Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Ordinul nr. 934/2020 pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoiriiParcului auto național 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilornr. 324/2020, pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programuluiprivind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelorde transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, aprobatprin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 323/2020, și pentru instituirea unor măsuriprivind programele finanțate din Fondul pentru mediu

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 292 din 07 aprilie 2020.

În vigoare de la 07 aprilie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Luând în considerare Referatul Administrației Fondului pentru Mediu nr. 17/V din 30.03.2020 pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 324/2020, pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 323/2020, și pentru instituirea unor măsuri privind programele finanțate din Fondul pentru mediu,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 12 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,

având în vedere Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență la nivel național, precum și prevederile Ordonanței militare nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19,

ministrul mediului, apelor și pădurilor emite prezentul ordin.

Art. I. -

Ghidul de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 324/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 3 martie 2020, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 7 alineatul (1), literele d) -f) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

d) a predat autovehiculul uzat unui colector autorizat, potrivit prevederilor prezentului ghid;

e) a radiat din evidența circulației autovehiculul uzat, potrivit prevederilor prezentului ghid;

f) a prezentat producătorului validat informații privind distrugerea și radierea din evidența circulației a autovehiculului uzat, potrivit prevederilor prezentului ghid;".

2. La articolul 7 alineatul (4), literele c) -e) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

c) a predat autovehiculul uzat unui colector autorizat, potrivit prevederilor prezentului ghid;

d) a radiat din evidența circulației autovehiculul uzat, potrivit prevederilor prezentului ghid;

e) a prezentat producătorului validat informații privind distrugerea și radierea din evidența circulației a autovehiculului uzat, potrivit prevederilor prezentului ghid;".

3. La articolul 10, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul social producătorul, în original, în copie legalizată sau eliberat online, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare;".

4. La articolul 17, alineatele (4) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(4) În situația confirmării, la data confirmării sau în următoarea zi lucrătoare, producătorul validat comunică rezultatul proprietarului înscris și, după caz, beneficiarului, precum și faptul că are la dispoziție un termen de maximum 60 de zile de la data emiterii notei de înscriere pentru proprietarul persoană fizică și, respectiv, un termen de maximum 120 de zile de la data emiterii contractului de finanțare și notei de înscriere pentru proprietarul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau proprietarul organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, pentru a proceda la distrugerea și radierea autovehiculului uzat, potrivit prevederilor ghidului.

. . . . . . . . . .

(7) În termen de maximum 60 de zile de la data emiterii notei de înscriere pentru proprietarul persoană fizică și, respectiv, în termen de maximum 120 de zile de la data emiterii contractului de finanțare și notei de înscriere pentru proprietarul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau proprietarul organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, însă numai după confirmarea de către aplicația PSIPAN a informațiilor prevăzute la alin. (1), producătorul validat introduce în aplicația PSIPAN:

a) data casării autovehiculului uzat și colectorul autorizat unde s-a realizat operațiunea;

b) data radierii."

5. La articolul 21 alineatul (2), literele b) -e) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat;

c) cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat;

d) actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricației, anul primei înmatriculări în România și/sau categoria autovehiculului uzat;

e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința proprietarul și este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data prezentării la producătorul validat, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță; din acesta trebuie să rezulte că autovehiculul uzat care face obiectul casării se află înregistrat pe numele proprietarului în evidențele fiscale ale autorității publice locale emitente, iar proprietarul nu are obligații de plată la bugetul local; după caz, se prezintă și certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță, eliberat de autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana căreia i-a fost cedat dreptul de beneficiu asupra primei de casare;".

