Ministerul Afacerilor Interne - MAI

Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției generale pentru îndrumarea și controlul instituției prefectului din 07.05.2013

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 mai 2013 până la 31 octombrie 2016, fiind abrogat prin Ordin 164/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Direcția generală pentru îndrumarea și controlul instituției prefectului, denumită în continuare direcția generală, este structura de specialitate a aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare ministerul, fără personalitate juridică, având competență în domeniul îndrumării metodologice și controlului ierarhic de specialitate asupra activității prefecților, subprefecților și a personalului din cadrul instituțiilor prefectului.

(2) Direcția generală asigură în activitatea sa aplicarea legilor, a ordonanțelor și a hotărârilor Guvernului, a ordinelor și a instrucțiunilor emise de ministrul afacerilor interne, precum și a dispozițiilor secretarului de stat care coordonează direcția generală, în domeniul său de competență.

Art. 2. -

Direcția generală este subordonată ministrului afacerilor interne, denumit în continuare ministru, și se află în coordonarea secretarului de stat desemnat în acest sens prin ordin al ministrului.

CAPITOLUL II Organizarea direcției generale

Art. 3. -

(1) Direcția generală are următoarea structură organizatorică:

a) conducerea;

b) Serviciul monitorizarea situațiilor de urgență;

c) Serviciul de monitorizare a activității instituțiilor prefectului în relația cu serviciile publice deconcentrate;

d) Compartimentul monitorizarea activității de verificare a legalității actelor;

e) Compartimentul analize, sinteze și elaborare acte administrative;

f) Compartimentul coordonarea activității instituțiilor prefectului în domeniul electoral;

g) Unitatea de management al Proiectului de diminuare a riscului în cazul producerii calamităților naturale și pregătire pentru situații de urgență, denumită în continuare Unitatea de management al Proiectului.

(2) Organigrama direcției generale este prezentată în anexa nr. 1.

Art. 4. -

Între structurile de specialitate ale direcției generale, prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b)-g), se stabilesc relații de cooperare, în vederea îndeplinirii atribuțiilor.

Art. 5. -

Personalul direcției generale este format din funcționari publici, funcționari publici cu statut special și personal contractual, repartizați pe domenii de activitate.

Art. 6. -

(1) Direcția generală are relații de cooperare intraministerială cu alte structuri din cadrul aparatului central al ministerului și cu structuri aflate în subordinea sau în coordonarea ministerului, desfășoară relații de colaborare cu autorități publice, instituții și organizații pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin și are relații de autoritate funcțională și de control ierarhic de specialitate cu instituțiile prefectului.

(2) Diagrama principalelor relații ale direcției generale este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 7. -

(1) Sistemul informațional-decizional derulat în cadrul direcției generale este prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Legătura dintre componenta decizională și cea informațională a sistemului prevăzut la alin. (1) se prezintă astfel:

a) la intrare, componenta informațională furnizează componentei decizionale informația pe care aceasta din urmă o transmite spre prelucrare structurilor de specialitate;

b) la ieșire, componenta informațională dirijează deciziile luate în cadrul componentei decizionale pentru a fi executate și aplicate de către structurile de specialitate ale direcției generale, respectiv instituțiile prefectului;

c) componenta informațională necesită un circuit intern de informații.

(3) Componenta informațională și cea decizională sunt cuplate, variabilele de intrare ale uneia fiind variabilele de ieșire ale celeilalte.

CAPITOLUL III Atribuțiile direcției generale

Art. 8. -

Principalele obiective ale direcției generale sunt:

a) crearea cadrului de referință corespunzător aplicării legislației specifice într-un mod coerent și unitar la nivelul instituțiilor prefectului;

b) perfecționarea managementului în cadrul instituțiilor prefectului în ceea ce privește gestionarea problematicilor din diferite sectoare de activitate;

c) creșterea calității și eficienței serviciilor publice prestate de instituțiile prefectului.

Art. 9. -

Direcția generală are următoarele atribuții principale:

a) îndrumarea metodologică a activității prefecților, subprefecților și a personalului din cadrul instituțiilor prefectului cu privire la exercitarea atribuțiilor stabilite prin acte normative și realizarea sarcinilor încredințate de către Guvern ori date de conducerea ministerului;

b) realizarea, din însărcinarea conducerii ministerului, a controlul ierarhic de specialitate asupra activității prefecților, subprefecților și a instituțiilor prefectului, cu privire la exercitarea atribuțiilor prevăzute în acte normative, a sarcinilor încredințate de către Guvern ori date de conducerea ministerului;

c) monitorizarea evoluției situațiilor de urgență, a măsurilor întreprinse de către prefecți și de către autoritățile administrației publice locale, în vederea informării conducerii ministerului;

