Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice - MMSC

Ghidul de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național din 14.05.2013

Modificări (5), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 mai 2013 până la 20 martie 2014, fiind abrogat prin Ordin 364/2014 și înlocuit de Ghid 2014;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 17

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

ARTICOLUL 1 Rolul Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național

(1) Ghidul de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informații esențiale privind derularea Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, denumit în continuare program.

(2) Ghidul conține dispoziții privind:

a) sursa de finanțare, suma prevăzută și durata de aplicare a programului;

b) cuantumul și condițiile de acordare a primei de casare;

c) categoriile de persoane eligibile și criteriile de eligibilitate;

d) participarea persoanelor eligibile în cadrul programului.

ARTICOLUL 2 Definiții și acronime

(1) În sensul prezentului ghid, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) aplicația PSIPAN - software administrat de către Autoritate, având rol de stocare și verificare a informațiilor privind proprietarii, autovehiculele uzate și tichetele valorice utilizate în cadrul programului;

b) Autoritatea - Administrația Fondului pentru Mediu;

c) autoturism - autovehicul aparținând categoriei de folosință M1, conceput și construit pentru transportul de pasageri și care are, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune;

d) autoutilitară ușoară - autovehicul aparținând categoriei de folosință N1, conceput și construit pentru transportul de mărfuri, având o masă maximă ce nu depășește 3,5 tone;

e) autospecială/autospecializată ușoară - autovehicul aparținând categoriei de folosință M1 ori N1, destinat transportului de pasageri sau de mărfuri și care îndeplinește o funcție specifică ce necesită adaptări ale caroseriei și/sau echipamente speciale, având o masă maximă ce nu depășește 3,5 tone;

f) autovehicul nou - orice autoturism, autoutilitară ușoară sau autospecială/autospecializată ușoară care nu a fost înmatriculat/înmatriculată niciodată; autovehiculul nou achiziționat prin program poate fi cu sistem de propulsie termic (motor cu ardere internă), hibrid (cu cel puțin două convertoare de energie diferite și două sisteme diferite de stocare a energiei montate pe autovehicul pentru a-i asigura propulsia; autovehiculul electric hibrid este asimilat autovehiculului hibrid) și electric (motor propulsat exclusiv cu energie electrică furnizată de baterii reîncărcabile; autovehiculul electric este clasificat ca vehicul cu emisii poluante zero);

g) autovehicul uzat - orice autoturism, autoutilitară ușoară sau autospecială/autospecializată ușoară înmatriculat/ înmatriculată în România, care conține cumulativ componentele esențiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamentele electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație) și care are o vechime mai mare sau egală cu 10 ani de la anul fabricației;

h) beneficiar - proprietarul care a achiziționat autovehiculul nou sub beneficiul primei de casare și, după caz, al eco-bonusului și pe al cărui nume este eliberată factura;

i) certificat de conformitate - document emis de către constructorul de autovehicule care atestă faptul că autovehiculul nou destinat comercializării corespunde reglementărilor legale în vigoare și în cuprinsul căruia sunt înscrise numărul de identificare și caracteristicile tehnice ale acestuia; începând cu data de 1 ianuarie 2013, producătorul are obligația de a elibera certificatul de conformitate la achiziționarea unui autovehiculul nou, lipsa documentului atrăgând imposibilitatea proprietarului de a obține cartea de identitate a autovehiculului și, pe cale de consecință, imposibilitatea înmatriculării în circulație a acestuia;

j) colector - operator economic, cu personalitate juridică, autorizat să desfășoare activități de colectare a vehiculelor scoase din uz, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, cu modificările și completările ulterioare;

k) colector validat - colectorul al cărui dosar de validare a fost aprobat de Autoritate;

l) criterii de eligibilitate - cerințe, norme sau principii care trebuie îndeplinite cumulativ;

m) dosar de acceptare - dosar cuprinzând documentele obligatorii care se depun la Autoritate de către proprietarul persoană juridică sau de către proprietarul operator economic fără personalitate juridică, în vederea acceptării în program;

