Ministerul Afacerilor Interne - MAI

Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției afaceri europene și relații internaționale din 17.05.2013

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 mai 2013 până la 24 iunie 2014, fiind abrogat prin Ordin 92/2014 și înlocuit de Regulament 2014;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Direcția afaceri europene și relații internaționale, denumită în continuare DAERI, funcționează ca structură de specialitate în cadrul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, fără personalitate juridică, ce asigură coordonarea generală a activităților MAI în domeniul afacerilor europene și al relațiilor internaționale, precum și punerea în aplicare a legislației care reglementează gestionarea acestor domenii de activitate.

Art. 2. -

(1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, DAERI are competență teritorială generală. DAERI coordonează, îndrumă și controlează, pe linie de specialitate, activitatea structurilor de profil, a instituțiilor și autorităților centrale și teritoriale, aflate în subordonarea sau coordonarea MAI.

(2) DAERI avizează propunerile de înființare, de reorganizare sau de desființare a structurilor de afaceri europene și de relații internaționale din cadrul instituțiilor și structurilor aflate în subordonarea sau coordonarea MAI.

(3) Pentru coordonarea măsurilor specifice necesare pentru ocuparea posturilor vacante din structurile de profil ale instituțiilor sau ale structurilor aflate în subordinea ori coordonarea MAI, DAERI desfășoară următoarele activități:

a) poate participa la procedura de recrutare, selecție și organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;

b) avizează bibliografia și tematica de concurs;

c) desemnează reprezentanți în cadrul comisiilor de concurs, de soluționare a contestațiilor și pentru monitorizarea procedurii de concurs.

(4) Diagrama de relații a DAERI este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 3. -

(1) DAERI este structura de contact din cadrul MAI pentru instituțiile similare din alte state, pentru instituțiile și organismele Uniunii Europene, Consiliului Europei, ONU, OSCE, NATO, pentru alte organisme internaționale și regionale specializate la care România sau MAI sunt parte.

(2) În cazul acțiunilor de colaborare operativă cu organismele europene, internaționale și regionale specializate și activităților care presupun îndeplinirea obligațiilor ce decurg din aplicarea tratatelor internaționale și regionale, la care participă, conform competențelor legale, structuri aflate în subordonarea sau coordonarea MAI, DAERI avizează mandatele punctuale ale acestora.

(3) Pentru îndeplinirea atribuțiilor și realizarea obiectivelor stabilite în domeniile afaceri europene, DAERI colaborează, potrivit prevederilor legale în vigoare, cu instituții și organisme interne și internaționale. În acest scop, DAERI este abilitată să mențină legătura cu Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare MAE, cu misiunile diplomatice străine acreditate în țara noastră, cu alte ministere și instituții din administrația publică centrală și locală, cu comisiile de specialitate ale Parlamentului României, cu Secretariatul Consiliului Suprem de Apărare a Țării și cu Administrația Prezidențială.

CAPITOLUL II Organizarea DAERI

Art. 4. -

(1) DAERI are în structura sa organizatorică următoarele componente:

a) conducerea DAERI;

b) Serviciul afaceri europene și relații internaționale, în cadrul căruia se organizează și funcționează Biroul afaceri europene și, respectiv, Biroul relații internaționale;

c) Serviciul pentru relația cu teritoriul și serviciile publice comunitare;

d) Structura de securitate/Subregistru NATO/UE;

e) Compartimentul secretariat și informații clasificate.

(2) În cadrul DAERI își desfășoară activitatea funcționari publici cu statut special-polițiști, funcționari publici și consilieri pentru afaceri europene (personal contractual), cărora li se aplică legislația specifică fiecărei categorii de personal.

(3) Organigrama DAERI este prezentată în anexa nr. 2.

(4) Direcția are ca structură subordonată Serviciul reprezentare externă și misiuni internaționale, al cărui regulament de organizare și funcționare se aprobă prin dispoziția directorului DAERI.

Art. 5. -

Planificarea, precum și evaluarea activităților desfășurate de DAERI și de structurile acesteia se organizează după cum urmează:

a) la nivelul DAERI, planificarea și evaluarea activităților se realizează anual;

b) la nivelul serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul DAERI, planificarea și evaluarea activităților se realizează semestrial.

CAPITOLUL III Domeniile de competență și atribuțiile DAERI

Art. 6. -

DAERI are competențe în următoarele domenii:

a) afaceri europene: combaterea criminalității organizate și infracțiunilor grave, terorism, azil și migrație, politica de extindere a Uniunii Europene, politica externă de securitate comună, cooperare administrativă; siguranță rutieră; regimul permiselor de conducere și înmatricularea vehiculelor; situații de urgență; valorile și principiile fundamentale ale Uniunii Europene; drepturile și libertățile fundamentale ale omului; nediscriminarea și cetățenia Uniunii Europene; libera circulație a persoanelor, serviciilor și mărfurilor; cooperarea consolidată definită conform legislației europene; aplicarea în mod corespunzător a legislației europene în teritoriu; Mecanismul de cooperare și verificare a progreselor înregistrate de România în domeniul reformei sistemului judiciar și al luptei împotriva corupției;

b) relații internaționale în problematicile prevăzute la lit. a).

Art. 7. -

DAERI are următoarele atribuții generale:

a) elaborează politicile și obiectivele specifice ale MAI în domeniul afacerilor europene și al relațiilor internaționale ale structurilor aflate în subordinea sau în coordonarea acestuia, potrivit Programului de guvernare și obligațiilor ce îi revin din strategiile naționale și din instrumentele juridice internaționale la care România este parte;

b) coordonează relațiile MAI și ale structurilor aflate în subordinea sau coordonarea acestuia cu instituțiile și organismele Uniunii Europene (UE), cu instituții similare din statele membre UE și din alte state, pentru domeniile sale de competență;

c) coordonează participarea MAI la procesul de elaborare a politicilor și legislației europene, urmărind atingerea obiectivelor stabilite în acord cu interesele naționale și îndeplinirea obligațiilor ce îi revin României în calitate de stat membru UE, pentru domeniile sale de competență;

d) coordonează activitatea de reprezentare a României la Consiliul Justiție și Afaceri Interne, denumit în continuare JAI, precum și în comitetele și grupurile de lucru ale Consiliului UE, ale Comisiei Europene și ale altor instituții europene, pentru domeniile de competență ale MAI, asigură elaborarea și pregătirea documentației pentru participare, inclusiv pe baza propunerilor trimise de către structurile de specialitate din cadrul MAI, și ține evidența acțiunilor desfășurate și a rezultatelor obținute;

e) coordonează procesul de evaluare a gradului de compatibilitate a legislației naționale în vigoare cu actele normative europene și formulează propuneri în vederea accelerării procesului de transpunere și implementare pentru domeniile de competență ale MAI;

f) asigură participarea MAI la procesul de notificare către Comisia Europeană a legislației naționale care transpune legislația europeană și informează Comisia Europeană cu privire la măsurile luate pentru aplicarea actelor legislative europene, în domeniile de competență ale MAI;

g) participă la fundamentarea pozițiilor României în procedurile precontencioase și contencioase în fața instanțelor și a instituțiilor europene, pentru domeniile de competență ale MAI;

h) coordonează și, după caz, participă la negocieri, avizează proiectele acordurilor, convențiilor și altor înțelegeri internaționale propuse spre încheiere structurilor aflate în subordinea sau coordonarea MAI, cu structuri similare din alte state ori cu entități aflate sub jurisdicția altor state;

i) inițiază activități menite să conducă la dezvoltarea relațiilor cu instituții sau autorități similare din alte țări, în conformitate cu principiile politicii externe a României, asigurând susținerea și promovarea intereselor MAI în relația cu acestea;

j) avizează, sprijină și coordonează, după caz, acțiunile întreprinse de alte structuri ale MAI în domeniul afacerilor europene și al relațiilor internaționale, în scopul asigurării unității și coerenței mesajului transmis de MAI;

k) propune conducerii MAI inițierea, semnarea, aprobarea, acceptarea sau renunțarea la înțelegerile internaționale ale MAI cu structuri similare din alte țări, asigurând consultarea altor instituții în vederea obținerii avizelor necesare;

l) asigură asistența de specialitate în domeniul afacerilor europene și al relațiilor internaționale pentru instituțiile și autoritățile din subordinea/coordonarea MAI și instituțiile prefectului;

m) coordonează, din punct de vedere tehnic, activitățile desfășurate de instituțiile prefectului în domeniul afacerilor europene și al relațiilor internaționale;

n) realizează evidența activităților desfășurate în cadrul relațiilor de colaborare dintre structurile MAI, ale activităților desfășurate de structurile aflate în subordinea sau coordonarea MAI cu entități similare din alte țări;

o) asigură participarea, pe bază de mandat, la reuniunile organismelor naționale și internaționale în cadrul cărora se stabilesc angajamente și obligații în domeniile de competență ale MAI, precum și în calitate de reprezentant al MAI la organismele internaționale din care România face parte;

p) îndrumă, coordonează, controlează și monitorizează activitățile din domeniile sale de competență desfășurate de către structurile de profil ori de personalul desemnat în acest scop la nivelul unităților din aparatul central al MAI, al instituțiilor și structurilor aflate în subordinea/coordonarea ministerului și al unităților din subordinea acestora, în limitele și în condițiile stabilite potrivit reglementărilor în vigoare;

q) îndeplinește orice alte atribuții, stabilite prin acte normative, pentru domeniile sale de competență.

CAPITOLUL IV Conducerea DAERI

Art. 8. -

(1) Conducerea DAERI este compusă din: director, funcționar public cu statut special, și director adjunct, funcționar public.

(2) Directorul conduce întreaga activitate a DAERI. El este ajutat de un director adjunct.

(3) Gestionarea fluxului informațional se realizează potrivit Dispoziției zilnice nr. 1 a directorului, emisă conform atribuțiilor stabilite prin prezentul regulament, prin care se stabilește modul de preluare, circuitul și responsabilitatea în procesarea informațiilor primite sau generate la nivelul DAERI.

