Ministerul Afacerilor Interne - MAI

Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Schengen din 17.05.2013

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 mai 2013 până la 09 august 2016, fiind abrogat prin Ordin 117/2016 și înlocuit de Regulament 2016;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Direcția Schengen reprezintă structura de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, fără personalitate juridică, cu competență teritorială generală privind coordonarea activităților unităților din aparatul central, a instituțiilor și structurilor aflate în subordinea sau coordonarea MAI, pentru gestionarea politicilor Uniunii Europene în domeniile corespunzătoare acquis-ului Schengen și a fondurilor europene, precum și punerea în aplicare a legislației care reglementează gestionarea acestor domenii de activitate.

(2) Direcția Schengen coordonează și monitorizează, la nivelul MAI, îndeplinirea tuturor condițiilor necesare aplicării integrale a prevederilor Acordului Schengen privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune și ale Convenției de aplicare a acestuia, precum și a celorlalte prevederi specifice acquis-ului Schengen, definit prin actele legislative europene.

Art. 2. -

(1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, Direcția Schengen are competență teritorială generală. Direcția Schengen coordonează, îndrumă și controlează, pe linie de specialitate, activitatea structurilor de profil, a instituțiilor și autorităților centrale și teritoriale, aflate în subordonarea sau coordonarea MAI.

(2) Direcția Schengen avizează oportunitatea înființării, reorganizării sau desființării structurilor aflate în subordinea sau coordonarea MAI.

(3) Pentru coordonarea măsurilor specifice necesare pentru ocuparea posturilor vacante din structurile de profil ale instituțiilor sau ale structurilor aflate în subordinea ori coordonarea MAI, Direcția Schengen desfășoară următoarele activități:

a) participă la procedura de recrutare, selecție și organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;

b) avizează bibliografia și tematica de concurs;

c) desemnează reprezentanți în cadrul comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor și monitorizează procedurile de concurs.

Art. 3. -

(1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor și realizarea obiectivelor stabilite în domeniul de competență, Direcția Schengen colaborează, potrivit prevederilor legale în vigoare, cu instituții și organisme interne și internaționale. În acest scop, Direcția Schengen este abilitată să mențină legătura cu Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare MAE, cu misiunile diplomatice ale României din străinătate, cu misiunile diplomatice străine acreditate în țara noastră, cu alte ministere și instituții din administrația publică centrală și locală, cu comisiile de specialitate ale Parlamentului României, cu Secretariatul Consiliului Suprem de Apărare a Țării și cu Administrația Prezidențială.

(2) Direcția Schengen este structura de contact din cadrul MAI pentru instituțiile similare din alte state și pentru instituțiile și organismele Uniunii Europene, în domeniul de competență.

CAPITOLUL II Organizarea Direcției Schengen

Art. 4. -

(1) Direcția Schengen are în structura sa organizatorică următoarele componente:

a) Conducerea Direcției Schengen;

b) Serviciul Schengen;

c) Serviciul evaluare necesitate finanțare și fonduri europene;

d) Biroul granturi externe;

e) Structura de securitate/Subregistru NATO/UE;

f) Compartimentul secretariat și informații clasificate.

(2) Organigrama Direcției Schengen este prezentată în anexa nr. 1.

Art. 5. -

Planificarea, precum și evaluarea activităților desfășurate de Direcția Schengen se organizează după cum urmează:

a) la nivelul direcției, planificarea și evaluarea activităților se realizează anual;

b) la nivelul serviciilor, biroului și compartimentelor din cadrul Direcției Schengen, planificarea și evaluarea activităților se realizează semestrial.

CAPITOLUL III Atribuțiile Direcției Schengen

Art. 6. -

Direcția Schengen asigură coordonarea unitară a procesului de elaborare și implementare a politicilor UE și obligațiilor României în următoarele domenii de competență: procesul de aderare a României la spațiul Schengen și participarea la mecanismul de evaluare Schengen, managementul frontierei, vize, gestionarea presiunii migratorii și combaterea imigrației ilegale, readmisie, cooperare polițienească transfrontalieră, sisteme informatice Schengen și protecția datelor cu caracter personal, fonduri externe nerambursabile.

Art. 7. -

Direcția Schengen are următoarele atribuții:

a) coordonează armonizarea cadrului instituțional și a capacității administrative de gestionare și implementare a cerințelor și recomandărilor UE în domeniul Schengen;

b) monitorizează și evaluează stadiul îndeplinirii angajamentelor asumate de către autoritățile române și progresele înregistrate în domeniul Schengen;

c) coordonează procesul de elaborare și implementare a politicilor, strategiilor și programelor din domeniul de competență;

d) contribuie la elaborarea/monitorizează la nivelul direcției programele și planurile asumate la nivelul Guvernului, precum și alte planuri sectoriale cu sarcini pe domeniul de competență al MAI;

e) execută activități de control, sprijin și îndrumare la nivelul structurilor cu atribuții în domeniul Schengen, constituite la nivelul instituțiilor și structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI, pe linia aplicării unitare și eficiente a actelor normative în materie rezultate din transpunerea acquis-ului Schengen;

f) planifică, organizează, coordonează și participă la misiunile de evaluare Schengen, în cooperare cu Secretariatul General al Consiliului UE și statele membre UE, în cadrul procesului periodic de evaluare Schengen;

g) planifică, organizează și coordonează, la nivel național, misiunile de evaluare națională Schengen desfășurate, inclusiv în baza hotărârilor Comisiei Naționale de Autoevaluare Schengen, și elaborează rapoarte, analize și sinteze în urma acestora, pentru informarea Comisiei naționale și a conducerii MAI;

h) asigură îndeplinirea atribuțiilor ce revin MAI în calitate de autoritate responsabilă pentru Programul general "Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii", în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.506/2007 privind abilitarea Ministerului Afacerilor Interne de a gestiona fondurile acordate României prin Programul general "Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii";

i) asigură îndeplinirea atribuțiilor de autoritate de implementare pentru proiectele cu finanțare Phare și Facilitatea de tranziție pentru structurile MAI din domeniul ordinii și siguranței publice;

j) asigură îndeplinirea atribuțiilor de operator de program pentru Mecanismul financiar norvegian pentru domeniul "Cooperarea în spațiul Schengen și combaterea crimei organizate și a infracționalității transfrontaliere";

k) îndeplinește atribuții specifice în calitate de autoritate competentă pentru Facilitatea Schengen, prevăzute la art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 895/2007 privind stabilirea cadrului instituțional pentru planificarea financiară, coordonarea, implementarea și auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Facilitatea Schengen, cu modificările și completările ulterioare;

l) este organism intermediar la nivelul MAI, pentru Facilitatea Schengen, conform art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 895/2007, cu modificările și completările ulterioare;

m) asigură îndeplinirea atribuțiilor ce revin MAI în calitate de autoritate responsabilă pentru viitoarele instrumente financiare din cadrul financiar 2014-2020, pentru domeniul ordinii și siguranței publice;

n) este punct de contact pentru orice alte organisme și instituții care pot avea calitatea de surse de finanțare externă în domeniul ordinii și siguranței publice;

o) este membru în comitetul de monitorizare pentru Programul de cooperare elvețiano-român.

CAPITOLUL IV Conducerea Direcției Schengen

Art. 8. -

(1) Conducerea Direcției Schengen este reprezentată din: director, funcționar public cu statut special/funcționar public și director adjunct, funcționar public cu statut special.

(2) Directorul conduce întreaga activitate a Direcției Schengen.

(3) Directorul adjunct conduce activitatea serviciilor stabilite prin dispoziție a directorului Direcției Schengen.

(4) Gestionarea fluxului informațional se realizează potrivit Dispoziției zilnice nr. 1 a directorului, emisă conform atribuțiilor stabilite prin prezentul regulament, prin care se stabilesc modul de preluare, circuitul și responsabilitatea în procesarea informațiilor primite sau generate la nivelul Direcției Schengen.

(5) Diagrama de relații a Direcției Schengen este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 9. -

Atribuțiile directorului sunt stipulate în fișa postului, prevăzute în anexele nr. 3 și 4.

Art. 10. -

(1) În îndeplinirea atribuțiilor de conducere, directorul Direcției Schengen:

a) reprezintă Direcția Schengen în relațiile cu conducerea ministerului, cu conducerile structurilor cu competențe în domeniu din celelalte ministere și instituții publice;

b) participă la lucrările Consiliului de administrație al eu-LISA, în calitate de membru cu drepturi depline, exercitând dreptul de vot în numele României;

c) numește personalul pe funcțiile prevăzute în statul de organizare al Direcției Schengen, conform normelor de competență stabilite în condițiile legii.

(2) În condițiile legii, directorul Direcției Schengen poate delega personalului din subordine atribuția prevăzută la alin. (1) lit. b).

Art. 11. -

Directorul adjunct îndeplinește atribuțiile stipulate în fișa postului, prevăzută în anexa nr. 5.

Art. 12. -

Atribuțiile generale și specifice ale personalului din cadrul serviciilor, biroului și compartimentelor aflate în structura Direcției Schengen sunt cele prevăzute în prezentul regulament, precum și în fișele posturilor respective, care se aprobă conform statutului propriu al fiecărei categorii de personal.

Art. 13. -

Conducerea Direcției Schengen și, după caz, șefii de servicii, de birou și de compartimente analizează în cadrul ședințelor de conducere stadiul și modul de îndeplinire a atribuțiilor și sarcinilor, a obiectivelor și activităților prevăzute în planurile de muncă, stabilind măsurile necesare pentru îmbunătățirea calității și eficienței activității direcției.

CAPITOLUL V Atribuțiile serviciilor, biroului și compartimentelor Direcției Schengen

SECȚIUNEA 1 Atribuțiile Serviciului Schengen

Art. 14. -

Serviciul Schengen, denumit în continuare Serviciul 1, este organizat și funcționează în cadrul Direcției Schengen ca structură de specialitate și îndeplinește atribuțiile MAI privind fundamentarea pozițiilor, negocierea, reprezentarea în structurile de decizie ale Uniunii Europene, denumită în continuare UE, precum și implementarea politicilor UE în domeniile de competență.

Art. 15. -

(1) În exercitarea rolului său, Serviciul 1 asigură coordonarea unitară a procesului de elaborare și implementare a politicilor UE și a îndeplinirii obligațiilor României în următoarele domenii de competență: managementul frontierei, vize, gestionarea presiunii migratorii și combaterea migrației ilegale, readmisie, cooperare polițienească transfrontalieră, sisteme informatice Schengen și protecția datelor cu caracter personal.

(2) În exercitarea rolului său, Serviciul 1 asigură coordonarea și gestionarea activităților desfășurate de instituțiile și autoritățile cu responsabilități în domeniu, în vederea aderării României la spațiul Schengen și participării la mecanismul de evaluare Schengen.

(3) În exercitarea rolului său, Serviciul 1 asigură coordonarea, la nivel strategic, a intereselor României în relația cu agențiile UE relevante, respectiv Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, denumită în continuare FRONTEX, și Agenția europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție, denumită în continuare eu-LISA.

