Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 29/2013 privind modificarea și completarea Normei tehnice "Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru centralele electrice eoliene", aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2009

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 mai 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 70 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. -

Norma tehnică "Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru centralele electrice eoliene", aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 11 mai 2009, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Definiții:

Bara/Barele colectoare a/ale CEE Bara/Barele electrică/electrice în care debitează grupurile generatoare dintr-o centrală electrică eoliană
Centrală electrică eoliană Unul sau mai multe grupuri electrice eoliene racordate în același punct la rețeaua electrică de interes public
Centrală electrică eoliană dispecerizabilă Centrală electrică eoliană cu o putere instalată mai mare de 5 MW
Centrală electrică eoliană nedispecerizabilă Centrală electrică eoliană cu o putere instalată mai mică sau egală cu 5 MW
Grup generator Ansamblu de echipamente (de regulă rotative) destinat producției de energie electrică prin transformarea unei alte forme de energie
Grup generator eolian Grup generator destinat să transforme energia cinetică a vântului în energie electrică
Operator de rețea După caz, operatorul de transport și de sistem, un operator de distribuție sau un alt deținător de rețea electrică de interes public
Puterea nominală a unui grup generator eolian Puterea electrică maximă pe care o poate produce un grup generator eolian, în funcționare continuă, în condiții normale de funcționare, mărime indicată de fabricant
Putere disponibilă - Pd (a unui GGE, a unei CEE) Puterea electrică maximă care poate fi produsă în regim continuu de GGE/CEE, în condițiile momentane (tehnice și de mediu), specifice locului în care se află amplasat(ă)
Putere instalată (a unei CEE) Suma puterilor nominale ale GEE din componența CEE
Punct de racordare Punct fizic din rețeaua electrică la care se racordează un utilizator
Punct de delimitare Loc în care instalațiile utilizatorului se delimitează ca proprietate de instalațiile operatorului de rețea. Punctul de delimitare al unei CEE este stabilit în ATR.
Punct comun de cuplare Punct al unei rețele electrice, cel mai apropiat din punct de vedere electric de un utilizator, la care sunt sau pot fi conectați și alți utilizatori, reprezentat, de regulă, de punctul de delimitare sau de punctul de măsurare, astfel cum este stabilit în ATR"

2. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

La aplicarea prezentei norme se vor avea în vedere următoarele standarde, cu caracter de recomandare:

a) SR EN 61400-1: Turbine eoliene. Partea 1: Condiții de proiectare, la ediția în vigoare;

b) SR EN 61400-2: Turbine eoliene. Condiții de proiectare ale turbinelor eoliene mici, la ediția în vigoare;

c) SR EN 61400-21: Turbine eoliene. Partea 21: Măsurarea și evaluarea caracteristicilor de calitate a energiei a turbinelor eoliene conectate la o rețea electrică, la ediția în vigoare;

d) SR EN 50438: Prescripții pentru conectarea microgeneratoarelor în paralel cu rețelele electrice publice de distribuție de joasă tensiune, la ediția în vigoare."

3. La articolul 10, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Dacă valoarea frecvenței ajunge la o valoare mai mare decât cea corespunzătoare segmentului D-E pe curba caracteristică prezentată în figura 2, CEED este deconectată. Condițiile de repunere în funcțiune se stabilesc de către OTS."

4. La articolul 10 alineatul (4), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) să asigure scăderea puterii active cu cel puțin 40% din puterea disponibilă (sau de consemn)/Hz la creșterea frecvenței peste 50,2 Hz;".

5. La articolul 16, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Viteza de răspuns a sistemului de reglaj al tensiunii trebuie să fie de minimum 95% din puterea reactivă disponibilă în 30 de secunde."

6. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 17. -

În regim normal de funcționare al rețelei, CEED nu trebuie să producă în PCC variații rapide de tensiune mai mari de ±4% din tensiunea nominală la medie și înaltă tensiune și de ±5% din tensiunea nominală la joasă tensiune."

7. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 19. -

Indiferent de numărul GGE și al instalațiilor auxiliare aflate în funcțiune și oricare ar fi puterea produsă, CEED trebuie să asigure în PCC calitatea energiei electrice conform cu reglementările tehnice în vigoare."

