Revista Dreptul (Uniunea Juristilor) nr. 8/2019

Calitatea procesuală a părților în litigiile de contencios administrativ
de Cătălin-Silviu Săraru

12 august 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Dr., Conf. univ.* – Departamentul de Drept,

Academia de Studii Economice din București

ABSTRACT

In this article the author analyses who can have active and passive quality in administrative contentious disputes according to the provisions of Law No 554/2004 of administrative contentious, as amended by Law No 212/2018 for amending and completing the Law on administrative contentious No 554/2004 and other normative acts. The article highlights the correlations existing between the Law of administrative contentious, the Civil Code and the Civil Procedure Code in the subject matter. The article provides solutions to many practical problems.

Key words:

administrative contentious; procedural quality; administrative act; public authority.

Calitatea procesuală este o chestiune de legitimare (legitimatio ad causam) care se impune printre condițiile cerute persoanei pentru a fi parte litigantă ori parte în proces1 în orice tip de litigiu dedus instanțelor de judecată. Calitatea procesuală activă presupune existența unei identități între persoana reclamantului și persoana care este titular al dreptului în raportul juridic dedus judecății2. Calitatea procesuală pasivă presupune existența unei identități între persoana pârâtului și cel obligat în același raport juridic3.

1. Calitate procesuală activă în procesele de contencios administrativ

Calitate procesuală activă în procesele de contencios administrativ pot avea, potrivit art. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004:

a) orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri. Prin urmare, calitate procesuală activă poate avea orice persoană fizică sau juridică ce se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim.

În doctrina juridică s-a apreciat că în lipsa unor dispoziții legale sau statutare prin care să fie abilitate să promoveze acțiuni în contencios administrativ în interesul altor persoane (înțelegând aici și pe membrii lor), persoanele juridice (în sensul pe care această noțiune îl are în dreptul privat) pot avea calitatea de reclamant în litigiile de contencios administrativ subiectiv numai dacă tind la ocrotirea propriilor drepturi subiective sau interese legitime, cu caracter privat, pentru că persoanele juridice sunt subiecte cu drepturi, obligații și patrimonii distincte de cele ale membrilor lor4.

Persoanele care se consideră vătămate pot fi reclamante în litigiile deduse instanțelor de judecată dacă au capacitate procesuală de folosință5 și de exercițiu6.

Potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 554/2004, sunt asimilate persoanei vătămate, în sensul legii contenciosului administrativ:

– grupul de persoane fizice, fără personalitate juridică, titular al unor drepturi subiective sau interese legitime private. Un exemplu de grup de persoane fizice fără personalitate juridică este societatea simplă reglementată deart. 18901912 C. civ. În situația în care mai multe persoane fizice care nu sunt constituite într-o entitate colectivă (grup de persoane) promovează o acțiune în contencios administrativ împotriva unui act administrativ prin care au fost vătămate într-un drept sau interes legitim, vom fi în prezența unei coparticipări procesuale active7 dacă sunt întrunite condițiile prevăzute de art. 59 C. proc. civ.8;

– organismele sociale care invocă vătămarea prin actul administrativ atacat fie a unui interes legitim public, fie a drepturilor și intereselor legitime ale unor persoane fizice determinate pe care le reprezintă. Organisme sociale interesate sunt, potrivit art. 2 alin. (1) lit. s) din Legea nr. 554/2004, structuri neguvernamentale, sindicate, asociații, fundații și altele asemenea, care au ca obiect de activitate protecția drepturilor diferitelor categorii de cetățeni sau, după caz, buna funcționare a serviciilor publice administrative.

Astfel, un organism social interesat va avea calitatea procesuală activă în contenciosul administrativ chiar dacă prin actul administrativ atacat nu se încalcă un drept al său, ci un interes de grup al membrilor săi9.

Organismele sociale nu pot invoca încălcarea unor drepturi sau interese legitime care exced domeniului lor de competență, deoarece legea nu le recunoaște dreptul la actio popularis10.

De asemenea, în doctrină s-a menționat că nu este necesară o mandatare expresă a organizației sindicale (organism social interesat) de către membrii săi, deoarece aceasta nu trebuie să formuleze acțiunea în numele membrilor, recunoscându-i-se direct legitimarea procesuală activă în nume propriu11.

b) terțul vătămat printr-un act administrativ adresat altui subiect de drept. Legea nr. 554/2004 consacră în art. 1 alin. (2) posibilitatea de a se adresa instanței de contencios administrativ și persoanei vătămate într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...