(4) În exercitarea rolului său, Serviciul 1 asigură cooperarea cu instituțiile europene prin intermediul instrumentelor orizontale instituite de Comisia Europeană, respectiv Sistemul de informare al pieței interne, denumit în continuare IMI, Rețeaua de soluționare a problemelor, denumită în continuare SOLVIT, precum și Sistemul referitor la cooperarea în domeniul aplicării legislației UE, denumită în continuare EU Pilot.

Art. 16. -

(1) În vederea asigurării respectării prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Bulgaria și România privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, a angajamentelor asumate de către România în cadrul negocierilor de aderare la UE și a prevederilor strategiilor și programelor naționale care pun în aplicare politicile UE în domeniile de competență, Serviciul 1 îndeplinește următoarele atribuții:

a) analizează programele și alte documente strategice ale președințiilor Consiliului UE în domeniul afacerilor interne, monitorizează evoluțiile din cadrul diferitelor dosare aflate pe agenda Uniunii, în domeniile de competență;

b) realizează, în domeniile de competență, sinteze și analize cu privire la evoluțiile survenite în problematica politicilor Uniunii și primește, gestionează și distribuie către structurile MAI informațiile transmise de către instituțiile europene;

c) coordonează/efectuează activitatea de elaborare a analizelor de impact, la nivelul MAI, pentru proiectele de acte normative, strategiile și politicile Uniunii Europene în domeniile de competență;

d) elaborează/participă la elaborarea, analizează și avizează strategiile și programele elaborate de structurile din cadrul MAI, urmărind asigurarea compatibilității și coerenței acestora cu obiectivele, politicile și acțiunile Uniunii Europene, în domeniile de competență;

e) asigură, în domeniile de competență, inițierea și menținerea relațiilor unităților din aparatul central, precum și ale instituțiilor și structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI cu instituțiile UE, precum și cu statele membre UE;

f) evaluează compatibilitatea actelor normative elaborate la nivelul MAI și supuse analizei în procesul de consultare intra/interinstituțională cu actele legislative ale UE în domeniile de competență, formulează puncte de vedere și propuneri în vederea transpunerii și aplicării acestora;

g) la solicitarea structurii centrale de specialitate în domeniul afacerilor europene și relațiilor internaționale din MAI, contribuie la fundamentarea și realizarea documentației necesare pentru elaborarea acordurilor bilaterale sau multilaterale în domeniul de competență;

h) participă la elaborarea pozițiilor MAI ce urmează să fie integrate în pozițiile Guvernului României în legătură cu etapele precontencioase și contencioase ale acțiunilor declanșate conform prevederilor dreptului european, ca urmare a nerespectării de către România a actelor legislative ale UE, potrivit domeniilor de competență;

i) realizează procesul de notificare electronică către MAE a legislației elaborate de către MAI, care transpune actele legislative ale UE, potrivit domeniilor de competență;

j) derulează activitățile necesare notificării Comisiei Europene cu privire la informațiile ce reies din actele Uniunii cu aplicabilitate directă din domeniul de competență, pe baza contribuțiilor structurilor MAI și instituțiilor naționale responsabile.

(2) Pentru asigurarea coordonării unitare a problematicii afacerilor europene și a procesului de fundamentare a pozițiilor MAI în problematica dosarelor europene pentru domeniile de competență, cu informarea, după caz, a structurii centrale de specialitate în domeniul afacerilor europene și relațiilor internaționale din MAI, Serviciul 1 îndeplinește următoarele atribuții:

a) coordonează participarea reprezentanților MAI/participă la următoarele grupuri de lucru/comitete ale Consiliului UE și ale Comisiei Europene, în domeniile de competență: Grupul de lucru pentru chestiuni Schengen (Evaluare, Acquis, SIS/SIRENE, SISTECH), Grupul de lucru SISVIS/SIS II NPM, Grupul de lucru frontiere, Grupul de lucru pentru integrare, migrație și expulzare (pe componenta de combatere a migrației ilegale), Comitetul strategic pentru imigrație, frontiere și azil (SCIFA) - în format COMIX; Comitetul Articolului 6 - format uniform de vize, Grupul de lucru pentru schimbul de informații și protecția datelor (DAPIX), comitetele și grupurile de experți organizate la nivelul Comisiei Europene și ale eu-LISA;

b) definitivează mandatele reprezentanților MAI care participă la grupurile de lucru/comitetele desfășurate la nivelul Consiliului/Comisiei Europene, prevăzute la lit. a), și informează coordonatorul național în domeniul afacerilor europene cu privire la elementele de mandat și minutele aferente;

c) cooperează cu structura centrală de specialitate în domeniul afacerilor europene și relațiilor internaționale pentru definitivarea pozițiilor MAI aferente participării reprezentanților României la reuniunile Consiliului European, Consiliului UE și ale COREPER II, precum și la alte reuniuni internaționale relevante pentru politicile UE, în domeniul de competență;

d) asigură întocmirea și actualizarea periodică a unor fișe documentare, analize, sinteze, mape documentare și puncte de vedere privind dosarele europene aflate în lucru, în domeniile de competență;

e) în domeniile de competență, monitorizează și urmărește modul de îndeplinire a sarcinilor propuse de reprezentanții structurilor MAI prin documentele de participare la grupurile de lucru, reuniunile și seminarele interne și internaționale.

(3) În domeniul precizat la art. 15 alin. (2), Serviciul 1 îndeplinește următoarele atribuții:

a) evaluează stadiul îndeplinirii măsurilor asumate de către autoritățile române și progresele înregistrate în vederea aderării la spațiul Schengen, precum și pentru îndeplinirea standardelor UE în domeniu;

b) planifică, organizează și coordonează organizarea misiunilor de evaluare Schengen, în cooperare cu Secretariatul General al Consiliului UE și statele membre UE, în cadrul procesului de evaluare Schengen al României și în strânsă legătură cu structurile MAI și instituțiile naționale responsabile;

c) planifică, organizează, derulează și coordonează misiunile de preevaluare Schengen și elaborează rapoarte, analize și sinteze în urma acestora;

d) monitorizează implementarea măsurilor și recomandărilor subsecvente misiunilor de preevaluare Schengen, în vederea asigurării conformității depline cu practicile Schengen;

e) monitorizează îndeplinirea de către structurile MAI și instituțiile naționale responsabile a recomandărilor Comitetelor de evaluare Schengen (EvalCom), reieșite din rapoartele misiunilor de evaluare Schengen ale României, prin intermediul planurilor de acțiune aferente (Compendium), analizează, centralizează și prezintă conducerii MAI rezultatele obținute;

f) informează periodic statele membre, Secretariatul General al Consiliului și Comisia Europeană cu privire la progresele înregistrate în implementarea recomandărilor aferente evaluărilor Schengen, derulate în domeniile de evaluare stabilite prin mecanismul de evaluare Schengen potrivit programării anuale și multianuale;

g) asigură Secretariatul Comisiei naționale de autoevaluare Schengen și elaborează studii, analize și sinteze pentru informarea acesteia cu privire la stadiul îndeplinirii angajamentelor asumate în domeniul de activitate;

h) actualizează și întreține conținutul site-urilor de intranet și internet specifice domeniului Schengen, sub coordonarea direcției centrale de specialitate a MAI;

i) constituie punct unic de contact pentru coordonarea activităților legate de gestionarea participării reprezentanților MAI la programele de formare ca evaluator Schengen organizate la nivelul agențiilor europene și participă cu experți la activitățile respective;

j) participă la Consiliul de experți Schengen, în scopul identificării soluțiilor adecvate de gestionare a participării la programele prevăzute la lit. i) și a celor mai bune practici în materia implementării acquis-ului Schengen;

k) participă, în calitate de experți, la misiunile de evaluare periodice organizate de Secretariatul General al Consiliului la nivelul statelor membre Schengen pentru evaluarea conformității cu standardele Schengen;

l) reprezintă MAI în cadrul comisiilor de evaluare a condițiilor ce trebuie îndeplinite de aeroporturile civile în vederea certificării ca aeroporturi internaționale sau deschise traficului internațional, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 791/2009 privind condițiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaționale sau deschise traficului aerian internațional.

(4) În domeniul precizat la art. 15 alin. (4), Serviciul 1 îndeplinește următoarele atribuții:

a) coordonează activitatea structurilor MAI în vederea asigurării soluționării problemelor semnalate prin SOLVIT, EU Pilot și IMI;

b) asigură, împreună cu structura centrală de specialitate în domeniul afacerilor europene și relațiilor internaționale, reprezentarea MAI în ceea ce privește gestionarea problematicii specifice sistemelor europene SOLVIT, EU Pilot și IMI;

c) sesizează, reține și semnalează conducerii MAI acțiuni și/sau decizii ale structurilor MAI și instituțiilor din subordinea acestuia care pot determina sau favoriza încălcări ale legislației UE sau nerespectarea angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al UE.

SECȚIUNEA a 2-a Atribuțiile Serviciului evaluare necesitate finanțare și fonduri europene

Art. 17. -

Serviciul evaluare necesitate finanțare și fonduri europene, denumit în continuare Serviciul 2, este organizat și funcționează în cadrul Direcției Schengen ca structură de specialitate și, în calitate de unitate de coordonare a programelor, îndeplinește atribuțiile MAI referitoare la identificarea necesităților de finanțare, accesarea, coordonarea și monitorizarea implementării programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile pentru structurile MAI în domeniul ordine și siguranță publică.

Art. 18. -

(1) În exercitarea rolului său, Serviciul 2 îndeplinește următoarele atribuții:

a) monitorizează permanent lansarea cererilor de ofertă de către Comisia Europeană, denumită în continuare CE/alți finanțatori externi pentru programe în domeniul ordinii și siguranței publice și informează structurile din subordinea/coordonarea MAI cu privire la oportunitățile de finanțare; participă efectiv la crearea de noi instrumente financiare în grupurile de lucru din CE;

b) asigură consultarea permanentă, inclusiv prin organizarea de vizite la fața locului, a structurilor MAI și constituie baze de date referitoare la necesitățile structurilor din cadrul MAI din domeniul ordinii și siguranței publice care pot fi acoperite prin programe cu finanțare din fonduri externe;

c) acordă asistență tehnică/pregătire pentru pregătirea proiectelor structurilor beneficiare din domeniul ordinii și siguranței publice;

d) elaborează, împreună cu instituțiile și structurile din subordinea/coordonarea MAI, fișele de proiect propuse spre finanțare din fondurile externe nerambursabile;

e) urmărește semnarea memorandumurilor de finanțare și a acordurilor de grant pentru proiectele propuse spre finanțare;

f) identifică potențiali parteneri externi și propune conducerii MAI încheierea de acorduri de parteneriat în vederea implementării proiectelor transnaționale;

g) monitorizează elaborarea specificațiilor tehnice, a termenilor de referință și pregătirea documentației de licitație, pentru proiectele finanțate din asistența tehnică a fondurilor externe nerambursabile;

h) participă la activitatea de evaluare și avizare a ofertelor primite în cadrul licitației pentru aceste proiecte;

i) monitorizează modul de elaborare a rapoartelor de evaluare, a expresiilor de interes și a ofertelor primite în cadrul licitațiilor;

