Ministerul Afacerilor Interne - MAI

Regulamentul de organizare și funcționare a Unității de politici publice din 07.05.2013

Modificări (3), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 mai 2013 până la 07 noiembrie 2016, fiind abrogat prin Ordin 167/2016 și înlocuit de Regulament 2016;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Unitatea de politici publice, denumită în continuare Unitate, este organizată și funcționează conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, ale Hotărârii Guvernului nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor publice la nivel central, cu modificările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

Unitatea este structura de specialitate a aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare minister, fără personalitate juridică, care are, potrivit legii, competență generală în domeniul întăririi capacității manageriale a ministerului, contribuind la îmbunătățirea procesului de elaborare, implementare și coordonare a documentelor de politici publice, precum și al monitorizării și evaluării modului de aplicare a acestora de către toate structurile ministerului în domeniile sale de responsabilitate.

Art. 3. -

Activitatea unității este coordonată de secretarul de stat desemnat în acest sens.

Art. 4. -

Unitatea exercită atribuțiile care îi revin din actele normative în vigoare, în domeniile: elaborarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice, planificarea strategică și planificarea bugetară pe programe, analiză și monitorizare fonduri europene, în domeniile de competență ale ministerului.

Art. 5. -

Unitatea cooperează cu unitățile aparatului central al ministerului și colaborează pe probleme de specialitate, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, cu structurile de politici publice ale altor autorități ale administrației publice centrale, precum și cu organizațiile nonguvernamentale, sociale și economice.

CAPITOLUL II Organizarea unității

Art. 6. -

Unitatea este organizată la nivel de direcție în aparatul central al ministerului, aflată în coordonarea secretarului de stat desemnat în acest sens.

Art. 7. -

(1) Unitatea are următoarea structură organizatorică:

a) Conducerea;

b) Biroul analiză, monitorizare fonduri europene;

c) Politici publice;

d) Planificare strategică și bugetară.

(2) Organigrama Unității este prezentată în anexa nr. 1.

Art. 8. -

(1) Relațiile dintre conducerea Unității și birou și compartimente sunt ierarhice, iar relațiile dintre birou și compartimentele Unității sunt funcționale și de cooperare.

(2) Relațiile dintre Unitate și structurile ministerului, precum și cele cu alte instituții publice sunt prezentate în anexa nr. 2.

CAPITOLUL III Atribuțiile unității

Art. 9. -

Unitatea are drept misiune dezvoltarea capacității manageriale a ministerului, prin îmbunătățirea sistemului de elaborare, coordonare și planificare a documentelor de politici publice și eficientizarea procesului de planificare strategică și bugetară la nivelul structurilor aparatului central, structurilor subordonate, agențiilor, instituțiilor și autorităților coordonate de minister.

Art. 10. -

Obiectivele generale ale Unității sunt:

a) creșterea eficienței și eficacității documentelor de politici publice și a documentelor de planificare strategică și bugetară, elaborate la nivelul ministerului;

b) creșterea transparenței decizionale în timpul derulării procedurilor de elaborare și fundamentare a documentelor de politici publice;

c) dezvoltarea capacității structurilor aparatului central, structurilor subordonate, agențiilor, instituțiilor și autorităților coordonate de minister de îndeplinire a priorităților și obiectivelor prin accesarea unor surse variate de finanțare.

Art. 11. -

Atribuțiile generale ale Unității sunt următoarele:

a) implementează, la nivelul ministerului, ansamblul de metode și proceduri de formulare a documentelor de politici publice;

b) elaborează, în colaborare cu celelalte structuri ale aparatului central, instituții și agenții subordonate sau aflate în coordonarea ministerului, forma finală a documentelor de politici publice;

c) elaborează și implementează procedurile de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniile specifice ministerului;

d) monitorizează respectarea procedurilor adoptate prin legislația în vigoare în domeniul politicilor publice și planificării strategice la nivelul ministerului;

