Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Procedura de implementare și de administrare a grupului fiscal unic din 29.05.2013

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 iunie 2013 până la 07 noiembrie 2016, fiind abrogat prin Ordin 3006/2016 și înlocuit de Procedură 2016;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

1.1. Implementarea grupului fiscal unic definit la art. 127 alin. (8) din Codul fiscal și administrarea acestuia de către organul fiscal competent se fac potrivit prezentei proceduri și în condițiile prevăzute de pct. 4 din normele metodologice.

1.2. Prezenta procedură se aplică de către compartimentul cu atribuții în domeniul înregistrării fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate, din cadrul organului fiscal, în a cărui evidență fiscală sunt înregistrați ca plătitori de impozite și taxe toți membrii grupului fiscal unic.

1.3. Grupul fiscal unic, implementat conform prezentei proceduri, prezintă particularități în ceea ce privește declararea taxei pe valoarea adăugată prin formularul (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată".

1.4. Pentru celelalte declarații fiscale sau informative, membrii grupului se comportă ca persoane impozabile independente, păstrându-și obligațiile individuale de declarare prevăzute de lege.

CAPITOLUL II Procedura de implementare a grupului fiscal unic

2.1. Persoanele impozabile care optează să fie tratate drept grup fiscal unic trebuie să depună la organul fiscal competent o cerere semnată de către reprezentanții legali ai tuturor membrilor grupului, utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. Cererea privind grupul fiscal unic, având bifată caseta "Cerere de implementare", se completează potrivit instrucțiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 3 la ordin.

2.2. La cerere se anexează certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerțului și/sau alte documente justificative din care rezultă componența acționariatului persoanelor impozabile care urmează să formeze grupul fiscal unic, precum și proporția de participare a acționarilor la constituirea capitalului social.

2.3. Cererea se soluționează în termen de 60 de zile de la data primirii documentației complete, respectiv a cererii completate potrivit pct. 2.1, însoțită de documentele prevăzute la pct. 2.2.

2.4. De la registratură, cererea însoțită de documentele depuse se repartizează compartimentului de specialitate, care înregistrează cererile într-o evidență specială, organizată potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură.

2.5. Compartimentul de specialitate analizează informațiile cuprinse în cerere și în documentația depusă, verificând completitudinea și corectitudinea acestora.

2.6. Dacă cererea și/sau documentația anexată sunt/este incomplete/incompletă, organul fiscal notifică persoanei impozabile desemnate ca reprezentant al grupului în vederea completării acestora. Notificarea se întocmește în două exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură. Un exemplar se comunică solicitantului în condițiile art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.

2.7. Dacă din informațiile cuprinse în documentația depusă, precum și din cele deținute de organul fiscal rezultă că nu este îndeplinită cel puțin una din condițiile prevăzute la pct. 4 alin. (1)-(5) din normele metodologice ori dacă solicitantul nu completează documentația în termen de 15 zile de la primirea notificării, compartimentul de specialitate întocmește un referat prin care propune respingerea cererii de implementare a grupului fiscal unic. Referatul se întocmește potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta procedură.

2.8. În baza referatului se întocmește "Decizia privind respingerea implementării grupului fiscal unic", în două exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, care va conține în mod obligatoriu și motivația respingerii.

2.9. Referatul și decizia se verifică și se avizează de șeful compartimentului de specialitate și de conducătorul adjunct al organului fiscal.

2.10. Decizia se aprobă de conducătorul organului fiscal competent. Un exemplar al deciziei se comunică reprezentantului desemnat al grupului, conform art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia. La dosarele fiscale ale celorlalți membri ai grupului se arhivează câte o copie a acestei decizii.

2.11. Împotriva deciziei de respingere a implementării grupului fiscal unic contribuabilul poate formula contestație la organul fiscal emitent, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispozițiile art. 207 alin. (1) și art. 209 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.

