Parlamentul României

Legea nr. 168/2013 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

Modificări (1), Puneri în aplicare (2), Referințe (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 310 din 29 mai 2013.

În vigoare de la 01 iunie 2013 până la 31 decembrie 2015, fiind abrogat prin Codul Fiscal 2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 23 ianuarie 2013, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

"

11. La articolul 8, alineatul (71) se modifică și va avea următorul cuprins:

«(71) Persoanele juridice române, persoanele fizice rezidente, precum și sediul permanent/sediul permanent desemnat din România aparținând persoanelor juridice străine beneficiare ale unor prestări de servicii de natura activităților de lucrări de construcții, montaj, supraveghere, consultanță, asistență tehnică și orice alte activități, executate de persoane juridice străine sau fizice nerezidente pe teritoriul României, au obligația să înregistreze contractele încheiate cu acești parteneri la organele fiscale competente, potrivit procedurii instituite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Contractele încheiate pentru activități desfășurate în afara teritoriului României nu fac obiectul înregistrării potrivit prezentelor dispoziții. Pentru încadrarea ca sediu permanent a unui șantier de construcții sau a unui proiect de construcție, ansamblu ori montaj sau a activităților de supraveghere legate de acestea și a altor activități similare se va avea în vedere data de începere a activității din contractele încheiate sau orice alte informații ce probează începerea activității. Perioadele consumate pentru realizarea unor contracte conexe care sunt legate în mod direct cu primul contract ce a fost executat se adaugă la perioada care s-a consumat la realizarea contractului de bază.»"

2. La articolul I punctul 3, litera k) a articolului 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

k) venituri din servicii prestate în România de orice natură și în afara României de natura serviciilor de management, de consultanță în orice domeniu, de marketing, de asistență tehnică, de cercetare și proiectare în orice domeniu, de reclamă și publicitate indiferent de forma în care sunt realizate și celor prestate de avocați, ingineri, arhitecți, notari publici, contabili, auditori; nu reprezintă venituri impozabile în România veniturile din transportul internațional și prestările de servicii accesorii acestui transport;".

3. La articolul I, după punctul 4 se introduc două noi puncte, punctele 41 și 42, cu următorul cuprins:

"

41. La articolul 13, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

«b) persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu/mai multor sedii permanente în România;».

42. La articolul 14, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

«b) în cazul persoanelor juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România, asupra profitului impozabil atribuibil sediului permanent, respectiv asupra profitului impozabil determinat la nivelul sediului permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale;»".

4. La articolul I, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 101, cu următorul cuprins:

"

101. La articolul 21 alineatul (3), litera b) se abrogă."

5. La articolul I, după punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 181, cu următorul cuprins:

"

181. La articolul 24 alineatul (11), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:

«e1) În cazul contribuabililor care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară și care stabilesc pentru amortizarea mijloacelor fixe specifice activității de explorare și producție a resurselor de petrol și gaze și alte substanțe minerale politici contabile specifice domeniului de activitate, în concordanță cu cele mai recente norme ale altor organisme de normalizare care utilizează un cadru general conceptual similar pentru a elabora standarde de contabilitate, alte documente contabile și practicile acceptate ale domeniului de activitate, valoarea fiscală rămasă neamortizată a mijloacelor fixe casate se deduce prin utilizarea metodei de amortizare fiscală utilizate înainte de casarea acestora, pe perioada rămasă. Aceste prevederi se aplică și pentru valoarea fiscală rămasă neamortizată la momentul retratării mijloacelor fixe specifice activității de explorare și producție a resurselor de petrol și gaze și alte substanțe minerale;»".

6. La articolul I punctul 19, alineatul (111) al articolului 24 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(111) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) pct. 33 și 34, pentru mijloacele de transport de persoane care au cel mult 9 scaune de pasageri, incluzând și scaunul șoferului, din categoria M1, astfel cum sunt definite în Reglementările privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003, cu modificările și completările ulterioare, cheltuielile cu amortizarea sunt deductibile, pentru fiecare, în limita a 1.500 lei/lună. Pentru aceste mijloace de transport nu se aplică prevederile alin. (11) lit. f). Sunt exceptate situațiile în care mijloacele de transport respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:

1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgență, servicii de pază și protecție și servicii de curierat;

2. vehiculele utilizate de agenții de vânzări și de achiziții, precum și pentru test drive și pentru demonstrații;

3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;

4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închiriere către alte persoane, transmiterea dreptului de folosință, în cadrul contractelor de leasing operațional sau pentru instruire de către școlile de șoferi."