e) elaborează rapoarte de monitorizare și evaluare cu privire la politicile publice inițiate și implementate la nivelul ministerelor, în colaborare cu departamentele de specialitate de la nivelul ministerului;

f) elaborează, în colaborare cu grupurile de lucru sectoriale implicate în procesul de elaborare a planurilor strategice pe sectoarele de activitate ale ministerului, forma finală a planurilor strategice sectoriale și a planurilor de acțiune pentru implementarea acestora;

g) elaborează, pe baza planurilor strategice sectoriale, forma integrată a Planului strategic al ministerului și a Planului de acțiune pentru implementarea acestuia;

h) elaborează programele bugetare ale ministerului și întocmește analize și rapoarte periodice asupra stadiului realizării acestora, urmărind corelarea logică existentă între obiective - indicatori de performanță - rezultate - resurse financiare;

i) efectuează studii și analize privind documentele de politici publice ce se impun a fi formulate și implementate, în domeniul de competență al ministerului, în concordanță cu prevederile Programului de guvernare;

j) acordă consultanță, sprijin și îndrumare metodologică structurilor din minister prin participare în cadrul grupurilor de lucru cu privire la formularea și implementarea documentelor de politici publice;

k) sintetizează analizele, studiile și rapoartele primite de la structurile ministerului cu privire la impactul aplicării strategiilor și politicilor publice și propune, după caz, factorilor de decizie ai ministerului variante și modalități de implementare a corecțiilor ce se impun;

l) organizează, ori de câte ori este nevoie, întâlniri cu reprezentanți ai grupurilor de lucru sectoriale, în vederea prezentării unei situații privind: obiectivele specifice, acțiunile preconizate, rezultatele așteptate și termenele de îndeplinire a obiectivelor asumate;

m) organizează ședințe de informare și dezbatere, precum și seminare cu factorii implicați în procesul de formulare și implementare a documentelor de politici publice;

n) întocmește rapoarte de monitorizare privind stadiul îndeplinirii obiectivelor din Planul strategic al ministerului și planurile strategice sectoriale și rapoarte de evaluare privind rezultatele, pe care le prezintă conducerii și factorilor de decizie ai ministerului;

o) participă cu reprezentanți în cadrul secretariatului tehnic al consiliilor interministeriale coordonate de minister, constituite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, cu modificările și completările ulterioare;

p) coordonează procesul de consultare pentru documentele de politici publice, conform procedurilor legale;

q) este responsabilă de transmiterea documentelor de politici publice elaborate la nivelul ministerului către alte instituții avizatoare și către Direcția de politici publice din cadrul Secretariatului General al Guvernului;

r) analizează diverse surse de finanțare prin care pot fi îndeplinite obiectivele asumate la nivelul ministerului;

s) sprijină structurile de specialitate din minister în identificarea unor surse alternative de finanțare pentru prioritățile și obiectivele stabilite;

t) asigură difuzarea informațiilor referitoare la surse de finanțare către structurile interesate;

u) realizează analize și rapoarte de monitorizare asupra stadiului îndeplinirii obiectivelor asumate și finanțate din alte surse de finanțare decât bugetul instituției;

v) participă în grupuri de lucru la nivel interministerial pentru stabilirea priorităților specifice ale ministerului și determinarea surselor de finanțare pentru acestea;

w) asigură aplicarea prevederilor legale în domeniile specifice de activitate;

x) elaborează și prezintă Colegiului ministerului, ori de câte ori este nevoie, analize, studii și informări pe probleme din sfera sa de activitate;

y) îndeplinește și alte atribuții ce îi revin potrivit actelor normative în vigoare.

CAPITOLUL IV Conducerea Unității

Art. 12. -

Unitatea este condusă de director.

Art. 13. -

(1) Directorul conduce întreaga activitate a unității și o reprezintă în relațiile cu conducătorii celorlalte structuri ale ministerului, cu instituțiile și organismele din afara ministerului, potrivit competențelor.

(2) În baza și executarea actelor normative de nivel superior, a ordinelor/instrucțiunilor ministrului afacerilor interne și a dispozițiilor conducerii ministerului, directorul emite dispoziții obligatorii pentru personalul din subordine.

