Comisia Europeană

Decizia 654/2020 privind dispozițiile naționale notificate de Germania cu privire la unitățile de ardere mici și mijlocii [notificată cu numărul C(2020) 2986] (Numai textul în limba germană este autentic)
Număr celex: 32020D0654

Modificări (...)

În vigoare de la 15 mai 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114 alineatul (6),

întrucât:

I. FAPTELE ȘI PROCEDURA

(1) Prin scrisoarea din 29 noiembrie 2019, Germania a notificat Comisiei, în temeiul articolului 114 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), dorința de a-și menține anumite dispoziții naționale pentru cazanele cu combustibil solid, în conformitate cu Regulamentul german privind unitățile de ardere mici și mijlocii [Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen] din 26 ianuarie 2010 (1) ("primul BImSchV"). Germania consideră că este necesar ca aceste dispoziții naționale să fie menținute după intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 2015/1189 al Comisiei (2), din motive legate de protecția sănătății umane și de protecția mediului.

(1) https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_1_2010/BJNR003800010.html

(2) Regulamentul (UE) 2015/1189 al Comisiei din 28 aprilie 2015 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică aplicabile cazanelor cu combustibil solid (JO L 193, 21.7.2015, p. 100).

1. LEGISLAȚIA UNIUNII

1.1. ARTICOLUL 114 ALINEATELE (4) ȘI (6) DIN TFUE

(2) Articolul 114 alineatul (4) din TFUE prevede că "În cazul în care, după adoptarea unei măsuri de armonizare de către Parlamentul European și Consiliu, de către Consiliu sau Comisie, un stat membru consideră necesară menținerea dispozițiilor de drept intern justificate de cerințele importante prevăzute la articolul 36 sau referitoare la protecția mediului ambiant ori a mediului de lucru, acesta adresează Comisiei o notificare, indicând motivele menținerii acestor dispoziții".

(3) În temeiul articolului 114 alineatul (6) din TFUE, Comisia aprobă sau respinge, în termen de șase luni de la notificare, dispozițiile naționale în cauză după ce a verificat dacă acestea reprezintă sau nu un mijloc de discriminare arbitrară sau o restricție disimulată în calea comerțului dintre statele membre și dacă ele constituie sau nu un obstacol în calea funcționării pieței interne.

1.2. DIRECTIVA 2009/125/CE PRIVIND CERINȚELE ÎN MATERIE DE PROIECTARE ECOLOGICĂ APLICABILE PRODUSELOR CU IMPACT ENERGETIC

(4) Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3) prevede stabilirea cerințelor pe care trebuie să le îndeplinească produsele cu impact energetic vizate de măsurile de punere în aplicare pentru a fi introduse pe piață sau puse în funcțiune ori ambele. Directiva respectivă contribuie la o dezvoltare durabilă prin creșterea eficienței energetice și a nivelului de protecție a mediului.

(3) Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (JO L 285, 31.10.2009, p. 10).

(5) Potrivit articolului 6 alineatul (1) din Directiva 2009/125/CE, "Statele membre nu interzic, nu restricționează și nu împiedică, pentru motive legate de cerințe în materie de proiectare ecologică referitoare la parametrii de proiectare ecologică menționați la anexa I partea 1 și cuprinși în măsura de punere în aplicare relevantă, introducerea pe piață și/sau punerea în funcțiune pe teritoriul lor a unui produs care se conformează tuturor dispozițiilor relevante ale măsurii de punere în aplicare corespunzătoare și care poartă marcajul CE în conformitate cu articolul 5."

(6) Potrivit articolului 6 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE, "Statele membre nu interzic, nu restricționează și nu împiedică introducerea pe piață și/sau punerea în funcțiune pe teritoriul lor a unui produs care poartă marcajul CE în conformitate cu articolul 5, pentru motive legate de cerințele în materie de proiectare ecologică referitoare la acei parametri de proiectare ecologică menționați în anexa I partea 1 pentru care măsura de punere în aplicare relevantă prevede că nu este necesară nicio cerință în materie de proiectare ecologică."

(7) Directiva 2009/125/CE prevede că o "cerință în materie de proiectare ecologică" înseamnă orice cerință legată de un produs sau de proiectare a unui produs, destinată să îi îmbunătățească performanța de mediu sau orice cerință de furnizare a unor informații cu privire la caracteristicile de mediu ale unui produs.

(8) În temeiul articolului 15 din Directiva 2009/125/CE, măsurile de punere în aplicare trebuie să stabilească cerințele în materie de proiectare ecologică în conformitate cu anexa I ("Metoda de stabilire a cerințelor generale în materie de proiectare ecologică") și cu anexa II ("Metoda de stabilire a cerințelor specifice în materie de proiectare ecologică").

(9) Cerințele generale în materie de proiectare ecologică au scopul de a îmbunătăți performanța ecologică a produselor, axându-se pe caracteristicile de mediu semnificative ale acestora, fără să stabilească valori-limită. Cerințele specifice în materie de proiectare ecologică urmăresc să îmbunătățească o anumită caracteristică de mediu a produsului. Acestea pot lua forma unor cerințe privind reducerea consumului unei anumite resurse, cum ar fi o limită de utilizare a unei resurse în diferitele etape ale ciclului de viață al unui produs, după caz.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...