6. La articolul 21 alineatul (3), literele a) -e) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) certificatul de moștenitor sau, în situația succesiunii pe cale judecătorească, sentința civilă definitivă, în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat; atunci când certificatul de moștenitor ori sentința civilă atestă existența mai multor moștenitori, este necesară prezentarea unei împuterniciri notariale, în original, prin care persoana reprezentantă este expres mandatată să acționeze și să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama și în interesul tuturor comoștenitorilor, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidența circulației, achiziționării autovehiculului nou sau cedării dreptului către o altă persoană fizică având domiciliul ori reședința în România și care intenționează achiziționarea unui autovehicul nou prin program;

b) decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat; în cazul moștenitorului/comoștenitorului minor, din care să rezulte că reprezentantul legal al minorului, părinte sau tutore, este expres mandatat să acționeze și să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama și în interesul minorului, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidența circulației, achiziționării autovehiculului nou sau cedării dreptului de beneficiu asupra primei de casare către o altă persoană fizică având domiciliul ori reședința în România și care intenționează achiziționarea unui autovehicul nou prin program;

c) decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat; în cazul persoanei puse sub interdicție sau al persoanei asupra căreia a fost instituită curatela potrivit prevederilor legale în vigoare, din care să rezulte că tutorele ori curatorul este expres mandatat să acționeze și să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama și în interesul persoanei ocrotite, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidența circulației, achiziționării autovehiculului nou sau cedării dreptului de beneficiu asupra primei de casare către o altă persoană fizică având domiciliul ori reședința în România și care intenționează achiziționarea unui autovehicul nou prin program;

d) certificatul de căsătorie sau orice act administrativ eliberat de către autoritatea competentă material și teritorial, care atestă schimbarea/modificarea numelui și/sau prenumelui, în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat;

e) documentul, în copie certificată «conform cu originalul», care atestă schimbarea/modificarea adresei de domiciliu sau de reședință, eliberat de către autoritatea competentă material și teritorial, în situația în care adresa de domiciliu ori de reședință înscrisă în actul de identitate diferă de adresa înscrisă în certificatul de înmatriculare și în cartea de identitate a autovehiculului uzat, sau prezentarea unei declarații pe propria răspundere care atestă schimbarea/modificarea adresei de domiciliu sau de reședință, semnată de către proprietar;".

7. La articolul 23, alineatele (2) și (4) se abrogă.

8. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

ARTICOLUL 24 Completarea dosarului de participare

După radierea din circulație a autovehiculului uzat, în termenul prevăzut la art. 17 alin. (7), proprietarul transmite producătorului care a eliberat nota de înscriere informații referitoare la distrugerea și radierea autovehiculului uzat."

9. La articolul 25 alineatul (4), literele a) -c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) existența mai multor moștenitori; în acest caz, este necesară prezentarea împuternicirii notariale, în original sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat, prin care persoana care s-a înscris în program este expres mandatată să acționeze și să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama și în interesul tuturor comoștenitorilor, în vederea: înscrierii la un producător validat, casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidența circulației și cedării dreptului de beneficiu asupra primei de casare în condițiile cele mai avantajoase ce vor fi stabilite de comun acord cu producătorul validat;

b) existența moștenitorului/comoștenitorului minor; în acest caz este necesară prezentarea deciziei emise de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat, din care să rezulte faptul că reprezentantul legal al minorului, părinte sau tutore, este expres mandatat să acționeze și să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama și în interesul acestuia, în vederea: înscrierii la un producător validat, casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidența circulației și cedării dreptului de beneficiu asupra primei de casare în condițiile cele mai avantajoase ce vor fi stabilite de comun acord cu producătorul validat;

c) lipsa din țară sau existența unei situații de natură medicală care face imposibilă prezentarea proprietarului la producătorul validat; în acest caz, este necesară împuternicirea notarială, în original sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat, prin care proprietarul mandatează o altă persoană ca în numele, pe seama și în interesul său să procedeze în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național pentru perioada 2020-2024, în conformitate cu prevederile prezentului ghid, la: cedarea beneficiului asupra primei de casare, înscrierea la un producător validat, casarea autovehiculului uzat și radierea autovehiculului uzat din evidența circulației."

10. La articolul 28, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

f) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;".

11. La articolul 30, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

g) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;".

12. La articolul 32, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

g) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;".

13. La articolul 34, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

g) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;".

14. La articolul 36, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

h) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;".