8. Articolul 22 se abrogă.

9. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 24. -

(1) În situații justificate, evidențiate prin studii proprii, operatorul de rețea poate impune condiții suplimentare celor prevăzute în cap. V sau mai restrictive, în scopul asigurării funcționării în condiții de siguranță a rețelei electrice.

(2) CEED cu puterea instalată mai mare decât 5 MW și mai mică sau egală cu 10 MW sunt exceptate de la aplicarea prevederilor art. 10-12, 16, 21 și 23."

10. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 25. -

(1) Pentru CEEND cu puterea instalată ≥ 1 MW, dar până la 5 MW, cerințele minime sunt cele prevăzute la art. 5-9, 13-15 și 17-20.

(2) CEEND cu puteri instalate ≤ 1 MW trebuie să respecte următoarele cerințe minime:

(a) să poată fi conectate și deconectate prin comandă de la distanță;

(b) să funcționeze în paralel cu rețeaua fără a produce variații de tensiune mai mari de ±4% din tensiunea nominală la medie și înaltă tensiune și de ±5% din tensiunea nominală la joasă tensiune;

(c) să respecte condițiile de calitate a energiei electrice produse, stabilite de operatorul de rețea, conform normelor tehnice în vigoare.

(3) În situații justificate, evidențiate prin studii proprii, operatorul de rețea poate impune pentru CEEND condiții suplimentare celor prevăzute în cap. VI sau mai restrictive, în scopul asigurării funcționării în condiții de siguranță a rețelei electrice."

11. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 26. -

Producătorul de energie electrică care deține GGE/CEE cu puteri mai mari de 1 MW trebuie să asigure continuitatea transmiterii informațiilor către operatorul de rețea."

12. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 28. -

Producătorul care deține CEED este obligat să furnizeze către OTS prognoze de producție - putere activă - pe baza datelor meteo, pe termen mediu - 1-3 zile și scurt - 4-24 de ore."

13. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 29. -

(1) Solicitantul de ATR și producătorul de energie electrică în GGE/CEE vor trimite la operatorul de rețea, după caz, pentru fiecare CEE pentru care solicită racordarea, respectiv efectuarea de probe pentru PIF, datele tehnice prevăzute în tabelul 1 sau 2, unde:

S - date standard de planificare, comunicate prin cererea de racordare, pentru elaborarea studiului de soluție;

D - date de detaliu de planificare, comunicate cu minimum 3 luni înainte de PIF;

T - date determinate (înregistrate) în urma probelor (testelor) care fac obiectul activităților de testare monitorizare și control. Determinarea acestor date se realizează în cadrul probelor de PIF și se transmit operatorului de rețea în maximum 10 zile de la PIF.

(2) Punerea în funcțiune și darea în exploatare a GGE/CEE se face numai după realizarea probelor de funcționare, integrarea în sistemul SCADA al operatorului de rețea și transmiterea la acesta a rezultatelor probelor, prevăzute în tabelele 1-5, determinate conform procedurii prevăzute la art. 30 alin. (5).

