Comisia Europeană

Recomandarea nr. 518/2020 privind un set comun de instrumente la nivelul Uniunii pentru utilizarea tehnologiei și a datelor în scopul de a combate criza provocată de pandemia de COVID-19 și de a ieși din această criză, în special în ceea ce privește aplicațiile mobile și utilizarea datelor anonimizate privind mobilitatea
Număr celex: 32020H0518

Modificări (...)

În vigoare de la 14 aprilie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1) Criza sistemului de sănătate publică generată de actuala pandemie de COVID-19 (denumită în continuare "criza provocată de pandemia de COVID-19") obligă Uniunea și statele membre să răspundă unei provocări fără precedent la adresa sistemelor de sănătate, a modului de viață, a stabilității și valorilor economice ale acestora. Niciunul dintre statele membre nu poate câștiga singur lupta împotriva pandemiei de COVID-19. O criză excepțională de o asemenea amploare necesită acțiuni hotărâte din partea tuturor statelor membre și a instituțiilor și organelor UE, care trebuie să conlucreze într-un veritabil spirit de solidaritate.

(2) Tehnologiile și datele digitale îndeplinesc un rol important în combaterea crizei provocate de pandemia de COVID-19, având în vedere că în Europa numeroase persoane sunt conectate la internet prin intermediul dispozitivelor mobile. Aceste tehnologii și date pot pune la dispoziție un important instrument pentru informarea publicului și pentru sprijinirea autorităților publice competente în eforturile depuse pentru a ține sub control răspândirea virusului sau pentru a permite organizațiilor din domeniul asistenței medicale să facă schimb de date privind sănătatea. Cu toate acestea, o abordare fragmentară și necoordonată riscă să compromită eficacitatea măsurilor de combatere a crizei provocate de COVID-19, cauzând totodată prejudicii grave pieței unice și drepturilor și libertăților fundamentale.

(3) Prin urmare, este necesar să se elaboreze o abordare comună a utilizării tehnologiilor și datelor digitale ca răspuns la criza actuală. Această abordare ar trebui să le ofere un sprijin eficace autorităților naționale competente, în special autorităților și factorilor de decizie din domeniul sănătății, furnizându-le date suficiente și precise pentru a înțelege evoluția și răspândirea virusului care provoacă COVID-19, precum și a efectelor acestuia. În mod similar, aceste tehnologii le pot oferi cetățenilor capacitatea de a lua măsuri de distanțare socială eficace și mai bine direcționate. În același timp, abordarea propusă urmărește să susțină integritatea pieței unice și să protejeze drepturile și libertățile fundamentale, în special drepturile la viață privată și la protecția datelor cu caracter personal.

(4) Aplicațiile mobile pot ajuta autoritățile din domeniul sănătății de la nivelul național și de la nivelul UE să monitorizeze și să mențină sub control actuala pandemie de COVID-19. Aceste aplicații le pot furniza îndrumări cetățenilor și pot facilita organizarea îngrijirilor medicale post-tratament ale pacienților. Aplicațiile de avertizare și urmărire pot îndeplini un rol important în depistarea contacților, în limitarea răspândirii bolii și în întreruperea căilor de transmitere. Prin urmare, dacă sunt articulate cu strategii de testare adecvate și cu o depistare corespunzătoare a contacților, aplicațiile se pot dovedi deosebit de importante pentru furnizarea de informații cu privire la nivelul de circulație a virusului, pentru evaluarea eficacității distanțării fizice și a măsurilor de izolare și pentru alimentarea cu date a strategiilor de dezescaladare.

