Parlamentul României

Legea nr. 179/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 iunie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 din 25 iulie 2011, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie.

(2) Programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă constituie parte integrantă a contractului de ucenicie."

2. După articolul 1 se introduc trei noi articole, articolele 11-13, cu următorul cuprins:

"

Art. 11. -

Obiectivele formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă sunt:

a) să ofere persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, posibilitatea de a obține o calificare în sistemul de formare profesională a adulților, care să permită ocuparea unui loc de muncă și continuarea învățării;

b) să permită angajatorilor să își asigure forța de muncă calificată, de calitate, în funcție de cerințele proprii;

c) să faciliteze integrarea socială a persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, în concordanță cu aspirațiile profesionale și cu necesitățile pieței muncii;

d) să asigure un nivel de securitate adecvat persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, pentru a soluționa problema piețelor de muncă segmentate;

e) să contribuie la creșterea economică, crearea de noi locuri de muncă, coeziunea socială și împlinire personală;

f) să promoveze dialogul social și să contribuie la dezvoltarea parteneriatelor la nivel local.

Art. 12. -

Ucenicia la locul de muncă se adresează:

a) persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, care doresc să se concentreze pe învățare pornind de la situațiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupații direct la locul de muncă;

b) angajatorilor care doresc să organizeze activități de ucenicie la locul de muncă potrivit domeniilor de activitate, pentru locurile de muncă declarate vacante.

Art. 13. -

În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) angajator - persoana fizică sau juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forță de muncă pe bază de contract individual de muncă;

b) ucenic - persoana cu vârsta de peste 16 ani care, din voință proprie, încheie un contract de ucenicie cu un angajator, în scopul obținerii unei calificări;

c) furnizori de formare profesională pentru ucenicie la locul de muncă, denumiți în continuare furnizori - unități și instituții de învățământ, angajatori, alți formatori, autorizați/acreditați pentru calificarea respectivă;

d) coordonatorul de ucenicie - salariatul angajatorului sau, după caz, întreprinzătorul persoană fizică organizator al uceniciei la locul de muncă și care are obligația de a colabora cu furnizorul de formare profesională autorizat pentru organizarea, desfășurarea și evaluarea continuă a formării profesionale a ucenicului, pe baza standardului ocupațional corespunzător ocupației în care se califică ucenicul;

e) contract de prestări de servicii de formare profesională - contractul încheiat între angajator și furnizorul de formare profesională pentru ucenicie la locul de muncă, dacă este altă persoană juridică, în temeiul căruia se asigură formarea profesională a ucenicului și susținerea examenelor de absolvire, la finalizarea contractului de ucenicie."

3. Articolul 2 se abrogă.

4. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

Angajatorul are obligația de a desemna un coordonator de ucenicie care îndrumă ucenicul în vederea dobândirii competențelor profesionale necesare calificării pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă."

5. La articolul 4, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) Pe lângă elementele obligatorii ale contractului individual de muncă, contractul de ucenicie cuprinde și următoarele clauze referitoare la:

a) denumirea calificării pe care urmează să o dobândească ucenicul;

b) denumirea furnizorului de formare care desfășoară programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă;

c) numele coordonatorului de ucenicie și calificarea acestuia;

d) locul/locurile în care se desfășoară activitatea de formare profesională;

e) durata necesară pregătirii teoretice și practice prin ucenicie la locul de muncă;

f) obligațiile suplimentare ale angajatorului;

g) obligațiile ucenicului;

h) alte clauze, potrivit legii."

6. La articolul 4, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (51) și (52), cu următorul cuprins:

"

(51) Obligațiile suplimentare ale angajatorului sunt:

a) să asigure ucenicului toate drepturile pe care i le conferă un contract de muncă încheiat pe durată determinată proporțional cu timpul lucrat;

b) să asigure ucenicului pregătirea practică necesară calificării în care ucenicul se formează profesional;

c) să asigure ucenicului accesul la pregătirea teoretică și practică corespunzătoare programului de formare profesională, finalizat cu certificat de calificare profesională a adulților, în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) să asigure finanțarea programului de formare profesională a ucenicului, dacă acest program nu este finanțat din alte surse.

(52) Obligațiile ucenicului sunt:

a) să desfășoare activitatea în conformitate cu prevederile contractului de ucenicie;

b) să participe la pregătirea teoretică și practică corespunzătoare programului de formare profesională, finalizat cu certificat de calificare profesională a adulților, în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) să susțină și să promoveze examenul de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică și practică, pentru obținerea certificatului de calificare profesională."

7. La articolul 4, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(6) Drepturile și obligațiile angajatorului și ale ucenicului se stabilesc prin contractul de ucenicie, completat cu prevederile din contractul colectiv de muncă aplicabil și ale regulamentelor interne, după caz."

8. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Poate încheia contract de ucenicie persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) face demersuri pentru a-și găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau, după caz, reședința ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condițiile legii;

b) a împlinit vârsta de 16 ani;

c) nu are calificare pentru ocupația în care se organizează ucenicia la locul de muncă;

d) îndeplinește condițiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pe niveluri de calificare conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare."