d) monitorizarea îndeplinirii de către prefecți a atribuțiilor constituționale privind conducerea serviciilor publice deconcentrate;

e) îndrumarea și controlul îndeplinirii de către prefecți a atribuțiilor referitoare la verificarea legalității actelor administrative ale autorităților administrației publice locale;

f) întocmirea, din însărcinarea conducerii ministerului, de informări, sinteze, note, analize și rapoarte, pe diverse teme din domeniul de competență, pe baza datelor transmise de către instituțiile prefectului;

g) coordonarea și îndrumarea activității instituțiilor prefectului în vederea aplicării într-un mod coerent și unitar a legislației specifice din domeniul electoral;

h) realizarea responsabilităților pentru implementarea părții A din cadrul Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență;

i) participarea la întocmirea proiectelor de răspuns la interpelările și întrebările adresate prim-ministrului României și ministrului de către membrii Parlamentului României, în domeniul său de competență;

j) participarea la elaborarea proiectelor de legi, ordonanțe și hotărâri ale Guvernului, precum și alte acte normative care privesc activitatea instituției prefectului, precum și a ministerului în relația cu acestea;

k) participarea la organizarea, în baza dispozițiilor primite, de întâlniri de lucru între prim-ministru și alți reprezentanți ai Guvernului, conducerea ministerului, pe de o parte, și prefecți, subprefecți, reprezentanți ai serviciilor publice deconcentrate și ai autorităților administrației publice locale, pe de altă parte.

CAPITOLUL IV Conducerea direcției generale

Art. 10. -

(1) Conducerea direcției generale este exercitată de către directorul general, ajutat de 2 directori generali adjuncți.

(2) Întregul personal al direcției generale este subordonat nemijlocit directorului general și răspunde în fața acestuia pentru executarea sarcinilor de serviciu încredințate potrivit fișelor posturilor.

(3) Unitatea de management al Proiectului de diminuare a riscului în cazul producerii calamităților naturale și pregătire pentru situații de urgență funcționează sub directa coordonare a secretarului de stat desemnat să coordoneze activitatea direcției generale.

(4) Directorul general răspunde în condițiile legii, potrivit fișei postului, prevăzute în anexa nr. 4, de întreaga activitate pe care o desfășoară direcția generală în fața conducerii ministerului.

(5) În condițiile legii, directorul general poate delega atribuții din competența sa unui director general adjunct sau altor persoane din subordine, după caz.

Art. 11. -

În baza și executarea actelor normative, a ordinelor și instrucțiunilor ministrului, precum și a dispozițiilor secretarului de stat desemnat să coordoneze activitatea direcției generale, directorul general poate emite dispoziții obligatorii pentru personalul din subordine și pentru instituțiile prefectului.

Art. 12. -

Directorul general reprezintă direcția generală în relațiile cu celelalte structuri din cadrul aparatului central al ministerului și cu structuri aflate în subordinea sau în coordonarea ministerului, cu autorități publice din administrația publică centrală și locală, cu instituții publice, precum și cu organizații ale societății civile.

Art. 13. -

(1) Directorii generali adjuncți se află în subordinea nemijlocită a directorului general.

(2) Raporturile de coordonare și îndrumare a activităților structurilor direcției generale de către directorii generali adjuncți se stabilesc prin dispoziție a directorului general.

(3) Directorii generali adjuncți răspund în condițiile legii, potrivit fișelor posturilor prevăzute în anexele nr. 5 și 6, în fața directorului general de activitatea serviciilor și compartimentelor care le sunt încredințate spre coordonare, de către acesta, precum și de îndeplinirea altor atribuții sau competențe, care le sunt dispuse, respectiv delegate de către directorul general.

CAPITOLUL V Atribuțiile structurilor din cadrul direcției generale

SECȚIUNEA 1 Atribuțiile Serviciului monitorizarea situațiilor de urgență

Art. 14. -

Principalul obiectiv al Serviciului monitorizarea situațiilor de urgență este asigurarea managementului informației între toate structurile implicate în prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență, prin intermediul instituțiilor prefectului.