j) monitorizează modul de implementare a proiectelor/programelor de către beneficiari, structuri ale MAI, pe toată durata desfășurării acestora și verifică îndeplinirea obligațiilor contractuale de către părți;

k) efectuează periodic vizite la fața locului la beneficiari în vederea asigurării respectării obligațiilor contractuale, precum și a regulilor de vizibilitate și eligibilitate a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;

l) elaborează rapoarte privind stadiul derulării proiectelor după încheierea fiecărei etape;

m) monitorizează aplicarea procedurilor și standardelor interne și internaționale în activitatea de implementare a proiectelor, în conformitate cu reglementările în domeniu;

n) constituie și actualizează permanent baza de date cu privire la implementarea programelor cu finanțare externă nerambursabilă, pe baza informațiilor solicitate din partea structurilor beneficiare;

o) contribuie la crearea cadrului legal și construiește sistemul de management și control pentru fiecare instrument financiar destinat ordinii și siguranței publice, în conformitate cu deciziile financiare ale CE;

p) elaborează cadrul informațional adecvat fundamentării deciziilor MAI în domeniul asigurării resurselor de finanțare a proiectelor prioritare, în funcție de eligibilitatea acestora pentru finanțare, ale căror beneficiari sunt structuri MAI din domeniul ordinii și siguranței publice;

q) redactează, împreună cu beneficiarii finali ai proiectelor, manualele/seturile de proceduri de lucru sau actualizează procedurile existente și redactează și urmărește aprobarea formularelor standard;

r) menține legătura cu organismele naționale și internaționale care finanțează sau derulează programe cu finanțare externă nerambursabilă al căror beneficiar direct este MAI sau structurile sale subordonate;

s) elaborează, analizează și emite puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative ce vizează accesarea/gestionarea eficientă a fondurilor externe nerambursabile cu incidență asupra domeniului ordine și siguranță publică.

(2) Serviciul 2 desfășoară activitățile necesare gestionării fondului european postaderare Facilitatea Schengen, acordat României conform Tratatului de aderare a României și Bulgariei la Uniunea Europeană, ratificat de România prin Legea nr. 157/2005, îndeplinind atribuțiile specifice în calitate de autoritate competentă pentru Facilitatea Schengen, prevăzute la art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 895/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Serviciul 2 este organism intermediar la nivelul MAI pentru Facilitatea Schengen, fiind responsabil pentru administrarea și coordonarea curentă a proiectelor având ca beneficiar structuri ale MAI pentru care îndeplinește atribuțiile specifice prevăzute la art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 895/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Serviciul 2 asigură îndeplinirea atribuțiilor ce revin MAI în calitate de autoritate responsabilă pentru Fondul european de returnare, Fondul european de integrare a resortisanților țărilor terțe, Fondul european pentru refugiați și Fondul pentru frontierele externe din cadrul Programului general "Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii", prevăzute de Ordinul ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice nr. 276/3.010/2011 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică și financiară, gestionarea, implementarea și auditarea utilizării asistenței financiare acordate României prin intermediul Fondului pentru Frontierele Externe din cadrul Programului general "Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii", cu modificările și completările ulterioare, și de Ordinul ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice nr. 277/3.009/2011 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică și financiară, gestionarea, implementarea și auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Fondul european pentru refugiați, Fondul european de returnare și Fondul european de integrare a resortisanților țărilor terțe din cadrul Programului general "Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii".

(5) Serviciul 2, în calitate de autoritate de implementare pentru programele PHARE și Facilitatea de tranziție, desfășoară activități specifice necesare raportării finale și închiderii oficiale a programelor anuale.

(6) Serviciul 2 îndeplinește atribuțiile MAI referitoare la identificarea, accesarea, coordonarea și monitorizarea implementării programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile pentru structurile MAI în domeniul afacerilor interne pentru cadrul financiar 2014-2020, îndeplinind următoarele atribuții:

a) elaborează documentația necesară desfășurării dialogului politic cu CE;

b) elaborează, în colaborare cu instituțiile și structurile din subordinea/coordonarea MAI, Programul național aferent viitorului cadru financiar 2014-2020;

c) coordonează implementarea obiectivelor și acțiunilor aferente programului național;

d) este punct de contact în domeniul viitoarelor instrumente financiare din cadrul financiar 2014-2020, precum și pentru orice alte organisme și instituții care pot avea calitatea de surse de finanțare externă.

(7) Serviciul 2 elaborează, analizează și propune spre avizare, după caz, conducerii Direcției Schengen proiectele de acte normative care, prin obiectul de reglementare, au incidență în domeniul de activitate propriu.

SECȚIUNEA a 3-a Atribuțiile Biroului granturi externe

Art. 19. -

Biroul granturi externe, denumit în continuare Biroul, este organizat și funcționează în cadrul Direcției Schengen ca structură de specialitate și îndeplinește atribuțiile MAI referitoare la gestionarea programelor/proiectelor finanțate din Mecanismul financiar norvegian, Fondul de cooperare elvețiano-român și cele referitoare la identificarea și gestionarea altor instrumente financiare, pentru structurile MAI.

Art. 20. -

(1) În exercitarea rolului său, Biroul îndeplinește următoarele atribuții:

a) monitorizează lansarea noilor surse de finanțare externă;

b) informează direcțiile MAI și structurile subordonate cu privire la noile oportunități de finanțare conform domeniilor de competență;

c) asigură asistență structurilor MAI în vederea pregătirii fișelor de proiect, negocierii acestora cu finanțatorul și încheierii acordurilor de finanțare și a parteneriatelor;

d) participă la întâlnirile de lucru cu organismele internaționale care inițiază programe cu finanțare externă de care pot beneficia structurile din cadrul MAI și instituțiile subordonate/din coordonarea acestuia;

e) elaborează, analizează și emite puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative ce vizează accesarea/gestionarea eficientă a fondurilor externe nerambursabile cu incidență asupra domeniului ordine și siguranță publică;

f) asigură îndeplinirea atribuțiilor de operator de program pentru Mecanismul financiar norvegian pentru domeniul "Cooperarea în spațiul Schengen și combaterea crimei organizate și a infracționalității transfrontaliere", în condițiile legii;

g) coordonează și monitorizează la nivelul structurilor MAI programarea și implementarea proiectelor finanțate prin intermediul Programului de cooperare româno-elvețian în conformitate cu cadrul legislativ aplicabil.

(2) Pe linia coordonării implementării cerințelor Schengen și a monitorizării derulării programului Sistemul integrat pentru securitatea frontierei (SISF), Biroul îndeplinește următoarele atribuții:

a) implementează și actualizează permanent datele relevante din Planul de acțiuni, denumit în continuare P.A., și din Planul unic multianual de investiții, denumit în continuare P.U.M.I., în aplicația FrontMap, centralizând și verificând raportările instituțiilor reprezentante în cadrul Grupului Interministerial Român pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat (G.I.R.M.I.F.S.), care au în responsabilitate acțiuni și investiții pentru implementarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat a României;

b) monitorizează și actualizează stadiul implementării cerințelor Schengen, conform Catalogului Schengen și Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat a României, la nivelul întregii frontiere externe, în aplicația FrontMap;

c) asigură mentenanța aplicației informatice FrontMap și dezvoltarea acesteia pentru monitorizarea activităților specifice asigurării managementului integrat al frontierei în perioada postaderare, conform cerințelor Schengen;

d) organizează ședințele periodice ale G.I.R.M.I.F.S., pregătește documentația și asigură logistica necesară;

e) asigură comunicarea interministerială, organizează grupuri de lucru sau ședințe în plen pe problematica solicitată de către oricare dintre membrii G.I.R.M.I.F.S. și armonizează punctele de vedere ale instituțiilor cu atribuții în domeniul securizării frontierei;

f) monitorizează stadiul implementării proiectului SISF și asigură informarea periodică sau la nevoie a conducerii direcției în ceea ce privește progresul activității, precum și în toate aspectele relevante;

g) organizează reuniuni la nivel decizional, strategic sau de experți în ceea ce privește dezvoltarea programului și/sau a proiectului SISF, cu integratorul de sistem, reprezentanți ai MAI și/sau ai altor instituții sau structuri cu atribuții în domeniul managementului integrat al frontierei.

(3) În îndeplinirea atribuției prevăzute la alin. (1) lit. f), Biroul:

a) contribuie, alături de celelalte autorități implicate în gestionarea acestui mecanism financiar, la crearea cadrului legal și elaborează sistemul de management și control pentru acest instrument financiar destinat ordinii și siguranței publice, în conformitate cu deciziile financiare ale CE;

b) redactează, împreună cu beneficiarii finali ai proiectelor, manualele/seturile de proceduri de lucru și monitorizează modul de implementare de către beneficiari, structuri ale MAI, pe toată durata desfășurării acestora și verifică îndeplinirea obligațiilor contractuale de către beneficiari;

c) efectuează periodic vizite la fața locului la beneficiari în vederea asigurării respectării obligațiilor contractuale, precum și a regulilor de vizibilitate și eligibilitate a proiectelor finanțate din Mecanismul financiar norvegian;

d) elaborează rapoarte privind stadiul derulării proiectelor după încheierea fiecărei etape, pe care le transmite finanțatorului și punctului unic de contact - Ministerul Fondurilor Europene;

e) participă la reuniunile de lucru desfășurate cu structurile beneficiare, finanțator și punctul unic de contact, precum și la alte întâlniri de lucru pe domeniul "Cooperarea în spațiul Schengen și combaterea crimei organizate și a infracționalității transfrontaliere";

f) menține legătura cu Biroul mecanismului financiar (FMO), precum și cu partenerii norvegieni de proiect (poliția norvegiană) și alte organisme internaționale implicate în derularea proiectelor (Consiliul Europei, OSCE).

(4) În îndeplinirea atribuției prevăzute la alin. (1) lit. g), Biroul:

a) monitorizează modul de implementare de către beneficiari, structuri ale MAI, pe toată durata de desfășurare a proiectelor derulate în cadrul acestui program de cooperare și verifică îndeplinirea obligațiilor contractuale de către beneficiari;

b) efectuează periodic vizite la fața locului la beneficiari în vederea asigurării respectării obligațiilor contractuale, precum și a regulilor de vizibilitate și eligibilitate a proiectelor finanțate din Programul de cooperare româno-elvețian;

c) elaborează rapoarte privind stadiul derulării proiectelor după încheierea fiecărei etape;

d) monitorizează aplicarea procedurilor și standardelor interne și internaționale în activitatea de implementare a proiectelor, în conformitate cu reglementările în domeniu;

e) constituie și actualizează permanent baza de date cu privire la implementarea proiectelor finanțate în cadrul Programului de cooperare, pe baza informațiilor solicitate din partea structurilor beneficiare;

f) participă, în calitate de membru cu drept de vot, la Comitetul director aferent Fondului tematic securitate, desfășurat sub coordonarea Biroului de cooperare din cadrul Ambasadei Elveției la București;

g) participă, în calitate de membru, la Comitetul de monitorizare coordonat de punctul național de contact din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

SECȚIUNEA a 4-a Atribuțiile Structurii de securitate/Subregistru NATO/UE

Art. 21. -

(1) Structura de securitate/Subregistru NATO/UE, denumită în continuare SS/SR, este structura specializată care deservește Direcția Schengen în domeniul protecției informațiilor clasificate și al gestionării informațiilor clasificate NATO/UE.

