Universul Juridic nr. 4/2020

Răspunderea contravențională conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
de Teodor Bodoașcă

03 aprilie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Referințe articol: Articole, Premium, Bodoasca Teodor, Tudor-Vlad Sfarlog, RRDPI

1. Preliminarii

La data adoptării ei, Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe(1), chiar dacă a evocat răspunderea contravențională(2), nu a prevăzut norme care să incrimineze și să sancționeze in concreto contravenții la regimul ei juridic. La vremea respectivă am semnalat această lacună normativă, pledând pentru eliminarea ei.

Ulterior, Legea nr. 8/1996 a fost modificată și completată masiv prin Legea nr. 285/2004(3), inclusiv sub aspectul răspunderii contravenționale. Astfel, art. I pct. 115 din Legea nr. 285/2004 a completat Legea nr. 8/1996 cu art. 1392-1395. Fără să insistăm, semnalăm că, în timp, art. 1392 - 1395 din Legea nr. 8/1996 au suferit modificări și completări, cele mai importante fiind realizate prin art. I pct. 32 din Legea nr. 74/2018(4), în temeiul căreia Legea nr. 8/1996 a și fost republicată în anul 2018 (art. III), iar art. 1392-1395 au devenit art. 190-193.

În prezent, Legea nr. 8/1996 stabilește faptele care constituie contravenții (art. 190-192) și norme speciale de constatare și sancționare a contravențiilor incriminate de aceasta (art. 193).

2. Contravenții la regimul juridic instituit de Legea nr. 8/1996

2.1. Precizări prealabile

Art. 190 și art. 191 din Legea nr. 8/1996 grupează faptele care constituie contravenții după criteriul "limitelor amenzii" cu care sunt sancționate. Astfel, contravențiile prevăzute de art. 190 sunt sancționate cu amenda de la 3.000 la 30.000 de lei, iar cele incriminate de art. 191 cu amenda de la 10.000 la 50.000 de lei.

Sub aspectul încriminării, ca atare, în cadrul art. 190, legiuitorul a adoptat un sistem mixt. Astfel, unele contravenții sunt stabilite prin indicarea textului din Legea nr. 8/1996 care este încălcat [lit. a)-e)], iar altele prin stabilirea directă a conținutului lor contravențional [lit. f)-g)]. În schimb, în cadrul art. 191 a fost utilizată doar modalitatea stabilirii directe a conținutului contravențional. Fără să respingem de plano prima modalitate, așa cum, de altfel, va rezulta din cele ce urmează, cea de a doua, fiind mai riguroasă, exclude, în mare măsură, riscurile de arbitrariu, interpretări diverse și soluții practice neunitare.

În fine, semnalăm că art. 190 lit. a)-g) din Legea nr. 8/1996 incriminează șase categorii de contravenții, în cadrul unora dintre ele regăsindu-se două sau mai multe contravenții. În acest sens, exemplul tipic este cel prevăzut la lit. d) care, referindu-se la "încălcarea prevederilor art. 149 alin. (8), în realitate, încriminează un număr de opt contravenții.

2.2. Contravenții prevăzute de art. 190

A. Încălcarea prevederilor art. 24 alin. (5) [art. 190 lit. a)].

Art. 24 alin (5) din Legea nr. 8/1996, fiind plasat în contextul reglementărilor consacrate "dreptului de suită" (art. 24-25), dispune că "vânzătorul trebuie să îi comunice autorului informațiile prevăzute la alin. (1) în termen de 2 luni de la data vânzării, răspunzând de reținerea procentelor sau cotelor din prețul de vânzare, fără adăugarea altor taxe, și de plată către autor a sumei datorate, conform prevederilor alin. (4)".

Analiza textului reprodus, denotă că vânzătorului îi incumbă două obligații:

- să comunice autorului informațiile prevăzute de art. 24 alin. (1) în termen de 2 luni de la data (re)vânzării. Analiza dispozițiilor art. 24 alin. (1) susține concluzia că acestea instituie două drepturi pentru autorul unei opere originale de artă grafică sau plastică ori a unei opere fotografice și, anume: dreptul de suită, ca atare, respectiv dreptul de a fi informat cu privire la locul în care se află opera. În opinia noastră, numai în cazul ultimului drept, textul art. 24 alin. (1), la care face trimitere alin. (5), instituie obligația vânzătorului de a-l informa pe autor. În schimb, această obligație nu există în cazul dreptului de suită, ca atare. De fapt, în temeiul art. 24 alin. (6), "beneficiarii dreptului de suită sau reprezentanții acestora pot solicita, timp de 3 ani, de la data revânzării, persoanelor prevăzute la alin. (2), informații necesare pentru asigurarea plății sumelor datorate conform alin. (1)" [s.n.]. Practic, dacă vânzătorul nu comunică autorului informațiile cu privire la sumele datorate cu titlu de drept de suită, nu poate fi sancționat contravențional în temeiul art. 190 lit. a) coroborat cu art. 24 alin. (1) din Legea nr. 8/1996;

- să rețină procentele sau cotele din prețul de vânzare, fără adăugarea altor taxe. În realitate, din prețul de (re)vânzare nu se rețin "procente" sau "cote", ci o sumă de bani, reprezentând o anumită cotă procentuală. Sub acest aspect, dispozițiile art. 24 alin. (5) sunt în dezacord chiar cu prevederile alineatului anterior, care se referă expressis verbis la "suma datorată", ce se calculează conform unor "cote" (procentuale).

Fără să insistăm, subliniem că, în pofida faptului că art. 24 alin. (1) se referă exclusiv la "autor", pot beneficia de dreptul de suită și alte persoane care, în condițiile Legii nr. 8/1996, devin titulare ale drepturilor patrimoniale de autor(5).

Pentru motivele prezentate, sugerăm legiuitorului ca, de lege ferenda, să modifice dispozițiile art. 190 lit. a) din Legea nr. 8/1996, în sensul renunțării la trimiterea făcută la prevederile "art. 24 alin. (1)" și înlocuirea acesteia cu incriminarea directă a contravenției respective. În concret, propunem ca textul art. 190 lit. a) să fie reformulat, astfel: "fapta vânzătorului care nu informează beneficiarul dreptului de suită în legătură cu sumele reținute cu acest titlu sau nu i le plătește în termenul stabilit ori nu îl informează în legătură cu locul unde se află opera sa".

B. Încălcarea prevederilor art. 89 și 90 [art. 190 lit. b)]

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...