Art. 15. -

Serviciul monitorizarea situațiilor de urgență are următoarele atribuții principale:

a) întocmirea de informări, note, rapoarte și sinteze privind evoluția situațiilor de urgență, măsurile întreprinse de către prefecți și de către autoritățile administrației publice locale, precum și cu privire la pagubele produse ca urmare a manifestării fenomenelor naturale periculoase, în vederea informării conducerii direcției generale;

b) asigurarea funcționării circuitelor și fluxurilor informaționale necesare informării prefecților cu privire la iminența producerii fenomenelor hidrometeorologice periculoase, în baza atenționărilor/avertizărilor emise de către instituțiile și autoritățile administrației publice centrale cu atribuții în domeniu, precum și la măsurile ce trebuie luate de către aceștia;

c) elaborarea de materiale pentru videoconferințe sau comunicate de presă ale ministerului cu privire la producerea fenomenelor naturale periculoase;

d) elaborarea proiectelor de hotărâri ale Guvernului privind alocarea unor sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului pentru înlăturarea efectelor unor calamități naturale, în baza propunerilor prefecților și ale consiliilor județene/Consiliului General al Municipiului București;

e) elaborarea, împreună cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, a proiectelor de hotărâri ale Guvernului privind acordarea unor ajutoare umanitare de urgență, cu titlu gratuit, populației afectate de dezastre, în baza propunerilor prefecților și ale consiliilor județene/Consiliului General al Municipiului București;

f) centralizarea, pe județe, atât a sumelor alocate din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, cât și a ajutoarelor umanitare de urgență acordate, cu titlu gratuit, populației afectate de dezastre;

g) organizarea, în cadrul direcției generale, a serviciului permanent de monitorizare a eventualelor situații de urgență ce ar putea apărea la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

SECȚIUNEA a 2-a Atribuțiile Serviciului de monitorizare a activității instituțiilor prefectului în relația cu serviciile publice deconcentrate

Art. 16. -

Principalul obiectiv al Serviciului de monitorizare a activității instituțiilor prefectului în relația cu serviciile publice deconcentrate este perfecționarea managementului în cadrul instituțiilor prefectului în ceea ce privește gestionarea problematicilor în domeniul serviciilor publice deconcentrate.

Art. 17. -

Serviciul de monitorizare a activității instituțiilor prefectului în relația cu serviciile publice deconcentrate are următoarele atribuții principale:

a) monitorizarea și îndrumarea metodologică a activității structurilor de specialitate în domeniul serviciilor publice deconcentrate, din cadrul instituțiilor prefectului;

b) monitorizarea activității colegiilor prefecturale și întocmirea, la solicitarea conducerii direcției generale, de informări, sinteze, rapoarte, situații și note privind activitatea serviciilor publice deconcentrate, pe domenii de activitate, precum și cu privire la problemele esențiale ce se desprind din ședințele colegiilor prefecturale, în baza datelor transmise de către instituțiile prefectului;

c) întocmirea corespondenței referitoare la problemele esențiale ce se desprind din ședințele colegiilor prefecturale a căror soluționare este în competența ministerelor și celorlalte organe ale administrației publice centrale;

d) monitorizarea activității principalelor structuri funcționale de specialitate constituite în cadrul instituțiilor prefectului, precum și a acțiunilor de verificare desfășurate în cadrul comisiilor mixte înființate prin ordin al prefectului.

SECȚIUNEA a 3-a Atribuțiile Compartimentului monitorizarea activității de verificare a legalității actelor

Art. 18. -

Principalul obiectiv al Compartimentului monitorizarea activității de verificare a legalității actelor este asigurarea unui cadru unitar și coerent cu privire la aplicarea de către instituțiile prefectului a legislației privind verificarea legalității actelor administrative ale autorităților administrației publice locale.

Art. 19. -

Compartimentul monitorizarea activității de verificare a legalității actelor are următoarele atribuții principale:

a) monitorizarea, îndrumarea și controlul de specialitate al modului de organizare și desfășurare în cadrul instituțiilor prefectului a activității de verificare a legalității actelor administrative ale autorităților administrației publice locale;

b) monitorizarea, îndrumarea și controlul de specialitate al modului de respectare a prevederilor legale referitoare la eliberarea apostilei pentru actele oficiale administrative;

c) verificarea ordinelor cu caracter normativ emise de către prefecți, precum și a proiectelor de acte normative inițiate de către prefecți și consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, cu formularea de propuneri conform prevederilor legale;

d) verificarea documentației transmise de către prefecți și elaborarea proiectului de aviz al ministerului pentru înființarea/desființarea de oficii prefecturale;

e) verificarea modului de implementare a standardelor de control intern/managerial la nivelul tuturor compartimentelor instituțiilor prefectului, prin analizarea rapoartelor prevăzute de lege;

f) realizarea, din însărcinarea conducerii direcției generale, a controlului de specialitate asupra activității prefecților, subprefecților și a instituțiilor prefectului, cu privire la exercitarea atribuțiilor prevăzute de acte normative, a sarcinilor încredințate de către Guvern ori date de conducerea ministerului;

g) redactarea de propuneri de proiecte în scopul obținerii de finanțare în vederea creșterii performanței activităților desfășurate în direcția generală și în instituțiile prefectului, precum și participarea la implementarea acestora;

h) asigurarea datelor necesare publicării, pe paginile de internet și intranet ale ministerului, a informațiilor de interes public referitoare la unele activități ale direcției generale, respectiv ale instituțiilor prefectului.