Art. 9. -

Atribuțiile directorului sunt stipulate în Fișa postului, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 10. -

În îndeplinirea atribuțiilor de conducere, directorul:

a) reprezintă DAERI în relațiile cu conducerea ministerului, cu conducerile structurilor similare din celelalte ministere și instituții publice;

b) în condițiile legii, poate delega atribuții din competența sa personalului din subordine;

c) numește personalul pe funcțiile prevăzute în statul de organizare al DAERI, conform normelor de competență stabilite în condițiile legii.

Art. 11. -

Directorul adjunct îndeplinește atribuțiile stipulate în Fișa postului, prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 12. -

Atribuțiile generale și specifice ale personalului din cadrul serviciilor/birourilor/compartimentelor aflate în structura DAERI sunt cele prevăzute în prezentul regulament, precum și în fișele posturilor respective, care se aprobă conform statutului propriu al fiecărei categorii de personal.

Art. 13. -

Conducerea DAERI și, după caz, șefii de servicii și de birouri analizează, în cadrul ședințelor de conducere, stadiul și modul de îndeplinire a atribuțiilor și sarcinilor, a obiectivelor și activităților prevăzute în planurile de muncă, stabilind măsurile necesare pentru îmbunătățirea calității și eficienței activității DAERI.

CAPITOLUL V Atribuțiile serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul DAERI

SECȚIUNEA 1 Atribuțiile Serviciului afaceri europene și relații internaționale

Art. 14. -

Serviciul afaceri europene și relații internaționale, denumit în continuare Serviciul 1, este organizat și funcționează în cadrul DAERI ca structură de specialitate și îndeplinește atribuțiile MAI în domeniul afacerilor europene și al relațiilor internaționale.

Art. 15. -

(1) În domeniul afacerilor europene, Serviciul 1, prin intermediul Biroului afaceri europene, îndeplinește atribuțiile ce revin MAI cu privire la: combaterea criminalității organizate și infracțiunilor grave, terorism, migrația legală, azilul, politica de extindere a Uniunii Europene, politica externă de securitate comună.

(2) Pentru problematicile prevăzute la alin. (1), DAERI asigură fundamentarea pozițiilor, negocierea, reprezentarea în structurile de decizie ale UE și implementarea politicilor europene, corespunzătoare următoarelor grupuri de lucru de la nivelul Consiliului UE:

a) Comitetul operațional pentru securitate internă (COSI);

b) Comitetul articolului 36 (CATS);

c) Comitetul strategic imigrație, frontiere și azil (SCIFA);

d) Grupul de lucru la nivel înalt privind azilul și migrația (HLWG);

e) Grupul de lucru orizontal privind drogurile (HDG);

f) Grupul de lucru privind chestiuni generale, inclusiv evaluare (GENVAL);

g) Grupul de lucru privind integrarea, migrația și expulzarea (MIGR) - partea de migrație legală (admisie, integrare);

h) Grupul de lucru privind azilul;

i) Grupul de lucru privind aplicarea legii (LEWP);

j) Grupul de lucru privind terorismul (TWP);

k) Grupul de lucru privind cooperarea în materie penală;

l) Grupul de lucru privind protecția civilă (PROCIV);

m) Grupul prietenii președinției privind aranjamentele (la nivel UE) de coordonare a crizelor/Clauza de solidaritate;

n) Grupul de lucru pe terorism (COTER).

(3) Pentru problematicile prevăzute la alin. (1), DAERI asigură fundamentarea pozițiilor, negocierea, reprezentarea în structurile de decizie ale UE și implementarea politicilor europene, corespunzătoare următoarelor grupuri de lucru de la nivelul Comisiei:

a) toate grupurile/comitetele de contact pentru implementarea directivelor, elaborare acte de implementare/acte delegate, bune practici etc., aferente grupurilor de lucru enumerate anterior;

b) Rețeaua europeană de migrație (EMN), Comitetul privind imigrația și azilul (CIA), Comitetul de contact privind directivele pe linia migrației legale, Grupul de experți pe problematica reîntregirii/reunificării familiale, punctele de contact privind integrarea imigranților (PNCI), Comitetul de contact privind Regulamentul Dublin, Comitetul de contact pe Directiva calificări, Mecanismul de informare reciprocă (MIM), Comitetul de contact pentru Directiva proceduri de azil, Comitetul de contact EURODAC, Comitetul de contact pe Directiva rezidenți pe termen lung, Grupul de experți pe trafic de persoane, Comitetul de protecție civilă, Reuniunea punctelor naționale de contact privind protecția infrastructurilor critice etc.

(4) În exercitarea rolului său, Serviciul 1, prin Biroul afaceri europene, acționează pentru respectarea prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, a angajamentelor asumate de către România în cadrul negocierilor de aderare la UE și a prevederilor strategiilor și programelor naționale care pun în aplicare politicile UE, scop în care:

a) evaluează gradul de compatibilitate a actelor normative elaborate de către MAI cu actele legislative ale UE și formulează propuneri în vederea accelerării procesului de transpunere și punere în aplicare a acestora;

b) formulează puncte de vedere asupra compatibilității cu legislația UE, asupra proiectelor de acte normative pentru care MAI are calitatea de inițiator sau avizator;

c) realizează, conform procedurii naționale și potrivit domeniilor proprii de competență, procesul de notificare electronică a legislației elaborate de către MAI care transpune actele legislative ale UE și informează Comisia Europeană cu privire la măsurile luate pentru aplicarea acestora;

d) avizează strategiile și politicile publice ale MAI, urmărind asigurarea compatibilității și coerenței acestora cu obiectivele, politicile și acțiunile Uniunii Europene;

e) monitorizează activitățile desfășurate de către structurile MAI și instituțiile din subordinea acestuia, pentru transpunerea și punerea în aplicare a actelor legislative și politicilor UE;

f) monitorizează, împreună cu instituțiile prefectului, transpunerea și punerea în aplicare a actelor legislative și politicilor UE de către autoritățile publice locale;

g) sesizează, reține și semnalează conducerii MAI acțiuni sau decizii ale structurilor MAI și instituțiilor din subordinea acestuia care pot determina sau favoriza încălcări ale legislației UE sau nerespectarea angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al UE;

h) informează structurile MAI și instituțiile din subordinea acestuia cu privire la activitatea legislativă a UE;

i) acordă consultanță structurilor MAI și instituțiilor din subordinea acestuia cu privire la transpunerea și punerea în aplicare a actelor legislative ale UE și a politicilor comunitare și europene;

j) participă la elaborarea pozițiilor MAI ce urmează să fie integrate în pozițiile Guvernului României în legătură cu etapele precontencioase și contencioase ale acțiunilor declanșate conform prevederilor dreptului european, ca urmare a nerespectării de către România a actelor legislative ale UE;

k) coordonează structurile care fac parte din rețeaua europeană de soluționare a problemelor, denumită în continuare SOLVIT, ca parte integrantă a rețelei naționale SOLVIT;

l) asigură reprezentarea MAI în ceea ce privește gestionarea problematicii specifice sistemului european EUPILOT.

(5) Serviciul 1, prin Biroul afaceri europene, asigură coordonarea unitară a procesului de fundamentare, elaborare și promovare a pozițiilor MAI în dosarele europene pentru problematicile prevăzute la art. 15, scop în care:

a) realizează analize asupra evoluțiilor survenite în problematica dosarelor europene;

b) elaborează sinteze despre problematica dosarelor europene;

c) primește, gestionează și distribuie către structurile MAI și instituțiile din subordinea acestuia informațiile transmise de către UE sau de către coordonatorii Sistemului național de gestionare a afacerilor europene;

d) asigură trierea informațiilor, propune prioritățile și termenele pentru elaborarea pozițiilor MAI;

e) integrează materialele transmise de structurile MAI și instituțiile din subordinea acestuia și le supune spre aprobare conducerii MAI;

f) elaborează, coordonează sau, după caz, avizează în mod obligatoriu următoarele categorii de documente: contribuția MAI pentru materialele necesare participării reprezentanților României la Consiliul UE (Consiliul JAI), Consiliul European, COREPER I, COREPER II și Consiliul pentru afaceri generale și relații externe, mandatele reprezentanților MAI în comitetele și grupurile de lucru organizate de instituțiile, organele, oficiile și agențiile UE, pozițiile MAI în structurile Sistemului național de gestionare a afacerilor europene, materialele pentru întâlnirile bilaterale între reprezentanții MAI și reprezentanți ai partenerilor săi din state membre ale UE, materialele pentru reuniunile privind problematica afacerilor europene la care participă conducerea MAI, documentele pe care MAI și instituțiile din subordinea sa le transmit structurilor UE;

g) elaborează și/sau coordonează elaborarea documentelor pe care MAI și instituțiile din subordinea acestuia le transmit Consiliului pentru afaceri europene și Comitetului de coordonare a afacerilor europene sau Guvernului României și monitorizează îndeplinirea deciziilor luate în acest cadru;

h) avizează în mod obligatoriu notele si rapoartele de participare ale reprezentanților MAI la reuniunile grupurilor de lucru organizate de instituțiile, organismele, oficiile și agențiile UE;

i) organizează registrul pozițiilor MAI privind proiectele de acte legislative și proiectele de politici ale UE, care stau la baza formulării mandatelor generale ale reprezentanților României în grupurile de lucru ale UE;

j) monitorizează participarea reprezentanților MAI la grupurile de lucru organizate de instituțiile, organismele, oficiile și agențiile UE;

k) evaluează stadiul și nivelul îndeplinirii mandatelor reprezentanților MAI în grupurile de lucru la care au fost desemnați să participe. Informează conducerea MAI asupra rezultatelor înregistrate și, după caz, propune variante de reevaluare a pozițiilor acestuia.