(2) SS/SR este organizată și funcționează în directa subordine a directorului direcției și în coordonarea șefului structurii de securitate.

(3) Personalul SS/SR îndeplinește atribuțiile structurii de securitate la nivelul Direcției Schengen, pe cele ale componentei de securitate pentru tehnologia informației și comunicații, precum și pe cele ale Subregistrului NATO/UE.

(4) SS/SR asigură din punct de vedere tehnic și operațional exploatarea punctului de acces al MAI în Sistemul informatic și de comunicații (SIC) EXTRANET. RO și a terminalului Direcției Schengen în SIC INTRANET. UE.

Art. 22. -

(1) SS/SR coordonează, la nivelul Direcției Schengen, activitatea de protecție a informațiilor clasificate naționale, NATO, UE și OSCE, în toate componentele acesteia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv securitatea pentru tehnologia informației și comunicațiilor și gestionarea informațiilor clasificate NATO/UE.

(2) Din dispoziția șefului direcției, personalul SS/SR poate executa activitățile circumscrise compartimentului CSIC.

Art. 23. -

(1) În exercitarea rolului său, pe linia protecției informațiilor clasificate naționale, SS/SR îndeplinește următoarele atribuții:

a) elaborează și supune aprobării conducerii Direcției Schengen normele interne privind protecția informațiilor clasificate, potrivit legii;

b) întocmește programul de prevenire a scurgerii de informații clasificate și îl supune avizării Departamentului de informații și protecție internă, denumit în continuare DIPI, iar după aprobare acționează pentru aplicarea acestuia;

c) coordonează activitatea de protecție a informațiilor clasificate, în toate componentele acesteia;

d) asigură relaționarea cu DIPI;

e) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecție a informațiilor clasificate și modul de respectare a acestora;

f) consiliază conducerea Direcției Schengen în legătură cu toate aspectele privind securitatea informațiilor clasificate;

g) informează conducerea Direcției Schengen despre vulnerabilitățile și riscurile existente în sistemul de protecție a informațiilor clasificate și propune măsuri pentru înlăturarea acestora;

h) acordă sprijin reprezentanților DIPI pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informații clasificate;

i) organizează activități de pregătire specifică a personalului Direcției Schengen care are acces la informații clasificate;

j) asigură păstrarea și organizează evidența certificatelor de securitate și a autorizațiilor de acces la informații clasificate, inițiază procesul de solicitare a eliberării certificatelor de securitate, din dispoziția șefului Direcției Schengen;

k) întocmește și actualizează listele informațiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase și niveluri de secretizare;

l) prezintă conducătorului Direcției Schengen propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor și locurilor de importanță deosebită pentru protecția informațiilor clasificate din sfera de responsabilitate și, după caz, solicită sprijinul DIPI;

m) efectuează, cu aprobarea conducerii Direcției Schengen, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecție a informațiilor clasificate.

(2) În exercitarea rolului său, pe linia protecției informațiilor clasificate NATO/UE, SS/SR îndeplinește următoarele atribuții:

a) coordonează direct activitatea Subregistrului NATO/UE al Direcției Schengen;

b) elaborează normele interne de aplicare a reglementărilor privind protecția informațiilor clasificate NATO/UE subsecvente reglementărilor naționale în domeniu, adaptate la specificul Direcției Schengen;

c) monitorizează implementarea normelor interne de securitate a informațiilor clasificate NATO/UE, precum și modul de respectare a acestora în cadrul Direcției Schengen;

d) elaborează planul de securitate pentru protecția informațiilor clasificate NATO/UE la nivelul Direcției Schengen;

e) consiliază conducerea Direcției Schengen pentru toate aspectele privind securitatea informațiilor clasificate NATO/UE;

f) informează conducerea Direcției Schengen cu privire la vulnerabilitățile, riscurile și eventualele încălcări ale reglementărilor de securitate și propune măsurile ce se impun pentru soluționarea acestora;

g) asigură implementarea normelor interne privind securitatea personalului;

h) ține evidența actualizată a personalului din cadrul Direcției Schengen care are acces la informații clasificate NATO/UE și propune măsurile necesare pentru revalidarea sau retragerea certificatelor de securitate;

i) analizează periodic și actualizează normele interne de implementare a reglementărilor privind protecția informațiilor clasificate NATO/UE;

j) inspectează activitatea Subregistrului NATO/UE din Direcția Schengen privind modalitățile de gestionare a informațiilor clasificate NATO/UE;

k) coordonează și urmărește punerea în aplicare a normelor interne privind securitatea documentelor clasificate NATO/UE;

l) pregătește și execută programele de inspecție a măsurilor de securitate fizică în cadrul Subregistrului NATO/UE din Direcția Schengen și îl informează pe șeful direcției cu privire la vulnerabilitățile constatate;

m) realizează verificări inopinate ale sistemelor de protecție fizică din Direcția Schengen;

n) stabilește măsurile de securitate fizică pentru controlul accesului în zonele de securitate specifice Direcției Schengen, pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate la informațiile clasificate NATO/UE;

o) verifică condițiile de securitate ale spațiilor, birourilor, încăperilor, containerelor în care sunt manipulate sau păstrate informații clasificate NATO/UE din Direcția Schengen;

p) adoptă măsurile necesare pentru a asigura un nivel de protecție fizică corespunzător în toate încăperile din Direcția Schengen în care se manipulează documente clasificate NATO/UE;

q) coordonează planificarea, implementarea și controlul modului de aplicare a propriilor programe de pregătire a personalului Direcției Schengen;

r) ține evidența personalului din Direcția Schengen care a participat la forme de pregătire organizate de NATO sau UE ori la forme de pregătire organizate la nivel național.

(3) În exercitarea rolului său, pe linia Componentei de securitate pentru tehnologia informației și comunicații, SS/SR îndeplinește următoarele atribuții:

a) implementează și asigură măsurile de securitate, conform normelor în vigoare;

b) relaționează cu Sectorul INFOSEC din DIPI în situațiile în care: planifică dezvoltarea sau achiziția unor sisteme informatice și de comunicații (SIC) care stochează, procesează ori transmit informații clasificate, propune schimbări ale configurației de sistem, propune conectarea cu alte SIC, propune schimbări ale modului de operare protejată a SIC, propune modificarea sau înlocuirea software-ului pentru optimizarea securității SIC, inițiază, după caz, proceduri de modificare a clasei ori nivelului de secretizare al SIC deja acreditate, planifică sau propune desfășurarea oricărei altei activități în scopul îmbunătățirii securității SIC acreditate;

c) solicită acreditarea/reacreditarea SIC de la Sectorul INFOSEC din cadrul DIPI;

d) solicită asistență de specialitate din partea Sectorului INFOSEC din cadrul DIPI pentru stabilirea cerințelor de securitate și procedurilor de aplicare necesare și respectarea acestora de către furnizorii de echipamente, pe durata întregului proces de dezvoltare, instalare și testare SIC;

e) răspunde de alegerea, implementarea, justificarea și controlul facilităților de securitate, de natură tehnică, care reprezintă parte componentă a SIC;

f) asigură exploatarea în condiții de securitate a SIC;

g) realizează legătura dintre contractant și Sectorul INFOSEC din cadrul DIPI;

h) participă la selecționarea, organizarea și realizarea pregătirii personalului cu atribuții în domeniul INFOSEC;

i) organizează și desfășoară convocări de instruire cu personalul Direcției Schengen și utilizatorii SIC;

j) verifică periodic sau în timp real implementarea măsurilor de protecție în SIC din cadrul Direcției Schengen, pentru a se asigura că securitatea acestuia este în concordanță cu cerințele de securitate aprobate de Sectorul INFOSEC din cadrul DIPI;

k) ține evidența echipamentelor SIC, proprietate privată, autorizate să funcționeze în incinta Direcției Schengen, conform normelor legale în vigoare;

l) cercetează incidentele de securitate și raportează rezultatele, ierarhic, Sectorului INFOSEC din cadrul DIPI, concomitent cu aplicarea unor măsuri de reducere a consecințelor;

m) asigură administrarea punctului de acces al Direcției Schengen în SIC EXTRANET.RO al MAE, personalul SS/SR îndeplinind și funcțiile de administrator de securitate, respectiv de înlocuitor de administrator de securitate în zona terminalului EXTRANET.RO;

n) asigură administrarea punctului de acces al Direcției Schengen în SIC INTRANET.UE al MAI, personalul SS/SR îndeplinind și funcțiile de administrator de securitate al acestuia.

(4) În exercitarea rolului său, pe linia Subregistrului NATO/UE, SS/SR îndeplinește următoarele atribuții:

a) primește, înregistrează și prezintă directorului Direcției Schengen corespondența NATO, UE, OSCE clasificată și neclasificată adresată unității, pe care o repartizează spre rezolvare, potrivit ordinelor rezolutive înscrise pe fiecare lucrare, conform normelor legale în vigoare;

b) asigură consultarea informațiilor clasificate NATO, UE, OSCE de către personalul autorizat în baza rezoluției directorului Direcției Schengen, cu respectarea normelor legale în vigoare;

c) controlează fluxul informațiilor NATO CONFIDENTIAL sau superior/UE sensibile la nivelul Direcției Schengen;

d) asigură executarea operațiunilor de păstrare, clasare, arhivare și inventariere a informațiilor clasificate NATO, UE, OSCE;

e) notifică imediat Componentei sistemului național de registre (CSNR) ierarhic superioare cu privire la datele de identificare ale informațiilor NATO CONFIDENTIAL sau superior și UE clasificate sensibile primite de la CSNR, altele decât Registrul intern al MAI;

f) transmite informații NATO/UE clasificate către alte CSNR din MAI, cu respectarea principiului "necesității de a cunoaște" și cu avizul Registrului intern al MAI;

g) transmite Registrului intern al MAI documentele clasificate NATO/UE, în vederea expedierii lor;

h) asigură respectarea în cadrul compartimentului a procedurilor specifice de protecție a informațiilor NATO/UE/OSCE clasificate;

i) centralizează și transmite Registrului intern al MAI rezultatele inventarierii anuale a documentelor NATO/UE din gestiunea proprie;

j) centralizează rezultatele inspecțiilor de securitate și le transmite Registrului intern al MAI;

k) acordă asistență de specialitate în derularea activităților de pregătire și instruire a personalului care are acces la informații NATO/UE clasificate și UE neclasificate care nu se dau publicității;

l) asigură exploatarea tehnică și operațională, în condiții de securitate, a terminalelor EXTRANET.RO și INTRANET.UE;

m) sprijină conducerea Direcției Schengen și structura de securitate în toate activitățile ce țin de protecția informațiilor clasificate și neclasificate NATO/UE, OSCE primite la nivelul Direcției Schengen;

n) informează conducerea Direcției Schengen și structura de securitate despre vulnerabilitățile și riscurile existente în sistemul de protecție a informațiilor clasificate și neclasificate NATO/UE/OSCE constatate în procesul de gestionare a acestora;

o) gestionează informațiile UE neclasificate primite prin sistemele EXTRANET.RO, INTRANET.UE și asigură fluxul informațional către structurile Direcției Schengen, cu respectarea normelor legale în vigoare;

p) asigură transmiterea informațiilor UE neclasificate către alte structuri ale MAI;

q) urmărește aplicarea procedurilor specifice de protecție a informațiilor UE neclasificate, care nu se dau publicității, la nivelul Direcției Schengen.