15. La articolul 38, literele g) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

g) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;

h) certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul social proprietarul, în original, în copie legalizată sau eliberat online, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare;".

16. La articolul 40, litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

i) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;".

17. La articolul 43, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:

"

e1) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată, pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul social/profesional al proprietarului;".

18. La articolul 43, literele f) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

f) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;

g) certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul social proprietarul, în original, în copie legalizată sau eliberat online, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare;".

19. La articolul 45, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

g) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;".

20. La articolul 47, litera j) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

j) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;".

21. La articolul 49, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(6) În cazul în care solicitantul se regăsește în una dintre situațiile prevăzute la alin. (4) lit. a) și/sau în cazul în care acesta prezintă un document sub altă formă decât cea solicitată, precum și în situația prevăzută la art. 48 alin. (5), poate prezenta o singură dată completări/clarificări la dosarul de acceptare, care să ateste îndeplinirea criteriilor de eligibilitate la data depunerii dosarului."

22. La articolul 51, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(7) Proprietarul înscris poate solicita producătorului validat retragerea dosarului de participare, în termenul prevăzut la art. 16 alin. (7), dar până la data predării și casării autovehiculului uzat."

23. La articolul 53, alineatele (2) și (4) se abrogă.

24. La articolul 53, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) După radierea din circulație a autovehiculului uzat, în termenul prevăzut la art. 17 alin. (4), proprietarul transmite producătorului care a eliberat contractul de finanțare și nota de înscriere cu informații referitoare la distrugerea și radierea autovehiculului uzat."

25. La anexa nr. 1 la ghid, "Cerere de validare a producătorului", litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

f) nu am furnizat informații false/documente false;".

26. La anexa nr. 2 la ghid, "Grilă de evaluare a conformității documentelor și eligibilității producătorului", punctul 2.3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

2.3. Certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul social producătorul, în original, în copie legalizată sau eliberat online, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare".

27. La anexa nr. 3 la ghid, "Contract de participare în vederea decontării", la articolul 4 punctul 4.1, litera j) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

j) să prezinte, în perioada 10 ianuarie-10 februarie, anii 2021-2024, certificatul constatator în original, în copie legalizată sau eliberat online, în vederea verificării respectării criteriilor de eligibilitate îndeplinite la momentul validării;".

28. La anexa nr. 4.1 la ghid, "Nota de înscriere a proprietarului persoană fizică", punctul I, literele b), c), e), f), g), i) și k) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) certificatul de înmatriculare nr. . . . . . . . . . ., eliberat de către . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., în original sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat (după verificarea conformității se va restitui originalul);

c) cartea de identitate a vehiculului seria . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., eliberată de către . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., în original sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat (după verificarea conformității se va restitui originalul);

. . . . . . . . . .

e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, înregistrat cu nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., eliberat de către . . . . . . . . . ., în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința proprietarul și este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data prezentării la producătorul validat, în original sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;

f) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, înregistrat cu nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., eliberat de către . . . . . . . . . ., în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința beneficiarul/nu este cazul, în termen de valabilitate la data prezentării la producătorul validat, în original sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;

g) certificatul de moștenitor/sentința civilă (în cazul succesiunii pe cale judecătorească) seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., emis/emisă de către . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat, care atestă calitatea de moștenitor/comoștenitori a următoarei/următoarelor persoane (numele și prenumele, cod numeric personal): . . . . . . . . . ./nu este cazul;

. . . . . . . . . .

i) Decizia nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., emisă de către Autoritatea tutelară de pe lângă . . . . . . . . . ., în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat, privindu-l pe moștenitorul/comoștenitorul minor . . . . . . . . . ., în vârstă de . . . . . . . . . . ani, cod numeric personal . . . . . . . . . ., reprezentat legal de către părinte/tutore . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . ., act de identitate tip . . . . . . . . . ., seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de către . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., acesta din urmă fiind expres mandatat să acționeze și să încheie acte juridice în cadrul programului în numele, pe seama și în interesul minorului, în vederea: înscrierii la un producător validat, casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidența circulației și achiziționării autovehiculului nou/cedării dreptului de beneficiu asupra primei de casare/nu este cazul;

. . . . . . . . . .

k) documentul doveditor, în copie, nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., eliberat de către . . . . . . . . . . și care atestă modificarea/schimbarea adresei de domiciliu/reședință sau declarație pe propria răspundere/nu este cazul;".