Art. 16. -

În domeniul relațiilor internaționale, Serviciul 1, prin intermediul Biroului relații internaționale:

a) îndeplinește atribuțiile MAI privind inițierea, dezvoltarea și consolidarea relațiilor și cooperării internaționale cu partenerii externi;

b) centralizează, analizează, elaborează și propune măsuri pentru înscrierea activităților de cooperare și relații internaționale ale MAI în liniile circumscrise programului de guvernare, politicii externe a României, precum și a obiectivelor specifice competențelor legale ale instituției;

c) participă la realizarea schimburilor de date și informații între MAI și MAE și, respectiv, cu structurile celorlalte autorități de stat și guvernamentale din țară sau din străinătate, precum și cu organizațiile internaționale specializate la care MAI are desemnați reprezentanți sau la care România este afiliată;

d) coordonează la nivelul MAI fundamentarea și realizarea documentației necesare pentru elaborarea acordurilor bilaterale sau multilaterale la care MAI, în nume propriu ori ca împuternicit al Guvernului României și, după caz, al României, urmează să fie parte;

e) organizează, coordonează și participă la desfășurarea activităților de negociere, definitivare, semnare și promovare spre aprobare a documentelor de cooperare încheiate și ulterior urmărește aplicarea acestora;

f) ține evidența tuturor documentelor de cooperare internațională aflate în diferite stadii (elaborare, avizare, negociere) sau încheiate la nivel de stat, guvernamental sau departamental cu structuri similare din alte state, cu instituții sau organizații internaționale, în domeniul de competență al MAI;

g) coordonează, conduce și monitorizează realizarea de către structurile de specialitate din minister a măsurilor, acțiunilor și activităților convenite prin documentele internaționale de cooperare, asigură centralizarea, promovarea și aprobarea propunerilor pentru constituirea și funcționarea comisiilor mixte prevăzute în aceste documente, precum și actualizarea periodică a componenței acestora;

h) este depozitarul documentelor de cooperare internațională (în copie certificată, pentru cele încheiate la nivel de stat și guvernamental, și în original, pentru cele la nivel departamental) și păstrează copii ale notelor-raport privind inițierea, desfășurarea și finalizarea misiunilor cu relevanță pentru relațiile internaționale ale MAI;

i) răspunde de întocmirea instrumentelor de planificare a activităților de relații internaționale, prin luarea măsurilor necesare în vederea centralizării, analizării și evaluării, în cooperare cu Direcția generală financiară, a propunerilor formulate de structurile ministerului pentru proiectul Planului anual de relații internaționale, precum și supunerea spre aprobare a acestui proiect, cu avizele necesare;

j) analizează periodic, la termenele stabilite sau la ordin, ținând cont de costuri și rezultate, stadiul realizării Planului anual de relații internaționale, prezentând informări și propuneri pentru redistribuirea fondurilor disponibile, respectiv, pentru solicitarea de resurse suplimentare;

k) ține la zi evidența activităților de relații internaționale ce urmează a fi efectuate la nivelul conducerii ministerului, precum și al conducerii structurilor MAI;

l) participă la analizarea și avizarea documentelor elaborate de structuri ale ministerului, pentru desfășurarea acțiunilor de relații internaționale ale MAI;

m) coordonează, îndrumă și controlează, pe linie de specialitate, structurile și personalul cu atribuții în domeniul relațiilor internaționale, care își desfășoară activitatea în cadrul structurilor MAI;

n) asigură întocmirea și actualizarea periodică a unor fișe documentare de spațiu, analize, sinteze, mape documentare și puncte de vedere privind aspectele de interes pentru evoluția situației internaționale în domeniile de competență ale ministerului, precum și documente necesare pentru perfectarea și desfășurarea activităților de relații internaționale;

o) centralizează și analizează concluziile și propunerile rezultate din activitățile de relații internaționale la nivelul conducerii MAI, elaborează și păstrează evidența măsurilor ordonate și urmărește punerea lor în aplicare;

p) participă nemijlocit la acțiuni și manifestări în domeniul relațiilor internaționale, precum reuniuni, conferințe, seminare, vizite, sesiuni ale comisiilor mixte, ale grupurilor de lucru, implementarea unor proiecte, cursuri de pregătire etc.;

q) analizează proiectele de acte normative transmise spre consultare la DAERI în considerarea propriilor competențe, formulând, după caz, propuneri și observații asupra acestora, coordonează și participă la activități de elaborare a proiectelor de convenții, acorduri și înțelegeri internaționale în domeniul de activitate al MAI;

r) participă, alături de Direcția generală management resurse umane din cadrul MAI, la procedura de recrutare și selecție sau la confirmarea pe posturi a personalului MAI implicat în activități de relații internaționale, precum și la organizarea pregătirii profesionale de specialitate și formulează propuneri pentru completarea și actualizarea programelor de pregătire profesională a personalului;

s) menține legătura cu misiunile diplomatice ale Românei din străinătate (ambasade, oficii consulare, misiuni permanente, institute culturale), respectiv misiunile diplomatice acreditate în România și, după caz, cu aprobarea conducerii MAI, face propuneri legate de oportunitatea desemnării unei structuri MAI care să asigure legătura cu aceste misiuni diplomatice;

t) propune, dacă situația o impune, delegarea expresă a unei structuri/instituții din cadrul MAI pentru a menține legătura cu partenerul extern de cooperare, structura în cauză acționând, în relația cu respectivul partener extern de cooperare, conform reglementărilor internaționale în materie și a uzanțelor diplomatice.

SECȚIUNEA a 2-a Atribuțiile Serviciului pentru relația cu teritoriul și serviciile publice comunitare

Art. 17. -

Serviciul pentru relația cu teritoriul și serviciile publice comunitare, denumit în continuare Serviciul 2, este organizat și funcționează în cadrul DAERI ca structură de specialitate și îndeplinește atribuțiile MAI privind afacerile europene și relațiile internaționale pentru problematica aflată în competența instituțiilor prefectului, a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Poliției Rutiere și a următoarelor servicii publice comunitare:

a) serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple;

b) serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor;

c) serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.

Art. 18. -

(1) În domeniul afaceri europene, Serviciul 2 are rolul de a asigura realizarea sarcinilor care revin MAI în următoarele domenii: cooperare administrativă, siguranță rutieră, regimul permiselor de conducere și înmatricularea vehiculelor, situații de urgență, valorile și principiile fundamentale ale UE, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, nediscriminarea și cetățenia Uniunii Europene, libera circulație a persoanelor, serviciilor și mărfurilor, cooperarea consolidată definită conform legislației europene, aplicarea în mod corespunzător a legislației europene în teritoriu, Mecanismul de cooperare și verificare a progreselor înregistrate de România în domeniul reformei sistemului judiciar și al luptei împotriva corupției.

(2) Pentru domeniile de activitate prevăzute la alin. (1), Serviciul 2 asigură fundamentarea pozițiilor, negocierea, reprezentarea în structurile de decizie ale UE și implementarea politicilor europene, corespunzătoare următoarelor grupuri de lucru la nivelul Consiliului UE:

a) Grupul de lucru al punctelor naționale de contact privind protecția infrastructurilor critice;

b) Grupul de lucru frontiere (Documente false);

c) Grupul prietenii președinției privind aranjamentele (la nivel UE) de coordonare a crizelor;

d) Grupul de lucru pentru drepturi fundamentale, drepturile cetățenilor și libertatea de mișcare.

(3) Pentru domeniile de activitate prevăzute la alin. (1), Serviciul 2 asigură fundamentarea pozițiilor, negocierea, reprezentarea în structurile de decizie ale UE și implementarea politicilor europene, corespunzătoare următoarelor grupuri de lucru la nivelul Comisiei Europene:

a) Comitetul de protecție civilă;

b) Grupul de lucru privind CIWIN - pentru constituirea proiectului-pilot de schimb de informații privind infrastructurile critice;

c) Comitetul privind permisele auto;

d) Grupul de lucru privind punerea în aplicare a Directivei 2011/82/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 de facilitare a schimbului transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră;

e) Grupul de experți privind documentele de călătorie;

f) Grup de experți privind implementarea Regulamentului (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind inițiativa cetățenească;

g) Grupul de experți în materie electorală;

h) Reuniunile directorilor generali din domeniul siguranței rutiere;

i) Reuniunile directorilor generali în domeniul protecției civile.

Art. 19. -

(1) În exercitarea rolului său, Serviciul 2 acționează pentru respectarea prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, a angajamentelor asumate de către România în cadrul negocierilor de aderare la UE și a prevederilor strategiilor și programelor naționale care pun în aplicare politicile UE, în domeniile precizate la art. 17, scop în care:

a) evaluează gradul de compatibilitate a actelor normative elaborate de către MAI cu actele legislative ale UE și formulează propuneri în vederea accelerării procesului de transpunere și punere în aplicare a acestora;

b) formulează puncte de vedere asupra compatibilității cu legislația UE, asupra proiectelor de acte normative pentru care MAI are calitatea de inițiator sau avizator;

c) realizează, conform procedurii naționale, procesul de notificare electronică a legislației elaborate de către MAI care transpune actele legislative ale UE și informează Comisia Europeană cu privire la măsurile luate pentru aplicarea acestora;

d) avizează strategiile și politicile publice ale MAI, urmărind asigurarea compatibilității și coerenței acestora cu obiectivele, politicile și acțiunile Uniunii Europene;

e) monitorizează activitățile desfășurate de către structurile MAI și instituțiile din subordinea acestuia, pentru transpunerea și punerea în aplicare a actelor legislative și politicilor UE;

f) monitorizează, împreună cu instituțiile prefectului, transpunerea și punerea în aplicare a actelor legislative și politicilor UE de către autoritățile publice locale;

g) sesizează, reține și semnalează conducerii MAI acțiuni sau decizii ale structurilor MAI și instituțiilor din subordinea acestuia care pot determina ori favoriza încălcări ale legislației UE sau nerespectarea angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al UE;

h) informează structurile MAI și instituțiile din subordinea acestuia cu privire la activitatea legislativă a UE;

i) acordă consultanță structurilor MAI și instituțiilor din subordinea acestuia cu privire la transpunerea și punerea în aplicare a actelor legislative ale UE și a politicilor comunitare și europene;

j) participă, potrivit domeniilor de competență, la elaborarea pozițiilor MAI ce urmează să fie integrate în pozițiile Guvernului României în legătură cu etapele precontencioase și contencioase ale acțiunilor declanșate conform prevederilor dreptului european, ca urmare a nerespectării de către România a actelor legislative ale UE;

k) coordonează structurile care fac parte din SOLVIT, ca parte integrantă a rețelei naționale SOLVIT;

l) asigură reprezentarea MAI în ceea ce privește gestionarea problematicii specifice sistemului EUPILOT.

