Guvernul României

Hotărârea nr. 278/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

Modificări (...), Puneri în aplicare (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 mai 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății pe anul 2013, cu suma de 76.092 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru plata arieratelor înregistrate de unitățile sanitare publice cu paturi din subordinea autorităților administrației publice centrale și locale, potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre și reprezintă sume maxime ce pot fi alocate unităților sanitare cu paturi, în condițiile prezentei hotărâri.

Art. 2. -

Cu suma prevăzută la art. 1 se majorează prevederile de cheltuieli la capitolul 66.01 "Sănătate", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", din care:

- 31.199 mii lei la alineatul 51.01.03 "Acțiuni de sănătate";

- 44.893 mii lei la alineatul 51.01.45 "Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea sănătății".

Art. 3. -

(1) Plata obligațiilor se efectuează în limita sumei prevăzute la art. 1, până la data de 31 mai 2013.

(2) Sunt recunoscute ca obligații de plată contravaloarea produselor, bunurilor, serviciilor, investițiilor și reparațiilor capitale care au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achizițiile publice și sunt evidențiate la data prezentei hotărâri în contabilitatea unităților sanitare cu paturi, pe baza documentelor justificative, avizate și aprobate de persoanele în drept.

(3) Unitățile sanitare cu paturi care îndeplinesc condițiile menționate la alin. (2) au obligația ca, în termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, să prezinte direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, situația pe furnizori a facturilor prezentate în ordine cronologică, reprezentând obligațiile de plată peste termenul de scadență, mai vechi de 90 de zile, înregistrate în evidența contabilă și rămase neachitate la data întocmirii anexei nr. 2. Puneri în aplicare (1)

(4) În termen de o zi lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Sănătății va solicita deschiderea creditelor bugetare pentru asigurarea plății arieratelor pe care Ministerul Finanțelor Publice o aprobă în maximum două zile lucrătoare.

(5) În termen de 3 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Sănătății va proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților sanitare cu paturi din subordine, iar unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale vor proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli proprii și ale unităților sanitare cu paturi din subordine, cu sumele prevăzute în anexa nr. 1.

(6) Situația menționată la alin. (3) se întocmește potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe răspunderea managerului și a conducătorului compartimentului financiar-contabil de la nivelul fiecărei unități sanitare cu paturi, care semnează pentru exactitatea și realitatea datelor transmise, certificând totodată faptul că produsele, bunurile și serviciile au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achizițiile publice și în cadrul prevederilor bugetare aprobate, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

(7) În termen de o zi lucrătoare de la primirea situației prevăzute la alin. (3), direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București au obligația de a vira sumele recunoscute ca obligații de plată solicitate potrivit anexei nr. 2, în limita sumelor aprobate potrivit anexei nr. 1, cu ordin de plată în contul de venit al bugetului local pentru spitalele din rețeaua unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.

(8) În termen de o zi lucrătoare de la primirea situației prevăzute la alin. (3), Ministerul Sănătății are obligația de a vira sumele recunoscute ca obligații de plată solicitate potrivit anexei nr. 2, în limita sumelor aprobate potrivit anexei nr. 1, cu ordin de plată în contul unității sanitare cu paturi direct subordonate.

(9) În termen de o zi lucrătoare de la primirea sumelor de la direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale virează sumele respective în conturile unităților sanitare cu paturi din subordine.

(10) În termen de o zi lucrătoare de la primirea sumelor potrivit alin. (7) și (8), unitățile sanitare cu paturi întocmesc și depun la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului ordinele de plată pentru stingerea arieratelor.

(11) Unitățile sanitare cu paturi au obligația să prezinte direcțiilor de sănătate publică, în termen de două zile lucrătoare de la data efectuării plăților, situația pe furnizori a obligațiilor stinse, copii ale ordinelor de plată și ale extraselor de cont.

(12) Verificarea și certificarea datelor înscrise în situația menționată la alin. (3) se fac, ulterior, de către o comisie constituită la nivelul fiecărui județ, pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului sănătății și președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Puneri în aplicare (1)

(13) Sumele rămase neutilizate la data de 31 mai 2013 se restituie Ministerului Sănătății, în termen de 15 zile, după cum urmează:

a) prin direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, de către unitățile sanitare din rețeaua administrației publice locale;

b) direct în contul Ministerului Sănătății, de către unitățile sanitare direct subordonate.

(14) Sumele restituite potrivit alin. (13) se virează de Ministerul Sănătății la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, până la data de 30 iunie 2013.

Art. 4. -

Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Sănătății pe anul 2013.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul sănătății,
Gheorghe-Eugen Nicolăescu
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

București, 21 mai 2013.

Nr. 278.