29. La anexa nr. 4.1 la ghid, "Nota de înscriere a proprietarului persoană fizică", la punctul III, primul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Societatea . . . . . . . . . . - S.R.L./S.A. confirmă că proprietarul înscris/beneficiarul a transmis următoarele informații cu privire la autovehiculul uzat care are datele de identificare prevăzute la pct. I lit. a)-d):

a) data casării autovehiculului uzat și colectorul autorizat unde s-a realizat operațiunea;

b) data radierii autovehiculului uzat."

30. La anexa nr. 4.2 la ghid, "Contract de finanțare nerambursabilă", la datele de identificare ale Administrației Fondului pentru Mediu din preambul se abrogă numele reprezentantului legal.

31. La anexa nr. 4.2 la ghid, la anexa la Contractul de finanțare nerambursabilă, "Notă de înscriere", la punctul III, primul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Societatea . . . . . . . . . . - S.R.L./S.A. confirmă că proprietarul înscris a transmis următoarele informații cu privire la autovehiculul uzat care are datele de identificare prevăzute la pct. I lit. a)-d):

a) data casării autovehiculului uzat și colectorul autorizat unde s-a realizat operațiunea;

b) data radierii autovehiculului uzat."

32. La anexa nr. 6 la ghid, "Cerere de finanțare", punctul 2 paragraful (3), litera l) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

l) nu am furnizat informații false/documente false;".

33. La anexa nr. 6 la ghid, "Cerere de finanțare" punctul 2 paragraful (3), după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:

"

o) societatea pe care o reprezint are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale și bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare."

34. La anexa nr. 8 la ghid, "Grilă de evaluare din punct de vedere economic a conformității documentelor și eligibilității solicitanților în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 pentru sesiunea aferentă anului..........", punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

5. Certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către AFM, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță".

35. La anexa nr. 9.6 la ghid, "Grilă de evaluare a conformității documentelor și eligibilității proprietarului operator economic cu personalitate juridică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care își desfășoară activitatea în regim economic/entitate juridică fără personalitate juridică/unitatea medico-sanitară pentru sesiunea aferentă anului . . . . . . . . . .", punctul 2.3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

2.3. Certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul social producătorul, în original, în copie legalizată sau eliberat online, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare".

36. La anexa nr. 9.9 la ghid, "Grilă de evaluare a conformității documentelor și eligibilității proprietarului persoană juridică, de drept public ori de drept privat, pentru sesiunea aferentă anului . . . . . . . . . . ", punctul 2.10 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

2.10. Certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul social producătorul, în original, în copie legalizată sau eliberat online, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare".

Art. II. -

Ghidul de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 323/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 3 martie 2020, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 11, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul social producătorul, în original, în copie legalizată sau eliberat online, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare;".

2. La articolul 22 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința solicitantul, în termen de valabilitate la data prezentării la producătorul validat, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță."

3. La articolul 25, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

f) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;".

4. La articolul 27, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

f) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;".

5. La articolul 29, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

f) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;".

6. La articolul 31, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

f) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;".

7. La articolul 33, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

h) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;".

8. La articolul 35, literele f) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

f) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;

g) certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul social proprietarul, în original, în copie legalizată sau eliberat online, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare;".

9. La articolul 37, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

h) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;".

10. La articolul 40, literele f) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

f) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;

g) certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul social proprietarul, în original, în copie legalizată sau eliberat online, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare;".

11. La articolul 42, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

f) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;".

12. La articolul 44, litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

i) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;".