Art. 20. -

În situația în care, în urma controalelor efectuate, se constată aspecte care necesită verificări suplimentare, Compartimentul monitorizarea activității de verificare a legalității actelor înaintează conducerii direcției generale propuneri în acest sens.

SECȚIUNEA a 4-a Atribuțiile Compartimentului analize, sinteze și elaborare acte administrative

Art. 21. -

Principalul obiectiv al Compartimentului analize, sinteze și elaborare acte administrative este asigurarea managementului informației în ceea ce privește gestionarea problematicilor din diferite sectoare de activitate.

Art. 22. -

Compartimentul analize, sinteze și elaborare acte administrative are următoarele atribuții principale:

a) întocmirea, la solicitarea conducerii direcției generale, de informări, sinteze, note, analize și rapoarte, în baza datelor transmise de către instituțiile prefectului, pe diverse teme din domeniul de competență al direcției generale;

b) participarea la organizarea de întâlniri de lucru între prim-ministru și alți reprezentanți ai Guvernului, conducerea ministerului, pe de o parte, și prefecți, subprefecți, reprezentanți ai serviciilor publice deconcentrate și ai autorităților administrației publice locale, pe de altă parte;

c) participarea la elaborarea de materiale pentru videoconferințele cu prefecții și urmărirea modului de aplicare a dispozițiilor date în cursul acestora;

d) pregătirea și elaborarea proiectelor de hotărâre a Guvernului pentru numirea, respectiv eliberarea din funcție a prefecților și a subprefecților, precum și a actelor administrative de modificare a raporturilor de serviciu ale acestora;

e) asigurarea funcționării circuitelor și fluxurilor informaționale necesare realizării activităților direcției generale.

SECȚIUNEA a 5-a Atribuțiile Compartimentului coordonarea activității instituțiilor prefectului în domeniul electoral

Art. 23. -

Principalul obiectiv al Compartimentului coordonarea activității instituțiilor prefectului în domeniul electoral este crearea cadrului de referință corespunzător aplicării legislației specifice într-un mod coerent și unitar la nivelul instituțiilor prefectului, în ceea ce privește organizarea și desfășurarea alegerilor locale, parlamentare, prezidențiale și pentru Parlamentul European, precum și a referendumului național.

Art. 24. -

Compartimentul coordonarea activității instituțiilor prefectului în domeniul electoral are următoarele atribuții principale:

a) coordonarea activității instituțiilor prefectului în ceea ce privește gestionarea problematicilor cu privire la organizarea și desfășurarea alegerilor locale, parlamentare, prezidențiale și pentru Parlamentul European, precum și a referendumului național;

b) îndrumarea instituțiilor prefectului în aplicarea într-un mod coerent și unitar a legislației specifice din domeniul electoral;

c) participarea la elaborarea proiectelor de acte normative necesare asigurării unui cadru unitar în ceea ce privește organizarea și desfășurarea alegerilor locale, parlamentare, prezidențiale și pentru Parlamentul European, precum și a referendumului național;

d) asigurarea evidenței unităților administrativ-teritoriale unde este necesară organizarea de alegeri parțiale și elaborarea proiectelor de hotărâre a Guvernului privind stabilirea datei alegerilor parțiale, pe baza propunerilor prefecților;

e) elaborarea, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, a proiectelor de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea programelor calendaristice privind realizarea acțiunilor referitoare la organizarea și desfășurarea alegerilor parțiale locale și parlamentare.

SECȚIUNEA a 6-a Atribuțiile Unității de management al Proiectului

Art. 25. -

Principalul obiectiv al Unității de management al Proiectului este consolidarea capacității de finanțare și management în situații de urgență a populației și elaborarea unui program de asigurare la catastrofe, prin realizarea unui sistem de management informațional pentru situații de urgență, elaborarea unui scenariu seismic pentru Vrancea și elaborarea unui program de conștientizare.

Art. 26. -

Unitatea de management al Proiectului are următoarele atribuții principale:

a) realizarea implementării activităților stabilite pentru partea A a Proiectului, conform planului de implementare și documentului de evaluare a Proiectului;

b) realizarea managementului financiar-contabil al Proiectului;

c) realizarea și îndeplinirea atribuțiilor ce revin ministerului pe linia raportării, monitorizării și evaluării progresului Proiectului și a celor referitoare la monitorizarea financiară, în termenii agreați cu instituția finanțatoare;

d) realizarea obligațiilor asumate de minister prin acordul de împrumut subsidiar încheiat cu Ministerul Finanțelor Publice pentru realizarea părții A a Proiectului;

