Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 407/2.051/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune și închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul public/privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 iunie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 407/2.051

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Văzând Referatul de aprobare nr. 78.022 din 31 mai 2013 al Direcției generale politici agricole și strategii din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, al art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale și viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, emit următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se aprobă contractele-cadru de concesiune și închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul public/privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor, precum și precizări specifice exploatării pajiștilor.

(2) Modelele contractelor-cadru sunt prevăzute astfel:

a) în anexa nr. 1, contractul de concesiune pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul public al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007;

b) în anexa nr. 2, contractul de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul public sau privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor, conform prevederilor Codului civil.

Art. 2. -

Contractele-cadru de concesiune și închiriere au ca obiect pajiștile supuse regimului de organizare, administrare și exploatare prevăzute la art. 3 lit. b) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Art. 3. -

Persoanele împuternicite de structurile centrale și locale cu atribuții în domeniu, aflate în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și primarii și persoanele împuternicite de aceștia urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Achim Irimescu,
secretar de stat
p. Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Shhaideh Sevil,
secretar de stat

ANEXA Nr. 1 Modele (1)

Comuna/Orașul/Municipiul . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Județul . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Nr. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ../data . .. .. .. .. .. .. ..

CONTRACT-CADRU
de concesiune pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul public al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor

Încheiat astăzi . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

I. Părțile contractante

1. Între Comuna/Orașul/Municipiul . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., adresa . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., telefon/fax . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., având codul de înregistrare fiscală . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., cont deschis la . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., reprezentat legal prin primar . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., în calitate de concedent, și:

2. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . , cu exploatația*) în localitatea . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., str. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . nr. . .. .. .., bl. . .. .. .. .., sc. . .. .. .. ., et. . .. .. .. .., ap. . .. .., județul . .. .. .. .. .. .. .. .. ., având CNP/CUI . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., nr. din Registrul național al exploatațiilor (RNE) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ../. .. .. .. .. .. .. ../. .. .. .. .. .. .. .. .., contul nr. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., deschis la . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., telefon . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., fax . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., reprezentată prin . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., cu funcția de . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., în calitate de concesionar,

*) În cazul formei asociative se completează de către reprezentantul legal al acesteia cu datele exploatațiilor membrilor formei asociative.

la data de . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .,

la sediul concedentului (alt loc, adresa etc.) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..,

în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, al prevederilor art. 123 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al Hotărârii Consiliului Local al Comunei/ Orașului/Municipiului . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. de aprobare a concesionării nr. . .. .. .. .. .. .. .. din . .. .. .. .. .. .. .. ., s-a încheiat prezentul contract de concesiune.

II. Obiectul contractului

1. Obiectul prezentului contract îl constituie concesionarea pajiștii aflate în domeniul public al comunei, orașului, respectiv al municipiului . .. .. .. .. .. .. . pentru pășunatul unui număr de . .. .. .. . animale din specia . .. .. .. .. .. .. .. .. .., situată în blocul fizic . .. .. .. .. .. tarlaua . .. .. ., în suprafață de . .. .. .. .. .. .. ha, (identificată) așa cum rezultă din datele cadastrale . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. și din schița anexată care face parte din prezentul contract. Modificări (1)

2. Predarea-primirea obiectului concesiunii se efectuează pe bază de proces-verbal în termen de 5 zile de la data semnării contractului, proces-verbal care devine anexă la contract.

3. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar în derularea concesiunii sunt următoarele:

a) bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini concedentului la expirarea contractului:. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..;

b) bunuri de preluare care la expirarea contractului pot reveni concesionarului în măsura în care acesta din urmă își manifestă intenția de a le prelua în schimbul plății unei compensații egale cu valoarea contabilă actualizată, conform caietului de sarcini: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..;

c) bunuri proprii care la expirarea contractului de concesiune rămân în proprietatea concesionarului: . .

4. La încetarea contractului de concesiune din orice cauză, bunurile prevăzute la pct. 3. lit. a) se vor repartiza potrivit destinațiilor arătate la acest punct, concesionarul fiind obligat să restituie, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul concesionat.

5. Obiectivele concedentului sunt:

a) menținerea suprafeței de pajiște;

b) realizarea pășunatului rațional pe grupe de animale și pe tarlale, cu scopul menținerii calității covorului vegetal;

c) creșterea producției de masă verde pe hectar de pajiște.

III. Durata contractului Modificări (1)

1. Durata concesiunii este de . .. .. .. .. .. .. .. .. ani începând cu data semnării prezentului contract, dar fără să depășească 5 ani, cu respectarea perioadei de pășunat, respectiv . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. a fiecărui an.

2. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială, cu condiția ca prin prelungire să nu se depășească termenul maxim de 5 ani prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

IV. Prețul concesiunii (redevența)

1. Prețul concesiunii este de . .. .. . lei/ha/an, fără a depăși 50% din valoarea masei verzi pe hectar calculată în funcție de prețul mediu stabilit de consiliul județean, conform prevederilor art. 62 alin. (22) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, redevența totală anuală (nr. ha x preț pe ha) fiind în valoare de . .. .. . lei. Modificări (1)

2. Suma totală prevăzută la pct. 1 va fi plătită prin ordin de plată în contul comunei/orașului/municipiului . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., deschis la Trezoreria . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., sau în numerar la casieria unității administrativ-teritoriale.

3. Plata redevenței se face în două tranșe: 30% până la data de . .. .. .. .. .. .. și 70% până la data de . .. .. .. .. .. .. .. ..

4. Întârzierea la plată a redevenței se penalizează cu 0,1% din cuantumul redevenței datorate pentru fiecare zi de întârziere, cuantum ce nu se va modifica pe parcursul derulării contractului.

5. Neplata redevenței până la încheierea anului calendaristic conduce la rezilierea contractului.

V. Drepturile și obligațiile părților

1. Drepturile concesionarului:

- să exploateze în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, pajiștile care fac obiectul contractului de concesiune.

2. Drepturile concedentului:

a) să inspecteze suprafețele de pajiști concesionate, verificând respectarea obligațiilor asumate de concesionar. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului și în următoarele condiții: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .;

b) să predea pajiștea concesionarului, indicându-i limitele, precum și inventarul existent pe bază de proces-verbal;

c) să solicite utilizatorului situația lucrărilor realizate cu valoarea exactă a acestora și devizul aferent, conform legislației în vigoare;

d) să își dea acordul de principiu pentru lucrările ce urmează a fi executate de concesionar pe pajiște;

e) să participe la recepționarea lucrărilor executate de către concesionar pe pajiște și să confirme prin semnătură executarea acestora.

3. Obligațiile concesionarului:

a) să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate și de permanență a pajiștilor ce fac obiectul prezentului contract;

b) să nu subconcesioneze bunurile care fac obiectul prezentului contract, cu excepția situațiilor care se încadrează în prevederile art. 59 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007;

c) să plătească redevența la termenul stabilit;

d) să respecte cel puțin încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de pășunat;

e) să comunice în scris primăriei, în termen de 5 zile de la vânzarea animalelor sau a unora dintre acestea, în vederea verificării respectării încărcăturii minime de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de pășunat;

f) să pășuneze animalele exclusiv pe terenul concesionat;

g) să practice un pășunat rațional pe grupe de animale și pe tarlale;

h) să introducă animalele la pășunat numai în perioada de pășunat stabilită;

i) să nu introducă animalele la pășunat în cazul excesului de umiditate a pajiștii;

j) să realizeze pe cheltuiala sa lucrări de eliminare a vegetației nefolositoare și a excesului de apă, de fertilizare, anual;

k) să respecte bunele condiții agricole și de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

l) să restituie concedentului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit și libere de orice sarcini, la încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen;

m) să restituie concedentului suprafața de pajiște ce face obiectul prezentului contract în condiții cel puțin egale cu cele de la momentul încheierii contractului;

n) să plătească 30% din prima de asigurare.

4. Obligațiile concedentului:

a) să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune;

b) să nu modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;

c) să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului;

d) să constate și să comunice concesionarului orice atenționare referitoare la nerespectarea clauzelor prezentului contract.

VI. Clauze contractuale referitoare la împărțirea responsabilităților de mediu între părți

Concedentul răspunde de: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Concesionarul răspunde de: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .

VII. Răspunderea contractuală

1. Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor prevăzute în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

2. Pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute în prezentul contract părțile datorează penalități în limitele stabilite de legislația în vigoare. Dacă penalitățile nu acoperă paguba, se vor plăti daune.

3. Forța majoră exonerează părțile de răspundere.

VIII. Litigii

1. Litigiile de orice fel ce vor decurge din exercitarea prezentului contract vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru este imposibil, vor fi rezolvate prin instanțele de judecată.

2. Pe toată durata concesiunii, cele două părți se vor supune legislației în vigoare.

IX. Încetarea contractului

Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situații:

a) în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata prin neasigurarea încărcăturii minime de animale;

b) pășunatul altor animale decât cele înregistrate în RNE;

c) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune;

d) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent în baza documentelor oficiale, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

e) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...