13. La articolul 46, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) În cazul în care solicitantul se regăsește în una dintre situațiile prevăzute la alin. (4) lit. a) și/sau în cazul în care acesta prezintă un document sub altă formă decât cea solicitată, precum și în situația prevăzută la art. 45 alin. (5), poate prezenta o singură dată completări/clarificări la dosarul de acceptare, care să ateste îndeplinirea criteriilor de eligibilitate la data depunerii dosarului."

14. La anexa nr. 1 la ghid "Cerere de validare a producătorului", litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

f) nu am furnizat informații false/documente false;".

15. La anexa nr. 2 la ghid "Grila de evaluare a conformității documentelor și eligibilității producătorului", punctul 2.3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

2.3. Certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul social producătorul, în original, în copie legalizată sau eliberat online, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare".

16. La anexa nr. 3 la ghid "Contract de participare în vederea decontării", la articolul 4 punctul 4.1, litera j) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

j) să prezinte, în perioada 10 ianuarie-10 februarie, anii 2021-2024, certificatul constatator în original, în copie legalizată sau eliberat online, în vederea verificării respectării criteriilor de eligibilitate îndeplinite la momentul validării;".

17. La anexa nr. 4.1 la ghid, "Nota de înscriere a solicitantului - persoană fizică", la punctul I, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, înregistrat cu nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., eliberat de către . . . . . . . . . ., în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința solicitantul, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;".

18. La anexa nr. 4.2 la ghid, "Contract de finanțare nerambursabilă", la datele de identificare ale Administrației Fondului pentru Mediu din preambul se abrogă numele reprezentantului legal.

19. La anexa nr. 6 la ghid, "Cerere de finanțare", la punctul 2, litera k) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

k) nu am furnizat informații false/documente false;".

20. La anexa nr. 6 la ghid, "Cerere de finanțare", la punctul 2, după litera p) se introduce o nouă literă, litera q), cu următorul cuprins:

"

q) societatea pe care o reprezint are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale și bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare."

21. La anexa nr. 8 la ghid, "Grila de evaluare din punct de vedere economic a conformității documentelor și eligibilității solicitanților în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru sesiunea aferentă anului . . . . . . . . . .", punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

4. Certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către AFM, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță."

22. La anexa nr. 9 la ghid, "Grila de evaluare a conformității documentelor și eligibilității solicitantului în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru sesiunea aferentă anului . . . . . . . . . .", punctul 2.9 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

2.9. Certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul social producătorul, în original, în copie legalizată sau eliberat online, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare (pentru solicitantul operator economic cu personalitate juridică, inclusiv institutul de cercetare- dezvoltare care își desfășoară activitatea în regim economic/entitate juridică fără personalitate juridică/unitate medico-sanitară)."

Art. III. -

(1) Prin excepție de la prevederile Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 324/2020, pe perioada situației de urgență declarate prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, sunt aplicabile următoarele reglementări:

1. Nota de înscriere, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice, este valabilă 180 de zile de la data emiterii.

2. În situația confirmării informațiilor introduse în aplicația PSIPAN, în cel mai scurt timp, producătorul validat comunică proprietarului înscris și, după caz, beneficiarului rezultatul, precum și faptul că are la dispoziție un termen de maximum 90 de zile de la data emiterii notei de înscriere pentru proprietarul persoană fizică și, respectiv, un termen de maximum 180 de zile de la data emiterii contractului de finanțare și notei de înscriere pentru proprietarul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau proprietarul organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, pentru a proceda la distrugerea și radierea autovehiculului uzat, potrivit prevederilor ghidului.

3. În termen de maximum 90 de zile de la data emiterii notei de înscriere pentru proprietarul persoană fizică și, respectiv, în termen de maximum 180 de zile de la data emiterii contractului de finanțare și notei de înscriere pentru proprietarul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau proprietarul organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, însă numai după confirmarea de către aplicația PSIPAN a informațiilor prevăzute la art. 17 alin. (1), producătorul validat introduce în aplicația PSIPAN:

a) data casării autovehiculului uzat și colectorul autorizat unde s-a realizat operațiunea;

b) data radierii.

