Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Procedura de notificare a activităților care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase din 20.12.2019

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 martie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Procedura de notificare a activităților care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase se aplică amplasamentelor definite la art. 3 pct. 1 din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu completările ulterioare.

Art. 2. -

(1) Scopul procedurii este stabilirea unei abordări unitare privind modul de întocmire și structura conținutului notificării activităților care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase, denumită în continuare notificare, transmisă de operator potrivit dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare.

(2) Prezenta procedură asigură cadrul organizatoric și funcțional în vederea transmiterii notificării de către operator și a verificării acesteia de către autoritățile competente prevăzute la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, precum și a încadrării sau, după caz, a excluderii amplasamentului de sub prevederile Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare.

Art. 3. -

Prezenta procedură utilizează termeni și expresii având semnificația prevăzută la art. 3 din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, și în anexa nr. 1 la prezenta procedură.

CAPITOLUL II Reguli procedurale

SECȚIUNEA 1 Transmiterea și conținutul notificării

Art. 4. -

(1) Informațiile corespunzătoare notificării prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, precum și cele corespunzătoare actualizării acesteia se transmit la secretariatele de risc din cadrul agențiilor județene pentru protecția mediului, denumite în continuare SRAPM, structurate potrivit formularului de notificare prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură.

(2) Notificarea sau actualizarea acesteia, după caz, se transmite de către operator cu respectarea termenelor și situațiilor prevăzute la art. 7 alin. (2), (6) și (7) și la art. 11 din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare.

(3) Pentru amplasamentele noi, prima notificare se depune odată cu solicitarea obținerii acordului de mediu, autorizației de mediu sau autorizației integrate de mediu, după caz.

(4) Pentru cazul în care un operator închiriază/concesionează un/o amplasament/instalație/capacitate de depozitare către un alt operator, notificarea va fi transmisă de către acel operator care asigură controlul operațional ori i-a fost delegată puterea de luare a deciziilor asupra funcționării din punct de vedere tehnic și al siguranței amplasamentului/instalației/capacității de depozitare în cauză.

SECȚIUNEA a 2-a Evaluarea notificării și încadrarea amplasamentului

Art. 5. -

După primirea notificării de la operator, în termen de 5 zile lucrătoare, SRAPM verifică notificarea din punctul de vedere al conținutului și al formatului acesteia în raport cu cerințele prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, respectiv în anexa nr. 2 la prezenta procedură.

Art. 6. -

Dacă cerințele prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, respectiv în anexa nr. 2 la prezenta procedură sunt îndeplinite, SRAPM transmite notificarea către Comisariatul Municipiului București, Comisariatul Rezervației Biosferei "Delta Dunării" și comisariatele județene din cadrul Gărzii Naționale de Mediu (CJGNM) și Inspectoratul pentru Situații de Urgență București- Ilfov (ISUBIF) și/sau inspectoratele județene pentru situații de urgență (ISUJ), după caz, pe suport hârtie și în format electronic, în vederea stabilirii de către cele trei autorități competente de la nivel județean a încadrării amplasamentului în conformitate cu prevederile Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare.

Art. 7. -

(1) Dacă cerințele prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, respectiv în anexa nr. 2 la prezenta procedură nu sunt îndeplinite, SRAPM solicită în scris operatorului completări sau clarificări privind datele incluse în notificare.

(2) Operatorul are obligația de a transmite completările sau clarificările în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

(3) Dacă după primirea completărilor sau clarificărilor cerințele art. 7 alin. (1) din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, respectiv în anexa nr. 2 la prezenta procedură sunt îndeplinite, SRAPM transmite, pe suport hârtie și în format electronic, către ISUBIF/ISUJ și CJGNM, în termen de 5 zile lucrătoare, notificarea cu completările și modificările primite de la operator, în vederea stabilirii de către cele trei autorități competente de la nivel județean a încadrării amplasamentului în conformitate cu prevederile Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare.

(4) În situația în care operatorul nu transmite completările sau clarificările în termenul prevăzut la alin. (2) sau completările și modificările transmise nu oferă clarificările necesare, SRAPM returnează două exemplare ale notificării, însoțite de o adresă prin care înștiințează operatorul cu privire la încetarea procedurii de notificare din lipsa informațiilor necesare, fiind necesară reluarea procedurii de notificare.

Art. 8. -

(1) Pentru stabilirea încadrării unui amplasament nou, SRAPM, CJGNM și ISUBIF/ISUJ parcurg următoarele etape:

a) evaluarea notificării;

b) stabilirea încadrării amplasamentului în conformitate cu prevederile Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare, după primirea de la operator a tuturor informațiilor necesare;

c) comunicarea încadrării către operator se face de către SRAPM în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea etapei de la lit. b). O copie a comunicării se transmite de către SRAPM și către ISUBIF/ISUJ, respectiv CJGNM.

(2) Pentru stabilirea încadrării unui amplasament existent sau care își modifică încadrarea, precum și pentru alte amplasamente, SRAPM, CJGNM și ISUBIF/ISUJ parcurg următoarele etape:

a) evaluarea notificării;

b) planificarea vizitei pe amplasament în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea notificării;

c) verificarea pe amplasament a veridicității datelor din notificare și întocmirea unui document constatator comun, semnat de către cele trei autorități competente de la nivel județean;

d) solicitarea de la operator, dacă este cazul, de către SRAPM a completărilor sau modificărilor notificării;

e) transmiterea de către operator, dacă este cazul, a completărilor și modificărilor către SRAPM, în termen de 5 zile;

f) stabilirea încadrării amplasamentului în conformitate cu prevederile Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare, după primirea de la operator a tuturor informațiilor necesare;

g) comunicarea încadrării către operator se face de către SRAPM în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea etapei de la lit. f). O copie a comunicării se transmite de către SRAPM și către ISUBIF/ISUJ, respectiv CJGNM.

(3) Stabilirea încadrării amplasamentului prevăzută la alin. (1) lit. b), respectiv alin. (2) lit. f) presupune ca:

a) ISUBIF/ISUJ și CJGNM să transmită către SRAPM câte un punct de vedere după analizarea notificării primite și efectuarea vizitei pe amplasament, după caz;

b) SRAPM să organizeze o întâlnire care se încheie prin redactarea unei minute care să conțină concluziile, calculul de încadrare după caz și semnăturile reprezentanților celor trei autorități competente de la nivel județean.

(4) Cantitățile de substanțe prezente sau posibil a fi prezente în mijloacele de transport auto, pe cale ferată sau navale aflate pe amplasament nu se socotesc în calculul de încadrare, dar se iau în considerare în analiza de risc, respectiv scenariile posibile de accidente majore.

(5) Pentru amplasamentele care au instalații unde deșeurile periculoase sunt descărcate pentru a permite pregătirea lor în vederea efectuării unui transport ulterior în scopul recuperării, tratării sau eliminării finale în altă parte sau stochează deșeurile periculoase înainte de valorificare sau tratare pentru o perioadă mai mică de 3 ani ori stochează deșeurile periculoase înainte de eliminare, pentru o perioadă mai mică de un an, precum și pentru amplasamentele care pe lângă substanțe periculoase conțin și deșeuri periculoase, cantitățile de deșeuri periculoase prezente sau posibil a fi prezente se iau în considerare în calculul de încadrare și se tratează în conformitate cu precizările din nota 5 la anexa nr. 1 la Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare.

(6) Modul de realizare a calculului de încadrare este prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură.