Tabelul 1 - Date pentru CEED

Descrierea datelor
(simbol)
Unități de măsură Categoria datelor
Firma producătoare a grupului electric eolian Denumire S
Numărul de grupuri eoliene care constituie CEED Număr S
Tipul grupurilor generatoare eoliene care constituie CEED Descriere S
Aprobarea de tip pentru grup electric eolian Număr certificat S
Racordare la rețea, amplasare bară colectoare și punctul de delimitare Text, schemă S
Tensiunea nominală în punctul de delimitare kV S
Schema electrică a întregii centrale electrice eoliene Schemă D
La nivelul centralei electrice eoliene:
Puterea activă nominală a CEED MW S
Puterea maximă aparentă nominală la bara colectoare a CEED MVA S
Putere activă netă maximă la bara colectoare a CEED MW D
Frecvența de funcționare la parametri nominali Hz D
Viteza maximă/minimă de variație a puterii active ce poate fi realizată la nivelul CEED MW/min T
Consumul serviciilor proprii la puterea maximă produsă la bara colectoare MW T
Condiții speciale de conectare/deconectare a centralei electrice eoliene, altele decât ale grupurilor electrice eoliene componente Text S
Modelul matematic al centralei electrice eoliene și simulările efectuate Text D
Reglajul puterii active în PCC (bucla de reglare) Schema de reglare, viteza de încărcare- descărcare D
Reglajul tensiunii în PCC (bucla de reglare) Schema de reglare D
Reglajul factorului de putere în PCC (bucla de reglare) Schema de reglare D
Diagrama PQ în PCC Date grafice T
Parametrii liniei de racordare la SEN S
Date referitoare la grupurile generatoare eoliene care alcătuiesc centrala electrică eoliană
Tipul unității eoliene (cu ax orizontal/vertical) Descriere S
Numărul de pale Număr S
Diametrul rotorului m S
Înălțimea axului rotorului m S
Sistemul de comandă a palelor (pitch/stall) Text S
Sistemul de comandă a vitezei (fix/cu două viteze/variabil) Text S
Tipul de generator Descriere S
Tipul de convertor de frecvență și parametrii nominali (kW) S
Puterea activă nominală MW S
Puterea activă maximă măsurată la bara colectoare a CEED - valoarea medie pe 60 de secunde; - valoarea medie pe 0,2 secunde. MW T
Puterea activă maxim permisă MW S
Puterea aparentă nominală kVA S
Viteza de variație a puterii active MW/min T
Puterea reactivă, specificată ca valoare medie pe 10 minute în funcție de valoarea medie pe 10 minute a puterii active generate*) KVAr S, T
Curentul nominal A S
Tensiunea nominală V S
Viteza vântului de pornire m/s S
Viteza nominală a vântului (corespunzătoare puterii nominale) m/s S
Viteza vântului de deconectare m/s S
Variația puterii generate cu viteza vântului Curba de variație S
Diagrama P-Q Date grafice D, T
Unități de transformare MT/110kV prin care CEED se racordează la bara de 110kV:
Număr de înfășurări Text S
Puterea nominală pe fiecare înfășurare MVA S
Raportul nominal de transformare kV/kV S
Tensiuni de scurtcircuit pe perechi de înfășurări % din Unom S
Pierderi în gol kW S
Pierderi în sarcină kW S
Curentul de magnetizare % S
Grupa de conexiuni Text S
Domeniu de reglaj kV-kV S
Schema de reglaj (longitudinal sau longo-transversal) Text, diagramă D
Mărimea treptei de reglaj % D
Reglaj sub sarcină DA/NU D
Curba de saturație Diagramă D
Parametri de calitate ai energiei electrice pe fiecare grup (proiectați/realizați)
Coeficient de flicker la funcționare continuă*) S, T
Factorul-treaptă de flicker pentru operații de comutare*) S, T
Factor de variație a tensiunii*) S, T
Numărul maxim de operații de comutare la interval de 10 minute*) S, T
Numărul maxim de operații de comutare la interval de 2 ore*) S, T
La bara colectoare
Factor total de distorsiune de curent THDi*) S, T
Armonice (până la armonica 50)*) S, T
Factor de nesimetrie de secvență negativă S, T

*) Conform tabelelor 3, 4, 5.

