Comitetul Executiv al Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 655/2020 de adoptare a normelor de punere în aplicare privind protecția datelor la Banca Centrală Europeană și de abrogare a Deciziei BCE/2007/1 (BCE/2020/28)
Număr celex: 32020D0655

Modificări (...)

În vigoare de la 04 iunie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMITETUL EXECUTIV AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 11.6,

având în vedere Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (1), în special articolul 45 alineatul (3),

(1) JO L 295, 21.11.2018, p. 39.

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (2) stabilește norme generale pentru protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date cu caracter personal în cadrul Uniunii.

(2) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

(2) Regulamentul (UE) 2018/1725 abrogă Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (3) și stabilește principiile și normele privind protecția datelor care se aplică tuturor instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii.

(3) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

(3) Pentru a asigura o abordare consecventă a protecției datelor cu caracter personal în întreaga Uniune și a liberei circulații a datelor cu caracter personal în cadrul Uniunii, este necesar să se alinieze, în cea mai mare măsură posibilă, normele de protecție a datelor aplicabile instituțiilor și organelor Uniunii cu normele de protecție a datelor adoptate pentru sectorul public în statele membre. Ori de câte ori dispozițiile Regulamentului (UE) 2018/1725 urmează aceleași principii ca și dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679, aceste două seturi de dispoziții ar trebui să fie interpretate în mod omogen, în special deoarece economia Regulamentului (UE) 2018/1725 ar trebui înțeleasă ca fiind echivalentă cu cea a Regulamentului (UE) 2016/679.

(4) Articolul 43 din Regulamentul (UE) 2018/1725 prevede că fiecare instituție sau organ al Uniunii desemnează un responsabil cu protecția datelor. În temeiul articolului 45 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2018/1725, fiecare instituție sau organ al Uniunii trebuie să adopte norme complementare de punere în aplicare cu privire la responsabilul cu protecția datelor. Normele de punere în aplicare trebuie să se refere în special la sarcinile, atribuțiile și competențele responsabilului cu protecția datelor.

(5) Din motive de eficiență și în conformitate cu practica anterioară, responsabilul cu protecția datelor din cadrul Băncii Centrale Europene (BCE) poate fi autorizat să se ocupe, de asemenea, de aspecte legate de protecția datelor în legătură cu Comitetul european pentru risc sistemic (CERS), în cazul în care Consiliul general al CERS decide să numească responsabilul cu protecția datelor al BCE drept responsabil cu protecția datelor al CERS.

(6) Normele de punere de aplicare ar trebui, de asemenea, să stabilească modul în care persoanele vizate își pot exercita drepturile și modul în care persoanele responsabile cu prelucrarea datelor cu caracter personal ar trebui să își îndeplinească îndatoririle în cadrul instituțiilor și organelor Uniunii.

(7) Deși, atât în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725, cât și al prezentei decizii, BCE este entitatea juridică responsabilă de protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, operațiunile de prelucrare pot fi efectuate, în practică, de unități organizaționale diferite din cadrul BCE.

(8) Regulamentul (UE) 2018/1725 prevede căile de atac aflate la dispoziția unei persoane vizate în ceea ce privește plângerile referitoare la protecția datelor, inclusiv dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, astfel cum se prevede la articolele 63 și 68 din acest regulament. În consecință, după data aplicării prezentei decizii, membrii personalului BCE ar trebui să utilizeze aceste căi de atac în ceea ce privește plângerile referitoare la protecția datelor formulate de aceștia în calitate de persoane vizate, iar nu căile de atac prevăzute în Condițiile de angajare a personalului Băncii Centrale Europene.

(9) BCE intenționează să prevadă, separat, restricții privind anumite principii, drepturi și obligații în materie de protecție a datelor în anumite circumstanțe bine definite, astfel cum se prevede la articolul 25 din Regulamentul (UE) 2018/1725 și, prin urmare, data de aplicare a prezentei decizii ar trebui să fie 1 noiembrie 2020 pentru a permite ca aceste restricții să fie stabilite în mod separat.

(10) Având în vedere abrogarea Regulamentului (CE) nr. 45/2001 prin Regulamentul (UE) 2018/1725, ar trebui ca Decizia BCE/2007/1 (4) să fie abrogată și înlocuită cu prezenta decizie,

(4) Decizia BCE/2007/1 din 17 aprilie 2007 de adoptare a normelor de aplicare privind protecția datelor la Banca Centrală Europeană (JO L 116, 4.5.2007, p. 64).

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...