(2) Serviciul 2 asigură coordonarea unitară a procesului de fundamentare, elaborare și promovare a pozițiilor MAI privind problematica dosarelor europene pentru domeniile prevăzute la art. 17, scop în care:

a) realizează analize asupra evoluțiilor survenite în problematica dosarelor europene;

b) elaborează sinteze despre problematica dosarelor europene;

c) primește, gestionează și distribuie către structurile MAI și instituțiile din subordinea acestuia informațiile transmise de către UE sau de către coordonatorii Sistemului național de gestionare a afacerilor europene;

d) asigură trierea informațiilor, propune prioritățile și termenele pentru elaborarea pozițiilor MAI;

e) integrează materialele transmise de structurile MAI și instituțiile din subordinea acestuia și le supune spre aprobare conducerii MAI;

f) elaborează sau, după caz, avizează în mod obligatoriu următoarele categorii de documente: contribuția MAI pentru materialele necesare participării reprezentanților României la Consiliul European, COREPER I, COREPER II și Consiliul pentru afaceri generale și relații externe; mandatele reprezentanților MAI în comitetele și grupurile de lucru organizate de instituțiile, organele, oficiile și agențiile UE; pozițiile MAI în structurile Sistemului național de gestionare a afacerilor europene; materialele pentru întâlnirile bilaterale între reprezentanții MAI și reprezentanți ai partenerilor săi din state membre ale UE; materialele pentru reuniunile privind problematica afacerilor europene la care participă conducerea MAI; documentele pe care MAI și instituțiile din subordinea sa le transmit structurilor UE;

g) elaborează și/sau coordonează elaborarea documentelor pe care MAI și instituțiile din subordinea acestuia le transmit Consiliului pentru afaceri europene și Comitetului de coordonare a afacerilor europene sau Guvernului României și monitorizează îndeplinirea deciziilor luate în acest cadru;

h) avizează în mod obligatoriu notele și rapoartele de participare ale reprezentanților MAI la reuniunile grupurilor de lucru organizate de instituțiile, organismele, oficiile și agențiile UE;

i) organizează registrul pozițiilor MAI privind proiectele de acte legislative și proiectele de politici ale Uniunii Europene, care stau la baza formulării mandatelor generale ale reprezentanților României în grupurile de lucru ale UE;

j) monitorizează participarea reprezentanților MAI la grupurile de lucru organizate de instituțiile, organismele, oficiile și agențiile UE;

k) evaluează stadiul și nivelul îndeplinirii mandatelor reprezentanților MAI în grupurile de lucru la care au fost desemnați să participe, informează conducerea MAI asupra rezultatelor înregistrate și, după caz, propune variante de reevaluare a pozițiilor acestuia.

Art. 20. -

(1) Serviciul 2 reprezintă MAI în structurile Sistemului național de coordonare a afacerilor europene, pentru domeniile menționate la art. 17.

(2) Serviciul 2 cooperează cu structuri similare din alte ministere și autorități publice centrale și locale.

(3) Serviciul 2 coordonează participarea reprezentanților MAI la programe pentru asistență derulate în alte state și detașarea reprezentanților MAI la instituțiile, organismele, oficiile și agențiile UE.

(4) Serviciul 2 inițiază acțiuni menite să contribuie la creșterea capacității instituționale a structurilor MAI și a structurilor din subordine în gestionarea afacerilor europene.

(5) Serviciul 2 elaborează și asigură managementul proiectelor finanțate din fonduri europene în vederea creșterii capacității instituționale a MAI de a gestiona dosare europene.

Art. 21. -

În domeniul relațiilor internaționale, Serviciul 2 exercită, pentru domeniile prevăzute în art. 17, următoarele atribuții:

a) inițiază activități menite să conducă la dezvoltarea unor relații de cooperare ale MAI cu structuri similare din alte țări, cu organizații internaționale și regionale, în conformitate cu principiile politicii externe a României;

b) realizează analize, sinteze și asigură planificarea și coordonarea activităților de relații internaționale ale MAI și ale instituțiilor aflate în subordinea sa;

c) asigură susținerea și promovarea intereselor MAI în relația cu organisme sau instituții similare din alte țări, cu organizații internaționale sau regionale;

d) avizează, sprijină și coordonează, după caz, acțiunile întreprinse de celelalte structuri ale MAI și instituțiile aflate în subordinea acestuia în domeniul relațiilor internaționale, în scopul asigurării unității și coerenței mesajelor transmise de MAI pe plan internațional;

e) avizează activitățile de relații internaționale desfășurate de instituțiile prefectului;

f) negociază, în numele MAI, pe bază de mandat sau participă la negocierea documentelor și a altor înțelegeri internaționale la care MAI este parte;

g) propune semnarea, aprobarea, acceptarea sau, după caz, renunțarea la înțelegerile internaționale ale MAI cu structuri similare din alte țări;

h) urmărește, în colaborare cu celelalte structuri ale MAI și cu instituțiile din subordinea acestuia, aplicarea prevederilor documentelor și ale altor înțelegeri internaționale la care MAI este parte;

i) asigură asistența permanentă, în domeniul relațiilor internaționale, pentru structurile MAI, instituțiile din subordinea acestuia și pentru instituțiile prefectului;

j) asigură legătura MAI cu misiunile diplomatice și cu oficiile consulare ale altor state în România, precum și cu cele ale României în alte țări, în conformitate cu legislația națională, cu regulile și practica internaționale.

Art. 22. -

În vederea realizării atribuțiilor sale, Serviciul 2 solicită structurilor MAI, instituțiilor din subordine și instituțiilor prefectului, informațiile necesare pentru desfășurarea activității.

SECȚIUNEA a 3-a Atribuțiile Structurii de securitate/Subregistru NATO/UE

Art. 23. -

(1) Structura de securitate/Subregistru NATO/UE, denumită în continuare SS/SR, este structura specializată, organizată la nivel de compartiment, care deservește DAERI în domeniul protecției informațiilor clasificate și al gestionării informațiilor clasificate NATO/UE.

(2) SS/SR este organizată și funcționează în directa subordine a directorului direcției și în coordonarea șefului structurii de securitate.

(3) Personalul SS/SR îndeplinește atribuțiile structurii de securitate la nivelul DAERI, pe cele ale componentei de securitate pentru tehnologia informației și comunicații, precum și pe cele ale Subregistrului NATO/UE.

(4) SS/SR asigură, din punct de vedere tehnic și operațional, exploatarea punctului de acces al MAI în Sistemul informatic și de comunicații (SIC) EXTRANET.RO și a terminalului DAERI în SIC INTRANET.UE.

Art. 24. -

(1) SS/SR coordonează, la nivelul DAERI, activitatea de protecție a informațiilor clasificate naționale, NATO, UE și OSCE, în toate componentele acesteia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv securitatea pentru tehnologia informației și comunicațiilor și gestionarea informațiilor clasificate NATO/UE.

(2) Din dispoziția șefului direcției, personalul SS/SR poate executa activitățile circumscrise compartimentului CSIC.

Art. 25. -

În exercitarea rolului său, SS/SR îndeplinește următoarele atribuții:

1. pe linia protecției informațiilor clasificate naționale:

a) elaborează și supune aprobării conducerii DAERI normele interne privind protecția informațiilor clasificate, potrivit legii;

b) întocmește programul de prevenire a scurgerii de informații clasificate și îl supune avizării Departamentului de informații și protecție internă, denumit în continuare DIPI, iar după aprobare acționează pentru aplicarea acestuia;

c) coordonează activitatea de protecție a informațiilor clasificate, în toate componentele acesteia;

d) asigură relaționarea cu DIPI;

e) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecție a informațiilor clasificate și modul de respectare a acestora;

f) consiliază conducerea DAERI în legătură cu toate aspectele privind securitatea informațiilor clasificate;

g) informează conducerea DAERI despre vulnerabilitățile și riscurile existente în sistemul de protecție a informațiilor clasificate și propune măsuri pentru înlăturarea acestora;

h) acordă sprijin reprezentanților DIPI, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informații clasificate;

i) organizează activități de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informații clasificate;

j) asigură păstrarea și organizează evidența certificatelor de securitate și autorizațiilor de acces la informații clasificate, inițiază procesul de solicitare a eliberării certificatelor de securitate, din dispoziția șefului DAERI;

k) întocmește și actualizează listele informațiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase și niveluri de secretizare;

l) prezintă conducătorului DAERI propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor și locurilor de importanță deosebită pentru protecția informațiilor clasificate din sfera de responsabilitate și, după caz, solicită sprijinul DIPI;

m) efectuează, cu aprobarea conducerii DAERI, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecție a informațiilor clasificate.

2. pe linia protecției informațiilor clasificate NATO/UE:

a) coordonează direct activitatea Subregistrului NATO/UE al DAERI;

b) elaborează normele interne de aplicare a reglementărilor privind protecția informațiilor clasificate NATO/UE subsecvente reglementărilor naționale în domeniu, adaptate la specificul DAERI;

c) monitorizează implementarea normelor interne de securitate a informațiilor clasificate NATO/UE, precum și modul de respectare a acestora în cadrul DAERI;

d) elaborează planul de securitate pentru protecția informațiilor clasificate NATO/UE la nivelul DAERI;

e) consiliază conducerea DAERI pentru toate aspectele privind securitatea informațiilor clasificate NATO/UE;

f) informează conducerea DAERI cu privire la vulnerabilitățile, riscurile și eventualele încălcări ale reglementărilor de securitate și propune măsurile ce se impun pentru soluționarea acestora;

g) asigură implementarea normelor interne privind securitatea personalului;

h) ține evidența actualizată a tuturor persoanelor din cadrul DAERI, precum și a atașaților de afaceri interne, care au acces la informații clasificate NATO/UE, și ia măsurile necesare pentru revalidarea sau retragerea certificatelor de securitate;

i) sprijină DIPI în efectuarea verificărilor asupra personalului ce urmează să aibă acces la informații clasificate NATO/UE;

j) analizează periodic și actualizează normele interne de implementare a reglementărilor privind protecția informațiilor clasificate NATO/UE;

k) inspectează activitatea Subregistrului NATO/UE din DAERI privind modalitățile de gestionare a informațiilor clasificate NATO/UE;

l) coordonează și urmărește punerea în aplicare a normelor interne privind securitatea documentelor clasificate NATO/UE;

m) pregătește și execută programele de inspecție a măsurilor de securitate fizică în cadrul Subregistrului NATO/UE din DAERI și îl informează pe șeful direcției cu privire la vulnerabilitățile constatate;

n) realizează verificări inopinate ale sistemelor de protecție fizică din DAERI;

o) stabilește măsurile de securitate fizică pentru controlul accesului în zonele de securitate specifice DAERI, pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate la informațiile clasificate NATO/UE;

p) verifică condițiile de securitate ale spațiilor, birourilor, încăperilor, containerelor în care sunt manipulate sau păstrate informații clasificate NATO/UE din DAERI;

q) adoptă măsurile necesare pentru a asigura un nivel de protecție fizică corespunzător în toate încăperile din DAERI în care se manipulează documente clasificate NATO/UE;

r) coordonează planificarea, implementarea și controlul modului de aplicare a propriilor programe de pregătire a personalului DAERI;

s) ține evidența tuturor persoanelor din DAERI care au participat la forme de pregătire organizate de NATO sau UE sau la forme de pregătire organizate la nivel național, precum: MAI, Serviciul Român de Informații, Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat etc.

