Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

Norma nr. 9/2020 privind încheierea exercițiului financiar pentru entitățile din domeniul asigurărilor

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 martie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În baza dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) și ale art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (12) și ale art. 36 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare, ale art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 30 din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților, precum și ale art. 4 alin. (3) lit. b) și ale art. 44 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din cadrul ședinței din data de 26 februarie 2020,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:

Art. 1. -

(1) Prezenta normă reglementează încheierea exercițiului financiar, întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportării anuale pentru entitățile din domeniul asigurărilor prevăzute la alin. (2).

(2) Prezenta normă se aplică următoarelor entități:

a) asigurători și reasigurători cu sediul pe teritoriul României, persoane juridice române, autorizați să își desfășoare activitatea în condițiile Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare;

b) intermediari principali autorizați de către Autoritatea de Supraveghere Financiară în condițiile Legii nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare, denumiți în continuare companii de brokeraj, conform art. 2 alin. (1) pct. 9 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările ulterioare;

c) subunități fără personalitate juridică stabilite în România, în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 236/2018, cu completările ulterioare, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în state terțe;

d) subunități fără personalitate juridică stabilite în România, în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 236/2018, cu completările ulterioare, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în alte state membre;

e) Fondului de garantare a asiguraților, constituit în condițiile Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților.

(3) În sensul prezentei norme, prin asigurător se înțelege asigurătorul, asigurătorul compozit și asigurătorul mixt, așa cum aceștia sunt definiți la art. 1 alin. (2) pct. 3, 4 și 6 din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare, iar prin stat membru se înțelege statul aparținând Spațiului Economic European.

Art. 2. -

(1) Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) -c) și e) întocmesc și depun situații financiare anuale la data de 31 decembrie a anului de raportare, cu excepția celor aflate în lichidare, care depun raportări contabile anuale; situațiile financiare anuale fac obiectul auditului statutar, conform reglementărilor contabile aplicabile menționate la pct. 1 din anexa*) care face parte integrantă din prezenta normă.

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 bis.

(2) Subunitățile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d) întocmesc și depun raportări contabile anuale la data de 31 decembrie a anului de raportare.

(3) Situațiile financiare anuale/Raportările contabile anuale prevăzute la alin. (1) și (2) sunt întocmite și depuse inclusiv în situația fuziunii, divizării sau transferului de portofoliu.

(4) Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) -d) care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la data de 31 decembrie a anului de raportare nu întocmesc situații financiare anuale/raportări contabile anuale, ci depun, potrivit legii, o declarație de inactivitate pe propria răspundere.

(5) Situațiile financiare anuale, raportările contabile anuale și declarația de inactivitate prevăzute la alin. (1) - (4) se întocmesc și se depun atât la Autoritatea de Supraveghere Financiară, cât și la Ministerul Finanțelor Publice, în condițiile și până la termenele prevăzute în anexa la prezenta normă.

(6) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparțin persoanelor juridice cu sediul în străinătate, prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) și d), reprezintă subunități fără personalitate juridică ce aparțin acestor persoane juridice și au obligația întocmirii situațiilor financiare și raportărilor contabile cerute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(7) În situația în care persoanele juridice cu sediul în străinătate își desfășoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, situațiile financiare anuale și raportările contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se întocmesc de sediul permanent desemnat.

(8) La depunerea situațiilor financiare anuale se vor avea în vedere și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. -

Nedepunerea situațiilor financiare anuale, a raportărilor contabile anuale, a declarației de inactivitate și a celorlalte informații solicitate la termenele prevăzute în prezenta normă, prezentarea unor situații financiare anuale/raportări contabile anuale care conțin date eronate, necorelate sau care nu respectă unitatea monetară înscrisă la fiecare formular/rând se sancționează conform prevederilor art. 163 din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 28 din Legea nr. 236/2018, cu completările ulterioare, și, respectiv, prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

Art. 5. -

La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă:

a) Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2019 privind încheierea exercițiului financiar 2018 pentru entitățile din domeniul asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 și 227 bis din 25 martie 2019, cu modificările ulterioare;

b) Instrucțiunea Fondului de garantare a asiguraților nr. 1/2019 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale la 31 decembrie 2018 de către Fondul de garantare a asiguraților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 27 martie 2019.

p. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Elena-Doina Dascălu

București, 27 februarie 2020.

Nr. 9.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...