Tabelul 2 - Date pentru CEEND

Descrierea datelor
(simbol)
Unități de măsură Categoria datelor
Firma producătoare a grupului electric eolian Denumire S
Numărul de grupuri eoliene care constituie CEEND Număr S
Tipul grupurilor generatoare eoliene care constituie CEEND Descriere S
Aprobarea de tip pentru grup electric eolian Număr certificat S
Racordare la rețea, amplasare bara colectoare și punctul de delimitare Text, schemă S
Tensiunea nominală în punctul de delimitare kV S
Schema electrică a întregii centrale electrice eoliene Schemă D
La nivelul centralei electrice eoliene:
Puterea activă nominală a CEEND MW S
Puterea maximă aparentă la bara colectoare a CEEND MVA S
Putere activă netă maximă la bara colectoare a CEEND MW D
Frecvența de funcționare la parametri nominali Hz D
Consumul serviciilor proprii la puterea maximă produsă la bara colectoare MW T
Condiții speciale de conectare/deconectare a centralei electrice eoliene, altele decât ale grupurilor electrice eoliene componente Text S
Parametrii liniei de racordare la SEN S
Date referitoare la grupurile generatoare eoliene care alcătuiesc centrala electrică eoliană
Tipul unității eoliene (cu ax orizontal/vertical) Descriere S
Numărul de pale Număr S
Diametrul rotorului m S
Înălțimea axului rotorului m S
Sistemul de comandă a palelor (pitch/stall) Text S
Sistemul de comandă a vitezei (fix/cu două viteze/variabil) Text S
Tipul de generator Descriere S
Tipul de convertor de frecvență și parametrii nominali (kW) S
Puterea activă nominală MW S
Puterea activă maximă măsurată la bara colectoare a CEEND - valoarea medie pe 60 de secunde; - valoarea medie pe 0,2 secunde. MW T
Puterea activă maxim permisă MW S
Puterea aparentă nominală kVA S
Viteza de variație a puterii active MW/min T
Puterea reactivă, specificată ca valoare medie pe 10 minute în funcție de valoarea medie pe 10 minute a puterii active generate*) KVAr S
Curentul nominal A S
Tensiunea nominală V S
Viteza vântului de pornire m/s S
Viteza nominală a vântului (corespunzătoare puterii nominale) m/s S
Viteza vântului de deconectare m/s S
Variația puterii generate cu viteza vântului Tabel S
Diagrama P-Q Date grafice D, T
Unități de transformare JT/MT, respectiv MT/110kV prin care CEEND se racordează la bara de MT sau 110kV:
Număr de înfășurări Text S
Puterea nominală pe fiecare înfășurare MVA S
Raportul nominal de transformare kV/kV S
Tensiuni de scurtcircuit pe perechi de înfășurări % din Unom S
Pierderi în gol kW S
Pierderi în sarcină kW S
Curentul de magnetizare % S
Grupa de conexiuni Text S
Domeniu de reglaj kV-kV S
Schema de reglaj (longitudinal sau longo-transversal) Text, diagramă D
Mărimea treptei de reglaj % D
Reglaj sub sarcină DA/NU D
Curba de saturație Diagramă D
Parametri de calitate ai energiei electrice pe fiecare grup (proiectați/realizați)
Coeficient de flicker la funcționare continuă*) S, T
Factorul-treaptă de flicker pentru operații de comutare*) S, T
Factor de variație a tensiunii*) S, T
Numărul maxim de operații de comutare la interval de 10 minute*) S, T
Numărul maxim de operații de comutare la interval de 2 ore*) S, T
La bara colectoare
Factor total de distorsiune de curent THDi*) S, T
Armonice (până la armonica 50)*) S, T
Factor de nesimetrie de secvență negativă S, T

*) Conform tabelelor 3, 4, 5.

Tabelul 3 - Putere reactivă/GGE

Puterea activă la ieșire
(% din Pn)
Puterea activă la ieșire
(kW)
Puterea reactivă
(kVAr)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Puterea reactivă evaluată la Pmc (kVAr)
Puterea reactivă evaluată la P60 (kVAr)
Puterea reactivă evaluată la P0,2 (kVAr)

Tabelul 4 - Fluctuații de tensiune

1. În funcționare continuă

Unghiul impedanței de fază a rețelei, Ψk 30° 50° 70° 85°
Viteza medie anuală a vântului, va Coeficientul de flicker, c (Ψk, va)
6,0 m/s
7,5 m/s
8,5 m/s
10,0 m/s

2. În cazul operațiilor de comutare

Cazul operației de comutare Comutare la viteza de pornire
(vcut-in)
Numărul maxim de operații de comutare, N10
Numărul maxim de operații de comutare, N120
Unghiul de fază a impedanței rețelei, Ψk 30° 50° 70° 85°
Factorul treaptă de flicker, kfk)
Factorul de variație a tensiunii, kuk)
Cazul operației de comutare Comutare la viteza nominală
(vn)
Numărul maxim de operații de comutare, N10
Numărul maxim de operații de comutare, N120
Unghiul de fază a impedanței rețelei, Ψk 30° 50° 70° 85°
Factorul-treaptă de flicker, kfk)
Factorul de variație a tensiunii, kuk)
Cazul operației de comutare Cea mai defavorabilă comutare între grupurile eoliene
Numărul maxim de operații de comutare, N10
Numărul maxim de operații de comutare, N120
Unghiul de fază a impedanței rețelei, Ψk 30° 50° 70° 85°
Factorul-treaptă de flicker, kfk)
Factorul de variație a tensiunii, kuk)