7. La articolul I, după punctul 19 se introduc trei noi puncte, punctele 191-193, cu următorul cuprins:

"

191. La articolul 26, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

«(3) În cazul persoanelor juridice străine, prevederile alin. (1), respectiv alin. (5) se aplică luându-se în considerare numai veniturile și cheltuielile atribuibile sediului permanent, respectiv veniturile și cheltuielile atribuibile fiecărui sediu permanent cumulate la nivelul sediului permanent desemnat în România. Pierderile fiscale înregistrate până la data de 30 iunie 2013 de sediile permanente care aparțin aceleiași persoane juridice străine, care aplică prevederile art. 291, nerecuperate până la această dată, se transmit sediului permanent desemnat și se recuperează în funcție de perioada în care acestea au fost înregistrate, astfel:

a) pierderea fiscală înregistrată în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2013 inclusiv este luată în calcul la stabilirea profitului impozabil/pierderii fiscale din perioada 1 iulie-31 decembrie 2013 inclusiv, înaintea recuperării pierderilor fiscale din anii precedenți anului 2013, perioada 1 iulie-31 decembrie 2013 inclusiv nefiind considerată an fiscal în sensul celor 7 ani consecutivi;

b) pierderea fiscală înregistrată în anii anteriori anului 2013, rămasă nerecuperată la data de 30 iunie 2013, se recuperează, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit care urmează acestei date, pe perioada de recuperare rămasă din perioada inițială de 5 ani, respectiv 7 ani, în ordinea înregistrării acesteia; anul 2013 este considerat un singur an fiscal în sensul celor 5 ani, respectiv 7 ani consecutivi.»

192. La articolul 29, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

«(4) În situația în care persoana juridică străină își desfășoară activitatea în România printr-un singur sediu permanent, acesta este și sediul permanent desemnat pentru îndeplinirea obligațiilor care revin potrivit prezentului titlu.»

193. După articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 291, cu următorul cuprins:

«Profitul impozabil al persoanei juridice străine care își desfășoară activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente în România

Art. 291. -

(1) Începând cu data de 1 iulie 2013, persoana juridică străină care desfășoară activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente în România are obligația să stabilească unul dintre aceste sedii ca sediu permanent desemnat pentru îndeplinirea obligațiilor care îi revin potrivit prezentului titlu. La nivelul sediului permanent desemnat se cumulează veniturile, respectiv cheltuielile sediilor permanente aparținând aceleiași persoane juridice străine.

(2) Sediile permanente care aplică dispozițiile alin. (1) închid perioada impozabilă potrivit legislației în vigoare până la data de 30 iunie 2013 inclusiv. Calculul, plata și declararea impozitului pe profit datorat pentru profitul impozabil obținut de fiecare sediu permanent în perioada 1 ianuarie 2013-30 iunie 2013 se efectuează până la 25 iulie 2013 inclusiv, prin excepție de la prevederile art. 34 și 35.

(3) Profitul impozabil al persoanei juridice străine care își desfășoară activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente se determină la nivelul sediului permanent desemnat să îndeplinească obligațiile care îi revin potrivit prezentului titlu, în conformitate cu regulile stabilite în cap. II, în următoarele condiții:

a) numai veniturile ce sunt atribuibile fiecărui sediu permanent se transmit spre a fi cumulate de sediul permanent desemnat pentru a îndeplini obligațiile fiscale;

b) numai cheltuielile efectuate în scopul obținerii veniturilor fiecărui sediu permanent se transmit spre a fi cumulate de sediul permanent desemnat pentru a îndeplini obligațiile fiscale.

(4) Profitul impozabil la nivelul sediului permanent desemnat se determină pe baza veniturilor și cheltuielilor înregistrate de fiecare sediu permanent aparținând aceleiași persoane juridice străine, cu respectarea prevederilor alin. (3) și prin utilizarea regulilor prețurilor de transfer la stabilirea prețului de piață al unui transfer făcut între persoana juridică străină și sediul său permanent. Atunci când sediul permanent nu deține o factură pentru cheltuielile alocate lui de către sediul său principal, celelalte documente justificative trebuie să includă dovezi privind suportarea efectivă a costurilor și alocarea rezonabilă a acestor costuri către sediul permanent utilizând regulile prețurilor de transfer.

