Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 9/2020 privind încheierea exercițiului financiar pentru entitățile din domeniul asigurărilor, din 27.02.2020

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 24 martie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

Prevederi privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale  și a raportărilor contabile anuale

CAPITOLUL I Dispoziții generale

1.1. Prevederi generale

1. Situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie se întocmesc  în conformitate cu prevederile reglementărilor contabile aplicabile la data de 31 decembrie ale anului de raportare, astfel:

a) pentru asigurători, reasigurători și subunitățile fără personalitate juridică stabilite în România în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în state terțe - Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare, aprobate prin Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 41/2015, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Norma nr. 41/2015;

b) pentru companii de brokeraj și subunitățile fără personalitate juridică stabilite în România în conformitate cu prevederile Legii nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în state terțe - Reglementările contabile referitoare la situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aplicabile companiilor de brokeraj care desfășoară activitate de distribuție în asigurări și/sau reasigurări, aprobate prin Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 36/2015, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Norma nr. 36/2015;

c) pentru Fondul de garantare a asiguraților - Reglementările contabile aferente situațiilor financiare anuale aplicabile Fondului de garantare a asiguraților, aprobate prin Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 15/2016, cu completările ulterioare, denumită în continuare Norma nr. 15/2016.

2. Prevederile pct. (1) lit. a) și b) se aplică corespunzător activității desfășurate și subunităților deschise în România de entitățile cu sediul în state aparținând Spațiului Economic European în scopul întocmirii raportărilor contabile anuale.

3. Completarea situațiilor financiare anuale/raportărilor contabile anuale se efectuează folosind planul de conturi prevăzut la capitolul 12 din Norma nr. 41/2015, la capitolul 12 din Norma nr. 36/2015, respectiv la capitolul 10 din anexa la Norma nr. 15/2016, după caz. Asigurătorii autorizați să practice categoria de asigurări de viață și clasele de asigurări de accidente și asigurări de sănătate utilizează conturile sintetice aferente asigurărilor de viață.

4. Inventarierea anuală se efectuează potrivit prevederilor Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 32/2015 privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii și a tranzacțiilor privind activitatea de asigurare și de reasigurare ale asigurătorilor/reasigurătorilor și brokerilor de asigurare/reasigurare și ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, aplicabile la data încheierii exercițiului financiar.

5. Evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii cu ocazia inventarierii și la închiderea exercițiului financiar se efectuează potrivit principiilor generale de raportare financiară și prevederilor privind evaluarea la inventar și prezentarea elementelor în bilanț prevăzute în:

a) cap. 2 secțiunea 2.4 și cap. 3 secțiunea 3.2 din reglementările contabile menționate la pct. (1) lit.a);

b) cap. 2 secțiunea 2.4 și cap. 3 secțiunea 3.2 din reglementările contabile menționate la pct. (1) lit.b);

c) cap. 2 secțiunea 2.4 și cap. 3 secțiunea 3.2 din reglementările contabile menționate la pct. (1) lit. c).

6.

(1) Situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale se întocmesc în lei. Această unitate monetară se va trece pe fiecare formular în parte.

(2) Situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale sunt întocmite pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie, corelată cu soldurile din balanța analitică și cu rezultatele inventarierii.

7. Situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale se semnează de persoanele în drept prevăzute la art. 28 alin. (10) și (13) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv administrator și director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii.

8. Prin excepție de la prevederile pct. 7, în cazul companiilor de brokeraj și al subunităților fără personalitate juridică stabilite în România conform Legii nr. 236/2018, cu completările ulterioare, situațiile financiare anuale/raportările contabile pot fi semnate și de persoanele prevăzute la art. 28 alin. (11) și (13) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv administrator și persoane fizice sau juridice cu care s-au încheiat contracte de prestări servicii, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...