4. Certificatele de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, eliberate de autoritățile publice locale în a căror rază teritorială își au domiciliul/reședința proprietarii persoane fizice și persoanele fizice cărora le-a fost cedat dreptul de beneficiu asupra primei de casare, respectiv în a căror rază teritorială își au sediul solicitanții, precum și certificatele de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local eliberate de autoritățile publice locale în a căror rază teritorială sunt înregistrate fiscal autovehiculele uzate se transmit, în termen de valabilitate la data comunicării, către producătorul validat sau Administrația Fondului pentru Mediu, după caz, inclusiv dacă au fost obținute prin forme de emitere și/sau comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

5. În situația în care nu pot fi obținute certificatele de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, eliberate de autoritățile publice locale în a căror rază teritorială își au domiciliul/reședința proprietarii persoane fizice și persoanele fizice cărora le-a fost cedat dreptul de beneficiu asupra primei de casare, respectiv în a căror rază teritorială își au sediul solicitanții, precum și certificatele de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local eliberate de autoritățile publice locale în a căror rază teritorială sunt înregistrate fiscal autovehiculele uzate, se transmite producătorului validat sau Administrației Fondului pentru Mediu, după caz, împreună cu celelalte documente prevăzute de ghid, o declarație pe propria răspundere de unde să rezulte că sunt îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare.

6. Declarația prevăzută la pct. 5 va fi dată sub sancțiunea prevederilor penale privind falsul în declarații, va fi datată și va fi asumată prin semnătură de către persoana fizică, în cazul în care declarația se transmite producătorului validat, sau de către reprezentantul legal al solicitantului, în cazul în care se transmite Administrației Fondului pentru Mediu.

7. Cererile de decontare depuse de către producătorii validați în cadrul contractelor de participare în vederea decontării se semnează prin utilizarea semnăturii electronice calificate, se înregistrează la aceștia și se transmit, împreună cu documentele aferente, Administrației Fondului pentru Mediu exclusiv prin intermediul poștei electronice. De asemenea, listele beneficiarilor care însoțesc cererile de decontare vor fi semnate electronic pe fiecare filă de către reprezentanții legali ai producătorilor validați sau de către persoanele împuternicite de către aceștia.

(2) Termenele și perioadele de valabilitate prevăzute la alin. (1) pct. 1-3 sunt aplicabile în condițiile în care notele de înscriere sunt emise în interiorul perioadei declarate stare de urgență.

(3) Transmiterea documentelor potrivit prevederilor alin. (1) pct. 4 și 5 se aplică în condițiile în care acestea au fost emise în interiorul perioadei declarate stare de urgență.

Art. IV. -

(1) Prin excepție de la prevederile Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 323/2020, pe perioada situației de urgență declarate prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, sunt aplicabile următoarele reglementări:

1. Nota de înscriere, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice, este valabilă 220 de zile de la data emiterii.

2. Certificatele de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, eliberate de autoritățile publice locale în a căror rază teritorială își au domiciliul/reședința proprietarii persoane fizice și persoanele fizice cărora le-a fost cedat dreptul de beneficiu asupra primei de casare, respectiv în a căror rază teritorială își au sediul solicitanții, precum și certificatele de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local eliberate de autoritățile publice locale în a căror rază teritorială sunt înregistrate fiscal autovehiculele uzate se transmit, în termen de valabilitate la data comunicării, către producătorul validat sau Administrația Fondului pentru Mediu, după caz, inclusiv dacă au fost obținute prin forme de emitere și/sau comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

3. În situația în care nu pot fi obținute certificatele de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, eliberate de autoritățile publice locale în a căror rază teritorială își au domiciliul/reședința proprietarii persoane fizice și persoanele fizice cărora le-a fost cedat dreptul de beneficiu asupra primei de casare, respectiv în a căror rază teritorială își au sediul solicitanții, precum și certificatele de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local eliberate de autoritățile publice locale în a căror rază teritorială sunt înregistrate fiscal autovehiculele uzate, se transmite producătorului validat sau Administrației Fondului pentru Mediu, după caz, împreună cu celelalte documente prevăzute de ghid, o declarație pe propria răspundere de unde să rezulte că sunt îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare.