(3) În condițiile actelor normative în vigoare, directorul poate delega atribuții din competența sa altor persoane din subordine.

Art. 14. - Modificări (1)

Directorul răspunde în fața conducerii ministerului de întreaga activitate pe care o desfășoară unitatea, potrivit fișei postului, prevăzută în anexa nr. 3.

CAPITOLUL V Atribuțiile biroului și compartimentelor Unității

SECȚIUNEA 1 Atribuții comune ale biroului și compartimentelor Unității

Art. 15. -

Biroul și compartimentele din structura Unității au următoarele atribuții comune:

a) implementează, la nivelul ministerului, ansamblul de metode și proceduri de formulare a documentelor de politici publice și a procedurilor de planificare strategică și planificare bugetară pe programe;

b) asigură asistența de specialitate în procesul de formulare a documentelor de politici publice, precum și asistența necesară parcurgerii etapelor premergătoare elaborării Planului strategic al ministerului;

c) elaborează, în colaborare cu celelalte unități și structuri ale aparatului central, respectiv cu unitățile, instituțiile și structurile aflate în subordinea/coordonarea/cadrul ministerului, forma finală a documentelor de politici publice, a documentelor de planificare strategică și planificare bugetară pe programe, precum și a altor instrumente manageriale;

d) elaborează, în colaborare cu fiecare grup de lucru sectorial, planurile strategice pe sectoarele de activitate ale ministerului și planurile de acțiune pentru implementarea acestora;

e) elaborează, pe baza planurilor strategice sectoriale, forma integrată a Planului strategic al ministerului și a Planului de acțiune pentru implementarea Planului strategic al ministerului;

f) identifică oportunități de finanțare în vederea elaborării și implementării de proiecte care să contribuie la realizarea priorităților strategice ale ministerului;

g) elaborează cereri de finanțare, individual sau în colaborare cu alte structuri ale ministerului, și asigură implementarea proiectelor finanțate din sursele financiare identificate;

h) participă la elaborarea punctelor de vedere referitoare la proiectele actelor normative și a strategiilor sectoriale și intersectoriale trimise Unității pentru formularea de propuneri și observații, în domeniul de competență al Unității;

i) participă la fundamentarea datelor și pregătirea documentelor necesare ministrului afacerilor interne pentru activitățile desfășurate la Guvern, în domeniul de competență al Unității;

j) participă la realizarea evaluării anuale a performanței ministerului;

k) participă la elaborarea proiectelor de acte normative cu caracter intern, care reglementează activitatea specifică domeniului de competență al Unității;

l) asigură colaborarea permanentă cu structurile de politici publice din celelalte ministere;

m) asigură respectarea prevederilor legale privind evidența, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea și distrugerea documentelor care conțin informații clasificate.

SECȚIUNEA a 2-a Obiectivele și atribuțiile Biroului analiză, monitorizare fonduri europene

Art. 16. -

Biroul analiză, monitorizare fonduri europene are următoarele obiective derivate din obiectivele generale ale Unității:

a) dezvoltarea capacității structurilor ministerului de îndeplinire a obiectivelor și priorităților rezultate din documente strategice prin accesarea altor surse de finanțare; Modificări (1)

b) îmbunătățirea capacității instituționale a ministerului de a implementa proiectele finanțate din diverse fonduri în vederea accelerării implementării acestora și prevenirii apariției neregulilor; Modificări (1)

c) creșterea eficienței și eficacității utilizării rezultatelor obținute din proiecte finanțate din diverse fonduri. Modificări (1)

