Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Procedura de notificare a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase, produse inclusiv în context transfrontalier, din 20.12.2019

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 martie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

ARTICOLUL 1 Scop

(1) Prezenta procedură prezintă modul de întocmire a notificării unui accident major în care sunt implicate categoriile de substanțe periculoase și cele nominalizate din părțile 1 și 2 din anexa nr. 1 la Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu completările ulterioare.

(2) În cadrul prezentei proceduri sunt precizate datele, informațiile, formularele și responsabilitățile asociate schimbului și diseminării informațiilor în cazul producerii unui accident major.

ARTICOLUL 2 Definiții

Prezenta procedură utilizează termeni și expresii având semnificația prevăzută la art. 3 din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare.

ARTICOLUL 3 Informarea autorităților

(1) În cazul producerii unui accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, operatorul informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF) și/sau inspectoratele județene pentru situații de urgență (ISUJ), după caz, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare.

(2) După primirea informațiilor de la operator sau din alte surse cum ar fi mass-media, cetățeni etc., ISUBIF/ISUJ verifică veridicitatea datelor primite și informează imediat celelalte autorități competente prevăzute la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare.

(3) Fiecare autoritate competentă de la nivel județean informează în cel mai scurt timp, pe cale ierarhică, autoritățile competente prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, cu privire la producerea accidentului.

(4) În vederea asigurării managementului accidentului major, autoritățile competente de la nivel județean fac permanent schimb de informații.

(5) În maximum 5 zile lucrătoare de la producerea accidentului, ISUBIF/ISUJ transmite către Inspectoratul pentru Situații de Urgență (IGSU) notificarea accidentului în conformitate cu cerințele MARS - Sistem de raportare a accidentelor majore. Notificarea trebuie să cuprindă cel puțin datele și informațiile structurate potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 1.

ARTICOLUL 4 Evaluarea accidentului

Evaluarea accidentului se face în funcție de criteriile stabilite în cuprinsul anexei nr. 7 la Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare.

ARTICOLUL 5 Responsabilități ale operatorului

(1) În cazul producerii unui accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, operatorul ia în cel mai scurt timp următoarele măsuri:

a) informează ISUBIF/ISUJ în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. a), b) și d) din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare;

b) alarmează populația din zona de impact a accidentului major, în conformitate cu obligațiile prevăzute în Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) În situația în care accidentul poate avea efecte pe termen mediu și lung asupra mediului, informațiile prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, se transmit de către operator autorităților competente în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea operațiilor de intervenție pentru lichidarea urmărilor imediate ale accidentului major.

(3) După fiecare accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, operatorul are obligația să reanalizeze raportul de securitate/documentul care pune în aplicare politica de prevenire a accidentelor majore și planul de urgență internă și să transmită autorităților competente măsurile identificate a fi implementate pentru prevenirea repetării unui asemenea accident major.

(4) Măsurile de prevenire a repetării accidentelor majore se transmit în scris și în format electronic în termen de 90 de zile de la finalizarea intervenției pentru lichidarea urmărilor accidentului major, împreună cu planul de măsuri asumat de către operator pentru operarea modificărilor necesare în vederea implementării acestora în practică.

(5) Se notifică orice incident sau accident care are loc pe un amplasament ce intră sub incidența Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare, chiar dacă nu îndeplinește criteriile prevăzute în anexa nr. 7 la aceasta.

(6) Operatorul are obligația de a avea un registru de evidență a incidentelor/accidentelor, completat la zi, conform modelului prezentat în anexa nr. 2.

ARTICOLUL 6 Responsabilități ale autorităților competente

În cazul unui accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, în care se preconizează efecte în afara amplasamentului, pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. e) și f) din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, autoritățile competente de la nivel județean întreprind următoarele:

a) asigură informarea publicului prin toate mijloacele disponibile;

b) înștiințează autoritățile publice locale aflate în zonele de planificare la urgență despre producerea accidentului;

c) informează autoritățile competente din județul vecin în situația în care sunt posibile efecte asupra populației, proprietății sau mediului de pe teritoriul administrativ al unui județ vecin;

d) notifică autoritățile similare din țările vecine în caz de producere a unui accident major cu posibile efecte transfrontaliere.