(5) Sediul permanent desemnat în România calculează, declară și plătește obligațiile ce revin potrivit titlului II pe baza veniturilor și cheltuielilor înregistrate de toate sediile permanente care aparțin aceleiași persoane juridice străine.

(6) În situația în care sediul fix care îndeplinește obligațiile fiscale potrivit titlului VI constituie și sediu permanent în sensul art. 8, sediul fix este și sediul permanent desemnat pentru îndeplinirea obligațiilor care revin potrivit prezentului titlu.»"

8. La articolul I, după punctul 24 se introduc două noi puncte, punctele 241 și 242, cu următorul cuprins:

"

241. La articolul 48 alineatul (4), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

«e) să fie efectuate pentru salariați pe perioada delegării și detașării în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul serviciului, reprezentând indemnizațiile plătite acestora, precum și cheltuielile de transport și cazare.»

242. La articolul 48 alineatul (5), litera c) se abrogă."

9. La articolul I punctul 25, litera i) a alineatului (2) al articolului 55 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

i) indemnizația și orice alte sume de aceeași natură, primite de salariați pe perioada delegării și detașării în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depășește limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituțiile publice. Aceste prevederi se aplică și în cazul salariaților reprezentanțelor din România ale persoanelor juridice străine;".

10. La articolul I, după punctul 25 se introduce un nou punct, punctul 251, cu următorul cuprins:

"

251. La articolul 55 alineatul (2), după litera i) se introduce o nouă literă, litera i1), cu următorul cuprins:

«i1) indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, primite de salariații care au stabilite raporturi de muncă cu angajatori nerezidenți, pe perioada delegării și detașării, în România, în interesul serviciului, pentru partea care depășește nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru țara de rezidență a angajatorului nerezident, de care ar beneficia personalul din instituțiile publice din România dacă s-ar deplasa în țara respectivă;»".

11. La articolul I punctul 26, litera g) a alineatului (4) al articolului 55 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

g) indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, primite de salariați, pe perioada delegării și detașării în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul serviciului, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituțiile publice, precum și cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare;".

12. La articolul I, după punctul 26 se introduce un nou punct, punctul 261, cu următorul cuprins:

"

261. La articolul 55 alineatul (4), după litera g) se introduc două noi litere, literele g1) și g2), cu următorul cuprins:

«g1) indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură primite de persoanele fizice care desfășoară o activitate în baza unui statut special prevăzut de lege pe perioada deplasării, respectiv delegării și detașării, în altă localitate, în țară și în străinătate, în limitele prevăzute de actele normative speciale aplicabile acestora, precum și cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare;

g2) indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, primite de salariații care au stabilite raporturi de muncă cu angajatori nerezidenți, pe perioada delegării și detașării, în România, în interesul serviciului, în limita nivelului legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru țara de rezidență a angajatorului nerezident, de care ar beneficia personalul din instituțiile publice din România dacă s-ar deplasa în țara respectivă, precum și cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare;»".

13. La articolul I, după punctul 261 se introduc două noi puncte, punctele 262 și 263, cu următorul cuprins:

"

262. La articolul 55, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

«(6) Pentru indemnizații și orice alte sume de aceeași natură impozabile primite pe perioada delegării și detașării, în altă localitate, în România și în străinătate, impozitul se calculează și se reține la fiecare plată, iar virarea impozitului la bugetul de stat se efectuează lunar sau trimestrial potrivit prevederilor art. 58 și 60, după caz.»

263. La articolul 56 alineatul (7), litera b) se abrogă."

14. La articolul I punctul 29, partea introductivă a alineatului (1) al articolului 71 și litera b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 71. -

(1) Veniturile din activități agricole cuprind veniturile obținute individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, din:

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

b) exploatarea plantațiilor viticole, pomicole, arbuștilor fructiferi și altele asemenea;".

15. La articolul I punctul 29, alineatul (3) al articolului 71 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Veniturile din silvicultură și piscicultură se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activități independente», venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activități independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real. Pentru veniturile din silvicultură calificate drept venituri din alte surse se aplică prevederile cap. IX."