9. La articolul 5, alineatul (2) se abrogă.

10. La articolul 5, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) Ucenicii până la vârsta de 26 de ani au dreptul la întreținere, acestora aplicându-li-se prevederile Codului civil, perioada de ucenicie fiind asimilată cu cea de continuare a studiilor."

11. La articolul 6, alineatul (2) se abrogă.

12. La articolul 7, alineatele (1), (3) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) Durata contractului de ucenicie se stabilește în funcție de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul, fără a putea fi mai mică de:

a) 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 1;

b) 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2;

c) 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3.

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

(3) Formarea profesională prin ucenicie la locul de muncă cuprinde pregătirea teoretică și pregătirea practică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și, după caz, cu legile speciale care reglementează acea ocupație.

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

(6) Durata timpului de muncă este de 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână, iar în cazul tinerilor cu vârsta de până la 18 ani, durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi și 30 de ore pe săptămână."

13. La articolul 8, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) La încheierea contractului de ucenicie, părțile pot conveni ca, la încetarea acestuia:

a) activitatea ucenicului, după obținerea calificării, să continue cel puțin o perioadă egală cu durata contractului de ucenicie, prin încheierea unui contract individual de muncă, în condițiile legii, pentru exercitarea ocupației în care ucenicul a fost calificat, dacă angajatorul a finanțat programul de ucenicie;

b) ucenicul să suporte cheltuielile ocazionate de formarea profesională finanțată de angajator în condițiile în care nu respectă termenii contractuali prevăzuți la lit. a)."

14. La articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

(1) Statutul de ucenic îi conferă acestuia toate drepturile și obligațiile prevăzute de legislația muncii, de prezenta lege și, după caz, de legile speciale care reglementează acea ocupație."

15. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

În vederea formării profesionale a ucenicului, angajatorul are obligația să asigure ucenicului accesul la pregătire teoretică și practică, precum și toate condițiile necesare pentru ca furnizorul de formare profesională autorizat și coordonatorul să își îndeplinească sarcinile în ceea ce privește formarea ucenicului."

16. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

Evaluarea și certificarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind formarea profesională a adulților."

17. Articolul 14 se abrogă.

18. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

(1) Finanțarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă se poate realiza din:

a) resurse proprii ale angajatorilor;

b) sponsorizări ale persoanelor fizice și/sau juridice;

c) fonduri structurale europene;

d) bugetul asigurărilor de șomaj;

e) alte surse legale constituite: donații, taxe etc.

(2) Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, pe perioada derulării acestuia, poate solicita și beneficiază, la cerere, de 60% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă, în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică:

a) pe perioada de probă prevăzută în cuprinsul contractului de ucenicie;

b) pe perioada în care raporturile de muncă sunt suspendate.

(4) Suma lunară prevăzută la alin. (2) se acordă angajatorilor proporțional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum și pentru perioada concediului anual de odihnă al ucenicului.

(5) Modalitatea concretă de realizare a finanțării se detaliază prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi."

19. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 16. -

Nu beneficiază de prevederile art. 15 angajatorii care, anterior încheierii contractelor de ucenicie, au avut cu persoana în cauză încheiate alte contracte de ucenicie, pentru aceeași calificare."

20. Articolul 17 se abrogă.

21. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 18. -

(1) Angajatorii care beneficiază de prevederile art. 15 alin. (1) lit. c) și d) sunt obligați să mențină raporturile de muncă ale ucenicilor pe toată perioada contractului de ucenicie încheiat în condițiile prezentei legi.

(2) În situația în care contractul de ucenicie încetează anterior datei prevăzute în contract, angajatorul este obligat să restituie agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru respectivul ucenic, plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României, în vigoare la data încetării contractului de ucenicie, dacă încetarea acestuia a avut loc din motivele prevăzute la art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. d) și art. 65 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare."

22. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 21. -

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, prin agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București, exercită controlul activității furnizorilor de formare autorizați ce desfășoară programe de formare pentru ucenicie la locul de muncă."

23. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 23. -

Constituie contravenție și se sancționează de către persoanele cu atribuții de control conform art. 20, cu amendă de 10.000 lei, încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 3, art. 4 alin. (3), art. 5 alin. (1) și (4), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (1), (2), (4)-(6), art. 9, 10, art. 12 alin. (3) și art. 13."

Art. II. -

Prevederile art. I intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. -

Contractele de ucenicie încheiate potrivit prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, își produc efectele până la expirarea perioadei pentru care au fost încheiate potrivit legislației în vigoare la data încheierii lor.

Art. IV. -

În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice va elabora și va supune spre aprobare modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. V. -

În tot cuprinsul Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, sintagma "Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale" se înlocuiește cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice", iar sintagma "contract de ucenicie la locul de muncă" se înlocuiește cu sintagma "contract de ucenicie".

Art. VI. -

Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 din 25 iulie 2011, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

București, 11 iunie 2013.

Nr. 179.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...