Măsuri privind urgentarea soluționării cererilor de retrocedare | Lege 165/2013

Acesta este un fragment din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL III Acordarea de măsuri compensatorii CAPITOLUL V Sancțiuni

CAPITOLUL IV Măsuri privind urgentarea soluționării cererilor de retrocedare Practică judiciară (1)

Art. 32. - Respingeri de neconstituționalitate (9), Jurisprudență (1), Practică judiciară (12), Reviste (2)

(1) Se instituie un termen de decădere în procedura administrativă, de 90 de zile, în care persoanele care se consideră îndreptățite pot completa cu înscrisuri dosarele depuse la entitățile învestite de lege. Termenul curge de la data la care persoanei i se comunică în scris documentele necesare soluționării cererii sale. Modificări (1), Derogări (1)

(2) Termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit la cererea scrisă a persoanei care se consideră îndreptățită sau a reprezentantului legal, prin decizia conducătorului entității învestite de lege sau a persoanei împuternicite de către acesta, o singură dată, pentru o perioadă de 60 de zile, în situația în care persoana care se consideră îndreptățită face dovada efectuării unor demersuri privind completarea dosarului în raport cu alte instituții.

(3) Cererea de prelungire a termenului se va formula în interiorul termenului prevăzut la alin. (1) și va fi însoțită de dovada demersurilor întreprinse.

(4) Instituțiile deținătoare au obligația de a elibera, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii, actele doveditoare solicitate.

Art. 33. - Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (20), Jurisprudență (2), Practică judiciară (117), Reviste (5), Doctrină (1), Referințe în cărți (2)

(1) Entitățile învestite de lege au obligația de a soluționa cererile formulate potrivit Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înregistrate și nesoluționate până la data intrării în vigoare a prezentei legi și de a emite decizie de admitere sau de respingere a acestora, după cum urmează: Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Referințe (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (6), Reviste (4)

a) în termen de 12 luni, entitățile învestite de lege care mai au de soluționat un număr de până la 2.500 de cereri;

b) în termen de 24 de luni, entitățile învestite de lege care mai au de soluționat un număr cuprins între 2.500 și 5.000 de cereri;

c) în termen de 36 de luni, entitățile învestite de lege care mai au de soluționat un număr de peste 5.000 de cereri. Respingeri de neconstituționalitate (2)

(2) Termenele prevăzute la alin. (1) curg de la data de 1 ianuarie 2014. Respingeri de neconstituționalitate (4)

(3) Entitățile învestite de lege au obligația de a stabili numărul cererilor înregistrate și nesoluționate, de a afișa aceste date la sediul lor și de a le comunica Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților. Datele transmise de entitățile învestite de lege vor fi centralizate și publicate pe pagina de internet a Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților.

(4) Cererile se analizează în ordinea înregistrării lor la entitățile prevăzute la alin. (1). Modificări (1)

Art. 34. - Respingeri de neconstituționalitate (15), Practică judiciară (125), Reviste (4), Doctrină (1), Comentarii expert (1), Referințe în cărți (1)

(1) Dosarele înregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor vor fi soluționate în termen de 60 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu excepția dosarelor de fond funciar, care vor fi soluționate în termen de 36 de luni. Respingeri de neconstituționalitate (11), Jurisprudență (1), Practică judiciară (33), Reviste (3)

(2) Dosarele care vor fi transmise Secretariatului Comisiei Naționale ulterior datei intrării în vigoare a prezentei legi vor fi soluționate în termen de 60 de luni de la data înregistrării lor, cu excepția dosarelor de fond funciar, care vor fi soluționate în termen de 36 de luni. Respingeri de neconstituționalitate (7), Practică judiciară (5)

(3) Numărul dosarelor prevăzute la alin. (1) și data înregistrării dosarelor prevăzute la alin. (2) se publică pe pagina de internet a Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților și se comunică, la cerere, persoanelor îndreptățite. Respingeri de neconstituționalitate (3), Practică judiciară (1)

Art. 35. - Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (18), Jurisprudență (3), Practică judiciară (119), Reviste (6), Referințe în cărți (1)

(1) Deciziile emise cu respectarea prevederilor art. 33 și 34 pot fi atacate de persoana care se consideră îndreptățită la secția civilă a tribunalului în a cărui circumscripție se află sediul entității, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Respingeri de neconstituționalitate (15), Jurisprudență (2), Practică judiciară (136), Doctrină (1)

(2) În cazul în care entitatea învestită de lege nu emite decizia în termenele prevăzute la art. 33 și 34, persoana care se consideră îndreptățită se poate adresa instanței judecătorești prevăzute la alin. (1) în termen de 6 luni de la expirarea termenelor prevăzute de lege pentru soluționarea cererilor. Respingeri hotărâri prealabile (2), Respingeri de neconstituționalitate (14), Practică judiciară (37), Reviste (4), Doctrină (1)

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) și (2), instanța judecătorească se pronunță asupra existenței și întinderii dreptului de proprietate și dispune restituirea în natură sau, după caz, acordarea de măsuri reparatorii în condițiile prezentei legi. Practică judiciară (10)

(4) Hotărârile judecătorești pronunțate potrivit alin. (3) sunt supuse numai apelului. Jurisprudență (1), Practică judiciară (10)

(5) Cererile sau acțiunile în justiție formulate în temeiul alin. (1) și (2) sunt scutite de taxa judiciară de timbru. Practică judiciară (3)

Acesta este un fragment din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...