16. La articolul I punctul 29, alineatul (1) al articolului 72 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Venituri neimpozabile

Art. 72. -

(1) Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate de persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică din valorificarea în stare naturală a următoarelor:

a) produse culese din flora sălbatică, exclusiv masa lemnoasă. În cazul masei lemnoase sunt venituri neimpozabile numai veniturile realizate din exploatarea și valorificarea acesteia în volum de maximum 20 mc/an din pădurile pe care contribuabilii le au în proprietate;

b) produse capturate din fauna sălbatică, cu excepția celor realizate din activitatea de pescuit comercial supuse impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activități independente»."

17. La articolul I punctul 29, alineatul (2) al articolului 72 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Veniturile definite la art. 71 alin. (1) sunt venituri neimpozabile în limitele stabilite potrivit tabelului următor:

Produse vegetale Suprafață
Cereale până la 2 ha
Plante oleaginoase până la 2 ha
Cartof până la 2 ha
Sfeclă de zahăr până la 2 ha
Tutun până la 1 ha
Hamei pe rod până la 2 ha
Legume în câmp până la 0,5 ha
Legume în spații protejate până la 0,2 ha
Leguminoase pentru boabe până la 1,5 ha
Pomi pe rod până la 1,5 ha
Vie pe rod până la 1 ha
Arbuști fructiferi până la 1 ha
Flori și plante ornamentale până la 0,3 ha
Animale Nr. capete/nr. de familii de albine
Vaci până la 2
Bivolițe până la 2
Oi până la 50
Capre până la 25
Porci pentru îngrășat până la 6
Albine până la 75 de familii
Păsări de curte până la 100"

18. La articolul I punctul 29, după alineatul (2) al articolului 72 se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:

"

(3) Nu sunt venituri impozabile veniturile obținute din exploatarea pășunilor și fânețelor naturale.

(4) Cultivarea terenurilor cu plante furajere graminee și leguminoase pentru producția de masă verde destinate furajării animalelor pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit și a celor prevăzute la art. 72 alin. (2) nu generează venit impozabil."

19. La articolul I punctul 29, alineatele (3) și (4) ale articolului 73 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(3) Normele de venit corespunzătoare veniturilor definite la art. 71 alin. (1) sunt stabilite pentru perioada impozabilă din anul fiscal 2013 cuprinsă între 1 februarie 2013 și până la sfârșitul anului fiscal, potrivit tabelului următor:

Produse vegetale Suprafața destinată producției vegetale/cap de animal/familie de albine Norma de venit
- lei -
Cereale peste 2 ha 449
Plante oleaginoase peste 2 ha 458
Cartof peste 2 ha 2.900
Sfeclă de zahăr peste 2 ha 697
Tutun peste 1 ha 1.060
Hamei pe rod peste 2 ha 1.483
Legume în câmp peste 0,5 ha 2.326
Legume în spații protejate peste 0,2 ha 5.117
Leguminoase pentru boabe peste 1,5 ha 801
Pomi pe rod peste 1,5 ha 3.800
Vie pe rod peste 1 ha 1.385
Arbuști fructiferi peste 1 ha 1.385
Flori și plante ornamentale peste 0,3 ha 11.773
Animale
Vaci peste 2 capete 453
Bivolițe peste 2 capete 326
Oi peste 50 capete 47
Capre peste 25 capete 47
Porci pentru îngrășat peste 6 capete 56
Albine peste 75 familii 40
Păsări de curte peste 100 capete 3

(4) Începând cu anul fiscal 2014, normele de venit se propun de către entitățile publice mandatate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pe baza metodologiei stabilite prin hotărâre a Guvernului, se aprobă și se publică de către direcțiile generale ale finanțelor publice teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, până cel târziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplică aceste norme de venit."

20. La articolul I punctul 29, după alineatul (4) al articolului 73 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"

(5) În cazul contribuabililor care realizează venituri din desfășurarea a două sau mai multe activități agricole pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit, organul fiscal competent stabilește venitul anual prin însumarea veniturilor corespunzătoare fiecărei activități."

21. La articolul I, după punctul 29 se introduce un nou punct, punctul 291, cu următorul cuprins:

"

291. La articolul 78 alineatul (1), după litera f) se introduc două noi litere, literele g) și h), cu următorul cuprins:

«g) venituri obținute de persoana fizică în baza contractului de administrare încheiat potrivit prevederilor Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare. Fac excepție veniturile realizate din exploatarea și valorificarea masei lemnoase, definite potrivit legislației în materie, din pădurile pe care contribuabilii le au în proprietate, în volum de maximum 20 mc/an, care sunt neimpozabile;

h) veniturile distribuite persoanelor fizice membrii formelor asociative de proprietate - persoane juridice, prevăzute la art. 26 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, altele decât veniturile neimpozabile realizate din:

1. exploatarea și valorificarea masei lemnoase, definite potrivit legislației în materie, din pădurile pe care le au în proprietate, în volum de maximum 20 mc/an, pentru fiecare membru asociat;

2. exploatarea masei lemnoase, definite potrivit legislației în materie, din pădurile pe care le au în proprietate, în volum de maximum 20 mc/an, acordată fiecărui membru asociat.»"