SECȚIUNEA a 5-a Atribuțiile Compartimentului secretariat și informații clasificate

Art. 24. -

(1) Compartimentul secretariat și informații clasificate, denumit în continuare CSIC, este organizat și funcționează ca structură specializată și îndeplinește atribuțiile privind protecția și gestionarea informațiilor clasificate naționale, secretariatul și corespondența ordinară.

(2) CSIC este organizat și funcționează în directa subordine a directorului direcției.

Art. 25. -

CSIC îndeplinește următoarele atribuții:

a) primește, înregistrează și prezintă directorului Direcției Schengen corespondența clasificată/neclasificată națională adresată unității, pe care o repartizează spre rezolvare potrivit ordinelor rezolutive înscrise pe fiecare lucrare, conform normelor legale în vigoare;

b) asigură consultarea informațiilor clasificate naționale de către personalul autorizat în baza rezoluției directorului Direcției Schengen, cu respectarea normelor legale în vigoare;

c) expediază la destinație corespondența clasificată/ neclasificată națională elaborată de personalul direcției, după semnarea sau avizarea acesteia de către persoanele abilitate în acest sens, cu respectarea normelor legale de curierat pentru această categorie de informații;

d) primește și ține evidența colecțiilor de legi, decrete, hotărâri și ordonanțe guvernamentale și a altor acte normative de interes general clasificate/neclasificate naționale;

e) primește și ține evidența ordinelor și instrucțiunilor, a regulamentelor, instrucțiunilor și a literaturii de specialitate clasificate/neclasificate naționale;

f) asigură executarea operațiunilor de păstrare, clasare, arhivare și inventariere a informațiilor clasificate naționale ale Direcției Schengen;

g) asigură multiplicarea informațiilor clasificate naționale pentru îndeplinirea atribuțiilor funcționale ale Direcției Schengen, potrivit normelor legale în vigoare;

h) răspunde de aplicarea procedurilor specifice de protecție a informaților clasificate naționale;

i) sprijină conducerea Direcției Schengen și structura de securitate în toate activitățile ce țin de protecția informațiilor clasificate naționale;

j) informează conducerea Direcției Schengen și structura de securitate despre vulnerabilitățile și riscurile existente în sistemul de protecție a informațiilor clasificate naționale, constatate în procesul de gestionare a acestora;

k) în baza aprobării conducerii Direcției Schengen, sprijină structura de securitate la executarea controalelor privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecție a informațiilor clasificate naționale;

l) din dispoziția șefului direcției, personalul CSIC poate executa activitățile circumscrise compartimentului SS/SR;

m) asigură toate activitățile legate de primirea și transmiterea corespondenței Direcției Schengen prin stația fax proprie și prin stația de e-mail;

n) asigură executarea operațiunilor de inventariere și scădere a dosarelor de arhivă constituite, conform normelor legale în vigoare, de către compartiment și conducerea direcției și predarea acestora la serviciul specializat din cadrul Direcției secretariat general și protocol din cadrul MAI;

o) asigură procurarea și distribuirea ștampilelor și sigiliilor, ține evidența acestora și răspunde de manipularea și folosirea acestora;

p) ține evidența petițiilor, asigură realizarea măsurilor organizatorice necesare desfășurării în condiții corespunzătoare a ședințelor de lucru, audiențelor, primirilor la conducerea Direcției Schengen, asigură difuzarea ordinelor, sarcinilor și hotărârilor adoptate cu aceste ocazii sau primite de la conducerea MAI către personalul Direcției Schengen și urmărește soluționarea acestora în termenele legale;

q) asigură executarea operațiunilor aferente preluării și distribuirii drepturilor bănești și materiale cuvenite personalului Direcției Schengen, atât în mod individual, cât și colectiv;

r) asigură primirea și distribuirea către structurile Direcției Schengen a bunurilor materiale de resortul patrimoniu imobiliar, geniu, echipament audiovizual și participă la executarea inventarierii, conform prevederilor legale;

s) asigură primirea și distribuirea către structurile Direcției Schengen a bunurilor materiale de resortul comunicații și informatică;

t) asigură, distribuie și urmărește încadrarea în normele legale de consum a materialelor consumabile;

u) execută activități specifice pregătirii și desfășurării ședințelor de tragere;

v) organizează și asigură desfășurarea activităților privind utilizarea regulamentară a autovehiculelor la nivelul Direcției Schengen;

w) asigură serviciul de curierat prin poșta specială și alte servicii de curierat;

x) asigură, prin personal atestat, serviciul de conducător auto;

y) asigură redactarea dispoziției zilnice, pe baza propunerilor primite de la structurile din componența Direcției Schengen și aprobate de conducătorul acesteia, și ține evidența prezenței zilnice și a răspândirilor personalului Direcției Schengen, a învoirilor, permisiilor, concediilor medicale și de odihnă acordate acestuia, precum și a orelor suplimentare prestate de acesta;

z) întocmește planificarea serviciilor de zi în cadrul Direcției Schengen, documentația aferentă și asigură instruirea personalului care execută aceste servicii;

aa) asigură activitățile desfășurate, la nivelul Direcției Schengen, pe linie de personal/resurse umane, în urma solicitărilor Direcției generale management resurse umane, Direcției generale management operațional, Direcției generale financiare și Direcției medicale din cadrul MAI.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

Art. 26. -

Întregul personal al Direcției Schengen are obligația de a cunoaște și de a aplica, în părțile ce îl privesc, prevederile prezentului regulament.

Art. 27. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1 la regulament

ORGANIGRAMA
Direcției Schengen

ANEXA Nr. 2 la regulament

DIAGRAMA DE RELAȚII
a Direcției Schengen

ANEXA Nr. 3 la regulament Modificări (1)

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DIRECȚIA SCHENGEN

Nr. . .. .. ..  din. .. .. .. ..

Ex. nr. . . . . . . . . . . . . .

FIȘA POSTULUI

Identificarea postului

1. Compartimentul: conducerea Direcției Schengen

2. Denumirea postului: director al Direcției Schengen

3. Poziția postului în statul de organizare: 1

4. Relații cu alte posturi:

4.1. Relații ierarhice:

- este subordonat nemijlocit secretarului de stat coordonator și direct ministrului afacerilor interne;

- are în subordine întregul personal al Direcției Schengen.

4.2. Relații funcționale:

- conduce întreaga activitate a direcției;

- directorul adjunct i se subordonează nemijlocit;

- emite dispoziții pentru întreg personalul din subordine și poate formula solicitări, îndrumări sau precizări pentru structurile Ministerului Afacerilor Interne (MAI) cu atribuții în domeniile prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Schengen din direcțiile generale și direcțiile (similare) aparatului central și din instituțiile sau unitățile aflate în subordinea sau coordonarea MAI, cu sau fără personalitate juridică.

4.3. Relații de control:

- controlează activitatea structurilor Direcției Schengen și întregului personal al acesteia și, pe linie de specialitate, a structurilor cu atribuții în domeniile prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Schengen din cadrul direcțiilor generale și direcțiilor (similare) din aparatul central al MAI, din instituțiile sau unitățile aflate în subordinea sau coordonarea MAI, cu sau fără personalitate juridică.

4.4. Relații de colaborare:

- colaborează cu conducerile direcțiilor generale și direcțiilor (similare) din aparatul central și ale celorlalte instituții sau unități aflate în subordinea sau coordonarea MAI, cu sau fără personalitate juridică;

- colaborează cu organismele de profil din Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiției, Ministerul Apărării Naționale și alte instituții ale administrației publice centrale de specialitate și ale administrației publice locale, cu instituții de profil ale altor state, cu instituțiile și organismele Uniunii Europene, cu organizații internaționale, în scopul îndeplinirii atribuțiilor din domeniul de competență al Direcției Schengen, în conformitate cu procedurile legale și cu ordinele și dispozițiile ministrului afacerilor interne.

4.5. Relații de reprezentare:

- reprezintă Direcția Schengen în fața conducerii MAI, în raporturile cu celelalte unități ale MAI, cu instituții și organisme din țară și străinătate;

- directorul angajează, în condițiile legii, Direcția Schengen în raporturile cu persoanele juridice și fizice, scop în care poate da împuterniciri de reprezentare personalului din subordine.

5. Definirea sumară a atribuțiilor postului:

- asigură fundamentarea, elaborarea și coordonarea aplicării politicilor și procedurilor în domeniul managementului activităților din domeniile prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Schengen din MAI;

- asigură organizarea și desfășurarea activității Direcției Schengen;

- efectuează acțiuni de control, sprijin și îndrumare în domeniul de competență.

Cerințele postului

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofițer de poliție

2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: comisar-șef de poliție

3. Pregătire:

3.1. pregătire de bază: studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licență, sau ciclul I - studii universitare de licență;

3.2. pregătire de specialitate: studii: masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcțiilor sau în domeniul management;

3.3. alte cunoștințe: cultură generală, managementul relațiilor internaționale, drept internațional, managementul proiectelor;

3.4. autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor postului: autorizație de acces la informațiile clasificate din clasa secretelor de stat nivel strict secret de importanță deosebită și informațiile clasificate NATO de nivel TOP SECRET și UE de nivel EU TOP SECRET;

3.5. limbi străine:

- limba engleză: citit, scris, vorbit - bine;

- cel puțin o altă limbă de circulație internațională: citit, scris, vorbit - bine.

4. Experiență:

4.1. vechime în muncă/din care în MAI: cel puțin 7 ani în MAI;

4.2. vechime în specialitate cel puțin 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;

4.3. vechime în funcții de conducere: cel puțin 4 ani în funcții de conducere în unități ale MAI;

4.4. perioada pentru acomodarea la cerințele postului: 6 luni.

5. Aptitudini și abilități necesare:

- manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare și control);

- oportunitate și operativitate în luarea deciziilor;

- capacitate de lucru sub presiunea timpului;

- spirit de observație;

- capacitate de lucru în echipă;

- putere de mobilizare.