(5) Decizia nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului (1) stabilește norme specifice privind supravegherea epidemiologică, monitorizarea amenințărilor transfrontaliere grave pentru sănătate, alerta precoce cu privire la acestea și combaterea lor. În conformitate cu articolul 2 alineatul (5) din decizie, Comisia, în colaborare cu statele membre, trebuie să asigure coordonarea și informarea reciprocă între mecanismele și structurile instituite în temeiul deciziei menționate și mecanismele și structurile similare instituite la nivelul Uniunii sau în temeiul Tratatului Euratom ale căror activități sunt relevante pentru planificarea pregătirii și reacției împotriva amenințărilor transfrontaliere grave pentru sănătate, monitorizarea, alerta precoce cu privire la acestea și combaterea lor. Forumul însărcinat cu coordonarea eforturilor în contextul amenințărilor transfrontaliere grave pentru sănătate este Comitetul pentru securitate sanitară, instituit prin articolul 17 din decizia menționată anterior. În același timp, articolul 6 alineatul (1) din decizie instituie o rețea de supraveghere epidemiologică a bolilor transmisibile, operată și coordonată de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor.

(1) Decizia nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 2119/98/CE (JO L 293, 5.11.2013, p. 1).

(6) Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului (2) privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere prevede că rețeaua de e-sănătate trebuie să depună eforturi pentru instituirea unor sisteme și servicii europene de e-sănătate care prezintă beneficii economice și sociale durabile și pentru dezvoltarea unor aplicații interoperabile, în vederea atingerii unui nivel ridicat de încredere și securitate, a consolidării continuității îngrijirii medicale și a asigurării accesului la servicii de sănătate sigure și de înaltă calitate.

(2) Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere (JO L 88, 4.4.2011, p. 45).

(7) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (3) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date prevede condițiile pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv a datelor privind sănătatea. Aceste date pot fi prelucrate, printre alte situații, atunci când o persoană vizată își dă consimțământul explicit sau atunci când prelucrarea are loc în interesul public, astfel cum este prevăzut în dreptul unui stat membru sau în dreptul Uniunii, în special în scopuri de supraveghere și alertă și pentru prevenirea sau controlul bolilor transmisibile și a altor amenințări grave pentru sănătate.

(3) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

(8) Mai multe state membre au introdus dispoziții legislative specifice care le permit să prelucreze date privind sănătatea, pe baza interesului public [articolul 6 alineatul (1) litera (c) sau (e) și articolul 9 alineatul (2) litera (i) din Regulamentul (UE) 2016/679]. În orice caz, ar trebui să se precizeze în mod expres scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor, precum și datele care urmează să fie prelucrate și de către cine.

(9) Comisia poate consulta Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și Comitetul european pentru protecția datelor, în conformitate cu articolul 42 din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului (4) și cu articolul 70 din Regulamentul (UE) 2016/679.

(4) Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

(10) Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului (5) stabilește normele aplicabile datelor de transfer și de localizare, precum și stocării de informații și obținerii accesului la informații stocate în echipamentele terminale, cum ar fi dispozitivele mobile, ale unui utilizator sau abonat. În temeiul articolului 5 alineatul (3) din directivă, această stocare sau obținere a accesului este permisă numai în anumite circumstanțe definite în mod strict sau cu acordul utilizatorului sau al abonatului, după ce a primit informații clare și complete, în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/679. În plus, articolul 15 alineatul (1) din directivă permite statelor membre să adopte măsuri legislative pentru a restrânge sfera de aplicare a anumitor drepturi și obligații prevăzute de directivă, inclusiv cele prevăzute la articolul 5, în cazul în care restrângerea lor constituie o măsură necesară, corespunzătoare și proporțională în cadrul unei societăți democratice pentru a atinge anumite obiective.

(5) Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37)

(11) Comisia Europeană a anunțat în comunicarea sa intitulată "O strategie europeană privind datele" (6) că UE va crea o piață unică în care datele să poată circula în interiorul UE și în toate sectoarele, în beneficiul tuturor, în care normele europene, în special cele privind viața privată și protecția datelor, precum și dreptul concurenței, să fie pe deplin respectate, iar normele privind accesul la date și utilizarea acestora să fie echitabile, practice și clare. Comisia a declarat în special că va avea în vedere necesitatea unei acțiuni legislative pentru promovarea schimbului de date între întreprinderi și administrațiile publice pentru interesul public.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...