - deținerea și păstrarea neschimbată a materialelor lemnoase de către operatorul economic/deținătorul/transportatorul în posesia căruia au fost identificate materialele lemnoase pentru care agentul constatator a dispus, în baza unui proces-verbal, reținerea și predarea în custodie; custodia este obligatorie pentru deținătorul fizic al materialelor lemnoase și se poate dispune în legătură cu materialele lemnoase cu privire la care normele legale prevăd reținerea în vederea stabilirii provenienței ori cu privire la care există suspiciunea că provin din săvârșirea de contravenții ori infracțiuni;

h) deținător de materiale lemnoase - orice persoană fizică sau juridică care deține materiale lemnoase;

i) dimensiune efectivă - dimensiunea unei piese de cherestea în momentul măsurării;

j) lemn ecarisat - lemn obținut prin cioplirea sau ferăstruirea pe cel puțin o față a lemnului rotund;

k) lemn prelucrat sau semifabricat - sortiment obținut prin operații de retezare și/sau spintecare a lemnului rotund, a buștenilor, a lemnului ecarisat, a lemnului cioplit ori a cherestelei;

l) operator - orice persoană fizică sau juridică ori entitate cu/fără personalitate juridică care desfășoară, cu sau fără respectarea condițiilor prevăzute de lege, operațiuni de orice tip cu masă lemnoasă sau materiale lemnoase;

m) reținerea - măsura de oprire, în faza comercială sau de producție în care au fost identificate, a materialelor lemnoase cu privire la care normele legale prevăd reținerea în vederea stabilirii provenienței, fiind obligatorie pentru operatorul economic/deținătorul/transportatorul materialelor lemnoase; reținerea se aplică de agentul constatator și în cazul materialelor lemnoase abandonate cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

n) mijloc de transport - autovehicul rutier sau orice parte a autovehiculului rutier distinct înmatriculată/neînmatriculată, vagonul de cale ferată, șlepul, nava, containerul pentru transportul terestru sau naval, atelajele, în care se încarcă și cu care se transportă materiale lemnoase, respectiv lemn și produse din lemn.

o) transbordare-operațiunea de trecere a materialelor lemnoase care se transportă cu un mijloc de transport în alt mijloc de transport.

p) transportator - orice persoană fizică sau juridică, care efectuează transport de materiale lemnoase, respectiv lemn și produse din lemn;

q) tranportator profesionist - orice persoană care transportă într-o perioadă de 12 luni consecutive un volum de materiale lemnoase mai mare de 20 mc; calitatea de transportator profesionist obligă la înregistrarea în SUMAL.

r) stare offline-informațile standardizate generate pe dispozitivele mobile al utilizatorilor, dar care nu au fost transmise în baza de date SUMAL; verificarea stării offline se face prin verificarea dispozitivului mobil al utilizatorului;

s) stare online-informațile standardizate generate pe dispozitivele mobile al utilizatorilor, care au fost transmise în baza de date SUMAL; verificarea stării online se face prin interogarea bazei de date SUMAL;

(2) Termenii și expresiile privitoare la lemn și produse din lemn care nu se regăsesc la alin. (1) sunt cele prevăzute în Regulament și se definesc în conformitate cu standardele aplicabile materialelor lemnoase.

ANEXA Nr. 2 la norme

Element identificare SUMAL

AVIZ DE ÎNSOȚIRE ÎN FORMAT LETRIC
Data emiterii . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

PUNCT DE ÎNCĂRCARE*
PUNCT DE DESCĂRCARE Judetul . . . . . . . . . .Localitatea . . . . . . . . . ., Strada, . . . . . . . . . ., Nr. . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . .
STARE COD UNIC**
AVIZ DE INSOȚIRE
ONLINE
OFFLINE
TRANSPORTATOR (nume, prenume)
MIJLOC DE TRANSPORT*** NR. MIJLOC DE TRANSPORT
ATELAJ
VOLUM (mc)

* Se va preciza locul de recoltare/locul de depozitare

** Se va bifa starea codulului unic

*** Se va înscrie, după caz, numărul mijlocului de transport sau se va bifa rubica "atelaj".

Semnătura emitentului,

ANEXA Nr. 3 la norme

Element identificare SUMAL

AVIZ DE INSOTIRE MATERIAL LEMNOS
Extras informativ Sumal-valabil doar insotit de avizul electronic

Cod unic aviz
Data si ora emiterii codului unic . . . . . . . . . . Valabil pana la data / ora . . . . . . . . . .
1. Emitent SC/OS . . . . . . . . . . 4. Destinatar . . . . . . . . . .
Nr. .eg Com/CUI
Sediul/Domiciliul(Loc, str. nr. jud)
Nr. .eg Com/CUI . . . . . . . . . .
Sediul/Domiciliul(Loc, str. nr. jud) . . . . . . . . . .
2 Punct de incarcare . . . . . . . . . .
(denumire, locul incarcarii)
5 Punct de descarcare . . . . . . . . . .
(denumire, locul descarcarii)
3 Doc. Provenienta . . . . . . . . . .
(Nr. .PV, Denumire Depozit/DVI /FLEGT/Cod unic aviz /PV confiscare nr/data / Doc justificativ nr/data)
6 Transport intrerupt din cauza
Perioada intreruperii transportului
Data si ora intreruperii transportului
Data si ora reluarii transportului
7. SPECIFICATIA
Nr. Crt Grupa de specii Specie Sortiment Subsortiment Nr. buc Lungime (m) Latime (m) Inaltime (m) Diamteru (cm) Volum (mc)
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
8. RECAPITULATIE AVIZ
Grupa de specii Rasinoase Fag Quercinee Diverse tari Diverse moi Total general
Volum (mc)
9.DATE PRIVIND EXPEDITIA Mijlocul de transport Cap tractor Remorca Nr. Km la bord

ANEXA Nr. 4 la norme

ACHIZITOR: . . . . . . . . . .

Nr. reg. Com/CUI . . . . . . . . . .

Sediul (loc., str., nr., jud.) . . . . . . . . . .

BORDEROU DE ACHIZIȚIE MATERIAL LEMNOS
Nr. . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . . (de la persoane fizice proprietare de păduri)

Nr. crt. Data achiziției Persoana fizică vânzătoare Sortiment și specie material lemnos achiziționat Cantitate
(m3)
Cod unic
aviz de însoțire (de la pădurea aflată în proprietate)
Preț unitar (lei/m3) Valoare
(lei)
Avans
(lei)
Suma plătită (lei) Semnă
tura de
primire
a sumei
Numele și prenumele Domiciliul CNP /CI
0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
Total lemn rotund achiziționat
Total alte sortimente achiziționate
Total lemn foc achiziționat
TOTAL GENERAL

..........


În versiunea gratuită nu se pot adăuga comentarii pentru proiectul legislativ. Pentru versiunea completă alege un abonament Lege5 sau creează un cont gratuit care permite adăugarea de comentarii.

;
se încarcă...