6. Atitudini necesare/comportament: spirit de inițiativă, sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentație, reguli de politețe), trăsături pozitive de caracter, exigență, obiectivitate, spirit critic, organizare a activităților, fermitate, consecvență în acțiune, motivație intrinsecă, devotament și loialitate față de instituție, disponibilitate la schimbare

7. Parametri privind starea sănătății somatice: apt pentru funcții de conducere

8. Trăsături psihice și de personalitate: inteligență, flexibilitate a gândirii, stabilitate comportamentală, echilibru emoțional

Condiții specifice de muncă

1. Locul de muncă: sediul Direcției Schengen

2. Programul de lucru: conform programului de lucru aprobat pentru personalul MAI

3. Deplasări curente: vizite de lucru la instituții din țară (inclusiv controale în unități ale MAI din capitală sau din teritoriu), ale Uniunii Europene, la instituții sau organizații din străinătate și în teatrele externe de operațiuni în care sunt desfășurate efective ale MAI

4. Condiții deosebite de muncă:

- activitate cu dinamică deosebită, volum mare de operații mentale și complexitate foarte ridicată, presupunând nivel de atenție ridicat și cu opțiuni diversificate, ale căror efecte pot fi de o importanță majoră pentru securitatea națională, activitatea instituției și personalul acesteia;

- schimbări frecvente și imprevizibile de program, implicând solicitări neuropsihice mari datorate, în principal, nivelului maxim solicitat al calității lucrărilor, erorilor în lucrările elaborate sau avizate, presiunii termenelor strânse, necesității coordonării unui număr relativ mare de participanți, din state diferite, la acțiuni complexe în țară ori străinătate;

- necesitatea asigurării confidențialității unui număr mare de lucrări executate sau avizate;

- ritm alert de lucru, program prelungit, determinat de urgența lucrărilor solicitate de conducerea MAI, de Guvern, Parlament, Administrația Prezidențială sau reprezentanți ai structurilor Uniunii Europene, inclusiv în zilele libere și sărbători legale;

- expunere la radiații electromagnetice și stres.

5. Riscuri implicate de post:

- afecțiuni cardiovasculare, neurologice și digestive din cauza nivelului ridicat de stres;

- afecțiuni ale coloanei vertebrale, cauzate de regimul static de lucru;

- afecțiuni ale vederii din cauza solicitării intense (scris, citit, utilizare PC);

- surmenaj și oboseală psihică;

- antrenarea în cazul unor decizii sau avize nefundamentate a răspunderii juridice.

6. Compensări:

- indemnizație de conducere;

- sporuri prevăzute de legislația în vigoare;

- condiții speciale de muncă.

Descrierea sarcinilor, îndatoririlor și responsabilităților postului

1. Sarcini și îndatoriri:

1. organizează, conduce și răspunde de întreaga activitate a Direcției Schengen pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin acesteia, conform prevederilor legale;

2. coordonează elaborarea strategiilor, politicilor și procedurilor în domeniile prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare a direcției, urmărind atingerea obiectivelor stabilite în acord cu interesele naționale;

3. coordonează relațiile MAI și ale structurilor aflate în subordinea sau coordonarea acestuia cu instituțiile și organismele Uniunii Europene, organizații regionale și internaționale și cu instituții similare din alte state;

4. inițiază activități menite să conducă la dezvoltarea relațiilor cu instituții sau autorități similare din alte state, asigurând susținerea și promovarea intereselor MAI în relația cu acestea;

5. exercită și, după caz, dispune activități de control la nivelul structurilor cu atribuții în domeniile prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Schengen, din subordinea sau coordonarea MAI;

6. participă la coordonarea procesului de fundamentare a pozițiilor naționale și negocierea reprezentării în structurile de decizie ale Uniunii Europene, precum și implementarea politicilor Uniunii Europene în domeniile prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Schengen;

7. participă la negocieri, avizează acordurile, convențiile și alte înțelegeri internaționale propuse spre încheiere structurilor aflate în subordinea sau coordonarea MAI cu atribuții în domeniile prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Schengen, cu structuri similare din alte state sau cu entități aflate sub jurisdicția altor state;

8. participă la coordonarea activităților de identificare a necesităților de finanțare, accesare, conducerea și monitorizarea implementării programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;

9. prezintă informări în ședințele conducerii și Colegiului MAI cu principalele rezultate înregistrate în domeniul de competență și face propuneri de eficientizare în acest sens;

10. convoacă, ori de câte ori se impune, pe domeniile de competență, șefii structurilor din cadrul MAI, în vederea analizării activității desfășurate de acestea, stabilirii de măsuri pentru îmbunătățirea activității sau pentru executarea unor dispoziții ale conducerii MAI;

11. coordonează activitatea de pregătire de specialitate a personalului din subordine și verifică modul de însușire a cunoștințelor transmise;

12. dispune măsuri, conform competențelor, pentru încadrarea posturilor din statul de organizare a Direcției Schengen, aflate în competență de numire;

13. organizează și desfășoară audiențe, asigură rezolvarea petițiilor cetățenilor potrivit competențelor;

14. analizează, ori de câte ori este nevoie, cu șefii structurilor din subordine stadiul rezolvării problemelor de muncă și disciplinare, stabilește măsuri pentru eficientizarea întregii activități a Direcției Schengen;

15. îndeplinește atribuțiile conducătorului unității prevăzute de art. 86 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare, de pct. 298 și 299 din Normele privind protecția informațiilor clasificate ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2002, cu modificările și completările ulterioare, de prevederile în materie, stipulate în Normele-cadru privind securitatea informațiilor UE clasificate, aprobate prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat nr. 160/2006, precum și în normele legale stabilite la nivelul MAI, asigurând în acest sens păstrarea și controlul difuzării informațiilor clasificate conform procedurilor în vigoare;

16. asigură aplicarea măsurilor de protecție a datelor cu caracter personal în cadrul Direcției Schengen;

17. dispune măsuri pentru punerea în practică a Planului de alarmare și evacuare, precum și pentru actualizarea documentelor specifice de muncă.

2. Responsabilități:

a) de planificare: coordonează actualizarea/revizuirea/raportarea sarcinilor cuprinse în documentele strategice din aria de competență a Direcției Schengen;

b) de raportare: prezintă secretarului de stat coordonator și în ședințele Colegiului MAI rapoarte și informări pe probleme de specialitate;

c) de luare a deciziilor: la nivelul de competență proprie/permanent;

d) accesul la informații, păstrarea și confidențialitatea acestora: autorizație de acces la informațiile clasificate din clasa secretelor de stat nivel strict secret de importanță deosebită și la informațiile clasificate NATO de nivel TOP SECRET și UE de nivel EU TOP SECRET.

Standarde de performanță asociate postului

1. Indicatori cantitativi:

- număr de lucrări primite, repartizate, urmărite și verificate în cadrul Direcției Schengen;

- număr de acțiuni desfășurate în coordonare nemijlocită, în cadrul Direcției Schengen sau în colaborare cu parteneri instituționali și organizaționali din țară și străinătate.

2. Indicatori calitativi: calitatea lucrărilor proprii și a celor executate de colaboratori, urmărind corectitudinea, coerența și complexitatea acestora, cu respectarea prevederilor legale

3. Costuri: nivelul de încadrare în bugetele alocate activităților Direcției Schengen, cu respectarea realizării obiectivelor planificate, eventual cu identificarea unor surse alternative de finanțare în condiții legale

4. Timp: încadrarea în termenele stabilite de lege, acte normative specifice sau prin ordin rezolutiv, pentru fiecare dintre acțiunile planificate, organizate și desfășurate

5. Utilizarea resurselor: asigurarea și utilizarea judicioasă a resurselor umane și materiale afectate direcției, precum și a celor repartizate pentru realizarea acțiunilor coordonate nemijlocit, care se execută de alte unități ale MAI

6. Mod de realizare:

- își desfășoară activitatea atât în mod independent, cât și în colaborare cu alte unități din MAI, sub coordonarea ministrului afacerilor interne și a secretarului de stat coordonator;

- pentru realizarea sarcinilor complexe, asigură sprijin și îndrumare personalului din subordine, precum și celui din alte structuri ale MAI;

- coordonează și controlează activitatea desfășurată de celelalte structuri MAI cu atribuții în domeniile prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Schengen;

- colaborează cu structurile similare ale altor instituții guvernamentale pe linia relațiilor internaționale ale MAI.

Ministrul afacerilor interne,
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Secretar de stat,
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Titularul postului
Numele și prenumele . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Semnătura . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Data . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

ANEXA Nr. 4 la regulament

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Aprob.
Direcția Schengen Ministrul afacerilor interne,
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

FIȘA POSTULUI

I. Informații generale privind postul

1. Denumirea postului: director

2. Nivelul postului: de conducere

3. Scopul principal al postului: conducerea activităților Direcției Schengen, desfășurate în domeniile prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a direcției

Condiții specifice pentru ocuparea postului

1. Studii de specialitate: studii universitare absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent

2. Perfecționări (specializări): conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, studii de masterat sau postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcțiilor sau în domeniul management

3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): operare Windows, Internet nivel bine

4. Limbi străine (necesitate și nivel de cunoaștere):

- limba engleză/franceză: citit, scris și vorbit - nivel avansat;

- o a doua limbă de circulație internațională: citit, scris și vorbit - nivel mediu.

5. Abilități, calități și aptitudini necesare:

- manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare și control);

- operativitate în luarea deciziilor;

- capacitate de comunicare la nivel individual și instituțional;

- abilități de negociere;

- capacitate de lucru sub presiunea timpului;

- spirit de observație;

- capacitate de lucru în echipă;

- integritate, cinste, devotament și loialitate față de instituție;

- disciplină, punctualitate, conștiinciozitate, curaj și capacitatea de a-și asuma răspunderi;

- tact, discreție, perseverență, prestanță, politețe;

- ținută și comportament echilibrat;

- spirit de inițiativă.

6. Cerințe specifice:

- autorizație de acces la informațiile clasificate din clasa secretelor de stat nivel strict secret de importanță deosebită și la informațiile clasificate NATO de nivel TOP SECRET și UE de nivel EU TOP SECRET;

- activitate cu dinamică deosebită, volum mare de operații mentale și complexitate foarte ridicată, presupunând nivel de atenție ridicat și cu opțiuni diversificate, ale căror efecte pot fi de o importanță majoră pentru securitatea națională, activitatea instituției și personalul acesteia;

- schimbări frecvente și imprevizibile de program, implicând solicitări neuropsihice mari datorate, în principal, nivelului maxim solicitat al calității lucrărilor, presiunii termenelor strânse, necesitații coordonării unui număr relativ mare de participanți, din state diferite, la acțiuni complexe în țară sau în străinătate;

- necesitatea asigurării confidențialității unui număr mare de lucrări executate sau avizate;

- ritm alert de lucru, program prelungit, determinat de urgența lucrărilor solicitate de conducerea Ministerului Afacerilor Interne (MAI), de Guvern, Parlament, Administrația Prezidențială sau de reprezentanți ai structurilor Uniunii Europene, inclusiv în zilele libere și de sărbători legale;

- expunere la radiații electromagnetice și stres, disponibilitate pentru lucru în program prelungit și în condiții de stres;

- deplasări la sediul instituțiilor din țară (inclusiv controale în unități ale MAI din București sau din teritoriu), ale Uniunii Europene, al instituțiilor sau organizațiilor din străinătate și în teatrele externe de operațiuni în care sunt desfășurate efective ale MAI.

