Guvernul României

Hotărârea nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investițiile realizate de întreprinderile mici și mijlocii

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 mai 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere dispozițiile art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investițiilor, aprobată prin Legea nr. 78/2009, cu completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor de minimis și ale art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv acordarea de ajutoare de minimis pentru investițiile realizate de întreprinderile mici și mijlocii, denumite în continuare IMM-uri, care își desfășoară activitatea în toate sectoarele de activitate, cu excepția celor prevăzute la art. 3.

(2) Ajutorul de minimis reprezintă un ajutor de stat care nu depășește plafonul prevăzut de reglementările dreptului Uniunii Europene în vigoare.

(3) Ajutoarele de minimis nu sunt supuse procedurii de notificare și sunt reglementate prin Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 379 din 28 decembrie 2006, denumit în continuare Regulament.

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

Ajutorul de minimis se acordă IMM-urilor, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri și ale Regulamentului, prin alocări de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, sub formă de sume nerambursabile, în procent de 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanțare, în limita echivalentului în lei al valorii maxime de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfășoară activitate în domeniul transportului rutier, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi.

CAPITOLUL II Criterii de eligibilitate

Art. 3. -

Prezenta hotărâre se aplică ajutoarelor acordate întreprinderilor din toate sectoarele, cu excepția celor prevăzute la art. 1 alin. (1) din Regulament:

a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură;

b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în producția primară de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa I la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, denumit în continuare Tratat;

c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în transformarea și comercializarea produselor agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa I la Tratat, atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari ori introduse pe piață de întreprinderile în cauză;

d) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în transformarea și comercializarea produselor agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa I la Tratat, atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală către producătorii primari;

e) ajutoarelor destinate activităților legate de exportul către țări terțe sau către state membre ale Uniunii Europene, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție ori destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

f) ajutoarelor subordonate folosirii mărfurilor autohtone în locul celor importate;

g) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul cărbunelui, în sensul Regulamentului (CE) nr. 1.407/2002 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui;

h) ajutoarelor pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri, acordate întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terților;

i) ajutoarelor acordate întreprinderilor aflate în dificultate.

Art. 4. -

Beneficiarii ajutorului de minimis în temeiul prezentei hotărâri sunt întreprinderile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) sunt înregistrate potrivit prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, cu modificările și completările ulterioare, sunt încadrate în categoria IMM-urilor, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, și au sediul și își desfășoară activitatea în România;

b) desfășoară activitate economică; Modificări (1)

c) nu au primit ajutoare de minimis pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, anul fiscal în curs și 2 ani anteriori, sau, dacă au primit ajutoare de minimis în această perioadă, acestea cumulate nu depășesc plafonul echivalent în lei a 200.000 euro, respectiv a 100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfășoară activitate în domeniul transportului rutier, indiferent de sursa de finanțare;

d) prezintă un plan de investiții pentru care se solicită finanțarea, cu evidențierea cheltuielilor eligibile;

e) prezintă un studiu tehnico-economic din care rezultă viabilitatea proiectului de investiții și eficiența economică a întreprinderii solicitante în următorii 3 ani de la finalizarea investiției;

f) prezintă un angajament ferm privind menținerea locurilor de muncă existente la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare, precum și crearea până la finalizarea investiției și menținerea, pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiției, a: Modificări (2)

(i) 5 locuri de muncă, din care cel puțin două locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul unui ajutor de minimis de până la 100.000 euro inclusiv;

(ii) 7 locuri de muncă, din care cel puțin 3 locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 euro până la 200.000 euro inclusiv;

g) nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;

h) nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare; Modificări (1)

i) nu intră în categoria "întreprinderilor în dificultate" potrivit prevederilor cap. 2 secțiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (2004/C 244/02), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004;

j) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.

CAPITOLUL III Reguli procedurale

Art. 5. -

(1) Întreprinderile vor depune la Ministerul Finanțelor Publice o declarație scrisă referitoare la toate ajutoarele de minimis primite pe parcursul precedenților 2 ani fiscali și al anului fiscal în curs. Modificări (1)

(2) În conformitate cu principiile care reglementează ajutoarele ce fac obiectul art. 107 alin. (1) din Tratat, se consideră că ajutoarele de minimis se acordă în momentul în care întreprinderea obține dreptul legal de principiu de a primi ajutorul, respectiv data aprobării acordului pentru finanțare.

(3) Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de furnizor, informează în scris întreprinderile beneficiare cu privire la cuantumul ajutorului aprobat și la caracterul de minimis al acestuia, făcând referire explicită la prevederile dreptului Uniunii Europene în domeniu. Modificări (1)

Art. 6. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice acordă ajutor de minimis după verificarea respectării condițiilor prevăzute la art. 4. Modificări (1)

(2) Plafoanele prevăzute la art. 4 lit. c) se exprimă în valori brute, înainte de deducerea oricărui impozit sau oricărei altei taxe.

Art. 7. -

Ministerul Finanțelor Publice păstrează o evidență a ajutoarelor de minimis acordate în baza schemei instituite prin prezenta hotărâre pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care este acordat ultimul ajutor de minimis în cadrul schemei. Modificări (1)

Art. 8. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de furnizor, verifică periodic, pe parcursul a 3 ani de la finalizarea investiției, respectarea îndeplinirii prevederilor prezentei hotărâri. Modificări (1)

(2) Nerespectarea de către întreprinderile beneficiare de ajutor de minimis a condițiilor prevăzute de prezenta hotărâre, precum și a oricăror obligații asumate în vederea obținerii finanțării determină aplicarea de către Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de furnizor, a măsurilor legale necesare în vederea recuperării ajutorului de minimis acordat. Modificări (1)

Art. 9. -

(1) Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică de la data deschiderii sesiunii până la 30 iunie 2014, cu posibilitatea prelungirii, pentru emiterea acordurilor pentru finanțare, în limita bugetului alocat pentru aceasta.

(2) Plata ajutorului de minimis se efectuează până la 31 decembrie 2016, în limita bugetului anual alocat schemei. Modificări (1)

(3) Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 400 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării, astfel: Modificări (1)

a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanțare, pentru perioada 2013-2014;

b) credite bugetare pentru plata ajutorului de minimis, pentru perioada 2014-2016.

(4) Numărul estimat de IMM-uri beneficiare de ajutor de minimis este 1.000. Modificări (2)

(5) În cazul în care legislația Uniunii Europene în domeniul acordării ajutoarelor de minimis se modifică, prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi modificate corespunzător.

Art. 10. -

Procedura de acordare a ajutoarelor de minimis pentru investițiile realizate de IMM-uri este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlățean
Ministrul delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de
afaceri și turism,
Maria Grapini

București, 15 mai 2013.

Nr. 274.

ANEXĂ

PROCEDURĂ
privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investițiile realizate de întreprinderile mici și mijlocii

;
se încarcă...