Art. 17. -

Biroul analiză, monitorizare fonduri europene are următoarele atribuții specifice:

a) analizează diverse surse de finanțare pentru atingerea priorităților și obiectivelor ministerului;

b) corelează sursele de finanțare existente cu domeniile majore de politici publice ale ministerului;

c) identifică structurile eligibile care pot aplica cu proiecte pentru diferite surse de finanțare;

d) realizează analize și studii privind nevoile de finanțare ale ministerului și surse de finanțare existente;

e) realizează o bază de date cu proiectele inițiate de minister;

f) realizează monitorizarea stadiului de implementare a proiectelor finanțate din diverse surse de finanțare;

g) identifică posibile blocaje și întârzieri și formulează propuneri de remediere a deficiențelor;

h) elaborează ghiduri, proceduri și metodologii pentru facilitarea implementării proiectelor;

i) elaborează o bază de date cu toate liniile de finanțare pe care sunt eligibile structurile ministerului și o diseminează către acestea;

j) asigură consultanța primară în constituirea cererilor de finanțare și a întregului portofoliu al unui proiect cu finanțare din fonduri structurale; Modificări (1)

k) elaborează și pune la dispoziția structurilor beneficiare proceduri specifice implementării proiectelor;

l) elaborează și pune în aplicare proceduri de monitorizare specifice proiectelor ce se implementează la nivelul ministerului;

m) propune măsuri de echilibrare sau soluționare a diverselor situații de întârzieri sau dificultăți apărute în implementarea proiectelor;

n) participă sau coordonează grupuri de lucru specifice pentru identificare de nevoi, stabilire de priorități, identificare surse de finanțare în domeniul specific de activitate al ministerului;

o) participă în comitete interministeriale referitoare la definirea priorităților specifice ministerului pentru viitoarea perioadă de programare bugetară; Modificări (1)

p) organizează ședințe de informare, ateliere de lucru și sesiuni de formare cu structurile din minister în domeniul specific de activitate;

q) colaborează cu alte instituții publice și autorități în identificarea de surse de finanțare corelate cu prioritățile și obiectivele ministerului;

r) stabilește parteneriate pentru implementarea de proiecte;

s) asigură comunicarea unitară a informațiilor între structurile din minister și alte instituții publice partenere sau finanțatoare.

SECȚIUNEA a 3-a Obiectivele și atribuțiile Compartimentului politici publice

Art. 18. -

Compartimentul politici publice are următoarele obiective derivate din obiectivele generale ale unității:

a) creșterea eficienței și eficacității activităților de elaborare, monitorizare și evaluare a documentelor de politici publice elaborate la nivelul ministerului;

b) asigurarea transparenței decizionale pe timpul derulării procedurilor de elaborare a documentelor de politici publice;

c) eficientizarea procesului de fundamentare a variantelor de soluționare prezentate în documentele de politici publice elaborate la nivelul ministerului, în vederea creșterii eficienței actului decizional;

d) corelarea activității de elaborare a documentelor de politici publice cu obiectivele precizate în documentele de planificare strategică și planificare bugetară pe bază de programe.

Art. 19. -

Compartimentul politici publice are următoarele atribuții specifice:

a) implementează la nivelul ministerului ansamblul de metode și proceduri de formulare a documentelor de politici publice;

b) elaborează proceduri și metodologii pentru monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice care se derulează la nivelul ministerului;

c) asigură asistență de specialitate fiecărui grup de lucru implicat în procesul de elaborare a unui document de politică publică;

d) gestionează procedurile de consultare între structurile ministerului și celelalte instituții ale administrației publice pe timpul procesului de elaborare, monitorizare și evaluare a documentelor de politici publice;

e) efectuează studii și analize privind variantele de soluționare recomandate prin documentele de politici publice ce se impun a fi formulate și implementate, în domeniul de competență al ministerului, în concordanță cu prevederile Programului de guvernare și ale Planului strategic al ministerului;

f) colaborează cu structurile de specialitate și cu Direcția generală financiară a ministerului pentru fundamentarea corectă a variantelor de politici publice;

g) facilitează comunicarea în cadrul procesului de analiză, formulare și implementare a variantelor de soluționare precizate în documentele de politici publice;

h) analizează calitatea procesului politicilor publice prin monitorizarea aplicării standardelor și procedurilor privind elaborarea și implementarea documentelor de politici publice;