ANEXA Nr. 1

SITUAȚIA
sumelor alocate pentru plata arieratelor

- mii lei -
Nr. crt. Unitatea sanitară Sume alocate pentru plata arieratelor
TOTAL GENERAL 76.092
I TOTAL UNITĂȚI SANITARE DIN SUBORDINEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE - MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 31.199
Buzău 863
1 Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca 863
Cluj 5.314
2 Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca 5.314
Constanța 369
3 Sanatoriul Balnear și de Recuperare Mangalia 120
4 Spitalul Clinic Căi Ferate Constanța 249
Dolj 433
5 Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare 433
Iași 1.773
6 Spitalul Clinic de Psihiatrie "Socola" 1.773
Mureș 1.183
7 Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș 1.183
Timiș 1.795
8 Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara 450
9 Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara 1.195
10 Spitalul Clinic Căi Ferate Timișoara 150
Vrancea 5.070
11 Spitalul Județean de Urgență "Sf. Pantelimon" Focșani 4.927
12 Spitalul Comunal Vidra 143
București 14.399
13 Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Gr. Alexandrescu" 111
14 Spitalul Clinic de Urgență București 9.827
15 Spitalul Clinic de Urgență "Sf. Ioan" 3.170
16 Institutul Național de Medicină Complementară și Alternativă "Prof. dr. Florin Brătilă" București 1
17 Institutul de Pneumoftiziologie "M. Nasta" București 1.158
18 Institutul Clinic Fundeni - București 132
II TOTAL UNITĂȚI SANITARE DIN SUBORDINEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE 44.893
Alba 29
1 Consiliul Județean Alba - Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia 29
Arad 449
2 Consiliul Județean Arad - Spitalul Județean Clinic de Urgență Arad 449
Argeș 1.095
3 Consiliul Județean Argeș - Spitalul Județean de Urgență Pitești 1.012
4 Municipiul Curtea de Argeș - Spitalul Municipal Curtea de Argeș 83
Bacău 770
5 Municipiul Bacău - Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău 690
6 Municipiul Onești - Spitalul Municipal Onești 3
7 Orașul Buhuși - Spitalul Orășenesc Buhuși 77
Botoșani 1.211
8 Consiliul Județean Botoșani - Spitalul Județean Clinic de Urgență Botoșani 1.077
9 Consiliul Județean Botoșani - Sanatoriul Guranda 134
Brașov 2.927
10 Consiliul Județean Brașov - Spitalul Clinic de Copii Brașov 212
11 Consiliul Județean Brașov - Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov 178
12 Consiliul Județean Brașov - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov 309
13 Consiliul Județean Brașov - Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov 218
14 Consiliul Județean Brașov - Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Dr. I.A. Sbârcea" Brașov 1.604
15 Orașul Rupea - Spitalul Orășenesc Rupea 406
Brăila 33
16 Orașul Făurei - Spitalul Orășenesc Făurei 33
Buzău 7.755
17 Consiliul Județean Buzău - Spitalul Județean de Urgență Buzău 7.508
18 Orașul Nehoiu - Spitalul Orășenesc Nehoiu 247
Caraș-Severin 1.976
19 Consiliul Județean Caraș-Severin - Spitalul Județean de Urgență Reșița 1.024
20 Orașul Moldova Nouă - Spitalul Orășenesc Moldova Nouă 181
21 Orașul Oravița - Spitalul Orășenesc Oravița 771
Călărași 833
22 Consiliul Județean Călărași - Spitalul Județean de Urgență Călărași 50
23 Orașul Lehliu-Gară - Spitalul Orășenesc Lehliu-Gară 249
24 Municipiul Oltenița - Spitalul Municipal Oltenița 534
Cluj 463
25 Municipiul Cluj-Napoca - Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca 462
26 Municipiul Dej - Spitalul Municipal Dej 1
Constanța 3.053
27 Consiliul Județean Constanța - Spitalul de Ortopedie Traumatologie și Recuperare Medicală Eforie Sud 612
28 Consiliul Județean Constanța - Spitalul Județean Clinic de Urgență Constanța 714
29 Municipiul Constanța - Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța 1.644
30 Municipiul Medgidia - Spitalul Municipal Medgidia 13
31 Municipiul Mangalia - Spitalul Municipal Mangalia 70
Covasna 19
32 Orașul Baraolt - Spitalul Orășenesc Baraolt 19
Dolj 1.003
33 Municipiul Craiova - Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Victor Babeș" Craiova 8
34 Municipiul Craiova - Spitalul Municipal Clinic "Filantropia" Craiova 995
Galați 112
35 Consiliul Județean Galați - Spitalul de Pneumoftiziologie Galați 2
36 Municipiul Tecuci - Spitalul Municipal "Anton Cincu" Tecuci 110
Gorj 204
37 Consiliul Județean Gorj - Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu 8
38 Orașul Târgu Cărbunești - Spitalul Orășenesc Târgu Cărbunești 196
Harghita 126
39 Municipiul Gheorgheni - Spitalul Municipal Gheorgheni 126
Hunedoara 1.402
40 Consiliul Județean Hunedoara - Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu 4
41 Municipiul Brad - Spitalul Municipal Brad 585
42 Municipiul Petroșani - Spitalul de Urgență Petroșani 617
43 Orașul Hațeg - Spitalul Orășenesc Hațeg 196
Ialomița 466
44 Consiliul Județean Ialomița - Spitalul Județean de Urgență Slobozia 251
45 Municipiul Fetești - Spitalul Municipal "Anghel Saligny" Fetești 215
Iași 2.047
46 Consiliul Județean Iași - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Maria" Iași 1.448
47 Consiliul Județean Iași - Spitalul de Pneumoftiziologie Iași 599
Ilfov 676
48 Consiliul Județean Ilfov - Spitalul Județean "Sfinții Împărați Constantin și Elena" Ilfov 642
49 Consiliul Județean Ilfov - Spitalul "Eftimie Diamandescu" Bălăceanca 34
Maramureș 1.326
50 Municipiul Sighetu Marmației - Spitalul Municipal Sighetu Marmației 631
51 Orașul Vișeu de Sus - Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus 684
52 Orașul Cavnic - Spitalul de Psihiatrie Cavnic 11
Mehedinți 562
53 Consiliul Județean Mehedinți - Spitalul Județean Drobeta-Turnu Severin 562
Mureș 24
54 Orașul Sângeorgiu de Pădure - Spitalul Orășenesc Sângeorgiu de Pădure 24
Neamț 465
55 Orașul Bicaz - Spitalul Orășenesc Bicaz 465
Olt 523
56 Orașul Corabia - Spitalul Orășenesc Corabia 366
57 Orașul Drăgănești-Olt - Centrul de Sănătate Drăgănești-Olt 157
Prahova 2.249
58 Consiliul Județean Prahova - Spitalul Județean de Urgență Ploiești 2
59 Consiliul Județean Prahova - Spitalul de Obstetrică și Ginecologie Ploiești 1.720
60 Consiliul Județean Prahova - Spitalul de Pediatrie Ploiești 527
Satu Mare 3.397
61 Consiliul Județean Satu Mare - Spitalul Județean Satu Mare 3.397
Teleorman 5.841
62 Consiliul Județean Teleorman - Spitalul Județean de Urgență Alexandria 2.755
63 Consiliul Județean Teleorman - Spitalul de Pneumoftiziologie Roșiori de Vede 194
64 Municipiul Turnu Măgurele - Spitalul Municipal Turnu Măgurele 1.306
65 Orașul Zimnicea - Spitalul Orășenesc Zimnicea 383
66 Municipiul Roșiori de Vede - Spitalul Municipal Caritas 1.203
Timiș 480
67 Orașul Deta - Spitalul Orășenesc Deta 76
68 Municipiul Timișoara - Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie " Dr. V. Babeș" 404
Tulcea 82
69 Orașul Măcin - Spitalul Orășenesc Măcin 82
Vrancea 2.138
70 Municipiul Adjud - Spitalul Municipal Adjud 2.114
71 Orașul Panciu - Spitalul Orășenesc Panciu 24
București 1.157
72 Spitalul Clinic de Chirurgie Bucomaxilofacială "Prof. Dan Teodorescu" București 339
73 Spitalul Clinic de Nefrologie " Dr. Carol Davila" București 503
74 Spitalul Clinic Colentina București 221
75 Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale "Dr. Victor Babeș" București 35
76 Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obreja" București 59