4. Declarația prevăzută la pct. 3 va fi dată sub sancțiunea prevederilor penale privind falsul în declarații, va fi datată și va fi asumată prin semnătură de către persoana fizică, în cazul în care declarația se transmite producătorului validat, sau de către reprezentantul legal al solicitantului, în cazul în care se transmite Administrației Fondului pentru Mediu.

5. Cererile de decontare depuse de către producătorii validați în cadrul contractelor de participare în vederea decontării se semnează prin utilizarea semnăturii electronice calificate, se înregistrează la aceștia și se transmit, împreună cu documentele aferente, Administrației Fondului pentru Mediu exclusiv prin intermediul poștei electronice. De asemenea, listele beneficiarilor care însoțesc cererile de decontare vor fi semnate electronic pe fiecare filă de către reprezentanții legali ai producătorilor validați sau de către persoanele împuternicite de către aceștia.

(2) Perioada de valabilitate prevăzută la alin. (1) pct. 1 este aplicabilă în condițiile în care notele de înscriere sunt emise în interiorul perioadei declarate stare de urgență.

(3) Transmiterea documentelor potrivit prevederilor alin. (1) pct. 2 și 3 se aplică în condițiile în care acestea au fost emise în interiorul perioadei declarate stare de urgență.

Art. V. -

(1) Pe perioada situației de urgență declarate prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, transmiterea documentelor/informațiilor în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, prevăzut în Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 324/2020, și Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, prevăzut în Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 323/2020, la Administrația Fondului pentru Mediu se realizează prin intermediul poștei electronice, poștei și/sau serviciilor de curierat, cu excepțiile prevăzute la art. III alin. (1) pct. 5 și la art. IV alin. (1) pct. 3 din prezentul ordin.

(2) Procedura cuprinzând modul de transmitere a documentelor potrivit alin. (1), adresele de e-mail prin intermediul cărora se realizează comunicarea informațiilor necesare, precum și alte instrucțiuni de aplicare a prevederilor alin. (1) se elaborează și se aprobă la nivelul Administrației Fondului pentru Mediu și se aduce la cunoștința persoanelor interesate prin publicarea pe site-ul instituției.

Art. VI. -

(1) Pe perioada situației de urgență declarate prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, toate termenele prevăzute în programele/proiectele finanțate din Fondul pentru mediu aflate în derulare sau în cadrul contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate sau viitoare, aferente respectivelor programe/proiecte, inclusiv cele pentru care au fost emise documente la data prezentului ordin, cu excepția perioadelor de desfășurare a sesiunilor de finanțare, se suspendă.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, prevăzut în Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 324/2020, și Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, prevăzut în Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 323/2020.

(3) Termenele prevăzute la alin. (1) încep să curgă în 30 de zile de la data încetării situației de urgență pe teritoriul României.

(4) Administrația Fondului pentru Mediu și solicitanții și/sau beneficiarii programelor/proiectelor finanțate din Fondul pentru mediu aflate în derulare la data prezentului ordin pot continua activitățile necesare desfășurării programelor/proiectelor. În acest caz, transmiterea documentelor/informațiilor în cadrul programelor/proiectelor se realizează exclusiv prin intermediul poștei electronice/poștei și/sau serviciilor de curierat, cu respectarea condițiilor impuse de ghidurile de finanțare specifice referitoare la forma și conținutul documentelor.

(5) Procedura cuprinzând modul de transmitere a documentelor potrivit alin. (4), adresele de e-mail prin intermediul cărora se realizează comunicarea informațiilor necesare, precum și alte instrucțiuni de aplicare a prevederilor alin. (4) se elaborează și se aprobă la nivelul Administrației Fondului pentru Mediu și se aduce la cunoștința persoanelor interesate prin publicarea pe site-ul instituției.

Art. VII. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Costel Alexe

București, 3 aprilie 2020.

Nr. 934.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...