7. Competența managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale):

- contribuie la elaborarea planurilor strategice ale Direcției Schengen în concordanță cu planurile strategice ale ministerului;

- stabilește un echilibru corect între imperativele operaționale ale structurii pe care o conduce și planurile strategice ale Direcției Schengen;

- asigură comunicarea eficientă a misiunii, a planurilor strategice, a obiectivelor Direcției Schengen și ale structurii pe care o conduce;

- stabilește calendarul de activități, obiectivele-cheie, responsabilitățile și perioadele de raportare pentru structura pe care o conduce;

- ia decizii rapide, la momentul oportun, bazate pe argumente adecvate și în concordanță cu legea;

- evaluează corect activitatea subalternilor săi și ține cont de efectele deciziilor sale asupra structurii pe care o conduce;

- își asumă responsabilitatea pentru deciziile sale;

- își coordonează corect activitatea cu omologii, cu subordonații și cu superiorii săi;

- controlează activitatea structurii din subordine la nivel strategic și al îndeplinirii obiectivelor. Nu se implică personal în probleme delegate unui nivel inferior de responsabilitate, dar monitorizează rezultatele în funcție de termenele și obiectivele specifice ale planurilor strategice și calendarului de activități. Nu acceptă calitatea slabă a activității subalternilor fără a interveni;

- se asigură că tot personalul din subordine este corect instruit pentru responsabilitățile ce îi revin;

- înțelege și aplică politicile de resurse umane ale ministerului;

- înțelege și respectă standardele de etică ale ministerului și ale administrației publice.

A. Atribuții specifice postului:

1. organizează, conduce și răspunde de întreaga activitate a Direcției Schengen pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin acesteia, conform prevederilor legale;

2. coordonează elaborarea strategiilor, politicilor și procedurilor în domeniile prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare a direcției, urmărind atingerea obiectivelor stabilite în acord cu interesele naționale;

3. coordonează relațiile MAI și ale structurilor aflate în subordinea sau coordonarea acestuia cu instituțiile și organismele Uniunii Europene, organizații regionale și internaționale și cu instituții similare din alte state;

4. inițiază activități menite să conducă la dezvoltarea relațiilor cu instituții sau autorități similare din alte state, asigurând susținerea și promovarea intereselor MAI în relația cu acestea;

5. exercită și, după caz, dispune activități de control la nivelul structurilor cu atribuții în domeniile prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare a direcției, din subordinea sau coordonarea MAI;

6. participă la coordonarea procesului de fundamentare a pozițiilor naționale și negocierea reprezentării în structurile de decizie ale Uniunii Europene, precum și implementarea politicilor Uniunii Europene în domeniile prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Schengen;

7. participă la negocieri, avizează acordurile, convențiile și alte înțelegeri internaționale propuse spre încheiere structurilor aflate în subordinea sau coordonarea MAI cu atribuții în domeniile prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Schengen, cu structuri similare din alte state sau cu entități aflate sub jurisdicția altor state;

8. participă la coordonarea activităților de identificare a necesităților de finanțare, accesare, conducerea și monitorizarea implementării programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;

9. prezintă informări în ședințele conducerii și Colegiului MAI cu principalele rezultate înregistrate în domeniul de competență și face propuneri de eficientizare în acest sens;

10. convoacă, ori de câte ori se impune, pe domeniile de competență, șefii structurilor din cadrul MAI, în vederea analizării activității desfășurate de acestea, stabilirii de măsuri pentru îmbunătățirea activității sau pentru executarea unor dispoziții ale conducerii MAI;

11. coordonează activitatea de pregătire de specialitate a personalului din subordine și verifică modul de însușire a cunoștințelor transmise;

12. dispune măsuri, conform competențelor, pentru încadrarea posturilor din statul de organizare a Direcției Schengen, aflate în competență de numire;

13. organizează și desfășoară audiențe, asigură rezolvarea petițiilor cetățenilor potrivit competențelor;

14. analizează, ori de câte ori este nevoie, cu șefii structurilor din subordine stadiul rezolvării problemelor de muncă și disciplinare, stabilește măsuri pentru eficientizarea întregii activități a Direcției Schengen;

15. îndeplinește atribuțiile conducătorului unității prevăzute de art. 86 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare, de pct. 298 și 299 din Normele privind protecția informațiilor clasificate ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2002, cu modificările și completările ulterioare, de prevederile în materie, stipulate în Normele-cadru privind securitatea informațiilor UE clasificate, aprobate prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat nr. 160/2006, precum și în normele legale stabilite la nivelul MAI, asigurând în acest sens păstrarea și controlul difuzării informațiilor clasificate conform procedurilor în vigoare;

16. asigură aplicarea măsurilor de protecție a datelor cu caracter personal în cadrul Direcției Schengen;

17. dispune măsuri pentru punerea în practică a Planului de alarmare și evacuare, precum și pentru actualizarea documentelor specifice de muncă.

B. Responsabilități:

a) de planificare: coordonează actualizarea/revizuirea/raportarea sarcinilor cuprinse în documentele strategice din aria de competență a Direcției Schengen;

b) de raportare: prezintă secretarului de stat coordonator și în ședințele Colegiului MAI rapoarte și informări pe probleme de specialitate;

c) de luare a deciziilor: la nivelul de competență proprie/permanent;

d) accesul la informații, păstrarea și confidențialitatea acestora: autorizație de acces la informațiile clasificate din clasa secretelor de stat nivel strict secret de importanță deosebită și la informațiile clasificate NATO de nivel TOP SECRET și UE de nivel EU TOP SECRET.

Identificarea funcției publice corespunzătoare postului

1. Denumire: director

2. Clasa: 88

3. Gradul profesional: grad II

4. Vechimea (în specialitate necesară): 3 ani

II. Sfera relațională a titularului postului

1. Sfera relațională internă:

a) Relații ierarhice:

- este subordonat nemijlocit secretarului de stat coordonator;

- are în subordine nemijlocită șefii structurilor pe care le coordonează.

b) Relații funcționale:

- conduce întreaga activitate a Direcției Schengen;

- directorul adjunct i se subordonează nemijlocit;

- emite dispoziții pentru întreg personalul din subordine și poate formula solicitări, îndrumări sau precizări pentru structurile MAI cu atribuții în domeniile prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Schengen din direcțiile generale și direcțiile (similare) aparatului central și din instituțiile sau unitățile aflate în subordinea sau coordonarea MAI, cu sau fără personalitate juridică;

- colaborează cu conducerile direcțiilor generale și direcțiilor (similare) din aparatul central și ale celorlalte instituții sau unități aflate în subordinea ori coordonarea MAI, cu sau fără personalitate juridică, în scopul îndeplinirii atribuțiilor din domeniul de competență;

- colaborează cu organismele de profil din Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Justiției, Ministerul Apărării Naționale și alte instituții ale administrației publice centrale de specialitate, din țară și din străinătate, cu instituții de profil ale altor state, cu organisme și organizații internaționale, în scopul îndeplinirii atribuțiilor din domeniile de competență ale direcției, în conformitate cu prevederile legale și cu ordinele ministrului afacerilor interne.

c) Relații de control:

- controlează activitatea structurilor Direcției Schengen pe care le coordonează nemijlocit;

- controlează și coordonează, pe linie de specialitate, activitatea structurilor cu atribuții în domeniile prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Schengen, din cadrul direcțiilor generale și direcțiilor (similare) din aparatul central al MAI, din instituțiile sau unitățile aflate în subordinea sau coordonarea MAI, cu sau fără personalitate juridică.

d) Relații de reprezentare: reprezintă Direcția Schengen în fața conducerii MAI, în raporturile cu celelalte unități ale MAI, cu instituții și organisme din țară și străinătate, în baza delegației de reprezentare.

2. Sfera relațională externă:

a) cu autorități și instituții publice similare din alte state cu care MAI are relații de colaborare, în limita competențelor stabilite de conducerea MAI;

b) cu organizații internaționale: similar lit. a);

c) cu persoane juridice private: la solicitarea expresă și în limita competențelor stabilite de conducerea MAI.

3. Limitele de competență: conform prevederilor Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

4. Delegarea de atribuții: funcționarilor publici cu statut special și personalului contractual din structurile pe care le coordonează, în scopul realizării la timp și eficient a obiectivelor propuse.

Întocmit de:
Numele și prenumele . . . . . . . . . . . .
Funcția publică de conducere: director
Semnătura . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Data întocmirii . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Luat la cunoștință de către ocupantul postului:
Numele și prenumele .
Semnătura . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Data . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Avizat de:
Numele și prenumele . .. .. .. .. .. .. .. ..
Funcția . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Semnătura . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Data . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

ANEXA Nr. 5 la regulament Modificări (1)

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Direcția Schengen

Nr. . .. .. .. .. .din. .. .. .. .. .. ..

Ex. nr. . . . . . . . . . .. .. . . .. . .

FIȘA POSTULUI

Identificarea postului

1. Compartimentul: Conducerea Direcției Schengen

2. Denumirea postului: director adjunct

3. Poziția postului în statul de organizare: 2

4. Relații cu alte posturi:

4.1. Relații ierarhice:

- este subordonat nemijlocit directorului Direcției Schengen;

- are în subordine nemijlocită șefii structurilor pe care le coordonează;

- prin dispoziția directorului i se pot delega, potrivit prevederilor legale, competențe și responsabilități privind conducerea Direcției Schengen;

- este șeful Structurii de Securitate/Subregistru NATO/UE a Direcției Schengen.

4.2. Relații funcționale:

- conduce întreaga activitate a structurilor pe care le coordonează.

4.3. Relații de control:

- controlează activitatea structurilor Direcției Schengen, cărora le coordonează nemijlocit activitatea;

- controlează și coordonează, pe linie de specialitate, activitatea structurilor Ministerului Afacerilor Interne (MAI) cu atribuții în domeniile prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Schengen.

4.4. Relații de colaborare:

- colaborează cu conducerile direcțiilor generale și direcțiilor (similare) din Aparatul Central și ale celorlalte instituții sau unități aflate în subordinea sau coordonarea MAI, cu sau fără personalitate juridică, în scopul îndeplinirii atribuțiilor din domeniul de competență;

- colaborează cu organismele de profil din Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiției, Ministerul Apărării Naționale și alte instituții ale administrației publice centrale de specialitate și ale administrației publice locale, din țară și străinătate, cu instituții de profil ale altor state, cu organisme și organizații internaționale, în scopul îndeplinirii atribuțiilor din domeniile de competență ale direcției, în conformitate cu prevederile legale și cu ordinele ministrului afacerilor interne.

4.5. Relații de reprezentare:

- reprezintă Direcția Schengen în fața conducerii MAI, în raporturile cu celelalte unități ale MAI, cu instituții și organisme din țară și străinătate, în baza delegației de reprezentare.

5. Definirea sumară a atribuțiilor postului

- furnizează sprijinul necesar directorului direcției în exercitarea atribuțiilor specifice, în condițiile legii;

- asigură fundamentarea, elaborarea și coordonarea aplicării politicilor și procedurilor în domeniile specifice structurilor pe care le coordonează nemijlocit;

- asigură organizarea, coordonarea, conducerea și controlul activităților desfășurate de structurile pe care le coordonează nemijlocit;

- efectuează acțiuni de control, sprijin și îndrumare în domeniul de competență;

- îndeplinește atribuțiile specifice șefului Structurii de Securitate/Subregistru NATO/UE a Direcției Schengen.