i) desfășoară activități privind planificarea documentelor de politici publice în conformitate cu actele normative în vigoare;

j) gestionează Planul de politici publice al ministerului, corelat cu Planul legislativ al ministerului;

k) propune, după caz, organizarea unor întâlniri periodice cu personalul de conducere al structurilor ministerului, în vederea informării lor asupra priorităților din documentele de politici publice;

l) sintetizează analizele, studiile și rapoartele privind impactul aplicării documentelor de politici publice și propune, după caz, factorilor de decizie ai ministerului variante și modalități de implementare a corecțiilor ce se impun;

m) propune publicarea pe pagina de internet a ministerului a unor informații relevante despre activitatea proprie, precum și a documentelor de politici publice supuse consultării;

n) gestionează procesul de consultare a documentelor de politici publice, conform prevederilor legale;

o) analizează notele de fundamentare ale actelor normative și formulează puncte de vedere referitoare la analizele de impact realizate, conform domeniului de competență;

p) gestionează procesul de avizare a documentelor de politici publice, conform prevederilor legale;

q) realizează rapoarte de monitorizare și evaluare referitoare la documentele de politici publice elaborate;

r) organizează ședințe de informare și dezbatere, precum și seminare cu factorii implicați în procesul de formulare și implementare a documentelor de politici publice;

s) cooperează, în domeniul politicilor publice, cu Direcția de politici publice din cadrul Secretariatului General al Guvernului și cu celelalte structuri de politici publice din cadrul celorlalte ministere;

t) elaborează și prezintă Colegiului ministerului, ori de câte ori este nevoie, analize, studii și informări pe probleme din sfera sa de activitate;

u) participă la elaborarea documentelor de evaluare și analiză la nivel instituțional, în domeniul propriu de competență;

v) desfășoară activități de coordonare, îndrumare și control la structurile centrale și teritoriale în domeniile de competență.

SECȚIUNEA a 4-a Obiectivele și atribuțiile Compartimentului planificare strategică și bugetară

Art. 20. -

Compartimentul planificare strategică și bugetară are următoarele obiective derivate din obiectivele generale ale unității:

a) creșterea eficienței și eficacității activității de elaborare, implementare și evaluare a documentelor de planificare strategică și planificare bugetară pe programe la nivelul ministerului;

b) eficientizarea procesului de fundamentare a documentelor de planificare strategică și planificare bugetară, în vederea creșterii eficienței actului managerial;

c) îmbunătățirea sistemului de consultare între structurile ministerului și armonizarea interministerială a documentelor de planificare strategică și planificare bugetară pe programe, la recomandarea Secretariatului General al Guvernului;

d) corelarea activităților de planificare strategică, planificare bugetară pe programe și cele de planificare a documentelor de politici publice.

Art. 21. -

Compartimentul planificare strategică și bugetară are următoarele atribuții specifice:

a) gestionează ansamblul activităților de planificare strategică și bugetară;

b) elaborează metodologii vizând îmbunătățirea procesului de planificare strategică și bugetară la nivelul ministerului;

c) elaborează și implementează procedurile de evaluare și monitorizare a modului de îndeplinire a obiectivelor prevăzute în documentele de planificare strategică și bugetară;

d) asigură asistență de specialitate fiecărui grup de lucru sectorial implicat în procesul de elaborare a planurilor strategice pe sectoarele de activitate ale ministerului, pentru parcurgerea etapelor precizate în Metodologia de lucru privind planificarea strategică și planificarea bugetară pe programe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobată prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 285/2009, pentru realizarea analizelor sectoriale, definirea obiectivelor, identificarea activităților, stabilirea indicatorilor, definirea subprogramelor bugetare;

e) elaborează, în colaborare cu fiecare grup de lucru sectorial, forma finală a planurilor strategice pe sectoarele de activitate ale ministerului și a planurilor de acțiune pentru implementarea acestora, care vor fi transmise factorului de decizie pe sectorul de activitate respectiv, în vederea aprobării;