(7) În situația în care, în procesul de stabilire a încadrării unui amplasament sub prevederile Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare, în urma verificărilor fișelor cu date de securitate ale substanțelor și amestecurilor, respectiv fișelor de caracterizare a deșeurilor, se sesizează aspecte neclare în ceea ce privește caracteristicile acestora, SRAPM solicită operatorului documentația care a stat la baza întocmirii fișelor cu date de securitate, efectuată de un laborator acreditat.

(8) În situația în care operatorul nu transmite completările în termenul prevăzut la alin. (2) lit. e) sau completările și modificările transmise nu oferă clarificările necesare, SRAPM transmite operatorului o adresă prin care îl înștiințează cu privire la încetarea procedurii de notificare și motivarea acesteia, fiind necesară reluarea procesului de notificare.

Art. 9. -

Autoritățile competente de la nivel județean comunică autorităților competente de la nivel central încadrarea amplasamentului sub prevederile Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare, printr-o adresă comună semnată de către conducătorii celor trei autorități competente de la nivel județean, însoțită de documentele care au stat la baza încadrării.

SECȚIUNEA a 3-a Inventarul amplasamentelor

Art. 10. -

(1) Autoritățile competente de la nivel județean realizează inventarul amplasamentelor care se află sub incidența Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare, denumite amplasamente de tip Seveso.

(2) Autoritățile competente au obligația de a actualiza permanent inventarul amplasamentelor de tip Seveso.

(3) Amplasamentele noi se introduc în inventarul cu amplasamentele de tip Seveso după obținerea autorizației/autorizației integrate de mediu și punerea în funcțiune.

(4) Excluderea din inventar se face în baza notificării transmise de operator în următoarele situații:

a) reducerea capacităților de producție și stocare prin conservare, dezafectare sau debranșare de la utilități, blindare și sigilare a capacităților neutilizate, astfel încât cantitățile de substanțe să fie sub cele prevăzute în coloana 2 din părțile 1 și 2 ale anexei nr. 1 la Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare;

b) reducerea cantităților de substanțe prezente sau posibil a fi prezente pe amplasament, sub cele prevăzute în coloana 2 din părțile 1 și 2 ale anexei nr. 1 la Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, în baza declarației pe propria răspundere, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4;

c) operatorul se află în dizolvare urmată de lichidare, faliment sau lichidare judiciară, cu îndeplinirea obligațiilor de mediu;

d) la încetarea definitivă sau temporară a activității, cu îndeplinirea obligațiilor de mediu;

e) suspendarea/anularea autorizației de mediu.

(5) La schimbarea denumirii operatorului și păstrarea activității pe amplasament, în inventar se operează modificarea denumirii acestuia, amplasamentul rămânând în inventar.

Art. 11. -

(1) În baza inventarelor județene, autoritățile competente prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, întocmesc inventarul național cu amplasamentele de tip Seveso.

(2) Lista amplasamentelor de tip Seveso aflate în inventar la sfârșitul fiecărui an se publică pe site-urile autorităților competente în cursul lunii februarie pentru anul anterior.

SECȚIUNEA a 4-a Înregistrări

Art. 12. -

Operatorul păstrează un exemplar original al comunicării transmise către SRAPM în baza căruia s-a făcut încadrarea, precum și toată corespondența purtată, pe suport hârtie și în format electronic.

Art. 13. -

Formularul pentru formatul electronic al notificării, la care se face referire în cuprinsul art. 7 alin. (1) din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, se publică pe site-urile web ale autorităților competente desemnate potrivit art. 6 din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, în vederea completării de către operator și transmiterii către SRAPM.

SECȚIUNEA a 5-a Anexe

Art. 14. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură.

ANEXA Nr. 1 la procedură

DEFINIREA TERMENILOR UTILIZAȚI

1. Fișa cu date de securitate - FDS - întocmită în conformitate cu prevederile anexei II a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, cu modificările și completările ulterioare

2. Fișa de caracterizare a deșeului - întocmită în conformitate cu Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu precizarea proprietăților periculoase ale deșeurilor - frazelor de pericol (HP1-HP15) conform Regulamentului UE 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive și Regulamentului (UE) 2017/997 al Consiliului din 8 iunie 2017 de modificare a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește proprietatea periculoasă HP 14 "Ecotoxice"

3. Capacitățile maxime de stocare de pe amplasament - suma volumelor, transformată în unități de masă, a tuturor echipamentelor în care se utilizează, manipulează sau stochează substanțe periculoase, cum ar fi rezervoare, pompe, compresoare, conducte, butelii, butoaie etc. existente pe amplasament și în care există sau nu substanțe periculoase în cantitățile admise prin prescripțiile și normele tehnice de exploatare. Pentru materialele stocate în vrac sau ambalate se consideră cantitățile maxime prevăzute în declarația pe propria răspundere pentru obținerea acordului de mediu, respectiv prevăzute în autorizația/autorizația integrată de mediu

4. Scădere semnificativă - scăderea cantităților de substanțe periculoase de pe amplasament care conduce la trecerea amplasamentului de la nivel superior la amplasament de nivel inferior sau operator care nu intră sub incidența prevederilor Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare, și trecerea amplasamentului de la nivel inferior la operator care nu intră sub incidența prevederilor Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare, sau o scădere cu cel puțin 5% din cantitățile prevăzute în coloana 3 partea 1 sau 2 din anexa nr. 1 la Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare

5. Creștere semnificativă - creșterea cantităților de substanțe periculoase de pe amplasament care conduce la trecerea amplasamentului de la nivel inferior la nivel superior și trecerea operatorului care nu intră sub incidența prevederilor Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare, la un amplasament de nivel inferior și/sau superior sau o creștere cu cel puțin 5% din cantitățile prevăzute în coloana 3 partea 1 sau 2 din anexa nr. 1 la Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare

6. Schimbare semnificativă a naturii substanței periculoase - trecerea substanței de la o categorie de pericol la o altă categorie de pericol, categorii prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, datorată schimbărilor de natură anorganică, organică și/sau biochimică, care ar conduce la o modificare a zonelor de impact sau a frecvenței de apariție a unui eventual eveniment

7. Schimbare semnificativă a formei fizice a substanței periculoase - schimbarea stării de agregare a substanței care conduce la o modificare a zonelor de impact sau a frecvenței de apariție a unui eventual eveniment

8. Modificare semnificativă a proceselor - creșterea sau scăderea parametrilor de proces (presiune, temperatură, volum etc.) ori schimbarea proceselor care conduce la o modificare a zonelor de impact sau a frecvenței de apariție a unui eventual eveniment

9. Consecințe semnificative - efecte ale unui accident, în care sunt implicate substanțe periculoase, care conduc la pericole asupra sănătății umane, mediului, proprietății sau daune transfrontaliere în conformitate cu criteriile de notificare a accidentului major către Comisia Europeană, prezentate în anexa nr. 7 din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare.

10. Încetarea temporară a activității - oprirea unei instalații sau a unui amplasament cu îndeplinirea simultană a următoarelor condiții:

a) perioada de timp pentru care nu funcționează respectiva instalație sau respectivul amplasament este mai mare de un an;

b) nu mai există substanță periculoasă în respectiva instalație sau respectivul amplasament;

c) s-au implementat măsuri tehnice de siguranță, astfel încât nu mai există pericole de producere a unor daune asupra sănătății umane ori a mediului.