22. La articolul I, după punctul 37 se introduce un nou punct, punctul 371, cu următorul cuprins:

"

371. La articolul 1121, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

«e) nu se află în dizolvare cu lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești, potrivit legii.»"

23. La articolul I punctul 38, după alineatul (4) al articolului 1122 se introduc două noi alineate, alineatele (41) și (42), cu următorul cuprins:

"

(41) Prin excepție de la prevederile alin. (4), persoana juridică română nou-înființată care, începând cu data înregistrării în registrul comerțului, intenționează să desfășoare activitățile prevăzute la alin. (6) nu intră sub incidența prezentului titlu.

(42) Prin excepție de la prevederile alin. (4), persoana juridică română nou-înființată care, la data înregistrării în registrul comerțului, are subscris un capital social reprezentând cel puțin echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro poate opta să aplice prevederile titlului II. Opțiunea este definitivă, cu condiția menținerii valorii capitalului social de la data înregistrării, pentru întreaga perioadă de existență a persoanei juridice respective. În cazul în care această condiție nu este respectată, persoana juridică aplică prevederile prezentului titlu, începând cu anul fiscal următor celui în care capitalul social este redus sub valoarea reprezentând echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro de la data înregistrării, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 1121. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului în lei pentru suma de 25.000 euro este cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca Națională a României la data înregistrării persoanei juridice."

24. La articolul I punctul 38, partea introductivă a alineatului (6) al articolului 1122 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(6) Nu intră sub incidența prevederilor prezentului titlu persoanele juridice române care:".

25. La articolul I, după punctul 40 se introduce un nou punct, punctul 401, cu următorul cuprins:

"

401. La articolul 115 alineatul (1), literele c), e) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:

«c) dobânzi de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă dobânda este o cheltuială a sediului permanent/a sediului permanent desemnat;

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

e) redevențe de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă redevența este o cheltuială a sediului permanent/a sediului permanent desemnat;

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

g) comisioane de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă comisionul este o cheltuială a sediului permanent/a sediului permanent desemnat;»".

26. La articolul I punctul 42, litera k) a alineatului (1) al articolului 115 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

k) venituri din servicii prestate în România de orice natură și în afara României de natura serviciilor de management, de consultanță în orice domeniu, de marketing, de asistență tehnică, de cercetare și proiectare în orice domeniu, de reclamă și publicitate indiferent de forma în care sunt realizate și celor prestate de avocați, ingineri, arhitecți, notari publici, contabili, auditori; nu reprezintă venituri impozabile în România veniturile din transportul internațional și prestările de servicii accesorii acestui transport;".

27. La articolul I, după punctul 42 se introduce un nou punct, punctul 421, cu următorul cuprins:

"

421. La articolul 115 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

«a) veniturile unui nerezident, care sunt atribuibile unui sediu permanent/sediu permanent desemnat în România;»".

28. La articolul I punctul 44, litera c1) a alineatului (2) al articolului 116 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c1) 50% pentru veniturile prevăzute la art. 115 alin. (1) lit. a)-g), k) și l), dacă veniturile sunt plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informații. Aceste prevederi se aplică numai în situația în care veniturile de natura celor prevăzute la art. 115 alin. (1) lit. a)-g), k) și l) sunt plătite ca urmare a unor tranzacții calificate ca fiind artificiale conform art. 11 alin. (1)."

29. La articolul I, după punctul 68 se introduc șapte noi puncte, punctele 681-687, cu următorul cuprins:

"

681. La articolul 160, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

«(6) Prevederile alin. (2) lit. c) se aplică până la data de 31 mai 2014 inclusiv.»