f) elaborează forma integrată a Planului strategic al ministerului, pe baza planurilor strategice sectoriale, pe care o transmite spre informare Secretariatului General al Guvernului și Ministerului Finanțelor Publice și spre aprobare ministrului afacerilor interne;

g) elaborează forma integrată a Planului de acțiune pentru implementarea Planului strategic al ministerului;

h) elaborează programele bugetare ale ministerului și întocmește analize și rapoarte periodice asupra stadiului realizării acestora, urmărind corelarea logică existentă între obiective - indicatori de performanță - rezultate - resurse financiare;

i) monitorizează modul în care sunt implementate planurile strategice sectoriale, urmărind stadiul îndeplinirii obiectivelor, costurile aferente, rezultatele obținute, motivele neîndeplinirii obiectivelor, și întocmește în acest sens rapoarte de evaluare, pe care le prezintă factorilor de decizie pentru fiecare sector de activitate al ministerului;

j) urmărește compatibilitatea între indicatorii de performanță din cadrul programelor bugetare ale ministerului și rezultatele politicilor publice;

k) monitorizează și evaluează indicatorii de performanță stabiliți în cadrul programelor bugetare care finanțează obiectivele Planului strategic al ministerului, elaborând în acest sens rapoarte privind stadiul realizării acestora, pe care le prezintă factorilor de decizie și pe care le transmite la Ministerul Finanțelor Publice, conform reglementărilor în vigoare;

l) actualizează anual, prin consultarea fiecărui grup de lucru pentru sectoarele de activitate ale ministerului, Planul strategic al ministerului, inclusiv programele și subprogramele bugetare care finanțează direcțiile de activitate ale ministerului;

m) actualizează anual Planul de acțiuni pentru implementarea Planului strategic al ministerului;

n) colaborează cu Serviciul buget din cadrul Direcției generale financiare a ministerului, în vederea analizării bugetului pe programe al ministerului și corelării resurselor financiare alocate programelor bugetare cu obiectivele din Planul strategic al ministerului;

o) propune publicarea pe pagina de internet a ministerului a Planului strategic al ministerului;

p) colaborează cu structura de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice în domeniul programării bugetare;

q) colaborează cu Direcția de politici publice din cadrul Secretariatului General al Guvernului în domeniul planificării strategice și planificării bugetare pe programe;

r) desfășoară activități de coordonare, îndrumare și control la structurile centrale și teritoriale în domeniile de competență.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

Art. 22. -

Personalul încadrat în Unitate este obligat să cunoască și să aplice întocmai prevederile prezentului regulament, în părțile ce îl privesc.

Art. 23. - Modificări (1)

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1 la regulament

ORGANIGRAMA
Unității de politici publice

ANEXA Nr. 2 la regulament

DIAGRAMA
de relații a Unității de politici publice

ANEXA Nr. 3 la regulament Modificări (1)

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Unitatea de politici publice

Aprob.
Ministrul afacerilor interne,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FIȘA POSTULUI
Nr. . . . . . . . . .

Informații generale privind postul

1. Denumirea postului: director

2. Nivelul postului: conducere

3. Scopul principal al postului:

- realizează managementul structurii care desfășoară activități specifice de analiză, monitorizare politici publice, planificare strategică și bugetară, fonduri europene, precum și managementul implementării proiectelor, conform prevederilor actelor normative în vigoare și regulamentului de organizare și funcționare aprobat;

- gestionează managementul resurselor umane ale unității;

- asigură aplicarea măsurilor de protecție a informațiilor clasificate.

Condiții specifice pentru ocuparea postului

1. Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul dintre domeniile: științe administrative, relații internaționale și studii europene, științe politice, drept

2. Perfecționări (specializări): studii universitare de masterat sau studii postuniversitare în domeniul management ori administrație publică sau studii universitare de lungă durată în domeniul management, administrație publică ori în specialitatea studiilor

3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): cunoștințe operare calculator - nivel avansat

4. Limbi străine (necesitate și nivel de cunoaștere): citit, scris, vorbit o limbă de circulație universală (limba engleză sau franceză) - nivel avansat.