2.12. Dacă, din informațiile cuprinse în documentația depusă, precum și din cele deținute de organul fiscal, rezultă că sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute la pct. 4 alin. (1)-(5) din normele metodologice, compartimentul de specialitate întocmește un referat prin care propune aprobarea cererii de implementare a grupului fiscal unic, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta procedură.

2.13. În baza referatului se întocmește "Decizia privind aprobarea implementării grupului fiscal unic", în două exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.

2.14. Referatul și decizia se verifică și se avizează de șeful compartimentului de specialitate și de conducătorul adjunct al organului fiscal.

2.15. Decizia se aprobă de conducătorul organului fiscal competent. Un exemplar al deciziei se comunică, conform art. 44 din Codul de procedură fiscală, reprezentantului desemnat al grupului, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia. La dosarele fiscale ale celorlalți membri ai grupului se arhivează câte o copie a acestei decizii.

2.16. Pe baza "Deciziei privind aprobarea implementării grupului fiscal unic", compartimentul de specialitate marchează în vectorul fiscal, la rubrica "Taxă pe valoarea adăugată", atât pentru reprezentantul grupului, cât și pentru ceilalți membri, calitatea dobândită în cadrul grupului fiscal unic aprobat de organul fiscal, fără să fie anulate codurile de înregistrare în scopuri de TVA.

2.17. Marcajul în vectorul fiscal se face informatic și conține data de la care este implementat respectivul grup fiscal unic, astfel încât, în situația nedepunerii decontului de taxă pe valoarea adăugată, să fie notificat, conform procedurii în vigoare, doar reprezentantul grupului.

2.18. De la data implementării grupului fiscal unic, fiecare membru al grupului completează decontul de taxă pe valoarea adăugată pentru operațiunile proprii și îl transmite reprezentantului desemnat al grupului fiscal unic, în vederea întocmirii decontului consolidat de taxă pe valoarea adăugată.

2.19. Decontul consolidat de taxă pe valoarea adăugată se întocmește de reprezentantul grupului, utilizând modelul formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată", aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în care cumulează informațiile privind operațiunile desfășurate de toți membrii grupului.

2.20. Decontul consolidat de taxă pe valoarea adăugată, în care reprezentantul grupului înscrie la rubrica "Date de identificare a persoanei impozabile" și sintagma "reprezentant al grupului fiscal unic", se depune, în numele grupului fiscal unic, la organul fiscal competent.

2.21. În primul decont consolidat de taxă pe valoarea adăugată depus după implementarea grupului fiscal unic se preiau din deconturile fiecărui membru al grupului soldul sumei pozitive din perioada fiscală anterioară, rămasă neachitată, respectiv soldul sumei negative din perioada fiscală anterioară, nesolicitată la rambursare.

2.22. Deconturile de taxă pe valoarea adăugată întocmite de fiecare membru al grupului se depun, cu titlu informativ, de către reprezentantul grupului fiscal unic la organul fiscal competent, odată cu decontul consolidat de taxă pe valoarea adăugată.

2.23. Organul fiscal prelucrează în Sistemul informatic de administrare a creanțelor numai decontul consolidat de taxă pe valoarea adăugată depus de reprezentantul grupului.

2.24. Deconturile de taxă pe valoarea adăugată întocmite de fiecare membru al grupului se utilizează pentru verificarea datelor înscrise de reprezentantul grupului în decontul consolidat de taxă pe valoarea adăugată aferent aceleiași perioade.

2.25. Deconturile de taxă pe valoarea adăugată întocmite de fiecare membru al grupului nu se prelucrează în sistemul informatic, ci se arhivează la dosarul fiscal al fiecărui membru al grupului.

2.26. Dacă, în urma verificării efectuate conform pct. 2.24, rezultă necorelări, organul fiscal notifică reprezentantului grupului în vederea corectării informațiilor din decont.