3. pe linia Componentei de securitate pentru tehnologia informației și comunicații:

a) implementează și asigură măsurile de securitate, conform normelor în vigoare;

b) relaționează cu Sectorul INFOSEC din DIPI în situațiile în care: planifică dezvoltarea sau achiziția unor sisteme informatice și de comunicații (SIC) care stochează, procesează ori transmit informații clasificate, propune schimbări ale configurației de sistem, propune conectarea cu alte SIC, propune schimbări ale modului de operare protejată a SIC, propune modificarea sau înlocuirea software-ului pentru optimizarea securității SIC, inițiază, după caz, proceduri de modificare a clasei sau nivelului de secretizare ale SIC deja acreditate, planifică sau propune desfășurarea oricărei alte activități în scopul îmbunătățirii securității SIC acreditate;

c) solicită acreditarea/reacreditarea SIC de la Sectorul INFOSEC din cadrul DIPI;

d) solicită asistență de specialitate din partea Sectorului INFOSEC din cadrul DIPI pentru stabilirea cerințelor de securitate și procedurilor de aplicare necesare și respectării acestora de către furnizorii de echipamente, pe durata întregului proces de dezvoltare, instalare și testare SIC;

e) răspunde de alegerea, implementarea, justificarea și controlul facilităților de securitate, de natură tehnică, care reprezintă parte componentă a SIC;

f) asigură exploatarea în condiții de securitate a SIC;

g) realizează legătura între contractant și Sectorul INFOSEC din cadrul DIPI;

h) participă la selecționarea, organizarea și realizarea pregătirii personalului cu atribuții în domeniul INFOSEC;

i) organizează și desfășoară convocări de instruire cu personalul DAERI și utilizatorii SIC;

j) verifică periodic sau în timp real implementarea măsurilor de protecție în SIC din cadrul DAERI, pentru a se asigura că securitatea acestuia este în concordanță cu cerințele de securitate aprobate de Sectorul INFOSEC din cadrul DIPI;

k) ține evidența echipamentelor SIC, proprietate privată, autorizate să funcționeze în incinta DAERI, conform normelor legale în vigoare;

l) cercetează incidentele de securitate și raportează rezultatele, ierarhic, Sectorului INFOSEC din cadrul DIPI, concomitent cu aplicarea unor măsuri de reducere a consecințelor;

m) asigură administrarea punctului de acces DAERI în SIC EXTRANET. RO al MAE, personalul SS/SR îndeplinind și funcțiile de administrator de securitate, respectiv de înlocuitor administrator de securitate în zona terminalului EXTRANET. RO;

n) asigură administrarea punctului de acces DAERI în SIC INTRANET. UE al MAI, personalul SS/SR îndeplinind și funcțiile de administrator de securitate al acestuia.

4. pe linia Subregistrului NATO/UE:

a) primește, înregistrează și prezintă directorului DAERI corespondența NATO, UE, OSCE clasificată și neclasificată adresată unității, pe care o repartizează spre rezolvare potrivit ordinelor rezolutive înscrise pe fiecare lucrare, conform normelor legale în vigoare;

b) asigură consultarea informațiilor clasificate NATO, UE, OSCE de către personalul autorizat în baza rezoluției directorului DAERI, cu respectarea normelor legale în vigoare;

c) controlează fluxul informațiilor NATO CONFIDENTIAL sau superior/UE sensibile la nivelul DAERI;

d) asigură executarea operațiunilor de păstrare, clasare, arhivare și inventariere a informațiilor clasificate NATO, UE, OSCE;

e) notifică imediat Componentei sistemului național de registre (CSNR) ierarhic superioare cu privire la datele de identificare ale informațiilor NATO CONFIDENTIAL sau superior și UE clasificate sensibile primite de la CSNR, altele decât Registrul intern al MAI;

f) transmite informații NATO/UE clasificate către alte CSNR din MAI, cu respectarea principiului "necesității de a cunoaște" și cu avizul Registrului intern al MAI;

g) transmite Registrului intern al MAI documentele clasificate NATO/UE, în vederea expedierii lor;

h) asigură respectarea în cadrul compartimentului a procedurilor specifice de protecție a informațiilor NATO/UE/OSCE clasificate;

i) centralizează și transmite Registrului intern al MAI rezultatele inventarierii anuale a documentelor NATO/UE din gestiunea proprie;

j) centralizează rezultatele inspecțiilor de securitate și le transmite Registrului intern al MAI;

k) acordă asistență de specialitate în derularea activităților de pregătire și instruire a personalului care are acces la informații NATO/UE clasificate și UE neclasificate care nu se dau publicității;

l) asigură exploatarea tehnică și operațională, în condiții de securitate, a terminalelor EXTRANET.RO și INTRANET.UE;

m) sprijină conducerea DAERI și structura de securitate în toate activitățile ce țin de protecția informațiilor clasificate și neclasificate NATO/UE, OSCE primite la nivelul DAERI;

n) informează conducerea DAERI și structura de securitate despre vulnerabilitățile și riscurile existente în sistemul de protecție a informațiilor clasificate și neclasificate NATO/UE/OSCE constatate în procesul de gestionare a acestora;

o) gestionează informațiile UE neclasificate primite prin sistemele Extranet.Ro, Intranet.UE și asigură fluxul informațional către structurile DAERI, cu respectarea normelor legale în vigoare;

p) asigură transmiterea informațiilor UE neclasificate către alte structuri ale MAI;

q) urmărește aplicarea procedurilor specifice de protecție a informațiilor UE neclasificate, care nu se dau publicității, la nivelul DAERI.

SECȚIUNEA a 4-a Atribuțiile Compartimentului secretariat și informații clasificate

Art. 26. -

(1) Compartimentul secretariat și informații clasificate, denumit în continuare CSIC, este organizat și funcționează ca structură specializată și îndeplinește atribuțiile privind protecția și gestionarea informațiilor clasificate naționale, secretariatul și corespondența ordinară.

(2) CSIC este organizat și funcționează în directa subordine a directorului DAERI.

Art. 27. -

CSIC îndeplinește următoarele atribuții:

a) primește, înregistrează și prezintă directorului DAERI corespondența clasificată/neclasificată națională adresată unității, pe care o repartizează spre rezolvare potrivit ordinelor rezolutive înscrise pe fiecare lucrare, conform normelor legale în vigoare;

b) asigură consultarea informațiilor clasificate naționale de către personalul autorizat în baza rezoluției directorului al DAERI, cu respectarea normelor legale în vigoare;

c) expediază la destinație corespondența clasificată/ neclasificată națională elaborată de personalul direcției, după semnarea sau avizarea acestora de către persoanele abilitate în acest sens, cu respectarea normelor legale de curierat pentru această categorie de informații;

d) primește și ține evidența colecțiilor de legi, decrete, hotărâri și ordonanțe guvernamentale și a altor acte normative de interes general clasificate/neclasificate naționale;

e) primește și ține evidența ordinelor și instrucțiunilor, a regulamentelor, instrucțiunilor și a literaturii de specialitate clasificate/neclasificate naționale;

f) asigură executarea operațiunilor de păstrare, clasare, arhivare și inventariere a informațiilor clasificate naționale ale DAERI;

g) asigură multiplicarea informațiilor clasificate naționale pentru îndeplinirea atribuțiilor funcționale ale DAERI, potrivit normelor legale în vigoare;

h) răspunde de aplicarea procedurilor specifice de protecție a informaților clasificate naționale;

i) sprijină conducerea DAERI și structura de securitate în toate activitățile ce țin de protecția informațiilor clasificate naționale;

j) informează conducerea DAERI și structura de securitate despre vulnerabilitățile și riscurile existente în sistemul de protecție a informațiilor clasificate naționale, constatate în procesul de gestionare a acestora;

k) în baza aprobării conducerii DAERI, sprijină structura de securitate la executarea controalelor privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecție a informațiilor clasificate naționale;

l) din dispoziția șefului direcției, personalul CSIC poate executa activitățile circumscrise compartimentului SS/SR;

m) asigură toate activitățile legate de primirea și transmiterea corespondenței DAERI prin stația fax proprie și prin stația de e-mail;

n) asigură executarea operațiunilor de inventariere și scădere a dosarelor de arhivă constituite, conform normelor legale în vigoare, de către compartiment și conducerea direcției și predarea acestora la serviciul specializat din cadrul Direcției secretariat general și protocol din MAI;

o) asigură procurarea și distribuirea ștampilelor și sigiliilor, ține evidența acestora și răspunde de manipularea și folosirea acestora;

p) ține evidența petițiilor, asigură realizarea măsurilor organizatorice necesare desfășurării în condiții corespunzătoare a ședințelor de lucru, audiențelor, primirilor la conducerea DAERI, asigură difuzarea ordinelor, sarcinilor și hotărârilor adoptate cu aceste ocazii sau primite de la conducerea MAI către personalul DAERI și urmărește soluționarea acestora în termenele legale;