e) asigurarea derulării procedurilor de achiziție de bunuri, servicii și servicii de consultanță, în conformitate cu prevederile reglementărilor și ghidurilor pentru serviciile de consultanță ale Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) și în conformitate cu Planul de achiziții al Proiectului;

f) înființarea și organizarea, din dispoziția șefului Unității de management al Proiectului, a comisiilor de evaluare a ofertelor primite în cadrul procedurilor de achiziții derulate;

g) elaborarea proiectelor contractelor, încheierea acestora cu ofertanții declarați câștigători, asigurarea derulării și implementării contractelor încheiate, prin coordonarea în mod direct a activității consultanților sau furnizorilor;

h) asigurarea coordonării grupurilor de lucru formate din specialiștii desemnați de instituțiile implicate în Proiect;

i) asigurarea secretariatelor grupurilor de lucru formate din specialiștii desemnați de instituțiile implicate în Proiect, precum și a secretariatului Comitetului Național de Asigurare la Dezastre și Comitetului de coordonare a implementării Sistemului de management informațional pentru situații de urgență, denumit în continuare SMISU;

j) îndrumarea și asigurarea de asistență pe perioada derulării proiectelor finanțate din fonduri externe implementate de către instituțiile prefectului, în domeniul de specialitate al ministerului;

k) predarea soluției și a echipamentelor aferente sistemului integrat către beneficiari, după finalizarea Proiectului;

l) asigurarea derulării contractelor pentru perioada de garanție și mentenanță a sistemului;

m) identificarea modalității de predare a rezultatelor serviciilor de consultanță derulate în subcomponenta de asigurări către PAID;

n) arhivarea și predarea documentelor reprezentând corespondența cu instituțiile implicate în proiectele derulate.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

Art. 27. -

Activitățile, metodele, mijloacele, procedeele utilizate și sarcinile concrete ce revin personalului direcției generale se stabilesc prin dispoziții, proceduri și fișele posturilor.

Art. 28. -

Personalul direcției generale este obligat să cunoască, în părțile ce îl privesc, și să aplice întocmai prevederile prezentului regulament, potrivit atribuțiilor specifice.

Art. 29. -

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1 la regulament

ORGANIGRAMA
Direcției generale pentru îndrumarea și controlul instituției prefectului

NOTĂ:

Unitatea de management al Proiectului de diminuare a riscului în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență funcționează sub directa coordonare a secretarului de stat desemnat să coordoneze activitatea direcției generale.

ANEXA Nr. 2 la regulament

DIAGRAMA
principalelor relații ale Direcției generale pentru îndrumarea și controlul instituției prefectului

ANEXA Nr. 3 la regulament

SISTEMUL INFORMAȚIONAL-DECIZIONAL
în cadrul Direcției generale pentru îndrumarea și controlul instituției prefectului

ANEXA Nr. 4 la regulament

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Direcția generală pentru îndrumarea și controlul instituției prefectului

Aprob.
Ministrul afacerilor interne,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FIȘA POSTULUI
Nr. . . . . ...

Informații generale privind postul

1. Denumirea postului: director general

2. Nivelul postului: de conducere

3. Scopul principal al postului: organizarea și conducerea activității direcției generale pentru îndeplinirea atribuțiilor de monitorizare, coordonare, îndrumare metodologică și control ierarhic de specialitate asupra activității prefecților, subprefecților și a personalului din cadrul instituțiilor prefectului cu privire la exercitarea atribuțiilor prevăzute de acte normative și realizarea sarcinilor încredințate

Condiții specifice pentru ocuparea postului

1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licență - ciclul I Bologna

2. Perfecționări (specializări): studii de masterat sau postuniversitare ori, după caz, studii universitare de lungă durată în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice

3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): operare pe calculator, nivel mediu

4. Limbi străine (necesitate și nivel de cunoaștere): cel puțin o limbă străină de circulație internațională - citit și vorbit, nivel mediu

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: capacitate de lucru sub presiunea timpului, aptitudini de analiză și diagnoză, oportunitate și operativitate în luarea deciziilor, abilități de comunicare, disponibilitate la schimbare și spirit de inițiativă

6. Cerințe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit, disponibilitate pentru călătorii frecvente și delegări, capacitate de a îndeplini atribuții și sarcini ce implică accesul la informații clasificate ca secret de serviciu

7. Competența managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): calități organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare și control, abilități în gestionarea resurselor umane, obiectivitate

Atribuțiile postului

1. Organizarea și conducerea activității Direcției generale pentru îndrumarea și controlul instituției prefectului

2. Organizarea și conducerea activității de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a prefecților, subprefecților și personalului din cadrul instituțiilor prefectului cu privire la realizarea atribuțiilor prevăzute de acte normative, precum și a sarcinilor încredințate