CAPITOLUL III Procedura de modificare/anulare a grupului fiscal unic

3.1. În situația în care, ulterior implementării grupului fiscal unic, apar evenimente care conduc la modificarea datelor declarate inițial sau la anularea tratamentului ca grup fiscal unic ori a calității de reprezentant/membru al unor persoane impozabile, reprezentantul grupului notifică organului fiscal prin completarea și depunerea cererii privind grupul fiscal unic, potrivit modelului aprobat prin anexa nr. 2 la ordin, având bifată caseta "Cerere de modificare".

3.2. Cererea privind grupul fiscal unic se completează potrivit instrucțiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 3 la ordin.

3.3. Compartimentul de specialitate, după analiza informațiilor înscrise în cererea de modificare, întocmește un referat, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta procedură. Referatul stă la baza emiterii "Deciziei privind modificări ulterioare în cadrul grupului fiscal unic", prevăzute în anexa nr. 5 la ordin.

3.4. Ori de câte ori organul fiscal constată că persoanele impozabile nu mai întrunesc criteriile de eligibilitate pentru a fi considerate membri ai grupului fiscal unic sau pentru a fi considerate grup fiscal unic, în condițiile prevăzute de pct. 4 alin. (12) din normele metodologice, compartimentul de specialitate întocmește documentele prevăzute la pct. 3.3.

3.5. Referatul și decizia se verifică și se avizează de șeful compartimentului de specialitate și de conducătorul adjunct al organului fiscal.

3.6. Decizia se aprobă de conducătorul organului fiscal competent. Un exemplar al deciziei se comunică reprezentantului desemnat al grupului, conform art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia. La dosarele fiscale ale celorlalți membri ai grupului se arhivează câte o copie a acestei decizii.

3.7. Împotriva deciziei contribuabilul poate formula contestație la organul fiscal emitent, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispozițiile art. 207 alin. (1) și art. 209 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.

3.8. În baza deciziei emise în condițiile prezentului capitol, compartimentul de specialitate marchează informatic în vectorul fiscal modificările aprobate, înscriind și data de la care aceste modificări intră în vigoare.

3.9. În situația în care, la încetarea grupului fiscal unic, soldul taxei pe valoarea adăugată de plată din ultimul decont consolidat de taxă pe valoarea adăugată nu a fost achitat sau suma negativă de taxă pe valoarea adăugată nu a fost solicitată la rambursare, după caz, persoanele impozabile care au făcut parte din grupul fiscal unic întocmesc primul decont de taxă pe valoarea adăugată prin preluarea soldului taxei pe valoarea adăugată de plată sau a sumei negative nesolicitate la rambursare, astfel cum acestea au fost evidențiate în ultimul decont de taxă pe valoarea adăugată completat de fiecare membru cu titlul informativ, pe baza căruia a fost completat ultimul decont consolidat de taxă pe valoarea adăugată.

ANEXA Nr. 1 la procedură

Evidența grupurilor fiscale unice

Nr. crt. Reprezentantul desemnat al grupului fiscal unic Codul de înregistrare în scopuri de TVA al reprezentantului Membrii grupului fiscal unic Codul de înregistrare în scopuri de TVA al fiecărui membru Cerere Decizie de implementare Data intrării în vigoare a grupului fiscal unicDecizie de respingere Modificări ulterioare Data intrării în vigoare a modificării
NumărDatăNumărDatăNumărDată
012345678910111213

ANEXA Nr. 2 la procedură

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Unitatea fiscală . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Adresa Tel: Fax: E-mail:
Nr. /

NOTIFICARE
pentru soluționarea "Cererii privind grupul fiscal unic"

Către: S.C. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., domiciliul fiscal . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., cod de înregistrare în scopuri de TVA . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., în calitate de reprezentant al grupului fiscal unic

Din analiza datelor furnizate prin "Cererea privind grupul fiscal unic", înregistrată la organul fiscal cu nr. . .. .. .. .. .. .. ./. .. .. .. .. .. .. .. .., a rezultat că este necesară corectarea/completarea acestei cereri/a documentației prezentate, după cum urmează: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (Se detaliază erorile constatate în cerere sau în documentația anexată.)