ARTICOLUL 7 Evidențe

Autoritățile competente de la nivel județean elaborează un registru de evidență a accidentelor care au avut loc pe amplasamente din zona de competență, completat la zi, conform modelului prezentat în anexa nr. 3.

ARTICOLUL 8 Informații care trebuie furnizate către Comisia Europeană în urma producerii unui accident major

(1) În scopul prevenirii și limitării consecințelor accidentelor majore, IGSU informează Comisia Europeană asupra accidentelor majore produse pe teritoriul național, potrivit art. 18 din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare.

(2) Anual, autoritățile competente de la nivel central organizează întâlniri de analiză a datelor și informațiilor existente la nivelul fiecărei autorități și stabilesc de comun acord informațiile relevante care urmează a fi transmise către Comisia Europeană cu privire la accidentele majore înregistrate pe teritoriul național.

(3) În situația în care accidentul major are sau se preconizează a avea și impact transfrontalier, IGSU furnizează autorităților centrale similare din statul sau statele afectate informațiile necesare pentru luarea măsurilor ce se impun cu privire la protecția populației, mediului și proprietății.

(4) Pentru transmiterea către statele vecine a informațiilor relevante pentru implementarea măsurilor de protecție se vor utiliza toate mijloacele la dispoziție stabilite prin acorduri și convenții la care România este parte, precum și prin protocoale de colaborare.

(5) Raportarea accidentelor majore la Comisia Europeană se realizează de către IGSU în baza unei proceduri interne aprobate de inspectorul general al IGSU.

ARTICOLUL 9 Înregistrări

(1) Operatorul este obligat să păstreze notificarea transmisă autorităților competente de la nivel județean în original și în format electronic.

(2) Autoritățile competente au obligația să înregistreze și să păstreze în original documentele primite și transmise cu privire la producerea accidentului major.

(3) Formatul electronic al formularului de notificare a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase, prevăzut în anexa nr. 1, utilizat în procesul de raportare, se publică pe site-urile web ale autorităților competente desemnate potrivit art. 6 din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare.

ARTICOLUL 10 Dispoziții finale

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură de notificare.

ANEXA Nr. 1 la procedura de notificare

CONȚINUTUL-CADRU
al formularului de notificare a accidentului major

1. Accidentul îndeplinește criteriile din anexa nr. 7 la Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu completările ulterioare.

2. Tipul accidentului

3. Data și ora producerii accidentului (început și sfârșit)

4. Amplasament

a) Nume

b) Adresă

c) Tip industrie

d) Statut Seveso

Profilul accidentului (raport simplificat)

5. Descriere succintă și explicația cauzei producerii accidentului, indicarea nivelului de gravitate cunoscut

6. Substanțe direct implicate - descriere succintă (nume și/sau nr. CAS, cantitate pierdută etc.)

7. Sursa imediată a accidentului - descriere (locația, tipul, locul etc.)

8. Cauza (cauzele) bănuită (bănuite)

9. Efecte imediate: descriere succintă (pe/în afara amplasamentului, număr, măsuri, costuri, arie de răspândire etc.)

10. Măsuri de urgență ce au fost luate: descriere succintă (pe/în afara amplasamentului, număr, durată, tip etc.)

11. Lecții învățate pe moment: descriere succintă (măsuri de precauție imediate)

Analiza accidentului (raport complet)

A. Manifestare

1. Tipul accidentului

a) Evenimentul:

(i) manifestare primară

(ii) eveniment inițiator

(iii) eveniment asociat

b) Observații:

2. Substanțe periculoase

a) Inventarul total de pe amplasament:

Identificare substanță (nume și/sau număr CAS) Cantitate maximă (tone) Implicarea în eveniment

b) Substanțele relevante implicate direct:

Identificare substanță Cantitate efectivă prezentă pe amplasament (tone) Cantitate potențială implicată în eveniment (tone)

c) Substanțe relevante indirect implicate:

Identificare substanță Cantitate efectivă (tone) Cantitate potențială (tone)

d) Observații:

3. Sursa accidentului

a) Reprezentare grafică - locația amplasamentului, instalațiile relevante și formațiunile geografice învecinate de interes (incluzând detalii topografice și rezidențiale sau alte dezvoltări) trebuie ilustrate prin atașarea unei hărți adecvate, adăugând orice explicații necesare. Fotografii și/sau diagrame ale amplasamentului etc. trebuie atașate dacă se dovedesc a fi utile.

b) Situația:

Descriere Manifestare primară Eveniment inițiator Eveniment asociat
industrie
activitate/instalație
elemente componente

c) Observații:

4. Condiții meteorologice (se vor indica cele aplicabile)

a) Precipitații

b) Viteza vântului (m/s); direcția

c) Clasa de stabilitate atmosferică (Pasquill)

d) Temperatura aerului (°C)

e) Observații

5. Cauzele principale ale producerii accidentului

a) Cauzele principale

- tehnice/fizice

- umane/organizatorice

b) Observații:

6. Discuții despre manifestarea accidentului

B. Consecințe

1. Zona afectată

a) Magnitudinea efectelor (Se vor indica doar cele relevante.)

Afectat (nu/posibil afectat/da)
instalație
amplasament
în afara amplasamentului, local
în afara amplasamentului, regional
în afara amplasamentului, transfrontalier

b) Ilustrarea efectelor - extinderea geografică a efectelor trebuie marcată pe o hartă adecvată împreună cu fotografii și/sau diagrame și/sau orice alte date cantitative/calitative relevante, în cazul în care sunt disponibile.

c) Observații:

2. Populația afectată

Angajați Personal de intervenție Populația din afara amplasamentului
Total expusă
Fatalități imediate
Fatalități ulterioare
Răniți spitalizați
Alte vătămări serioase
Monitorizarea sănătății

Observații:

3. Daune ecologice (Se vor indica cele aplicabile.)

a) Componente ecologice implicate

Tip Amenințat Afectat

b) Poluarea/Contaminarea/Daune asupra:

- unor zone rezidențiale (acoperite de norul toxic)

- unor zone cu faună/floră comună

- unor zone cu faună/floră protejată

- unor zone de colectare a apei pentru consum sau recreere

- unui teren (potențial afectat ecologic pe perioade lungi sau care împiedică desfășurarea activităților sau accesului oamenilor)

- unui habitat marin sau de apă dulce

- unor zone de conservare cu valoare ridicată sau grad ridicat de protecție

c) Observații:

4. Pierderi din patrimoniul național (Se vor indica cele aplicabile.)

a) Efecte asupra:

- unor situri istorice

- unor clădiri istorice

- unor monumente istorice

- unor valori artistice

b) Observații

5. Pierderi materiale

a) Costuri (monedă locală)

Pierderi pe amplasament (costuri directe către operator) Pierderi în afara amplasamentului (costuri sociale)
Pierderi materiale
Intervenție, curățare și reconstrucție ecologică

b) Observații:

6. Întreruperea activității comunitare (Se vor indica cele aplicabile.)

a. Amplasament/Instalație:

- reședințe/hoteluri din apropiere

- fabrici/birouri/magazine din apropriere

- școli/spitale/instituții

- alte locuri de adunare a populației

b) Întreruperea utilităților etc.