11. CAEN - Clasificarea activităților din economia națională

12. NACE - Nomenclatorul Activităților din Comunitatea Europeană

ANEXA Nr. 2 la procedură

NOTIFICARE

1. Elemente de identificare a operatorului și a amplasamentului

A. Datele de identificare a operatorului

• Numele operatorului
• Denumirea comercială a operatorului
• Adresa sediului social al operatorului
• Codul de identificare fiscală (CUI)

B. Date de identificare a amplasamentului

• Denumirea
• Adresa
• Clasificarea Seveso (amplasament nivel superior/inferior)
• Tipul amplasamentului (nou/existent/alt amplasament)
• Coordonatele geografice (grade/minute/secunde)
• Descrierea activității/activităților desfășurate sau propuse

• Codul CAEN principal
• Alte coduri CAEN
• Tipul de industrie conform Directivei 2012/18/UE Seveso III (vezi tabelul 1)

2. Persoana responsabilă de administrarea amplasamentului:

• numele și prenumele;
• funcția;
• adresa de corespondență;
• telefon/fax/e-mail.

3. Persoana responsabilă în domeniul managementului securității conform art. 5 alin. (2) din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu completările ulterioare:

• numele și prenumele;
• telefon/fax/e-mail.

4. Substanțe prezente sau posibil a fi prezente pe amplasament

• inventarul de substanțe, amestecuri și deșeuri periculoase conform tabelului 2, respectiv tabelului 3 din prezenta anexă;
• fișele cu date de securitate;
• fișele de caracterizare a deșeurilor.

5. Tipul activității/activităților în care sunt implicate substanțele periculoase

Se specifică:

a) descrierea sau tipul fluxurilor tehnologice (producție, depozitare, manipulare etc.);

b) anul proiectării și construcției instalației;

c) anul punerii în funcțiune;

d) anul când s-au făcut ultimele modificări BAT, BREF, dacă este și amplasament care se supune prevederilor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;

e) modul în care sunt controlate procesele tehnologice;

f) tipul producției:

(i) continuă (24 de ore/zi timp de 7 zile/săptămână);

(ii) semicontinuă (24 de ore/zi timp de 5-6 zile/săptămână);

(iii) discontinuă.

6. Informații cu privire la alte elemente (inclusiv din imediata apropiere a obiectivului) susceptibile de a provoca accidente majore sau de a agrava consecințele acestora:

• date despre imediata vecinătate a amplasamentului (arii protejate, căi rutiere, căi ferate, cursuri de apă, zone locuite, zone cu aglomerări de persoane, instituții publice etc.);
• date despre platforme industriale, operatori economici, amplasamentele vecine, siturile de exploatare chiar dacă nu intră în domeniul de aplicare a prevederilor Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare, care ar putea provoca un accident major sau agrava consecințele acestuia;
• grupuri cu efecte domino (zone și dezvoltări care ar putea fi sursa unui accident major sau care ar putea crește riscul sau agrava consecințele unui accident major).

7. Informații cu privire la hazardurile naturale specifice zonei

8. Scopul notificării (prima notificare, schimbarea informațiilor conținute în notificarea anterioară, notificare la termen, scădere sau creștere semnificativă, schimbare semnificativă a naturii sau formei fizice a substanțelor periculoase, modificare semnificativă a proceselor, consecințe semnificative, încetare de activitate etc.)

9. Alte informații:

• dacă amplasamentului i se aplică și prevederile IED (Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare);
• dacă amplasamentului i se aplică și prevederile Registrului european al poluanților emiși și transferați (E-PRTR);
• Secțiune de hărți, planuri și schițe pentru:
• amplasament, instalații, fluxuri tehnologice;
• vecinătăți.

10. Datele de final

• data întocmirii notificării;

• numele, prenumele, funcția și semnătura persoanei care a întocmit notificarea;
• numele, prenumele, funcția și semnătura persoanei care răspunde de amplasament.

Tabelul nr. 1. Principalele tipuri de industrie care se supun prevederilor Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare

Nr. crt. Tipul de sector industrial Codul CAEN/NACE
1. Agricultură A
2. Activități recreative și sportive (de exemplu, patinoar) R93
3. Activități miniere (reziduuri miniere și procese fizico-chimice) B
4. Prelucrarea metalelor C24
5. Prelucrarea metalelor feroase (turnătorii, topitorii etc.) C2451, C452
6. Prelucrarea metalelor neferoase (turnătorii, topitorii etc.) C2453, C2454
7. Prelucrarea metalelor prin procese electrolitice sau chimice C2561
8. Rafinării petrochimice/petroliere C19
9. Producția, furnizarea și distribuția energiei electrice D3511
10. Depozitarea combustibililor (inclusiv încălzirea, vânzarea cu amănuntul etc.) G4671, G473, H521
11. Producerea, distrugerea și depozitarea explozibililor C2051, H521
12. Producerea și depozitarea artificiilor C2051, H521
13. Producerea, îmbutelierea și distribuția în vrac a GPL H521, C19
14. Depozitarea GPL H521, C19
15. Depozitarea și distribuția GNL H521
16. Depozitarea și distribuția angro și en detail (cu excepția GNL) H521
17. Producerea și depozitarea pesticidelor, biocidelor, fungicidelor C2020
18. Producerea și depozitarea îngrășămintelor C2015
19. Fabricarea produselor farmaceutice C21
20. Depozitarea, tratarea și eliminarea deșeurilor E38
21. Apă și ape uzate (colectare, furnizare, tratare) E37
22. Instalații chimice C20
23. Producerea substanțelor organice de bază C201
24. Fabricarea materialelor plastice și a cauciucului C201, C22
25. Producerea și fabricarea celulozei și hârtiei C171
26. Tratarea lemnului și mobilier C31
27. Fabricarea și tratarea textilelor C13
28. Fabricarea de produse alimentare și băuturi C10
29. Sectorul ingineriei, producției și asamblării F42
30. Construirea, demolarea, repararea navelor C301, C331
31. Construcții și lucrări de inginerie în domeniul construcțiilor F42
32. Produse ceramice (cărămizi, ceramică, sticlă, ciment etc.) C234
33. Fabricarea sticlei C231
34. Fabricarea cimentului, varului și ipsosului C235
35. Electronică și inginerie electrică C26, C27, C29
36. Centre de manipulare și transport (porturi, aeroporturi, parcuri de camioane, stații de triaj etc.) H52
37. Cercetare și formare medicală (inclusiv spitale, universități etc.) M72
38. Fabricarea substanțelor chimice (nespecificate în altă parte în listă) C2059
39. Alte activități (nespecificate în altă parte în listă) C

Tabelul nr. 2. Inventarul și clasificarea substanțelor periculoase

Nr. crt. Denumirea substanței periculoase/ amestecului*) Denumirea comercială a substanței periculoase/ amestecului Nr. CAS Fraza de pericol**) Clasa de pericol**) Categoria de pericol**) Cantitatea existentă Capacitățile maxime de stocare de pe amplasament***) Starea fizică Modul de stocare****) Condițiile de stocare/ operare Atm/°C Localizarea în cadrul amplasamentului
m3 tone m3 tone

Tabelul nr. 3. Inventar și clasificare deșeuri

Nr. crt. Denumirea deșeului Codul deșeului Proprietatea periculoasă (HP1-HP15) Frazele de pericol ale substanțelor prezente în deșeu Categorie de pericol**) (H; P; E) Cantitatea existentă Capacitățile maxime de stocare de pe amplasament***) Starea fizică Modul de stocare****) Condițiile de stocare/operare Atm/°C Localizarea în cadrul amplasamentului
m3 tone m3 tone

*) Se vor nominaliza toate substanțele/amestecurile așa cum sunt definite în Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare.