5. Abilități, calități și aptitudini necesare:

- capacitatea de: a rezolva eficient atribuțiile de serviciu; autoperfecționare și valorificare a experienței dobândite; analiză și sinteză; planificare și acțiune strategică; a lucra eficient în echipă; a lucra eficient independent; organizare și coordonare; gestionare eficientă a resurselor alocate; adaptare rapidă și abilități de comunicare; asumare a responsabilității; creativitate și spirit de inițiativă.

6. Cerințe specifice: participare la conferințe, seminare, simpozioane pe tema administrației publice, afaceri interne, fonduri europene și alte domenii conexe, autorizație de acces la informații clasificate de nivel "SECRET".

7. Competența managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): aptitudini de conducere (organizatorice, decizionale, de coordonare și control), spirit de observație, de negociere, de cooperare: dezvoltare foarte bună.

Atribuțiile postului:

- coordonează implementarea la nivelul ministerului a ansamblului de metode și proceduri de formulare a documentelor de politici publice;

- coordonează monitorizarea și evaluarea la nivelul ministerului a activității grupurilor de lucru care sunt implicate în procesul de formulare a documentelor de politici publice, prezentând conducerii ministerului propuneri de îmbunătățire a activității;

- coordonează analiza și monitorizarea fondurilor europene la nivelul ministerului;

- coordonează grupuri de lucru în domeniul identificării priorităților ministerului și a surselor de finanțare pentru îndeplinirea acestora;

- participă în grupuri de lucru interministeriale în domeniul politicilor publice, planificării strategice și bugetare, definirii de priorități strategice, monitorizării și evaluării;

- propune, după caz, organizarea unor întâlniri periodice cu șefii structurilor aparatului central al ministerului și al structurilor subordonate, în vederea informării lor asupra obiectivelor specifice, acțiunilor preconizate, rezultatelor așteptate, precum și a termenelor de îndeplinire a obiectivelor propuse în planurile de acțiune pentru implementarea documentelor aprobate;

- coordonează și organizează ședințe de informare și dezbatere, precum și seminare cu specialiștii din cadrul ministerului implicați în procesul de elaborare și implementare a documentelor de politici publice, precum și a planurilor de acțiune pentru implementarea acestora;

- coordonează activitatea de elaborare a procedurilor pentru evaluarea, din punctul de vedere al resurselor financiare, a eficienței variantelor de soluționare din documentele de politici publice;

- coordonează implementarea la nivelul ministerului a ansamblului de metode și proceduri de formulare a documentelor de planificare strategică și planificare bugetară;

- coordonează monitorizarea și evaluarea la nivelul ministerului a activității grupurilor de lucru care sunt implicate în procesul de formulare a documentelor de planificare strategică și planificare bugetară;

- coordonează și organizează ședințe de informare și dezbatere, precum și seminare cu specialiștii din cadrul ministerului implicați în procesul de formulare și implementare a documentelor de planificare strategică și planificare bugetară;

- coordonează elaborarea, monitorizarea și actualizarea planului strategic al ministerului și a planului de acțiune pentru implementarea acestuia;

- coordonează elaborarea de informări privind stadiul de îndeplinire a obiectivelor și acțiunilor din planul strategic al ministerului și din planul de acțiune pentru implementarea planului strategic al ministerului, pentru prezentarea conducerii și factorilor de decizie ai ministerului;

- coordonează activitatea de elaborare de metodologii vizând îmbunătățirea procesului de planificare strategică și planificare bugetară la nivelul ministerului;

- asigură organizarea activității funcționarului de securitate în condițiile legii;

- solicită Departamentului de informații și protecție internă, denumit în continuare DIPI, efectuarea de verificări pentru avizarea eliberării certificatului de securitate și a autorizației de acces la informații clasificate pentru angajații proprii;

- notifică la Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, denumit în continuare ORNISS, eliberarea certificatului de securitate sau a autorizației de acces pentru fiecare angajat care lucrează cu informații clasificate;