682. La articolul 2067, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

«(5) Nu se consideră eliberare pentru consum distrugerea totală sau pierderea iremediabilă de produse accizabile, dacă acestea intervin în timpul în care se află într-un regim suspensiv de accize și dacă:

a) produsul nu este disponibil pentru a fi folosit în România datorită vărsării, spargerii, incendierii, contaminării, inundațiilor sau altor cazuri de forță majoră;

b) produsul nu este disponibil pentru a fi folosit în România datorită evaporării sau altor cauze care reprezintă rezultatul natural al producerii, deținerii sau deplasării produsului;

c) distrugerea este autorizată de către autoritatea competentă.

(6) În sensul prezentului capitol, produsele sunt considerate distruse total sau pierdute iremediabil atunci când devin inutilizabile ca produse accizabile.»

683. La articolul 2067, după alineatul (6) se introduc cinci noi alineate, alineatele (61)-(65), cu următorul cuprins:

«(61) Pentru produsele accizabile aflate în una dintre situațiile prevăzute la alin. (5) nu se datorează accize, atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) se prezintă imediat autorității competente dovezi suficiente despre evenimentul produs, precum și informații precise cu privire la cantitatea de produs care nu este disponibilă pentru a fi folosită în România, în cazul prevăzut la alin. (5) lit. a);

b) pot fi dovedite prin procese-verbale privind înregistrarea distrugerii totale sau a pierderii iremediabile;

c) se încadrează, în cazul menționat la alin. (5) lit. b), în limitele prevăzute în normele tehnice ale utilajelor și instalațiilor sau în coeficienții maximi de pierderi specifice activităților de depozitare, manipulare, distribuție și transport prevăzuți în studiile realizate la solicitarea antrepozitarului interesat de către institute/societăți comerciale care au înscris în obiectul de activitate una dintre activitățile cu codurile CAEN 7112, 7120 sau 7490 și au implementate standardele de calitate ISO 9001, ISO 14001 și OHSAS 18001; și d) sunt evidențiate și înregistrate în contabilitate.

(62) În situația prevăzută la alin. (61) lit. c) responsabilitatea față de corectitudinea coeficienților maximi de pierderi revine persoanei care a întocmit studiile respective.

(63) Antrepozitarii autorizați au obligația ca o copie de pe studiile prevăzute la alin. (61) lit. c) să fie depusă la autoritatea competentă.

(64) Condițiile privind autorizarea distrugerii într-un antrepozit fiscal a produselor accizabile care nu au fost eliberate pentru consum, atunci când se datorează unor cauze fortuite sau de forță majoră ori atunci când produsele nu mai îndeplinesc condițiile de comercializare, se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(65) În cazul pierderilor înregistrate într-un antrepozit fiscal autorizat pentru producția și/sau depozitarea de produse accizabile cu nivele diferite de accize, acciza aferentă pierderilor, atunci când acestea nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la alin. (5) și când pierderile respective nu pot fi individualizate pe categorii de produse accizabile, se calculează cu cota cea mai mare practicată în antrepozitul fiscal respectiv.»

684. La articolul 20610, alineatele (2) și (4) vor avea următorul cuprins:

«(2) Pentru berea produsă de micii producători independenți, cu o producție ce nu depășește 200.000 hl/an, se aplică accize specifice reduse. Același regim se aplică și pentru berea provenită de la micii producători independenți din alte state membre, potrivit prevederilor din normele metodologice.

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

(4) Fiecare antrepozitar autorizat mic producător de bere are obligația de a depune la autoritatea competentă, până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, o declarație pe propria răspundere privind producția pe anul în curs, potrivit prevederilor din normele metodologice.»

685. La articolul 20622, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) și (32), cu următorul cuprins:

«(31) În cazul producției de produse energetice, cererea va fi însoțită de un referat care să cuprindă semifabricatele și produsele finite înscrise în nomenclatorul de fabricație, precum și domeniul de utilizare al acestora. Referatul va cuprinde și o rubrică aferentă asimilării produselor din punctul de vedere al accizelor.

(32) Referatele prevăzute la alin. (31) se întocmesc de institute/societăți comerciale care au înscris în obiectul de activitate una dintre activitățile cu codurile CAEN 7112, 7120 sau 7490 și au implementate standardele de calitate ISO 9001, ISO 14001 și OHSAS 18001.»

686. La articolul 20654, după alineatul (41) se introduce un nou alineat, alineatul (42), cu următorul cuprins:

«(42) Valoarea garanției nu poate fi mai mare decât cuantumul stabilit în normele metodologice, în funcție de grupa produselor accizabile ce urmează a fi realizate sau depozitate.»