q) asigură executarea operațiunilor aferente preluării și distribuirii drepturilor bănești și materiale cuvenite personalului DAERI, atât în mod individual, cât și colectiv;

r) asigură primirea și distribuirea către structurile DAERI a bunurilor materiale de resortul patrimoniu imobiliar, geniu, echipament audiovizual și participă la executarea inventarierii, conform prevederilor legale;

s) asigură primirea și distribuirea către structurile DAERI a bunurilor materiale de resortul comunicații și informatică;

t) asigură, distribuie și urmărește încadrarea în normele legale de consum a materialelor consumabile;

u) execută activități specifice pregătirii și desfășurării ședințelor de tragere;

v) organizează și asigură desfășurarea activităților privind utilizarea regulamentară a autovehiculelor la nivelul DAERI;

w) asigură serviciul de curierat prin poșta specială și alte servicii de curierat;

x) asigură, prin personal atestat, serviciul de conducător auto;

y) asigură redactarea dispoziției zilnice, pe baza propunerilor primite de la structurile din componența DAERI și aprobate de conducătorul acesteia și ține evidența prezenței zilnice și a răspândirilor personalului DAERI, a învoirilor, permisiilor, concediilor medicale și de odihnă acordate acestuia, precum și a orelor suplimentare prestate de acesta;

z) întocmește planificarea serviciilor de zi în cadrul DAERI, documentația aferentă și asigură instruirea personalului care execută aceste servicii;

aa) asigură activitățile desfășurate, la nivelul DAERI, pe linie de personal/resurse umane, în urma solicitărilor Direcției generale management resurse umane, Direcției generale management operațional, Direcției generale financiare și direcției medicale din cadrul MAI.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

Art. 28. -

Întregul personal al DAERI are obligația de a cunoaște și de a aplica, în părțile ce îl privesc, prevederile prezentului regulament.

Art. 29. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1 la regulament

DIAGRAMA DE RELAȚII
a Direcției afaceri europene și relații internaționale

ANEXA Nr. 2 la regulament

ORGANIGRAMA
Direcției afaceri europene și relații internaționale

ANEXA Nr. 3 la regulament

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DIRECȚIA AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . .
Ex. nr. . . . .

FIȘA POSTULUI

Identificarea postului

1. Compartimentul: conducerea Direcției afaceri europene și relații internaționale (DAERI)
2. Denumirea postului: director
3. Poziția postului în statul de organizare: 1
4. Relații cu alte posturi:
4.1. Relații ierarhice: - este subordonat direct ministrului afacerilor interne;
- își desfășoară activitatea în coordonarea unui secretar de stat;
- are în subordine întregul personal al DAERI.
4.2. Relații funcționale: - conduce întreaga activitate a direcției;
- directorul adjunct i se subordonează nemijlocit;
- coordonează nemijlocit Serviciul reprezentare externă și misiuni
internaționale, compartimentul Secretariat și informații clasificate;
- emite dispoziții pentru întreg personalul din subordine și poate formula
solicitări, îndrumări sau precizări pentru structurile de afaceri europene și relații
internaționale din direcțiile generale și direcțiile (similare) aparatului central și
din instituțiile ori unitățile aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului
Afacerilor Interne (MAI), cu ori fără personalitate juridică.
4.3. Relații de control: controlează activitatea structurilor DAERI și întregului personal al acesteia și, pe
linie de specialitate, a structurilor cu atribuții în domeniul afacerilor europene și
relațiilor internaționale din cadrul direcțiilor generale și direcțiilor (similare) din
aparatul central al MAI, din instituțiile sau unitățile aflate în subordinea ori
coordonarea MAI, cu sau fără personalitate juridică.
4.4. Relații de colaborare: - colaborează cu conducerile direcțiilor generale și direcțiilor (similare) din
aparatul central și ale celorlalte instituții sau unități aflate în subordinea ori
coordonarea MAI, cu sau fără personalitate juridică;
- colaborează cu organismele de profil din Ministerul Afacerilor Externe,
Ministerul Justiției, Ministerul Apărării Naționale și alte instituții ale administrației
publice centrale de specialitate și ale administrației publice locale, cu instituții de
profil ale altor state, cu instituțiile și organismele Uniunii Europene, cu organizații
internaționale, în scopul îndeplinirii atribuțiilor din domeniul de competență al
DAERI, în conformitate cu procedurile legale și cu ordinele și dispozițiile
ministrului afacerilor interne.
4.5. Relații de reprezentare: - reprezintă DAERI în fața conducerii MAI, în raporturile cu celelalte unități ale
MAI, cu instituții și organisme din țară și străinătate;
- directorul angajează, în condițiile legii, DAERI în raporturile cu persoanele
juridice și fizice, scop în care poate da împuterniciri de reprezentare personalului
din subordine.
5. Definirea sumară a atribuțiilor postului
- asigură fundamentarea, elaborarea și coordonarea aplicării politicilor și procedurilor în domeniul managementului activităților de afaceri europene și relații internaționale din MAI;
- asigură organizarea și desfășurarea activității DAERI;
- efectuează acțiuni de control, sprijin și îndrumare în domeniul de competență.

Cerințele postului

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofițer de poliție
2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: comisar-șef de poliție
3. Pregătire:
3.1. pregătire de bază: studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licență, sau ciclul I - studii
universitare de licență;
3.2. pregătire de specialitate: studii: masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcțiilor sau în domeniul management;
3.3. alte cunoștințe: cultură generală, managementul relațiilor internaționale, drept internațional,
managementul proiectelor;
3.4. autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor postului: autorizație de acces la informațiile clasificate din clasa secretelor de stat nivel
strict secret de importanță deosebită și informațiile clasificate UE, NATO nivel
TOP SECRET și UE clasificate de nivel EU TOP SECRET;
3.5. limbi străine: - limba engleză: citit, scris, vorbit - bine;
- cel puțin o altă limbă de circulație internațională: citit, scris, vorbit: bine.
4. Experiență:
4.1. vechime în muncă/din care în MAI: cel puțin 7 ani în MAI;
4.2. vechime în specialitate cel puțin 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;
4.3. vechime în funcții de conducere: cel puțin 4 ani în funcții de conducere în unități ale MAI;
4.4. perioada pentru acomodarea la cerințele postului: 6 luni.
5. Aptitudini și abilități necesare: manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere,
coordonare și control);
- oportunitate și operativitate în luarea deciziilor;
- capacitate de lucru sub presiunea timpului;
- spirit de observație;
- capacitate de lucru în echipă;
- putere de mobilizare.
6. Atitudini necesare/comportament: - spirit de inițiativă, sociabilitate, comportament adecvat (limbaj,
vestimentație, reguli de politețe), trăsături pozitive de caracter, exigență,
obiectivitate, spirit critic, organizare a activităților, fermitate, consecvență în
acțiune, motivație intrinsecă, devotament și loialitate față de instituție,
disponibilitate la schimbare
7. Parametrii privind starea sănătății somatice: apt pentru funcții de conducere
8. Trăsături psihice și de personalitate: inteligență, flexibilitate a gândirii, stabilitate comportamentală, echilibru
emoțional

Condiții specifice de muncă

1. Locul de muncă: sediul DAERI
2. Programul de lucru: conform programului de lucru aprobat pentru personalul MAI
3. Deplasări curente: vizite de lucru la instituții din țară (inclusiv controale în unități ale MAI din
București ori din teritoriu), instituții și agenții ale Uniunii Europene, la instituții sau
organizații din străinătate și în teatrele externe de operațiuni în care sunt
desfășurate efective ale MAI
4. Condiții deosebite de muncă: - activitate cu dinamică deosebită, volum mare de operații mentale și
complexitate foarte ridicată, presupunând nivel de atenție ridicat și cu opțiuni
diversificate, ale căror efecte pot fi de o importanță majoră pentru securitatea
națională, activitatea instituției și personalul acesteia;
- schimbări frecvente și imprevizibile de program, implicând solicitări
neuropsihice mari datorate, în principal, nivelului maxim solicitat al calității
lucrărilor, erorilor în lucrările elaborate sau avizate, presiunii termenelor strânse,
necesității coordonării unui număr relativ mare de participanți, din state diferite,
la acțiuni complexe în țară ori străinătate;
- necesitatea asigurării confidențialității unui număr mare de lucrări executate
sau avizate;
- ritm alert de lucru, program prelungit, determinat de urgența lucrărilor solicitate
de conducerea MAI, de Guvernul României, Parlament, Administrația
Prezidențială sau reprezentanți ai instituțiilor și agențiilor Uniunii Europene,
inclusiv în zilele libere și sărbători legale;
- expunere la radiații electromagnetice și stres.
5. Riscuri implicate de post: - afecțiuni cardiovasculare, neurologice și digestive din cauza nivelului ridicat
de stres;
- afecțiuni ale coloanei vertebrale, cauzate de regimul static de lucru;
- afecțiuni ale vederii datorită solicitării intense (scris, citit, utilizare PC);
- surmenaj și oboseală psihică;
- antrenarea în cazul unor decizii sau avize nefundamentate a răspunderii
juridice.
6. Compensări: - indemnizație de conducere;
- sporuri prevăzute de legislația în vigoare;
- condiții speciale de muncă.