**) Conform prevederilor fișei cu date de securitate (FDS) și a Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1.999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006.

***) Conform definiției de la pct. 3 al anexei nr. 1 la procedură.

****) Mod de stocare - forma în care substanța periculoasă este stocată (de exemplu: rezervor atmosferic/cu răcire/sub presiune, sferă, cilindric, orizontal, vertical, rezervor suprateran, subteran, batal, iaz de decantare, pe platforma betonată, în depozit închis/acoperit, saci, lăzi, butelii, butoaie, bidoane etc.), precum și numărul și capacitatea maximă (m3/tone).

ANEXA Nr. 3 la procedură

Modul de realizare a calculului de încadrare

Pentru încadrarea unui amplasament sub prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu completările ulterioare, trebuie să se ia în considerare substanțele prezente sau posibil a fi prezente pe amplasamentul în cauză, inclusiv deșeurile periculoase, aplicându-se regula sumei, prevăzută la nota 4 a anexei nr. 1 la Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, conform modelului prezentat în tabelul nr. 1. Un exemplu de calcul de încadrare pentru un amplasament este prezentat în tabelul nr. 2. Regula sumei se aplică substanțelor și amestecurilor cu frazele de risc prevăzute în tabelul nr. 4. Pentru cazul deșeurilor periculoase, regula sumei se aplică prin atribuirea proprietăților echivalente substanțelor sau amestecurilor periculoase, conform tabelului nr. 5. Clasificarea deșeurilor ca fiind periculoase se face în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei privind orientări tehnice referitoare la clasificarea deșeurilor (2018/C 124/01).

Tabelul nr. 1. Regula sumei pentru stabilirea încadrării unui amplasament sub prevederile Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare

Nr. crt. Denumirea substanței periculoase Capacitățile maxime de stocare de pe amplasament (tone) Fraze de pericol Clasă de pericol Categorie de pericol Încadrare în prevederile anexei nr. 1 la Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare Capacitățile maxime de stocare de pe amplasament/Cantități relevante prevăzute în anexa nr. 1 partea 1 și partea 2 a Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase
Categorii de substanțe din partea 1 secțiunea H și substanțe din partea 2 - din categoria Pericole pentru sănătate H Categorii de substanțe din partea 1 secțiunea P și substanțe din partea 2 - Pericole fizice P Categorii de substanțe din partea 1 secțiunea E și substanțe din partea 2 - Pericole pentru mediu E Categorii de substanțe din partea 1 secțiunea O1 și substanțe din partea 2 - din categoria Alte pericole O1 Categorii de substanțe din partea 1 secțiunea O2 și substanțe din partea 2 - din categoria Alte pericole O2 Categorii de substanțe din partea 1 secțiunea O3 și substanțe din partea 2 - din categoria Alte pericole O3
Partea 1 Partea 2 Nivel inferior Nivel superior Nivel inferior Nivel superior Nivel inferior Nivel superior Nivel inferior Nivel superior Nivel inferior Nivel superior Nivel inferior Nivel superior
-
qx/QLx, ∑qx/QUx
Coeficienți rezultați din aplicarea regulilor de însumare conform Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare
Însumarea substanțelor periculoase enumerate în partea 2, care se încadrează în categoriile de toxicitate acută 1, 2 sau 3 (prin inhalare) sau STOT SE categoria 1, împreună cu substanțele periculoase care se încadrează în secțiunea H, de la H1 la H3 din partea 1 qx/QLx qx/QUx
Însumarea substanțelor periculoase enumerate în partea 2, care sunt explozivi, gaze inflamabile, aerosoli inflamabili, gaze oxidante, lichide inflamabile, substanțe și amestecuri autoreactive, peroxizi organici, lichide și solide piroforice, lichide și solide oxidante, împreună cu substanțele periculoase care se încadrează la secțiunea P, de la P1 la P8 din partea 1 qx/QLx qx/QUx
Însumarea substanțelor periculoase enumerate în partea 2, care sunt încadrate ca periculoase pentru mediul acvatic, în categoriile Acut 1, Cronic 1 sau Cronic 2, împreună cu substanțele periculoase care se încadrează la secțiunea E, de la E1 la E2 din partea 1 qx/QLx qx/QUx
Însumarea substanțelor periculoase enumerate în partea 2, care sunt încadrate la O1, substanțe sau amestecuri cu frază de pericol EUH014 împreună cu substanțele periculoase care se încadrează la secțiunea O, de la O1 din partea 1 qx/QLx qx/QUx
Însumarea substanțelor periculoase enumerate în partea 2, care sunt încadrate la O2, substanțe și amestecuri care în contact cu apa emit gaze inflamabile, categoria 1 împreună cu substanțele periculoase care se încadrează la secțiunea O, de la O2 din partea 1 qx/QLx qx/QUx
Însumarea substanțelor periculoase enumerate în partea 2, care sunt încadrate la O3, substanțe sau amestecuri cu frază de pericol EUH029 împreună cu substanțele periculoase care se încadrează la secțiunea O, de la O3 din partea 1 qx/QLx qx/QUx

NOTE:

qx = cantitatea de substanță periculoasă x (sau categoria de substanțe periculoase) inclusă în partea 1 sau în partea 2;

QLX = cantitatea relevantă pentru încadrare pentru substanța periculoasă sau categoria x din coloana 2, partea 1 sau din coloana 2, partea 2;

QUX = cantitatea relevantă pentru încadrare pentru substanța periculoasă sau categoria x din coloana 3, partea 1 sau din coloana 3 partea 2, în conformitate cu Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare.