687. La articolul 20669, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (131), cu următorul cuprins:

«(131) Prevederile alin. (13) nu se aplică în următoarele situații:

a) comercializarea produselor accizabile în regim suspensiv de la plata accizelor;

b) comercializarea produselor accizabile pentru care există o cotație internațională sau bursieră.»"

30. La articolul I, după punctul 76 se introduce un nou punct, punctul 761, cu următorul cuprins:

"

761. La articolul 2213 alineatul (2), după litera x) se introduce o nouă literă, litera y), cu următorul cuprins:

«y) întocmirea studiilor prevăzute la art. 2067 alin. (61) lit. c) sau a referatelor prevăzute la art. 20622 alin. (31) cu date inexacte ori incorecte și care au influențe fiscale, dacă fapta nu a fost săvârșită astfel încât să constituie infracțiune.»"

31. La articolul I, punctul 77 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

77. La titlul VII «Accize și alte taxe speciale», în anexa nr. 1, la nr. crt. 1 - Bere, nivelul accizei prevăzut în coloana 3 se modifică și va fi de 0,8228 euro/hl/1 grad Plato, la subpunctul 1.1 - Bere produsă de producătorii independenți cu o producție anuală ce nu depășește 200 mii hl, nivelul accizei prevăzut în coloana 3 se modifică și va fi de 0,473 euro/hl/1 grad Plato. Aceste niveluri de acciză se aplică până la data de 31 decembrie 2015 inclusiv."

32. La articolul I punctul 80, litera m) a alineatului (1) al articolului 2964 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

m) indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, primite de salariați pe perioada delegării și detașării în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depășește limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituțiile publice. Aceste prevederi se aplică și în cazul salariaților reprezentanțelor din România ale persoanelor juridice străine."

33. La articolul I, după punctul 80 se introduce un nou punct, punctul 801, cu următorul cuprins:

"

801. La articolul 2964 alineatul (1), după litera m) se introduce o nouă literă, litera m1), cu următorul cuprins:

«m1) indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, primite de salariații care au stabilite raporturi de muncă cu angajatori nerezidenți, pe perioada delegării și detașării, în România, în interesul serviciului, pentru partea care depășește nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru țara de rezidență a angajatorului nerezident, de care ar beneficia personalul din instituțiile publice din România dacă s-ar deplasa în țara respectivă, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaționale la care România este parte;»".

34. La articolul I punctul 81, litera g) a articolul 29615 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

g) indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, primite de salariați, pe perioada delegării și detașării în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul serviciului, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituțiile publice, precum și cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare;".

35. La articolul I, după punctul 81 se introduce un nou punct, punctul 811, cu următorul cuprins:

"

811. La articolul 29615, după litera g) se introduc două litere noi, literele g1) și g2), cu următorul cuprins:

«g1) indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură primite de persoanele fizice care desfășoară o activitate în baza unui statut special prevăzut de lege pe perioada deplasării, respectiv delegării și detașării, în altă localitate, în țară și în străinătate, în limitele prevăzute de actele normative speciale aplicabile acestora, precum și cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare;

g2) indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, primite de salariații care au stabilite raporturi de muncă cu angajatori nerezidenți, pe perioada delegării și detașării, în România, în interesul serviciului, în limita nivelului legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru țara de rezidență a angajatorului nerezident, de care ar beneficia personalul din instituțiile publice din România dacă s-ar deplasa în țara respectivă, precum și cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare;»".

36. La articolul I punctul 86, alineatul (2) al articolului 29621 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) datorează contribuții sociale obligatorii pentru veniturile realizate, numai dacă aceste venituri sunt impozabile potrivit prezentului cod."

37. La articolul II, înaintea punctului 1 se introduc două noi puncte, cu următorul cuprins:

"

- La articolul 26, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

«(4) În cazul contribuabililor nerezidenți care desfășoară activități pe teritoriul României prin mai multe sedii permanente, obligația prevăzută la alin. (3) se îndeplinește prin sediul permanent desemnat potrivit titlului II din Codul fiscal.»

- La articolul 33, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

«(2) În cazul contribuabililor nerezidenți care desfășoară activități pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente, competența revine organului fiscal pe a cărui rază teritorială se află situat sediul permanent desemnat potrivit titlului II din Codul fiscal. În cazul înregistrării fiscale declarația de înregistrare fiscală se depune la organul fiscal în raza căruia se află sediul permanent ce urmează a fi desemnat.»"