Descrierea sarcinilor, îndatoririlor și responsabilităților postului

1. Sarcini și îndatoriri:

1. organizează, conduce și răspunde de întreaga activitate a DAERI pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin direcției, conform prevederilor legale;

2. coordonează elaborarea strategiilor, politicilor și procedurilor specifice problematicii afacerilor europene și relațiilor internaționale, stabilite pe domeniile prevăzute în Regulamentul de organizare si funcționare a direcției, urmărind atingerea obiectivelor stabilite în acord cu interesele naționale;

3. coordonează relațiile MAI și ale structurilor aflate în subordinea sau coordonarea acestuia cu instituții și organisme ale Uniunii Europene pe domeniile stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare a DAERI, organizații regionale și internaționale, precum și cu instituții similare din alte state;

4. coordonează și, după caz, participă la activitatea de reprezentare a României la Consiliul Justiție și Afaceri Interne (JAI) și în comitetele și grupurile de lucru ale Consiliului Uniunii Europene, ale Comisiei Europene și ale altor instituții europene, pe domeniile stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare a DAERI;

5. coordonează și, după caz, participă la negocieri, avizează acordurile, convențiile și alte înțelegeri internaționale propuse spre încheiere structurilor aflate în subordinea sau coordonarea MAI, cu structuri similare din alte state ori cu entități aflate sub jurisdicția altor state;

6. inițiază activități menite să conducă la dezvoltarea relațiilor cu instituții sau autorități similare din alte țări, asigurând susținerea și promovarea intereselor MAI în relația cu acestea;

7. propune conducerii MAI inițierea, semnarea, aprobarea, acceptarea sau renunțarea la înțelegerile internaționale ale MAI cu structuri similare din alte țări, asigurând consultarea altor instituții în vederea obținerii avizelor necesare;

8. exercită și, după caz, dispune activități de control la nivelul structurilor cu atribuții în domeniul afacerilor europene și relațiilor internaționale din subordinea sau coordonarea MAI;

9. coordonează activitatea atașaților de afaceri interne și ofițerilor de legătură ai MAI, cu excepția măsurilor operative și a măsurilor de protecție a informațiilor clasificate;

10. coordonează relațiile cu misiunile diplomatice și cu oficiile consulare ale României în alte țări, precum și cu atașații de afaceri interne, de poliție, de securitate și ofițerii de legătură ai statelor partenere acreditați în România;

11. prezintă informări în ședințele conducerii și Colegiului MAI cu principalele rezultate înregistrate în domeniul de competență și face propuneri de eficientizare în acest sens;

12. coordonează procesul de elaborare și promovare spre aprobare a Planului anual de relații internaționale al MAI;

13. convoacă, ori de câte ori se impune, șefii structurilor de afaceri europene și relații internaționale în vederea analizării activității desfășurate de acestea, stabilirii de măsuri pentru îmbunătățirea activității sau pentru executarea unor dispoziții ale conducerii MAI;

14. dispune măsuri pentru punerea în practică a Planului de alarmare și evacuare, precum și pentru actualizarea documentelor specifice de lucru;

15. coordonează activitatea de pregătire de specialitate a personalului din subordine și verifică modul de însușire a cunoștințelor transmise;

16. dispune măsuri, conform competențelor, pentru încadrarea posturilor din statul de organizare DAERI aflate în competență de numire;

17. organizează și desfășoară audiențe, asigură rezolvarea petițiilor cetățenilor potrivit competențelor;

18. analizează, ori de câte ori este nevoie, cu șefii structurilor din subordine stadiul rezolvării problemelor de muncă și disciplinare, stabilește măsuri pentru eficientizarea întregii activități a DAERI;

19. îndeplinește atribuțiile conducătorului unității prevăzute de art. 86 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare, de pct. 298 și 299 din Normele privind protecția informațiilor clasificate ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin Hotărâre Guvernului nr. 353/2002, cu modificările ulterioare, de prevederile în materie, stipulate în Normele-cadru privind securitatea informațiilor UE clasificate, aprobate prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat nr. 160/2006, precum și în normele legale stabilite la nivelul MAI, asigurând în acest sens păstrarea și controlul difuzării informațiilor clasificate conform procedurilor în vigoare;

20. asigură aplicarea măsurilor de protecție a datelor cu caracter personal în cadrul DAERI.

2. Responsabilități:

a) de planificare: coordonează actualizarea/revizuirea/raportarea sarcinilor cuprinse în documentele strategice din aria de competență a DAERI;

b) de raportare: prezintă secretarului de stat care coordonează DAERI și în ședințele Colegiului MAI rapoarte și informări pe probleme de specialitate;

c) de luare a deciziilor: la nivelul de competență proprie/permanent;

d) accesul la informații, păstrarea și confidențialitatea acestora: autorizație de acces la informațiile clasificate din clasa secretelor de stat nivel strict secret de importanță deosebită și informațiile clasificate UE, NATO nivel TOP SECRET și UE clasificate de nivel EU TOP SECRET;

Standarde de performanță asociate postului

1. Indicatori cantitativi: - număr lucrări primite, repartizate, urmărite și verificate în cadrul DAERI;
- număr acțiuni desfășurate în coordonare nemijlocită, în cadrul DAERI sau în colaborare cu parteneri instituționali și organizaționali din țară și străinătate.
2. Indicatori calitativi: calitatea lucrărilor proprii și a celor executate de colaboratori, urmărind corectitudinea, coerența și complexitatea acestora, cu respectarea prevederilor legale
3. Costuri: nivelul de încadrare în bugetele alocate activităților DAERI, cu respectarea realizării obiectivelor planificate, eventual cu identificarea unor surse alternative de finanțare în condiții legale
4. Timp: încadrarea în termenele stabilite de lege, acte normative specifice sau prin ordin rezolutiv, pentru fiecare dintre acțiunile planificate, organizate și desfășurate
5. Utilizarea resurselor: asigurarea și utilizarea judicioasă a resurselor umane și materiale afectate direcției, precum și a celor repartizate pentru realizarea acțiunilor coordonate nemijlocit, care se execută de alte unități ale MAI
6. Mod de realizare: își desfășoară activitatea atât în mod independent, cât și în colaborare cu alte unități din MAI, sub coordonarea ministrului afacerilor interne și a secretarului de stat care coordonează DAERI;
- pentru realizarea sarcinilor complexe, asigură sprijin și îndrumare personalului din subordine, precum și celui din alte structuri ale MAI;
- coordonează și controlează activitatea desfășurată de celelalte structuri cu atribuții în domeniul relațiilor internaționale din structurile MAI;
- colaborează cu structurile similare ale altor instituții guvernamentale pe linia relațiilor internaționale ale MAI.
Ministrul afacerilor interne,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Secretar de stat,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Titularul postului
Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 4 la regulament

Nr. . . . . . . . din . . . . . . . . .

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Aprob,
Direcția afaceri europene și relații internaționale Secretar de stat, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ex. nr. . . . . . . . .

FIȘA POSTULUI

I. Informații generale privind postul

1. Denumirea postului: director adjunct

2. Nivelul postului: de conducere

3. Scopul principal al postului: conducerea activității de afaceri europene și relații internaționale a Ministerului Afacerilor Interne

Condiții specifice pentru ocuparea postului

1. Studii de specialitate: studii universitare absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent

2. Perfecționări (specializări): conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, studii de masterat sau postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcțiilor sau în domeniul management

3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): operare Windows, internet nivel bine

4. Limbi străine (necesitate și nivel de cunoaștere):

- limba engleză/franceză: citit, scris și vorbit - nivel avansat;

- o a doua limbă de circulație internațională: citit, scris și vorbit - nivel mediu

5. Abilități, calități și aptitudini necesare:

- capacitate de planificare strategică;

- capacitate de organizare, conducere și control;

- abilitatea de a lua decizii;

- capacitatea de a previziona impactul deciziilor;

- capacitatea de a comunica și de a lucra în echipă;

- abilități de îndrumare, consiliere, mediere și negociere;

- capacitate de a rezolva probleme complexe;

- capacitate de a redacta texte fluente și concise în condiții de viteză crescută;

- aptitudini generale de management al resurselor umane.

6. Cerințe specifice:

- autorizație de acces la informațiile clasificate din clasa secretelor de stat nivel strict secret de importanță deosebită și la informațiile clasificate NATO de nivel TOP SECRET și UE de nivel EU TOP SECRET;

- activitate cu dinamică deosebită, volum mare de operații mentale și complexitate foarte ridicată, presupunând nivel de atenție ridicat și cu opțiuni diversificate, ale căror efecte pot fi de o importanță majoră pentru securitatea națională, activitatea instituției și personalul acesteia;

- schimbări frecvente și imprevizibile de program, implicând solicitări neuropsihice mari datorate, în principal, nivelului maxim solicitat al calității lucrărilor, presiunii termenelor strânse, necesității coordonării unui număr relativ mare de participanți, din state diferite, la acțiuni complexe în țară sau în străinătate;

- necesitatea asigurării confidențialității unui număr mare de lucrări executate sau avizate;

- ritm alert de lucru, program prelungit, determinat de urgența lucrărilor solicitate de conducerea Ministerului Afacerilor Interne (MAI), de Guvern, Parlament, Administrația Prezidențială sau de reprezentanți ai structurilor Uniunii Europene, inclusiv în zilele libere și de sărbători legale;

- expunere la radiații electromagnetice și stres, disponibilitate pentru lucru în program prelungit și în condiții de stres;

- deplasări la sediul instituțiilor din țară (inclusiv controale în unități ale MAI din București sau din teritoriu), ale Uniunii Europene, al instituțiilor sau organizațiilor din străinătate și în teatrele externe de operațiuni în care sunt desfășurate efective ale MAI.

7. Competența managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale):

- contribuie la elaborarea planurilor strategice ale Direcției afaceri europene și relații internaționale (DAERI) în concordanță cu planurile strategice ale ministerului;

- stabilește un echilibru corect între imperativele operaționale ale structurilor pe care le conduce și planurile strategice ale DAERI;

- asigură comunicarea eficientă a misiunii, a planurilor strategice, a obiectivelor DAERI și ale structurilor pe care le conduce;

- stabilește calendarul de activități, obiectivele-cheie, responsabilitățile și perioadele de raportare pentru structurile pe care le conduce;

- ia decizii rapide, la momentul oportun, bazate pe argumente adecvate și în concordanță cu legea;

- evaluează corect activitatea subalternilor săi și ține cont de efectele deciziilor sale asupra structurilor pe care le conduce;

- își asumă responsabilitatea pentru deciziile sale;

- își coordonează corect activitatea cu omologii, cu subordonații și cu superiorii săi;

- controlează activitatea structurilor din subordine la nivel strategic și al îndeplinirii obiectivelor. Nu se implică personal în probleme delegate unui nivel inferior de responsabilitate, dar monitorizează rezultatele în funcție de termenele și obiectivele specifice ale planurilor strategice și calendarului de activități. Nu acceptă calitatea slabă a activității subalternilor fără a interveni;

- se asigură că tot personalul din subordine este corect instruit pentru responsabilitățile ce îi revin;

- înțelege și aplică politicile de resurse umane ale ministerului;

- înțelege și respectă standardele de etică ale ministerului și ale administrației publice.