Afectate (da/nu) Durata (ore)
Gaze
Curent electric
Apă
Canalizare
Telecomunicații
Drumuri principale
Căi ferate
Căi navigabile
Transport aerian

c) Îngrijorare publică:

- populația din afara amplasamentului

- interesul media

- interesul politic

d) Observații:

7. Analiza consecințelor

C. Intervenția

1. Măsuri de urgență

a) Luate:

- pe amplasament

- în afara amplasamentului

b) Încă necesare:

- pe amplasament

- în afara amplasamentului

c) Contaminare sau pericol încă prezent (Se vor indica cele aplicabile.):

- pe amplasament

- în afara amplasamentului

d) Observații:

2. Cerințe conform Directivei Seveso III

a) Evaluarea dinaintea accidentului (Se vor indica cele aplicabile.)

Articol Cerință Statut (nu este necesară/nu este elaborată/elaborată și depusă/evaluată)
7 Notificare
8 Politică (PPAM)
10 Raport de securitate
10, 11, 12 Revizuire
12 Plan de urgență internă
12 Plan de urgență externă
14 Informarea publicului
13 Amenajare teritorială

b) Evaluarea după accident (Se vor indica cele aplicabile.)

Articol Cerință Au fost abordate măsurile de urgență luate? Au fost abordate consecințele care au rezultat? Comparativ cu consecințele efective, simulările anterioare au arătat zone:
7 Notificare
8 Politică (PPAM)
10 Raport de securitate
10, 11, 12 Revizuire
12 Plan de urgență internă
12 Plan de urgență externă
14 Informarea publicului
13 Amenajare teritorială

c) Evaluarea siguranței la nivel organizațional (Se vor indica cele aplicabile.)

Element existent Elementul are legătură cu circumstanțele accidentului?
Element organizațional
Obiective scrise ale politicii
Structură managerială specificată
Responsabilități specificate
Proceduri de lucru specificate
Proceduri pentru auditul/evaluarea sistemului de management specificate
Proceduri pentru revizia și actualizarea politicii de management specificate
Proceduri pentru pregătirea generală specificate
Proceduri pentru pregătirea pentru situații de urgență specificate

d) Evaluarea controlului împotriva impactului ecologic (Se vor indica cele aplicabile.)

Element existent Elementul are legătură cu circumstanțele accidentului?
Element organizațional
Evaluarea stării mediului înainte de accident
Analiza potențialelor consecințe ale unui accident asupra mediului
Evaluarea stării mediului după accident
Proceduri de refacere a ecosistemului
Evaluarea succesului reconstrucției ecologice

e) Observații:

3. Acțiuni legale întreprinse

a) Acțiuni legale

b) Alte acțiuni legale

4. Lecții învățate

a) Măsuri de prevenire a repetării accidentului

b) Măsuri de diminuare a consecințelor

c) Referințe utile

5. Comentarii referitoare la intervenție

ANEXA Nr. 2 la procedura de notificare

Denumirea operatorului economic

(. . . . . . . . . .)

Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

REGISTRU DE EVIDENȚĂ
a incidentelor/accidentelor care au loc pe amplasament

Nr. crt. Îndeplinește condițiile din anexa nr. 6 la Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu completările ulterioare Tipul accidentului Data/ora producerii Substanța implicată Scurtă descriere a accidentului Sursa imediată a accidentului Cauza Efecte imediate
Morți Răniți Evacuați Daune de mediu Pagube economice
1.
2.

ANEXA Nr. 3 la procedura de notificare

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului . . . . . . . . . ./

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București - Ilfov

Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

REGISTRU DE EVIDENȚĂ
a accidentelor care au loc pe amplasamentele care se supun prevederilor Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu completările ulterioare

Nr. crt. Denumirea operatorului economic Îndeplinește condițiile din anexa nr. 6 la Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare Tipul accidentului Data/ora producerii Substanța implicată Scurtă descriere a accidentului Sursa imediată a accidentului Cauza Efecte imediate
Nume Adresa Tip industrie Statut Seveso Morți Răniți Evacuați Daune de mediu Pagube economice
1.
2.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...