Cerințele postului

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofițer de poliție

2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: subcomisar de poliție

3. Pregătire:

3.1. pregătire de bază: studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licență, sau ciclul I - studii universitare de licență;

3.2. pregătire de specialitate: studii: masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcțiilor sau în domeniul management;

3.3. alte cunoștințe: cultură generală, managementul relațiilor internaționale, managementul proiectelor, planificare strategică;

3.4. autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor postului: autorizație de acces la informațiile clasificate din clasa secretelor de stat nivel strict secret de importanță deosebită și la informațiile clasificate NATO de nivel TOP SECRET și UE de nivel EU TOP SECRET;

3.5. limbi străine: cel puțin o limbă străină de circulație internațională: citit, scris, vorbit - bine.

4. Experiență:

4.1. vechime în muncă/din care în MAI: cel puțin 7 ani în MAI;

4.2. vechime în specialitate: cel puțin 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;

4.3. vechime în funcții de conducere: cel puțin 4 ani în funcții de conducere în unități ale MAI;

4.4. perioada pentru acomodarea la cerințele postului: 6 luni.

5. Aptitudini și abilități necesare:

- manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare și control);

- operativitate în luarea deciziilor;

- capacitate de comunicare la nivel individual și instituțional;

- abilități de negociere;

- capacitate de lucru sub presiunea timpului;

- spirit de observație;

- capacitate de lucru în echipă.

6. Atitudini necesare/comportament:

- integritate, cinste, devotament și loialitate față de instituție;

- disciplină, punctualitate, conștiinciozitate, curaj și capacitatea de a-și asuma răspunderi;

- tact, discreție, perseverență, prestanță, politețe;

- ținută și comportament echilibrat;

- spirit de inițiativă.

7. Parametri privind starea sănătății somatice:

- apt pentru funcții de conducere

8. Trăsături psihice și de personalitate:

- inteligență, flexibilitate în gândire, echilibru emoțional și stabilitate comportamentală

Condiții specifice de muncă

1. Locul de muncă: sediul Direcției Schengen

2. Programul de lucru: conform programului de lucru aprobat pentru personalul MAI

3. Deplasări curente: activități desfășurate la sediul instituțiilor din țară (inclusiv controale în unități ale MAI din capitală sau din teritoriu), ale Uniunii Europene, al instituțiilor sau organizațiilor din străinătate și în teatrele externe de operațiuni în care sunt desfășurate efective ale MAI

4. Condiții deosebite de muncă:

- activitate cu dinamică deosebită, volum mare de operații mentale și complexitate foarte ridicată, presupunând nivel de atenție ridicat și cu opțiuni diversificate, ale căror efecte pot fi de o importanță majoră pentru securitatea națională, activitatea instituției și personalul acesteia;

- schimbări frecvente și imprevizibile de program, implicând solicitări neuropsihice mari datorate, în principal, nivelului maxim solicitat al calității lucrărilor, presiunii termenelor strânse, necesității coordonării unui număr relativ mare de participanți, din state diferite, la acțiuni complexe în țară sau în străinătate;

- necesitatea asigurării confidențialității unui număr mare de lucrări executate sau avizate;

- ritm alert de lucru, program prelungit, determinat de urgența lucrărilor solicitate de conducerea MAI, de Guvern, Parlament, Administrația Prezidențială sau reprezentanți ai structurilor Uniunii Europene, inclusiv în zilele libere și sărbători legale;

- expunere la radiații electromagnetice și stres.

5. Riscuri implicate de post:

- afecțiuni cardiovasculare, neurologice și digestive din cauza nivelului ridicat de stres;

- afecțiuni ale vederii din cauza solicitării intense (scris, citit, utilizare PC);

- afecțiuni ale coloanei vertebrale, cauzate de regimul static de lucru;

- surmenaj și oboseală psihică.

6. Compensări:

- indemnizație de conducere;

- sporuri prevăzute de legislația în vigoare;

- condiții speciale de muncă.

Descrierea sarcinilor, îndatoririlor și responsabilităților postului

1. Sarcini și îndatoriri:

1. furnizează sprijin nemijlocit directorului în exercitarea atribuțiilor legale;

2. îndeplinește atribuțiile directorului în perioada în care este desemnat la conducerea direcției;

3. organizează, îndrumă și controlează activitatea structurilor pe care le coordonează în scopul îndeplinirii atribuțiilor ce le revin, conform prevederilor legale;

4. avizează lucrările elaborate de către structurile pe care le coordonează și le supune aprobării directorului general;

5. acționează pentru îndeplinirea sarcinilor care i-au fost repartizate direct de conducerea MAI sau de director, potrivit competențelor directe sau delegate;

6. reprezintă MAI, conform mandatelor încredințate;

7. aprobă aprecierile de serviciu anuale ale personalului din structurile pe care le coordonează și întocmește fișele de evaluare anuală a activității profesionale desfășurate de șefii acestor structuri;

8. identifică nevoile de pregătire profesională și dispune măsurile necesare participării personalului din cadrul structurilor pe care le coordonează la activitățile de perfecționare a pregătirii profesionale;

9. participă la coordonarea elaborării strategiilor, politicilor și procedurilor în domeniile prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Schengen, urmărind atingerea obiectivelor stabilite în acord cu interesele naționale;

10. participă la coordonarea procesului de fundamentare a pozițiilor naționale și negocierea reprezentării în structurile de decizie ale Uniunii Europene, precum și la implementarea politicilor Uniunii în domeniile prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Schengen;

11. participă la coordonarea activităților de identificare a necesităților de finanțare, accesare, conducerea și monitorizarea implementării programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;

12. asigură coordonarea relațiilor MAI și ale structurilor aflate în subordinea sau coordonarea acestuia cu instituțiile și organismele Uniunii Europene, organizațiile regionale și internaționale și cu instituții similare din alte state;

13. în domeniile prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Schengen, exercită sau dispune activități de control la nivelul structurilor din subordinea sau coordonarea MAI;

14. organizează și desfășoară audiențe, potrivit competențelor;

15. ori de câte ori este nevoie, analizează cu șefii structurilor din subordine stadiul rezolvării problemelor de muncă și disciplinare și stabilește măsuri pentru eficientizarea activității acestor structuri;

16. îndeplinește atribuțiile șefului structurii de securitate:

- coordonează elaborarea normelor interne privind protecția informațiilor clasificate, potrivit legii;

- coordonează întocmirea programului de prevenire a scurgerii de informații clasificate și îl supune avizării DIPI, iar după aprobare acționează pentru aplicarea acestuia;

- coordonează activitatea de protecție a informațiilor clasificate, în toate componentele acesteia;

- asigură relaționarea cu Departamentul de informații și protecție internă (DIPI);

- monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecție a informațiilor clasificate și modul de respectare a acestora;

- consiliază conducerea unității în legătură cu toate aspectele privind securitatea informațiilor clasificate;

- informează conducerea unității despre vulnerabilitățile și riscurile existente în sistemul de protecție a informațiilor clasificate și propune măsuri pentru înlăturarea acestora;

- coordonează acordarea sprijinului reprezentanților autorizați ai DIPI, potrivit competențelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informații clasificate;

- coordonează organizarea activităților de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informații clasificate;

- coordonează păstrarea și organizarea evidenței certificatelor de securitate și autorizațiilor de acces la informații clasificate;

- coordonează actualizarea permanentă a evidenței certificatelor de securitate și a autorizațiilor de acces;

- coordonează întocmirea și actualizarea listelor informațiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase și niveluri de secretizare;

- prezintă conducătorului unității propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor și locurilor de importanță deosebită pentru protecția informațiilor clasificate din sfera de responsabilitate și, după caz, solicită sprijinul DIPI;

- efectuează, cu aprobarea conducerii unității, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecție a informațiilor clasificate;

- exercită alte atribuții în domeniul protecției informațiilor clasificate, potrivit legii;

- este responsabil pentru implementarea și asigurarea măsurilor de securitate, conform normelor în vigoare în domeniul INFOSEC;

- pune la dispoziția șefului componentei de securitate pentru tehnologia informației și comunicațiilor (CSTIC) lista cu certificatele de securitate/autorizațiile de acces la informații clasificate deținute de personalul direcției;

- monitorizează echipamentele care intră/ies din zonele de securitate;

- răspunde de aplicarea procedurilor și normelor de securitate pentru protecția informațiilor clasificate în cadrul direcției, pentru toate domeniile de securitate reglementate: organizarea securității, securitatea fizică, securitatea personalului, securitatea documentelor, securitatea industrială și INFOSEC;

17. îndeplinește orice alte atribuții dispuse de către director sau conducerea MAI, potrivit competențelor legale ale Direcției Schengen.

2. Responsabilități:

a) de planificare: coordonează activitatea de elaborare a planurilor de măsuri și activități legate de domeniile prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Schengen, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 65/2013;

b) de raportare: prezintă directorului rapoarte și informări pe probleme de specialitate;

c) de luare a deciziilor: la nivelul de competență proprie/permanent;

d) accesul la informații, păstrarea și confidențialitatea acestora: autorizație de acces la informațiile clasificate din clasa secretelor de stat nivel strict secret de importanță deosebită și la informațiile clasificate NATO de nivel TOP SECRET și UE de nivel EU TOP SECRET.

Standarde de performanță asociate postului

1. Indicatori cantitativi:

- numărul lucrărilor primite, repartizate, urmărite, realizate și verificate în cadrul Direcției Schengen;

- numărul acțiunilor desfășurate în coordonare nemijlocită, în cadrul Direcției Schengen sau în colaborare cu parteneri instituționali și organizaționali din țară și străinătate.

2. Indicatori calitativi: calitatea lucrărilor proprii și a celor executate de colaboratori, urmărind corectitudinea, coerența și complexitatea acestora, cu respectarea prevederilor legale

3. Costuri: nivelul de încadrare în bugetele alocate activităților, conform planificării și în condițiile atingerii obiectivelor stabilite

4. Timp: încadrarea în termenele stabilite de lege, acte normative specifice sau prin ordin rezolutiv, pentru fiecare dintre acțiunile planificate, organizate și desfășurate

5. Utilizarea resurselor: asigurarea și utilizarea judicioasă a resurselor umane și materiale afectate direcției, precum și a celor repartizate pentru realizarea acțiunilor coordonate nemijlocit, care se execută de alte unități ale MAI

6. Mod de realizare:

- își desfășoară activitatea atât în mod independent, cât și în colaborare cu alte unități din MAI, în coordonarea directorului direcției;

- deleagă atribuții personalului cu funcții de conducere aflat în subordine;

- pentru realizarea sarcinilor complexe, asigură sprijin și îndrumare personalului din subordine, precum și celui din alte structuri ale MAI, în domeniul de competență;

- colaborează cu structurile similare ale altor instituții guvernamentale pe linia relațiilor internaționale ale MAI.

Secretar de stat
Subsecretar de stat,
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Directorul Direcției Schengen,
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Avizat
Secretar de stat
Departamentul de Informații și Protecție Internă,
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Titularul postului
Numele și prenumele .. .. .. .. .. ..
Semnătura .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Data .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...