Tabelul nr. 2. Exemplu de calcul de încadrare

Nr. crt. Denumirea substanței periculoase Capacitățile maxime de stocare de pe amplasament (tone) Fraze de pericol Clasă de pericol Categorie de pericol Încadrare în prevederile anexei nr. 1 la Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare Capacitățile maxime de stocare de pe amplasament/Cantități relevante prevăzute în partea 1 și partea 2 ale anexei nr. 1 la Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu completările ulterioare
Categorii de substanțe din partea 1 secțiunea H și substanțe din partea 2 - din categoria Pericole pentru sănătate H Categorii de substanțe din partea 1 secțiunea P și substanțe din partea 2 - Pericole fizice P Categorii de substanțe din partea 1 secțiunea E și substanțe din partea 2 - Pericole pentru mediu E Categorii de substanțe din partea 1 secțiunea O1 și substanțe din partea 2 - din categoria Alte pericole O1 Categorii de substanțe din partea 1 secțiunea O2 și substanțe din partea 2 - din categoria Alte pericole O2 Categorii de substanțe din partea 1 secțiunea O3 și substanțe din partea 2 - din categoria Alte pericole O3
Partea 1 Partea 2 Nivel inferior Nivel superior Nivel inferior Nivel superior Nivel inferior Nivel superior Nivel inferior Nivel superior Nivel inferior Nivel superior Nivel inferior Nivel superior
1 Substanța nominalizată 1 384 H225 Lichide inflamabile 2 P5c poz. 22 384/500 384/5000
H301 Toxicitate acută cale orală 3 -
H311 Toxicitate acută cale cutanată 3 -
H331 Toxicitate acută prin inhalare 3 H2 384/500 384/5000
H370 Toxicitate asupra unui organ-țintă specific, o singură expunere, STOT SE 1 H3
2 Substanța nenominalizată 2 30 H410 Toxicitate cronică pentru mediul acvatic 1 E1 30/100 30/200
H400 Toxicitate acută pentru mediul acvatic 1 E1
H331 Toxicitate acută prin inhalare 3 H2 30/50 30/200
H272 Solid oxidant 3 P8 30/50 30/200
EUH014 Reacționează violent cu apa O1 30/100 30/500
3 Amestec periculos 3 3 H410 Toxicitate cronică pentru mediul acvatic 1 E1 3/100 3/200
H400 Toxicitate acută pentru mediul acvatic 1 E1
EUH014 Reacționează violent cu apa O1 3/100 3/500
H310 Toxic acut 1 H1 3/5 3/20
4 Deșeu periculos 4 70 H318 Provoacă leziuni oculare grave 1
H310 Toxicitate acută cale cutanată 2 H2 70/50 70/200
H350 Poate provoca cancer. 1B
qx/QLx, ∑qx/Q 3,368 0,727 1,368 0,227 0,33 0,165 0,33 0,066 0 0 0 0
Coeficienți rezultați din aplicarea regulilor de însumare conform Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare
1 Însumarea substanțelor periculoase enumerate în partea 2, care se încadrează în categoriile de toxicitate acută 1, 2 sau 3 (prin inhalare) sau STOT SE categoria 1, împreună cu substanțele periculoase care se încadrează în secțiunea H, de la H1 la H3 din partea 1 384/500 + 30/50 + 3/5 + 70/50 = 3,368 384/5000 + 30/200 + 3/20 + 70/200 = 0,727
2 Însumarea substanțelor periculoase enumerate în partea 2, care sunt explozivi, gaze inflamabile, aerosoli inflamabili, gaze oxidante, lichide inflamabile, substanțe și amestecuri autoreactive, peroxizi organici, lichide și solide piroforice, lichide și solide oxidante, împreună cu substanțele periculoase care se încadrează la secțiunea P, de la P1 la P8 din partea 1 384/500 + 30/50 = 1,368 384/5000 + 30/200 = 0,227
3 Însumarea substanțelor periculoase enumerate în partea 2, care sunt încadrate ca periculoase pentru mediul acvatic, în categoriile Acut 1, Cronic 1 sau Cronic 2, împreună cu substanțele periculoase care se încadrează la secțiunea E, de la E1 la E2 din partea 1 30/100 + 3/100 = 0,33 30/200 + 3/200 = 0,165
4 Însumarea substanțelor periculoase enumerate în partea 2, care sunt încadrate la O1, substanțe sau amestecuri cu frază de pericol EUH014 împreună cu substanțele periculoase care se încadrează la secțiunea O, de la O1 din partea 1 30/100 + 3/100 = 0,33 30/500 + 3/500 = 0,165
5 Însumarea substanțelor periculoase enumerate în partea 2, care sunt încadrate la O2, substanțe și amestecuri care în contact cu apa emit gaze inflamabile, categoria 1 împreună cu substanțele periculoase care se încadrează la secțiunea O, de la O2 din partea 1 0 0
6 Însumarea substanțelor periculoase enumerate în partea 2, care sunt încadrate la O3, substanțe sau amestecuri cu frază de pericol EUH029 împreună cu substanțele periculoase care se încadrează la secțiunea O, de la O3 din partea 1 0 0

Exemplu de calcul pentru clasificare deșeuri:

Operatorul X în urma procesării unor materii prime pentru a obține produsul finit dorit produce și o cantitate considerabilă de deșeu. Pentru a se conforma prevederilor Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare, în vederea notificării de activitate, operatorul X trebuie să ia în calcul și posibilitatea includerii deșeului rezultat din procesul tehnologic, prin verificarea îndeplinirii criteriilor necesare conform precizărilor din nota 5 la anexa nr. 1 la Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare.

Deșeul a făcut obiectul unor analize care au stabilit compoziția de substanțe, astfel:

• 3% dintr-o substanță A, clasificată H318 și H310 categoria 2;
• 0,5% dintr-o substanță B, clasificată H318 și H350 1B;
• restul apă.

Tabelul nr. 3. Detalii privind caracterizarea deșeului

Tipul deșeului Pericolul Frazele de pericol și categoriile de substanțe incluse în calcule Valori-limită Regula de clasificare
HP 4 Iritante H314 Skin corr. 1A
H318 Eye dam. 1
H315 Skin irrit. 2
H319 Eye irrit. 2
1% A : Σ H314 1A ≥ 1%
B : Σ H318 ≥ 10%
C : Σ (H315 și H319) ≥ 20%
HP 6 Toxicitate acută H300 Acute Tox. 1 (Oral)
H300 Acute Tox. 2 (Oral
H301 Acute Tox. 3 (Oral)
H302 Acute Tox. 4 (Oral)
H310 Acute Tox. 1 (Dermal)
H310 Acute Tox. 2 (Dermal)
H311 Acute Tox. 3 (Dermal)
H312 Acute Tox 4 (Dermal)
H330 Acute Tox 1 (Inhal.)
H330 Acute Tox. 2 (Inhal.)
H331 Acute Tox. 3 (Inhal.)
H332 Acute Tox. 4 (Inhal.)
Cat. 1, 2 sau 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331) : 0,1%
Cat. 4 (H302, H312, H332) : 1%
A : Σ H300 cat. 1 ≥ 0,1%
B : Σ H300 cat. 2 ≥ 0,25%
C : Σ H301 ≥ 5%
D : Σ H302 ≥ 25%
E : Σ H310 cat. 1 ≥ 0,25%
F : Σ H310 cat. 2 ≥ 2,5%
G : Σ H311 ≥ 15%
H : Σ H312 ≥ 55%
I : Σ H330 cat. 1 ≥ 0,1%
J : Σ H330 cat. 2 ≥ 0,5%
K : Σ H331 ≥ 3,5%
L : Σ H332 ≥ 22,5%
HP 7 Cancerigene H350 Carc. 1A și 1B
H351 Carc. 2
/ A : max (H350) ≥ 0,1%
B : max (H351) ≥ 1%

Regula de clasificare

Se va lua în considerare faptul că frazele de pericol atribuite substanțelor periculoase (A și B) identificate în deșeuri corespund categoriilor de deșeuri:

- HP4-B (substanțele A și B);

- HP6-F (substanța A);

- HP7-A (substanța B).

Pentru fiecare dintre aceste categorii, evaluarea se va face după cum urmează:

1. HP4-B (H318): numai substanța A este luată în considerare pentru stabilirea categoriei de pericol a deșeului deoarece 3% > 1%, iar substanța B este sub valoarea de prag ("valoarea cut-off"), stabilită la 1% pentru HP4. Cum 3% < 10%, deșeul nu este clasificat ca fiind periculos de această regulă.

2. HP6-F (H310 categoria 2): numai substanța A este luată în considerare (3% > 2,5%) - deșeul este clasificat ca fiind periculos pentru proprietatea de pericol corespunzătoare HP6.

3. HP7-A (H350 Carc. 1A): numai substanța B este luată în considerare (0,5% > 0,1%), deșeul este clasificat ca periculos pentru proprietatea de pericol corespunzătoare HP7.

- Este suficient ca o singură regulă să fie îndeplinită pentru a stabili dacă deșeul este sau nu considerat periculos.

- În acest exemplu, regulile de clasificare pentru HP6-F și HP7-A sunt verificate și acest fapt înseamnă că deșeul este clasificat ca periculos.