- aprobă listele cu personalul verificat și avizat pentru lucrul cu informațiile secrete de stat și evidența deținătorilor de certificate de securitate și autorizații de acces și le comunică la ORNISS și la instituțiile abilitate să coordoneze activitatea și controlul măsurilor privitoare la protecția informațiilor clasificate, potrivit legii;

- întocmește lista informațiilor secrete de stat și a termenelor de menținere în nivelurile de secretizare și o supune aprobării, potrivit legii;

- solicită asistență de specialitate DIPI și controlează măsurile privitoare la protecția informațiilor secrete de stat;

- supune avizării DIPI programul propriu de prevenire a scurgerii de informații clasificate și asigură aplicarea acestuia;

- elaborează și aplică măsurile procedurale de protecție fizică și de protecție a personalului care are acces la informații clasificate;

- întocmește ghidul pe baza căruia se va realiza încadrarea corectă și uniformă în nivelurile de secretizare a informațiilor secrete de stat, în strictă conformitate cu legea, și îl prezintă spre aprobare DIPI;

- asigură aplicarea și respectarea regulilor generale privind evidența, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea și distrugerea informațiilor secrete de stat și a interdicțiilor de reproducere și circulație, în conformitate cu actele normative în vigoare;

- comunică DIPI, potrivit competențelor, lista funcțiilor din subordine care necesită acces la informații secrete de stat;

- la încheierea contractelor individuale de muncă, a contractelor de colaborare sau a convențiilor de orice natură precizează obligațiile ce revin părților pentru protecția informațiilor clasificate în interiorul și în afara unității, în timpul programului și după terminarea acestuia, precum și la încetarea activității în unitatea respectivă;

- asigură includerea funcționarului de securitate în sistemul permanent de pregătire și perfecționare, conform Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările și completările ulterioare;

- aprobă normele interne de aplicare a măsurilor privind protecția informațiilor clasificate, în toate componentele acesteia, și controlează modul de respectare în cadrul unității;

- asigură fondurile necesare pentru implementarea măsurilor privitoare la protecția informațiilor clasificate, conform legii;

- analizează, ori de câte ori este necesar, dar cel puțin semestrial, modul în care funcționarul de securitate și personalul autorizat asigură protecția informațiilor clasificate;

- asigură inventarierea anuală a documentelor clasificate și, pe baza acesteia, dispune măsuri în consecință, conform legii;

- sesizează DIPI, conform competențelor, în legătură cu incidentele de securitate și riscurile la adresa informațiilor secrete de stat;

- dispune efectuarea de cercetări și, după caz, sesizează organele de urmărire penală în situația compromiterii informațiilor clasificate.

Identificarea funcției publice corespunzătoare postului

1. Denumire: director

2. Clasa: I

3. Gradul de salarizare: II

4. Vechimea (în specialitate necesară): conform prevederilor legale.

Sfera relațională a titularului postului

1. Sfera relațională internă:

a) Relații ierarhice:

- subordonat față de: ministrul afacerilor interne;

- coordonat de: secretarul de stat desemnat în acest sens;

- superior pentru: personalul Unității de politici publice.

b) Relații funcționale: cu șefii unităților din aparatul central al ministerului și structurilor subordonate sau aflate în coordonarea ministerului.

c) Relații de control: în limita atribuțiilor.

d) Relații de reprezentare: reprezintă direcția în relațiile cu celelalte structuri din Ministerul Afacerilor Interne, din ministere și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, în limita mandatului primit.

2. Sfera relațională externă:

a) cu autorități și instituții publice: în limita atribuțiilor;

b) cu organizații internaționale: în limita mandatului primit;

c) cu persoane juridice private: în limita atribuțiilor și/sau a mandatului primit.

3. Limite de competență: îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în fișa postului și a sarcinilor primite de la conducerea ministerului.

Întocmit de:
Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funcția publică de conducere . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data întocmirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luat la cunoștință de către ocupantul postului:
Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrasemnează:
Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funcția . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...