Tabelul 5 - Armonice de curent

Rangul Puterea activă la ieșire
(kW)
Curentul armonic
(% din In)
Rangul Puterea activă la ieșire
(kW)
Curentul armonic
(% din In)
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
20 21
22 23
24 25
26 27
28 29
30 31
32 33
34 35
36 37
38 39
40 41
42 43
44 45
46 47
48 49
50
Factorul maxim de distorsiune total de curent (% din In)
Puterea la ieșire pentru valoarea maximă a factorului de distorsiune total de curent (kW)

NOTĂ:

Abaterile față de valorile transmise trebuie anunțate. La cererea operatorului de rețea, producătorul este obligat să îi transmită raportul cuprinzând rezultatele testelor. Orice modificări ulterioare trebuie aprobate de operatorul de rețea."

14. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 30. -

(1) Operatorul de rețea verifică faptul că racordarea și funcționarea CEE nu conduce la încălcarea condițiilor privind funcționarea în domeniul de frecvență, de tensiune, capabilitatea de trecere peste defect și calitatea energiei electrice, stabilite în prezenta normă tehnică.

(2) În cazul CEED verificarea îndeplinirii condițiilor din prezenta normă se realizează de către OTS. Dacă CEED este racordată la o rețea electrică de distribuție, OD care deține respectiva rețea va colabora cu OTS, sub coordonarea acestuia, pentru realizarea verificării.

(3) În cazul CEEND verificarea îndeplinirii condițiilor din prezenta normă se realizează de către operatorul de rețea la instalațiile căruia este sau urmează să fie racordată CEE. În toate cazurile, OD colaborează cu OTS pentru realizarea verificării.

(4) Confirmarea îndeplinirii de către CEE a condițiilor de racordare, inclusiv a celor prevăzute în prezenta normă, se realizează prin emiterea unui certificat de conformitate de către operatorul de rețea responsabil cu verificarea, conform prevederilor alin. (1)-(3).

(5) Verificarea îndeplinirii condițiilor de racordare și de funcționare a CEE, precum și emiterea certificatului de conformitate se realizează conform unei proceduri elaborate de OTS, cu consultarea OD, și aprobate de ANRE. Procedura trebuie să cuprindă dispoziții referitoare la fazele de punere în funcțiune, perioada de probe și acceptarea în funcționare de durată."

15. După articolul 30 se introduc două noi articole, articolele 31 și 32, cu următorul cuprins:

"

Art. 31. -

(1) Operatorii de rețea pot restricționa accesul CEE la rețelele electrice proprii, numai dacă racordarea acestora afectează siguranța funcționării SEN, prin nerespectarea normelor tehnice și a standardelor de performanță prevăzute în reglementările tehnice în vigoare.

(2) În termen de 3 zile de la emitere, OD vor transmite către OTS copii ale avizelor tehnice de racordare emise.

(3) Puterea maximă ce poate fi instalată în CEE fără restricții, precum și rezerva de putere suplimentară necesară din punctul de vedere al siguranței SEN, în funcție de puterea instalată în CEE, se stabilesc de către OTS, conform unei proceduri proprii, avizată de ANRE.

(4) Puterea maximă stabilită conform procedurii prevăzute la alin. (3) reprezintă puterea maximă instalată a tuturor CEE care pot funcționa fără restricții, conform condițiilor din SEN la momentul determinării acestei puteri maxime, minimum 90% dintr-un an.

(5) OTS publică anual pe pagina proprie de internet: valoarea puterii totale instalate a CEE pentru care sunt emise avize tehnice de racordare valabile, respectiv valoarea puterii maxime ce poate fi instalată în CEE și a rezervei de putere suplimentară necesară din punctul de vedere al siguranței SEN, determinate conform procedurii prevăzute la alin. (3).

Art. 32. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...