Analiza privind încadrarea sub incidența Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare

În vederea încadrării sub incidența legii se vor analiza proprietățile ce includ deșeul în categoria celor periculoase. Având în vedere cele precizate mai sus, rezultă că acestea sunt:

- HP6-F pentru fraza de pericol H310 Acute Tox. 2 (Dermal), și

- HP7-A pentru fraza de pericol H350 Carc. 1A și 1B.

Se constată că fraza de pericol H310 Acute Tox. 2 (Dermal) se încadrează în anexa nr. 1 partea 1 la secțiunea H-H2 toxicitate acută, categoria 2, toate căile de expunere, cu limitele 50/200 tone.

În ceea ce privește fraza de pericol H350 carc. 1B, aceasta nu este frază de pericol care să încadreze o substanță sub incidența Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare.

Prin urmare, pentru încadrare se va lua în calcul numai HP6-F cu fraza de pericol H310 Acute Tox. 2 (Dermal).

Tabelul nr. 4. Fraze de pericol relevante pentru categoriile de substanțe periculoase1

Categorii de pericol
în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008
Cantitățile relevante (tone)

Fraze de pericol relevante
nivel inferior nivel superior
Col. 1 Col. 2 Col. 3
Secțiunea "H" - PERICOLE PENTRU SĂNĂTATE
H1 TOXICITATE ACUTĂ
Categoria 1, toate căile de expunere 5 20 H300; H310; H330
H2 TOXICITATE ACUTĂ
Categoria 2, toate căile de expunere 50 200 H300; H310; H330
Categoria 3, căi de expunere - prin inhalare (a se vedea nota 7) 50 200 H301; H331
H3 STOT TOXICITATE ASUPRA UNUI ORGAN-ȚINTĂ SPECIFIC
Expunere singulară STOT SE categoria 1 50 200 H370
Secțiunea "P" - PERICOLE FIZICE
P1a EXPLOZIVI (a se vedea nota 8)
Explozivi instabili; sau 10 50 H200
Explozivi, diviziunea 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 sau 1.6; sau - substanțe sau
amestecuri având proprietăți explozive în conformitate cu metoda A.14 din Regulamentul (CE) nr. 440/2008 (a se vedea nota 9) și care nu fac parte din clasele de pericol peroxizi organici sau substanțe și amestecuri autoreactive
10 50 H201; H202; H203; H205
P1b EXPLOZIVI (a se vedea nota 8)
Explozivi, Diviziunea 1.4 (a se vedea nota 10) 50 200 H204
P2 GAZE INFLAMABILE
Gaze inflamabile, categoria 1 sau 2 10 50 H220; H221
P3a AEROSOLI INFLAMABILI (a se vedea nota 11.1)
Aerosoli "inflamabili" categoria 1 sau 2, care conțin gaze inflamabile
categoria 1 sau 2 sau lichide inflamabile categoria 1
150 (net) 500 (net) H222; H223
P3b AEROSOLI INFLAMABILI (a se vedea nota 11.1)
Aerosoli "inflamabili" categoria 1 sau 2, care nu conțin gaze inflamabile
categoria 1 sau 2 sau lichide inflamabile categoria 1 (a se vedea nota 11.2)
5.000 (net) 50.000 (net) H222; H223
P4 GAZE OXIDANTE
Gaze oxidante, categoria 1 50 200 H270
P5a LICHIDE INFLAMABILE
Lichide inflamabile, categoria 1; sau 10 50 H224
Lichide inflamabile categoria 2 sau 3 menținute la o temperatură
superioară punctului de fierbere; sau - alte lichide cu punct de aprindere
≤ 60 °C, menținute la o temperatură superioară punctului lor de fierbere (a se vedea nota 12)
H225; H226
P5b LICHIDE INFLAMABILE
- Lichide inflamabile de categoria 2 sau 3 în cazul cărora anumite
condiții de procesare, cum ar fi presiune înaltă sau temperatură ridicată, pot crea pericole de accidente majore; sau - alte lichide cu punct de aprindere ≤ 60°C, în cazul cărora anumite condiții de procesare, cum ar fi presiune înaltă sau temperatură ridicată, pot crea pericole de accidente majore (a se vedea nota 12)
50 200 H225; H226
P5c LICHIDE INFLAMABILE
Lichide inflamabile, categoria 2 sau 3, care nu sunt incluse în P5a și P5b 5.000 50.000 H225; H226
P6a SUBSTANȚE ȘI AMESTECURI AUTOREACTIVE și PEROXIZI
ORGANICI
Substanțe și amestecuri autoreactive, tipul A sau B, sau 10 50 H240; H241
peroxizi organici, tipul A sau B H240; H241
P6b SUBSTANȚE ȘI AMESTECURI AUTOREACTIVE și PEROXIZI
ORGANICI
Substanțe și amestecuri autoreactive, tipul C, D, E sau F, sau 50 200 H242
peroxizi organici, tipul C, D, E sau F 50 200 H242
P7 LICHIDE ȘI SOLIDE PIROFORICE
Lichide piroforice, categoria 1 50 200 H250
Solide piroforice, categoria 1 H250
P8 LICHIDE ȘI SOLIDE OXIDANTE
Lichide oxidante, categoria 1, 2 sau 3; sau 50 200 H271; H272
Solide oxidante, categoria 1, 2 sau 3 50 200 H271; H272
Secțiunea "E" - PERICOLE PENTRU MEDIU
E1 Periculoase pentru mediul acvatic
Categoria acut 1 sau 100 200 H400
Cronic 1 100 200 H410
E2 Periculoase pentru mediul acvatic
categoria cronic 2 200 500 H411
Secțiunea "O" - ALTE PERICOLE
O1 Substanțe sau amestecuri cu frază de pericol EUH014 100 500 EUH014
O2 Substanțe și amestecuri care în contact cu apa emit gaze inflamabile,
categoria 1
100 500 H260
O3 Substanțe sau amestecuri cu frază de pericol EUH029 50 200 EUH029

1 În tabelul nr. 4 se face trimitere la notele anexei nr. 1 din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare. Datele cuprinse în acest tabel sunt informative.

Tabelul nr. 5. Fraze de pericol relevante pentru substanțele periculoase nominalizate2