Atribuții specifice postului:

1. organizează, îndrumă și controlează activitatea structurilor din subordine în scopul îndeplinirii atribuțiilor ce le revin, conform prevederilor legale;

2. îndeplinește atribuțiile directorului în perioada în care este desemnat la conducerea direcției;

3. avizează lucrările elaborate de către structurile pe care le coordonează și le supune aprobării directorului direcției;

4. coordonează activitatea de elaborare a proiectelor de acte normative și a altor reglementări specifice afacerilor europene și relațiilor internaționale în domeniul de competență al DAERI;

5. conduce activitatea de elaborare a politicilor, strategiilor, programelor, studiilor, analizelor și a documentației privind aplicarea și executarea politicilor publice și a actelor normative necesare realizării competențelor DAERI;

6. consiliază și controlează activitatea de afaceri europene și relații internaționale desfășurată de structurile/instituțiile aflate în subordinea/coordonarea MAI și de cele din instituțiile prefectului;

7. avizează proiectele de acte normative care transpun legislație europeană în domeniile de competență ale MAI;

8. acționează pentru îndeplinirea sarcinilor care i-au fost repartizate direct de conducerea MAI sau de director, potrivit competențelor directe ori delegate;

9. reprezintă MAI, conform mandatelor încredințate;

10. aprobă aprecierile de serviciu anuale ale personalului din structurile pe care le coordonează și întocmește fișele de evaluare anuală a activității profesionale desfășurate de șefii acestor structuri;

11. identifică nevoile de pregătire profesională și dispune măsurile necesare participării personalului din cadrul structurilor pe care le coordonează la activitățile de perfecționare a pregătirii profesionale;

12. asigură coordonarea procesului de elaborare a pozițiilor MAI și a participării reprezentanților MAI în Consiliul Justiție și Afaceri Interne (JAI) și în comitetele și grupurile de lucru ale Consiliului Uniunii Europene, ale Comisiei Europene și ale altor instituții europene;

13. asigură coordonarea relațiilor MAI și ale structurilor aflate în subordinea sau în coordonarea acestuia cu instituțiile și organismele Uniunii Europene, organizațiile regionale și internaționale și cu instituții similare din alte state;

14. asigură coordonarea activităților necesare în vederea gestionării proiectelor finanțate din foruri europene, derulate sau care urmează a fi derulate de către DAERI;

15. în domeniul de competență, exercită sau dispune activități de control la nivelul structurilor din subordinea ori din coordonarea MAI;

16. ori de câte ori este nevoie, analizează cu șefii structurilor din subordine stadiul rezolvării problemelor de muncă și disciplinare și stabilește măsuri pentru eficientizarea activității acestor structuri;

17. îndeplinește atribuțiile șefului structurii de securitate:

- coordonează elaborarea normelor interne privind protecția informațiilor clasificate, potrivit legii;

- coordonează întocmirea programului de prevenire a scurgerii de informații clasificate și îl supune avizării Departamentului de informații și protecție internă (DIPI), iar după aprobare acționează pentru aplicarea acestuia;

- coordonează activitatea de protecție a informațiilor clasificate, în toate componentele acesteia;

- asigură relaționarea cu DIPI;

- monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecție a informațiilor clasificate și modul de respectare a acestora;

- consiliază conducerea unității în legătură cu toate aspectele privind securitatea informațiilor clasificate;

- informează conducerea unității despre vulnerabilitățile și riscurile existente în sistemul de protecție a informațiilor clasificate și propune măsuri pentru înlăturarea acestora;

- coordonează acordarea sprijinului reprezentanților autorizați ai DIPI, potrivit competențelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informații clasificate;

- coordonează organizarea activităților de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informații clasificate;

- coordonează păstrarea și organizarea evidenței certificatelor de securitate și autorizațiilor de acces la informații clasificate;

- coordonează actualizarea permanentă a evidenței certificatelor de securitate și a autorizațiilor de acces;

- coordonează întocmirea și actualizarea listelor informațiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase și niveluri de secretizare;

- prezintă conducătorului unității propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor și locurilor de importanță deosebită pentru protecția informațiilor clasificate din sfera de responsabilitate și, după caz, solicită sprijinul DIPI;

- efectuează, cu aprobarea conducerii unității, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecție a informațiilor clasificate;

- exercită alte atribuții în domeniul protecției informațiilor clasificate, potrivit legii;

- este responsabil pentru implementarea și asigurarea măsurilor de securitate, conform normelor în vigoare în domeniul INFOSEC;

- pune la dispoziția șefului Componentei de securitate pentru tehnologia informației și comunicațiilor (CSTIC) lista cu certificatele de securitate/autorizațiile de acces la informații clasificate deținute de personalul direcției;

- răspunde de aplicarea procedurilor și normelor de securitate pentru protecția informațiilor clasificate în cadrul direcției, pentru toate domeniile de securitate reglementate: organizarea securității, securitatea fizică, securitatea personalului, securitatea documentelor, securitatea industrială și INFOSEC;

18. îndeplinește orice alte atribuții dispuse de către director sau de conducerea MAI, potrivit competențelor legale ale DAERI;

19. execută activități de culegere, prelucrare, verificare și valorificare a informațiilor în domenii incidente competențelor specifice;

20. îndeplinește atribuțiile managerului adjunct al proiectului "Dezvoltarea capacității instituționale a MAI în domeniul gestionării dosarelor europene, al transpunerii și al aplicării acquis-ului comunitar", cod SMIS 32862, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta fișă a postului. Aceste atribuții au caracter temporar, pe durata implementării proiectului.

Identificarea funcției publice corespunzătoare postului

1. Denumire: director adjunct

2. Clasa: 86

3. Gradul profesional: grad II

4. Vechimea (în specialitate necesară): 5 ani

II. Sfera relațională a titularului postului

1. Sfera relațională internă:

a) Relații ierarhice:

- este subordonat nemijlocit directorului;

- este șeful structurii de securitate;

- are în subordine nemijlocită șefii structurilor pe care le coordonează;

- prin dispoziție a directorului i se pot delega, potrivit prevederilor legale, competențe și responsabilități privind conducerea direcției.

b) Relații funcționale:

- conduce nemijlocit structurile care i-au fost repartizate prin dispoziția directorului;

- colaborează cu conducerile direcțiilor generale și direcțiilor (similare) din aparatul central și ale celorlalte instituții sau unități aflate în subordinea ori coordonarea MAI, cu sau fără personalitate juridică și cu instituțiile prefectului, în scopul îndeplinirii atribuțiilor din domeniul de competență;

- colaborează cu organismele de profil din Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Justiției, Ministerul Apărării Naționale și alte instituții ale administrației publice centrale de specialitate, din țară și din străinătate, cu instituții de profil ale altor state, cu organisme și organizații internaționale, în scopul îndeplinirii atribuțiilor din domeniile de competență ale direcției, în conformitate cu prevederile legale și cu ordinele ministrului afacerilor interne.

c) Relații de control:

- controlează activitatea structurilor DAERI care i-au fost repartizate în subordine;

- controlează și coordonează, pe linie de specialitate, activitatea structurilor cu atribuții în domeniul afacerilor europene și relațiilor internaționale din structurile MAI și din instituțiile prefectului.

d) Relații de reprezentare:

- reprezintă DAERI în fața conducerii MAI, în raporturile cu celelalte unități ale MAI, cu instituții și organisme din țară și străinătate, în baza mandatului de reprezentare.

2. Sfera relațională externă:

a) cu autorități și instituții publice similare din alte state cu care MAI are relații de colaborare, în limita competențelor stabilite de conducerea MAI;

b) cu organizații internaționale: similar lit. a);

c) cu persoane juridice private: la solicitarea expresă și în limita competențelor stabilite de conducerea MAI.

3. Limitele de competență: conform prevederilor Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

4. Delegarea de atribuții: funcționarilor publici cu statut special și personalului contractual din structurile pe care le coordonează, în scopul realizării la timp și eficient a obiectivelor propuse.

Întocmit de:
Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funcția publică de conducere: director
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data întocmirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Luat la cunoștință de către ocupantul postului:
Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avizat de:
Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funcția . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXĂ la Fișa postului directorului adjunct

Atribuțiile prevăzute în Fișa postului directorului adjunct se completează după cum urmează:

În calitate de manager adjunct al proiectului "Dezvoltarea capacității instituționale a MAI în domeniul gestionării dosarelor europene, al transpunerii și al aplicării acquis-ului comunitar", cod SMIS 32862, desfășoară activitățile de mai jos fără a depăși 60% din timpul total de lucru:

- îndeplinește toate atribuțiile delegate de către managerul de proiect;

- coordonează realizarea activităților referitoare la:

• selecționarea participanților la programul de formare;
• inscripționarea materialelor cu elementele obligatorii de identitate vizuală, prevăzute în "Manualul de identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2007-2013 în România";
• realizarea paginii web dedicate problematicii afacerilor europene gestionate de MAI;
• conferința de deschidere;
• elaborarea ghidurilor de proceduri;
• conferința intermediară;
• crearea Sistemului de soluționare a problemelor (SISOP);
• conferința de închidere.

- coordonează elaborarea procedurii de selecționare a participanților la programul de formare, elaborarea conținutului pliantului și a prezentărilor de la seminarele organizate în cadrul rețelei SISOP;

- coordonează colaborarea cu furnizorii de servicii pentru următoarele activități:

• selecționarea participanților la Programul de formare;
• inscripționarea materialelor cu elementele obligatorii de identitate vizuală, prevăzute în "Manualul de identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2007-2013 în România";
• realizarea paginii web dedicate problematicii afacerilor europene gestionate de MAI;
• conferința de deschidere;
• elaborarea ghidurilor de proceduri;
• conferința intermediară;
• crearea Sistemului de soluționare a problemelor (SISOP)
• conferința de închidere;

- supervizează îndeplinirea activităților menționate anterior;

- coordonează elaborarea rapoartelor de progres (trimestriale și finale) pentru îndeplinirea activităților precizate mai sus.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...