În vederea soluționării cererii, vă rugăm să vă prezentați la sediul nostru, în termen de 15 zile de la primirea prezentei notificări, pentru a depune următoarele documente:. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (Se înscriu informațiile și documentele care trebuie prezentate.)

În cazul în care nu veți da curs solicitării în termenul menționat mai sus, cererea urmează a fi respinsă.

Conducătorul unității fiscale
Numele și prenumele . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Semnătura și ștampila unității . .. .. .. .. .. .. ..
Întocmit
Numele și prenumele . .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Funcția . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Semnătura . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

Cod 14.13.07.02/g.f.

www.anaf.ro

ANEXA Nr. 3 la procedură

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Nr. .. .. .. .. .. ..

Aprobat
Conducătorul unității fiscale,
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Avizat
Conducătorul adjunct al unității fiscale,
... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Verificat
Șef compartiment specialitate,
... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

REFERAT
privind soluționarea cererii de implementare a grupului fiscal unic, potrivit pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

A. Date de identificare a persoanei impozabile

Denumirea persoanei impozabile solicitante . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Codul de înregistrare în scopuri de TVA . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Adresa . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

B. Din analiza cererii de implementare a grupului fiscal unic, potrivit pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare, înregistrată cu nr. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., precum și a următoarelor informații și documente rezultă:

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

C. Propunem:

□ Respingerea cererii de implementare a grupului fiscal unic pentru următoarele motive:

□ informațiile solicitate contribuabilului nu au fost prezentate în termenul înscris în notificare, respectiv 15 zile de la primirea acestei notificări. Prin Adresa nr. . .. .. .. .. ../. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . au fost solicitate următoarele date sau documente . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .;

□ nu este îndeplinită condiția referitoare la existența unei strânse legături din punct de vedere financiar, economic și organizatoric;

□ o persoană impozabilă face parte din alt grup fiscal unic;

□ nu este aplicată aceeași perioadă fiscală de către toate persoanele impozabile din grup;

□ nu este îndeplinită condiția referitoare la numărul minim de persoane care pot constitui grupul;

□ persoanele impozabile nu sunt administrate de către același organ fiscal;

□ alte motive legale de respingere . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (Se detaliază motivele de fapt și de drept.)

□ Aprobarea cererii de implementare a grupului fiscal unic, întrucât sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute la pct. 4 alin. (1)-(5) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Întocmit

ANEXA Nr. 4 la procedură

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Nr. .. .. .. .. .. ..

Aprobat
Conducătorul unității fiscale,
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Avizat
Conducătorul adjunct al unității fiscale,
... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Verificat
Șef compartiment specialitate,
... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

REFERAT
privind modificările survenite după implementarea grupului fiscal unic, notificate de către reprezentantul grupului sau constatate de organul fiscal, potrivit pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

A. Date de identificare a reprezentantului grupului

Denumirea persoanei impozabile solicitante . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Codul de înregistrare în scopuri de TVA . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Adresa . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

B. Din analiza notificării privind modificările survenite ulterior implementării grupului fiscal unic, potrivit pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare, înregistrată cu nr. . .. .. .. .. .. .. ./data . .. .. .. .. .. .. .. .. ., rezultă:

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

C. Ca urmare a constatărilor organului fiscal din data de . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . privind modificările survenite ulterior implementării grupului fiscal unic, potrivit pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare, rezultă:

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

D. Propunem:

□ anularea tratamentului persoanelor impozabile ca grup fiscal unic: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., începând cu data de . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .;

□ anularea tratamentului ca membru al grupului fiscal unic pentru următoarele persoane impozabile: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., începând cu data de . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .;

□ respingerea/anularea numirii ca reprezentant al grupului fiscal unic pentru următoarea persoană impozabilă: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., începând cu data de . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .;

□ aprobarea numirii ca reprezentant al grupului fiscal unic pentru următoarea persoană impozabilă: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., începând cu data de . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .;

□ aprobarea intrării ca nou membru al grupului fiscal unic pentru următoarele persoane impozabile: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., începând cu data de . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .

Întocmit

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...