Substanța periculoasă
Numărul CAS Cantitățile relevante (tone) Regula de cumulare Fraze de pericol H, relevante
nivel inferior nivel superior H P E
1. Azotat de amoniu (îngrășăminte care pot suferi o descompunere autoîntreținută, a se vedea nota 13) / 5.000 10.000 P8 H272
2. Azotat de amoniu (îngrășământ de calitate, a se vedea nota 14) / 1.250 5.000 P8 H272
3. Azotat de amoniu (calitate tehnică, a se vedea nota 15) / 350 2.500 P8 H272
4. Azotat de amoniu (materii în afara specificațiilor și îngrășăminte care nu îndeplinesc testul de detonare) / 10 50 P8 H272
5. Azotat de potasiu - se aplică îngrășămintelor compuse pe bază de azotat de potasiu sub formă de tablete, perle sau granule, care au aceleași proprietăți periculoase ca azotatul de potasiu pur. / 5.000 10.000 P8 H272
6. Azotat de potasiu - se aplică în cazul îngrășămintelor compuse pe bază de azotat de potasiu sub formă cristalină care au aceleași proprietăți periculoase ca și azotatul de potasiu pur. / 1.250 5.000 P8 H272
7. Pentaoxid de arsen, acid arsenic (V) și/sau sărurile lor 1303-28-2 1 2 H2 E1 H301, H331, H350, H400, H410
8. Trioxid de arsen, acid arsenos (III) acid și/sau sărurile lor 1327-53-3 0.1 H2 E1 H300, H314, H350, H400, H410
9. Brom 7726-95-6 20 100 H2 E1 H314, H330, H400
10. Clor 7782-50-5 10 25 H2 P4 E1 H270, H315, H319, H331, H335, H400
11. Compuși de nichel sub formă de pudră inhalabilă / / 1
- monoxid de nichel 1313-99-1 H317, H350i, H372, H413
- dioxid de nichel 12035-36-8 H317, H350i, H372, H413
- sulfură de nichel 16812-54-7, sau 11113-75-0, sau 1314-04-1 E1 H317, H341, H350i, H372, H400, H410
- disulfură de trinichel 12035-72-2 E1 H317, H341, H350i, H372, H400, H410
- trioxid de dinichel 1314-06-3 H317, H350i, H372, H413
12. Etilenamină 151-56-4 10 20 H1; H2 P53 E2 H225, H300, H310, H314, H330, H340, H350, H411
13. Fluor 7782-41-4 10 20 H2 P4 H270, H314, H330
14. Formaldehidă (concentrație ≥ 90%) 50-00-0 5 50 H2 H301, H311, H314, H317, H331, H341, H350
15. Hidrogen 1333-74-0 5 50 P2 H220
16. Acid clorhidric (gaz lichefiat) 7647-01-0 25 250 H2 H314, H331
17. Alchili de plumb / 5 50 H1, H2 E1 H300, H310, H330, H360Df, H373, H400, H410
18. Gaze lichefiate inflamabile,
categoria 1 sau 2 (inclusiv GPL) și gaz natural
/ 50 200 a se verifica conformitatea FDS P2 H220, H221 + alte fraze H posibile
19. Acetilenă 74-86-2 5 50 P2 H220
20. Oxid de etilenă 75-21-8 5 50 H2 P2 H220, H315, H319, H331, H335, H340, H350
21. Oxid de propilenă 75-56-9 5 50 H2 P5a H224, H302, H311, H319, H331, H335, H340, H350
22. Metanol 67-56-1 500 5.000 H2; H3 P53 H225, H301, H311, H331, H370
23. 4, 4'-Metilen-bis (2-cloranilină) și/sau sărurile sale, sub formă de pudră 101-14-4 / 0,01 E1 H302, H350, H400, H410
24. Metilizocianat 624-83-9 0,15 H2 P53 H225, H301, H311, H315, H317, H318, H330, H334, H335, H361d
25. Oxigen 7782-44-7 200 2.000 P4 H270
26. 2,4-Toluen di-izocianat 2,6-Toluen di-izocianat 584-84-9 91-08-7 10 100 H2 H315, H317, H319, H330, H334, H335, H351, H412
27. Diclorură de carbonil (fosgen) 75-44-5 0.3 0.75 H2 H330, H314
28. Arsină (hidrogen arsenios) 7784-42-1 0.2 1 H2 P2 E1 H220, H330, H373, H400, H410
29. Fosfină (hidrogen fosforat) 7803-51-2 0.2 1 H2 P2 E1 H220, H314, H330, H400
30. Diclorură de sulf 10545-99-0 1 E1 H314, H335, H400, EUH014
31. Trioxid de sulf 7446-11-9 15 75 H2 H330, H314
32. Policlordibenzofurani și policlordibenzodioxine (inclusiv TCDD), calculate în echivalenți TCDD
(a se vedea nota 20)
/ 0.001 a se verifica conformitatea FDS a se verifica conformitatea FDS H3xx
33. Următoarele substanțe cancerigene sau amestecurile care conțin următorii agenți cancerigeni în concentrații de peste 5% în greutate: / 0.5 2
- 4-Aminodifenil și/sau sărurile sale 92-67-1 H302, H350
- Benzotriclorură 98-07-7 H2 H302, H315, H318, H331, H335, H350
- Benzidină și/sau sărurile sale 92-87-5 E1 H302, H350, H400, H410
- Di(clormetil)eter 542-88-1 H2 P53 H225, H302, H311, H330, H350
- Clormetil-metil-eter 107-30-2 P53 H225, H302, H312, H332, H350
- 1,2-dibrometan 106-93-4 H2 E2 H301, H311, H315, H319, H331, H335, H350, H411
- Sulfat de dietil 64-67-5 H302, H312, H314, H332, H340, H350
- Sulfat de dimetil 77-78-1 H1, H2 H301, H314, H317, H330, H341, H350
- Clorură de dimetil-carbonil 79-44-7 H2 H302, H315, H319, H331, H335, H350
- 1,2-dibrom-3- clorpropan 96-12-8 H301, H340, H350, H360F, H373, H412
- 1,2-dimetil-hidrazină 540-73-8 H2 E2 H301, H311, H331, H350, H411
- Dimetil-nitrozamină 62-75-9 H1, H2 E2 H301, H330, H350, H372, H411
- Triamidă hexametil fosforică 680-31-9 H340, H350
- Hidrazină 302-01-2 H2 P53 E1 H226, H301, H311, H314, H317, H331, H350, H400, H410
- 2-naftilamină și/sau sărurile sale 91-59-8 E2 H302, H350, H411
- 4-nitrodifenil 92-93-3 E2 H350, H411
- 1,3 propansultonă 1120-71-4 H302, H312, H350
34. Produse petroliere și carburanți alternativi
a) benzine și păcure;
b) kerosen (inclusiv carburanți pentru avioane);
c) distilate de petrol, exclusiv fracția grea (inclusiv motorină, combustibil gazos pentru încălzirea locuințelor și amestecurile de combustibili gazoși);
d) păcură;
e) carburanți alternativi utilizați în aceleași scopuri și având proprietăți similare în ceea ce privește inflamabilitatea și pericolele pentru mediu ca produsele menționate la literele a)-d)
/ 2.500 25.000 P53 E4
35. Amoniac anhidru 7664-41-7 50 200 H2 P2 E1 H221, H314, H331, H400
36. Trifluorură de bor 7637-07-2 5 20 H2 H314, H330, EUH014
37. Acid sulfhidric 7783-06-4 5 20 H2 P2 E1 H220, H330, H400
38. Piperidină 110-89-4 50 200 H2 P53 H225, H311, H314, H331
39. Bis(2-dimetilaminoetil) (metil)amină 3030-47-5 20 200 H302, H311, H314
40. 3-(2-Etil-hexiloxi) propilamină 5397-31-9 50 200 H302, H311, H314
41. Amestecurile5 de hipoclorit de sodiu clasificate ca periculoase pentru mediul acvatic - pericol acut, categoria 1 [H400] care conțin mai puțin de 5% clor activ și neclasificate în niciuna dintre celelalte categorii de pericole din partea 1 din anexa nr. 1 la Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare 200 500 E1 H400
42. Propilamină6 107-10-8 500 2.000 H2 P53 H225, H290, H302, H311, H314, H331, H335
43. Acrilat de terț-butil6 1663-39-4 200 500 P53 E2 H225, H302, H312, H315, H317, H332, H335, H411
44. 2-Metil-3-butenonitril6 16529-56-9 500 2.000 H2 P53 H225, H226, H301, H311, H331, H340, H350
45. Tetrahidro-3,5-dimetil-1,3,5,-tiadiazină-2- tionă (dazomet)6 533-74-4 100 200 E1 H302, H319, H400, H410
46. Acrilat de metil6 96-33-3 500 2.000 P53 H225, H302, H312, H315, H317, H319, H332, H335
47. Metilpiridină6 108-99-6 500 2.000 H2 P53 H225, H226, H302, H311, H314, H318, H331
48. 1-Bromo-3-cloropropan6 109-70-6 500 2.000 H2 P6 H226, H302, H331, H335, H412

2 În tabelul 5 se face trimitere la notele anexei nr. 1 din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare. Datele cuprinse în acest tabel sunt informative. Prezentul tabel cu actualizările și modificările care apar ca urmare a procesului de adaptare la progresul tehnic în ceea ce privește clasificarea și etichetarea armonizată a substanțelor periculoase, în conformitate cu procedura ECHA, se publică, anual, pe site-urile autorităților competente.