3. Organizarea activității privind realizarea, din însărcinarea conducerii ministerului, a controlului ierarhic de specialitate asupra activității prefecților, subprefecților și a personalului instituțiilor prefectului, cu privire la realizarea atribuțiilor prevăzute de acte normative, precum și a sarcinilor încredințate

4. Coordonarea activității de monitorizare a îndeplinirii de către prefecți a atribuțiilor referitoare la controlul legalității actelor administrative ale autorităților administrației publice locale

5. Asigurarea întocmirii, la solicitarea conducerii ministerului, de informări, sinteze, note, analize și rapoarte, pe diverse teme din domeniul de competență a direcției generale, pe baza datelor transmise de către instituțiile prefectului

6. Conducerea activității de monitorizare a evoluției situațiilor de urgență, de întocmire de informări, sinteze, rapoarte și note privind evoluția situațiilor de urgență, măsurile întreprinse de către prefecți și de către autoritățile administrației publice locale, precum și cu privire la pagubele produse ca urmare a manifestării fenomenelor naturale periculoase, în vederea informării conducerii ministerului

7. Conducerea activității de elaborare a proiectelor de hotărâri ale Guvernului privind alocarea unor sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului pentru înlăturarea efectelor unor calamități naturale, respectiv de acordare a unor ajutoare umanitare de urgență, cu titlu gratuit, populației afectate de dezastre, în baza propunerilor prefecților și ale consiliilor județene/Consiliului General al Municipiului București

8. Conducerea activității de monitorizare și îndrumare metodologică a activității structurilor de specialitate din cadrul instituțiilor prefectului, în domeniul serviciilor publice deconcentrate

9. Asigurarea caracterului coerent și unitar al activităților desfășurate de instituțiile prefectului în ceea ce privește organizarea și desfășurarea alegerilor locale, parlamentare, prezidențiale și pentru Parlamentul European, precum și a referendumului național

10. Organizarea activității de verificare a ordinelor cu caracter normativ emise și transmise de către prefecți, în vederea formulării de propuneri privind anularea acestora, dacă este cazul, și informarea conducerii ministerului

11. Organizarea activității de verificare a proiectelor de acte normative inițiate de către prefecți, de consiliile județene, respectiv de Consiliul General al Municipiului București, în vederea formulării de propuneri conform prevederilor legale

12. Conducerea activității de pregătire și elaborare a proiectelor de hotărâre a Guvernului pentru numirea, respectiv eliberarea din funcție a prefecților și a subprefecților, precum și a actelor administrative de modificare a raporturilor de serviciu ale acestora

13. Conducerea activității de elaborare a unor proiecte de materiale în vederea informării Parlamentului, precum și de răspuns la întrebările și interpelările formulate de către deputați sau senatori, în temeiul art. 111 alin. (1) și ale art. 112 alin. (1) din Constituția României, republicată

14. Asigurarea participării direcției generale la organizarea, în baza dispozițiilor primite, de întâlniri de lucru între prim-ministru, alți reprezentanți ai Guvernului, conducerea ministerului, pe de o parte, și prefecți, subprefecți, reprezentanți ai serviciilor publice deconcentrate și ai autorităților administrației publice locale, pe de altă parte

15. Asigurarea participării direcției generale la elaborarea proiectelor de legi, ordonanțe și hotărâri ale Guvernului, precum și alte acte normative care privesc activitatea instituției prefectului, precum și a ministerului în relația cu aceste instituții

Identificarea funcției publice corespunzătoare postului

1. Denumire: director general

2. Clasa: I

3. Gradul profesional:

4. Vechimea (în specialitate necesară): minimum 3 ani

Sfera relațională a titularului postului

1. Sfera relațională internă:

a) Relații ierarhice:

- subordonat față de: ministru, prin secretarul de stat care coordonează direcția generală

- superior pentru: directorii generali adjuncți, șefii de serviciu și celelalte persoane din cadrul direcției generale

b) Relații funcționale: conduce întreaga activitate a direcției generale; în aplicarea prevederilor legale, a ordinelor ministrului și a dispozițiilor secretarului de stat care coordonează direcția generală, directorul general emite dispoziții pentru personalul din subordine.

c) Relații de control: controlul activității structurilor direcției generale și a întregului personal al acesteia, precum și control de specialitate asupra instituțiilor prefectului

d) Relații de reprezentare: reprezintă direcția generală în raporturile cu conducerea ministerului, cu celelalte structuri din cadrul aparatului central al ministerului ori aflate în subordinea/coordonarea ministerului

2. Sfera relațională externă:

a) cu autorități și instituții publice: reprezintă direcția generală în raporturile cu autorități publice, instituții și organizații din țară și din străinătate

b) cu organizații internaționale:

c) cu persoane juridice private:

3. Limite de competență: în limitele stabilite prin fișa postului și prin regulamentul de organizare și funcționare

4. Delegarea de atribuții și competență: poate delega atribuții din competența sa unui director general adjunct sau altei persoane din subordine, după caz.