38. La articolul II, după punctul 1 se introduc două noi puncte, punctele 11 și 12, cu următorul cuprins:

"

11. La articolul 72, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

«(71) În cazul contribuabililor nerezidenți care desfășoară activități pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente, odată cu depunerea declarației de înregistrare fiscală acesta are obligația să indice sediul permanent desemnat potrivit titlului II din Codul fiscal.»

12. La articolul 74, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

«(41) Sediile permanente definite potrivit Codului fiscal sunt sedii secundare.»"

Art. II. -

Studiile privind coeficienții maximi de pierderi specifice activităților de depozitare, manipulare, distribuție și transport depuse la autoritatea competentă în condițiile pct. 73 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a titlului VII "Accize și alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare, își mențin valabilitatea.

Art. III. -

(1) Modificările și completările aduse Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, respectiv pct. 37 și 38, intră în vigoare la data de 1 iulie 2013.

(2) Contribuabilii nerezidenți care desfășoară activități pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente înregistrate fiscal până la data de 30 iunie 2013 sunt obligați să depună, în perioada 1-31 iulie 2013, declarația de înregistrare fiscală. Puneri în aplicare (3)

(3) Declarația de înregistrare fiscală va fi însoțită de lista sediilor permanente înregistrate fiscal care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor, precum și de lista celorlalte sedii permanente. Pentru fiecare sediu permanent se menționează datele de identificare ale acestuia, inclusiv codul de înregistrare fiscală. Puneri în aplicare (3)

(4) La data atribuirii codului de înregistrare fiscală pentru contribuabilul nerezident se anulează codul de înregistrare fiscală a sediului permanent care nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru a fi plătitor de salarii și venituri asimilate salariilor. Puneri în aplicare (3)

(5) Obligațiile fiscale ale sediilor permanente înregistrate fiscal până la data de 30 iunie 2013 și neachitate până la această dată se preiau de contribuabilul nerezident prin sediul permanent desemnat potrivit titlului II din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care este noul debitor al acestor obligații fiscale.

Art. IV. -

Prevederile art. I pct.: 1, 3, 7, 25 și 27 din prezenta lege intră în vigoare la data de 1 iulie 2013.

Art. V. - Referințe (1)

(1) Contribuabilul care desfășoară în perioada impozabilă din anul fiscal 2013, cuprinsă între 1 februarie 2013 și până la sfârșitul anului fiscal, o activitate agricolă prevăzută la art. 71 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit, are obligația de a depune o declarație la organul fiscal competent, până la data de 25 iunie inclusiv a anului 2013. În cazul în care activitatea se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligația depunerii declarației la organul fiscal competent revine asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice în cadrul aceluiași termen. Anexa la declarația depusă de asociatul desemnat va cuprinde și cota de distribuire ce revine fiecărui membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii. Obligațiile fiscale se stabilesc pe baza limitelor și normelor de venit prevăzute în prezenta lege.

(2) În anul 2013, contribuabilii/asocierile fără personalitate juridică care realizează venituri din activități agricole pentru care veniturile se determină pe bază de normă de venit aplică și următoarele reguli:

a) în cazul celor pentru care au fost modificate limitele stabilite potrivit tabelului prevăzut la art. 72 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, și care au depus/nu au depus declarația până la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor depune o nouă declarație/declarație până la data de 25 iunie 2013, care va cuprinde informații privind suprafețe cultivate/capetele de animale/familiile de albine deținute la data de 25 mai 2013;

b) în cazul celor care depun declarația după data de 25 mai 2013, informațiile cuprinse în declarație vizează suprafețe cultivate/capetele de animale/familiile de albine deținute la data de 25 mai 2013. Nu se consideră depuse cu întârziere declarațiile care sunt depuse până la data de 25 iunie 2013 inclusiv;

c) modificarea structurii suprafețelor cultivate/capetelor de animale/familiilor de albine, după data de 25 mai 2013, nu va fi luată în considerare la stabilirea obligațiilor fiscale.

Art. VI. -

În termen de 120 de zile de la publicarea prezentei legi, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale elaborează metodologia de stabilire a normelor de venit prevăzute la art. 73 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, aplicabile începând cu anul fiscal 2014. Metodologia se aprobă prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

București, 29 mai 2013.

Nr. 168.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...