3 A se lua în considerare condițiile de depozitare sau utilizare pentru a determina mai precis subcategoria.

4 A se verifica conformitatea FDS.

5 Cu condiția ca amestecul, în absența hipocloritului de sodiu, să nu fie clasificat ca periculos pentru mediul acvatic - pericol acut, categoria 1 (H400).

6 În cazul în care substanța periculoasă se încadrează la categoriile P5a lichide inflamabile sau P5b lichide inflamabile, se aplică cantitățile inferioare de prag.

Tabelul nr. 6. Fraze de pericol și cantități relevante pentru încadrarea deșeurilor7

Categorii de pericol în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 Cantitățile relevante (tone) Fraze de pericol relevante Proprietatea de pericol (HP) - conform Regulamentului 1.357/2014 și Regulamentului 997/2017
nivel inferior nivel superior
Col. 1 Col. 2 Col. 3
Secțiunea "H" - PERICOLE PENTRU SĂNĂTATE
H1 TOXICITATE ACUTĂ
Categoria 1, toate căile de expunere 5 20 H310; H300; H330 HP6
H2 TOXICITATE ACUTĂ
Categoria 2, toate căile de expunere 50 200 H300; H310; H330 HP6
Categoria 3, căi de expunere - prin inhalare (a se vedea nota 7) H301; H331 HP6
H3 STOT TOXICITATE ASUPRA UNUI ORGAN-ȚINTĂ SPECIFIC
Expunere singulară STOT SE categoria 1 50 200 H370 HP5
Secțiunea "P" - PERICOLE FIZICE
P1a EXPLOZIVI (a se vedea nota 8)
Explozivi instabili; sau 10 50 H200 HP1, HP15
Explozivi, diviziunea 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 sau 1.6; sau - Substanțe sau amestecuri având proprietăți explozive în conformitate cu metoda A.14 din Regulamentul (CE) nr. 440/2008 (a se vedea nota 9) și care nu fac parte din clasele de pericol peroxizi organici sau substanțe și amestecuri autoreactive H201; H202; H203; H205 HP1, HP15
P1b EXPLOZIVI (a se vedea nota 8)
Explozivi, diviziunea 1.4 (a se vedea nota 10) 50 200 H204 HP1, HP15
P2 GAZE INFLAMABILE
Gaze inflamabile, categoria 1 sau 2 10 50 H220; H221 HP3
P3a AEROSOLI INFLAMABILI (a se vedea nota 11.1)
Aerosoli "inflamabili" categoria 1 sau 2, care conțin gaze inflamabile categoria 1 sau 2 sau lichide inflamabile categoria 1 150 (net) 500 (net) H222; H223 HP3
P3b AEROSOLI INFLAMABILI (a se vedea nota 11.1)
Aerosoli "inflamabili" categoria 1 sau 2, care nu conțin gaze inflamabile categoria 1 sau 2 sau lichide inflamabile categoria 1 (a se vedea nota 11.2) 5.000 (net) 50.000 (net) H222; H223 HP3
P4 GAZE OXIDANTE
Gaze oxidante, categoria 1 50 200 H270 HP2
P5a LICHIDE INFLAMABILE
Lichide inflamabile, categoria 1; sau 10 50 H224 HP3
Lichide inflamabile categoria 2 sau 3 menținute la o temperatură superioară punctului de fierbere; sau - alte lichide cu punct de aprindere ≤ 60°C, menținute la o temperatură superioară punctului lor de fierbere (a se vedea nota 12) H225; H226 HP3
P5b LICHIDE INFLAMABILE
- Lichide inflamabile de categoria 2 sau 3 în cazul cărora anumite condiții de procesare, cum ar fi presiune înaltă sau temperatură ridicată, pot crea pericole de accidente majore; sau - alte lichide cu punct de aprindere ≤ 60°C în cazul cărora anumite condiții de procesare, cum ar fi presiune înaltă sau temperatură ridicată, pot crea pericole de accidente majore (a se vedea nota 12) 50 200 H225; H226; HP3
P5c LICHIDE INFLAMABILE
Lichide inflamabile, categoria 2 sau 3, care nu sunt incluse în P5a și P5b 5.000 50.000 H225; H226 HP3
P6a SUBSTANȚE ȘI AMESTECURI AUTOREACTIVE ȘI PEROXIZI ORGANICI
Substanțe și amestecuri autoreactive, tipul A sau B, sau 10 50 H240; H241 HP1
peroxizi organici, tipul A sau B H240; H241 HP1
P6b SUBSTANȚE ȘI AMESTECURI AUTOREACTIVE ȘI PEROXIZI ORGANICI
Substanțe și amestecuri autoreactive, tipul C, D, E sau F, sau 50 200 H242
peroxizi organici, tipul C, D, E sau F HP3
P7 LICHIDE ȘI SOLIDE PIROFORICE
Lichide piroforice, categoria 1 50 200 H250 HP3
Solide piroforice, categoria 1 H250 HP3
P8 LICHIDE ȘI SOLIDE OXIDANTE
Lichide oxidante, categoria 1, 2 sau 3; sau 50 200 H271; H272 HP2
Solide oxidante, categoria 1, 2 sau 3 H271; H272 HP2
Secțiunea "E" - PERICOLE PENTRU MEDIU
E1 Periculoase pentru mediul acvatic
Categoria acut 1 sau 100 200 H400 HP14
Cronic 1 H410 HP14
E2 Periculoase pentru mediul acvatic
categoria cronic 2 200 500 H411 HP14
Secțiunea "O" - ALTE PERICOLE
O1 Substanțe sau amestecuri cu frază de pericol EUH014 100 500 EUH014
O2 Substanțe și amestecuri care în contact cu apa emit gaze inflamabile, categoria 1 100 500 H260 HP3
O3 Substanțe sau amestecuri cu frază de pericol EUH029 50 200 EUH029 HP12

7 În tabelul nr. 6 se face trimitere la notele anexei nr. 1 din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare. Datele cuprinse în acest tabel sunt informative.

ANEXA Nr. 4 la procedură

- Model -
Declarație

Subsemnatul,.........., în calitate de reprezentant legal al.........., prin prezenta declar că începând cu data de.......... în următoarele instalații, așa cum sunt ele definite în Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu completările ulterioare, nu mai sunt produse, utilizate, manipulate, depozitate substanțe periculoase, pentru o perioadă de timp mai mare de 12 luni.

Instalații:

- . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . .

Prezenta declarație a fost dată pentru a justifica și susține că în instalațiile mai sus menționate nu mai sunt produse, utilizate, manipulate, depozitate substanțe periculoase.

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, că datele furnizate în această declarație sunt adevărate.

Data . . . . . . . . . . Semnătura și ștampila,
. . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...