Întocmit de:
1. Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Funcția . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Data întocmirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luat la cunoștință de către ocupantul postului
1. Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrasemnează:
1. Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Funcția . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 5 la regulament

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Direcția generală pentru îndrumarea și controlul instituției prefectului

Aprob.
Ministrul afacerilor interne,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FIȘA POSTULUI
Nr. . . . . ...

Informații generale privind postul

1. Denumirea postului: director general adjunct

2. Nivelul postului: de conducere

3. Scopul principal al postului:

- participarea la organizarea și conducerea activității direcției generale pentru îndeplinirea atribuțiilor de monitorizare, coordonare, îndrumare metodologică și control ierarhic de specialitate asupra activității prefecților, subprefecților și a personalului din cadrul instituțiilor prefectului cu privire la exercitarea atribuțiilor prevăzute de acte normative și realizarea sarcinilor încredințate

Condiții specifice pentru ocuparea postului

1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licență - ciclul I Bologna

2. Perfecționări (specializări): studii de masterat sau postuniversitare ori, după caz, studii universitare de lungă durată în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare executării funcției publice

3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): operare pe calculator, nivel mediu

4. Limbi străine (necesitate și nivel de cunoaștere): cel puțin o limbă străină de circulație internațională - citit și vorbit, nivel mediu

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: capacitate de lucru sub presiunea timpului, abilități de comunicare, aptitudini de analiză și diagnoză, disponibilitate la schimbare și spirit de inițiativă

6. Cerințe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit, capacitate de a îndeplini atribuții și sarcini ce implică accesul la informații clasificate ca secret de serviciu

7. Competența managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): calități de coordonare

Atribuțiile postului

1. Coordonarea și îndrumarea activității structurilor direcției generale stabilite prin dispoziția directorului general

2. Rezoluționarea și repartizarea pentru soluționare, în termenul legal, a corespondenței și a celorlalte lucrări structurilor pe care le coordonează, în baza delegării de competență

3. Coordonarea activităților de îndrumare, sprijin și control desfășurate la instituțiile prefectului, în scopul verificării îndeplinirii atribuțiilor specifice, la solicitarea directorului general

4. Semnarea/Aprobarea lucrărilor elaborate de către structurile pe care le coordonează, în baza delegării de competență

5. Prezentarea periodică directorului general a stadiului îndeplinirii obiectivelor activității structurilor pe care le coordonează și formularea de propuneri pentru îmbunătățirea calității și creșterea eficienței muncii

6. Participarea la monitorizarea activității prefecților, subprefecților și a personalului instituțiilor prefectului cu privire la exercitarea atribuțiilor stabilite prin acte normative și realizarea sarcinilor încredințate de către Guvern ori date de conducerea Ministerului Afacerilor Interne

7. Realizarea de acțiuni de îndrumare și sprijin la probleme deosebite sesizate de instituțiile prefectului

8. Întocmirea proiectelor fișelor de evaluare anuală ale personalului din structurile pe care le coordonează, în vederea înaintării directorului general

9. Coordonarea activităților de elaborare a punctelor de vedere ale direcției generale la propunerile legislative, în domeniul de activitate al structurilor pe care le coordonează, în baza delegării de competență

10. Îndeplinirea oricăror altor atribuții dispuse de către directorul general, potrivit competențelor legale ale direcției generale

Identificarea funcției publice corespunzătoare postului

1. Denumire: director general adjunct

2. Clasa: I

3. Gradul profesional:

4. Vechimea (în specialitate necesară): minimum 3 ani

Sfera relațională a titularului postului

1. Sfera relațională internă:

a) Relații ierarhice:

- subordonat față de: este subordonat nemijlocit directorului general

- superior pentru: structurile pe care le coordonează

b) Relații funcționale: coordonează și îndrumă activitatea structurilor direcției generale stabilite prin dispoziția directorului general

c) Relații de control:

d) Relații de reprezentare: reprezintă direcția generală în raporturile cu conducerea ministerului, cu celelalte structuri din cadrul aparatului central al ministerului ori aflate în subordinea/coordonarea ministerului, pe baza delegației de reprezentare

2. Sfera relațională externă:

a) cu autorități și instituții publice: reprezintă direcția generală în raporturile cu autorități publice, instituții și organizații din țară și din străinătate, pe baza delegației de reprezentare

b) cu organizații internaționale:

c) cu persoane juridice private:

3. Limite de competență: în limitele stabilite prin fișa postului și prin regulamentul de organizare și funcționare

4. Delegarea de atribuții și competență:

Întocmit de:
1. Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Funcția publică de conducere . . . . . . . . . . .
3. Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Data întocmirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luat la cunoștință de către ocupantul postului:
1. Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrasemnează:
1. Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Funcția . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 6 la regulament

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Direcția generală pentru îndrumarea și controlul instituției prefectului

Aprob.
Ministrul afacerilor interne,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FIȘA POSTULUI
Nr. . . . . . . . .