ANEXA Nr. 2

Spitalul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

Județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

Se aprobă.
Ordonator principal de credite,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SITUAȚIA
obligațiilor de plată peste termenul de scadență, mai vechi de 90 de zile, pe categorii de furnizori, rămase neachitate

Nr. crt. Denumirea furnizorului Codul fiscal Numărul și data facturii Data scadenței facturii Valoarea - lei - Categorii de produse, bunuri, servicii, investiții, reparații capitale
1 2 3 4 5 6 7

NOTĂ:

În col. 7 se vor menționa produsele, bunurile și serviciile livrate, grupate în 5 categorii, după cum urmează: medicamente, materiale sanitare, alte bunuri și servicii, investiții, reparații capitale.

În situație se cuprind și obligațiile de plată peste termenul de scadență provenite din cheltuielile de administrare și funcționare, respectiv bunuri și servicii, investiții, reparații capitale, consolidări, extinderi, modernizări, dotări cu echipamente medicale, ale unităților sanitare, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație, din bugetele locale.

Răspundem de realitatea și exactitatea datelor.

Certificăm pe propria răspundere că produsele, bunurile și serviciile, investițiile și reparațiile capitale cuprinse în prezenta situație au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achizițiile publice și în cadrul prevederilor bugetare aprobate și sunt evidențiate în contabilitatea unităților sanitare publice cu paturi pe baza documentelor justificative.

Manager,
. . . . . . . . . . . .
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
;
se încarcă...