Informații generale privind postul

1. Denumirea postului: director general adjunct

2. Nivelul postului: de conducere

3. Scopul principal al postului: participarea la organizarea și conducerea activității direcției generale pentru îndeplinirea atribuțiilor de monitorizare, coordonare, îndrumare metodologică și control ierarhic de specialitate asupra activității prefecților, subprefecților și a personalului din cadrul instituțiilor prefectului cu privire la exercitarea atribuțiilor prevăzute de acte normative și realizarea sarcinilor încredințate

Condiții specifice pentru ocuparea postului

1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licență - ciclul I Bologna

2. Perfecționări (specializări): studii de masterat sau postuniversitare ori, după caz, studii universitare de lungă durată în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare executării funcției publice

3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): operare pe calculator, nivel mediu

4. Limbi străine (necesitate și nivel de cunoaștere): cel puțin o limbă străină de circulație internațională - citit și vorbit, nivel mediu

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: capacitate de lucru sub presiunea timpului, abilități de comunicare, aptitudini de analiză și diagnoză, disponibilitate la schimbare și spirit de inițiativă

6. Cerințe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit, capacitate de a îndeplini atribuții și sarcini ce implică accesul la informații clasificate ca secret de serviciu

7. Competența managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): calități de coordonare

Atribuțiile postului

1. Coordonarea și îndrumarea activității structurilor direcției generale stabilite prin dispoziția directorului general

2. Rezoluționarea și repartizarea pentru soluționare, în termenul legal, a corespondenței și a celorlalte lucrări structurilor pe care le coordonează, în baza delegării de competență

3. Participarea la monitorizarea activității prefecților, subprefecților și a personalului instituțiilor prefectului cu privire la exercitarea atribuțiilor stabilite prin acte normative și realizarea sarcinilor încredințate de către Guvern ori date de conducerea Ministerului Afacerilor Interne

4. Semnarea/Aprobarea lucrărilor elaborate de către structurile pe care le coordonează, în baza delegării de competență

5. Prezentarea periodică directorului general a stadiului îndeplinirii obiectivelor activității structurilor pe care le coordonează și formularea de propuneri pentru îmbunătățirea calității și creșterea eficienței muncii

6. Analizarea necesității și asigurarea măsurilor necesare participării personalului din cadrul structurilor pe care le coordonează la activitatea de perfecționare a pregătirii profesionale

7. Asigurarea prin activitățile specifice, împreună cu șefii structurilor pe care le coordonează, a condițiilor necesare integrării socioprofesionale a personalului nou-încadrat în unitate

8. Întocmirea proiectelor fișelor de evaluare anuală ale personalului din structurile pe care le coordonează, în vederea înaintării directorului general

9. Realizarea de acțiuni de îndrumare și sprijin la probleme deosebite sesizate de instituțiile prefectului

10. Îndeplinirea oricăror altor atribuții dispuse de către directorul general, potrivit competențelor legale ale direcției generale

Identificarea funcției publice corespunzătoare postului

1. Denumire: director general adjunct

2. Clasa: I

3. Gradul profesional:

4. Vechimea (în specialitate necesară): minimum 3 ani

Sfera relațională a titularului postului

1. Sfera relațională internă:

a) Relații ierarhice:

- subordonat față de: este subordonat nemijlocit directorului general;

- superior pentru: structurile pe care le coordonează.

b) Relații funcționale: coordonează și îndrumă activitatea structurilor direcției generale stabilite prin dispoziția directorului general.

c) Relații de control;

d) Relații de reprezentare: reprezintă direcția generală în raporturile cu conducerea ministerului, cu celelalte structuri din cadrul aparatului central al ministerului ori aflate în subordinea/coordonarea ministerului, pe baza delegației de reprezentare.

2. Sfera relațională externă:

a) cu autorități și instituții publice: reprezintă direcția generală în raporturile cu autorități publice, instituții și organizații din țară și din străinătate, pe baza delegației de reprezentare

b) cu organizații internaționale:

c) cu persoane juridice private:

3. Limite de competență: în limitele stabilite prin fișa postului și prin regulamentul de organizare și funcționare

4. Delegarea de atribuții și competență:

Întocmit de:
1. Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Funcția publică de conducere . . . . . . . . . . . . . . .
3. Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Data întocmirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luat la cunoștință de către ocupantul postului:
1. Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrasemnează:
1. Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Funcția . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...