n) documente aferente - documentele care însoțesc, cumulativ și în mod obligatoriu, tichetul valoric, în vederea achiziționării autovehiculului nou de către proprietarul persoană fizică: certificat de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie legalizată, certificat de distrugere a autovehiculului uzat, în copie legalizată, carte de identitate a autovehiculului uzat, în copie legalizată, certificat de radiere din evidența circulației a autovehiculului uzat, în original, proces-verbal de custodie a autovehiculului uzat, în copie legalizată, documentul emis de către colectorul validat și care atestă plata contravalorii deșeurilor feroase și neferoase conținute de autovehiculul uzat, în copie;

o) dosar de validare - dosar cuprinzând documentele obligatorii care se depun la Autoritate de către colector sau producător, în vederea validării în program;

p) eco-bonus - reducere din prețul de achiziție a unui autovehicul nou, având cel puțin una din caracteristicile prevăzute la art. 7 alin. (1), susținută prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu și acordată simultan cu prima de casare;

q) persoană eligibilă - persoană fizică, persoană juridică sau operatorul economic fără personalitate juridică care îndeplinește criteriile de eligibilitate;

r) primă de casare - parte din prețul de achiziție a unui autovehicul nou, susținută prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu și exprimată printr-un tichet valoric; prin casare se înțelege scoaterea definitivă din folosință a unui autovehicul uzat prin predarea acestuia unui colector validat;

s) producător - persoană juridică română, operator economic constructor de autovehicule sau importator autorizat de autovehicule noi ori reprezentant autorizat al acestora;

t) producător validat - producătorul al cărui dosar de validare a fost aprobat de Autoritate;

u) proprietar - persoană fizică având domiciliul sau reședința în România, care deține în proprietate, indiferent de data dobândirii acestui drept, un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său, ori, după caz, moștenitorii săi; persoana juridică română care deține în proprietate, indiferent de data dobândirii acestui drept, un autovehicul uzat înmatriculat/înregistrat în sistem propriu pe numele său; operatorul economic fără personalitate juridică, cu sediul profesional în România, care deține în proprietate, indiferent de data dobândirii acestui drept, un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său;

v) proprietar acceptat - proprietarul persoană juridică sau proprietarul operator economic fără personalitate juridică al cărui dosar de acceptare a fost aprobat de Autoritate;

w) proprietar înscris - orice proprietar care a obținut nota de înscriere de la un producător validat;

x) sesiune de înscriere - perioadă de timp determinată în interiorul căreia: colectorul sau producătorul poate depune la Autoritate dosarul de validare; proprietarul persoană juridică sau proprietarul operator economic fără personalitate juridică poate depune la Autoritate dosarul de acceptare;

y) tichet valoric - document a cărui valoare nominală reprezintă echivalentul primei de casare și care conține informații privind proprietarul și autovehiculul uzat predat spre casare;

z) utilizarea tichetului - depunerea tichetului valoric, în termenul înscris în cuprinsul său, la un producător validat în scopul achiziționării unui autovehicul nou.

(2) În sensul prezentului ghid, autovehiculul uzat având o masă maximă ce nu depășește 3,5 tone și în al cărui certificat de înmatriculare este înscrisă sintagma "automobil mixt" (autovehicul destinat prin construcție transportului simultan de persoane și mărfuri în compartimente separate) este asimilat autoutilitarei ușoare definite la alin. (1) lit. d).

(3) În sensul prezentului ghid, prin autovehicul înmatriculat se înțelege și autovehiculul aparținând unei instituții din sistemul de apărare, ordine publică sau siguranță națională și care a fost supus unei proceduri specifice de înregistrare în circulație.

(4) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:

a) orice referire la sintagma "prima de casare" implică și sintagma "eco-bonus", dacă nu se prevede contrariu sau dacă nu este strict necesar a se distinge între cele două;

b) termenul de "zi" sau "zile" reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel;

c) cu excepția unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ și forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

(5) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:

a) A - autoturism;

b) AFM - Administrația Fondului pentru Mediu;

c) ANPM - Agenția Națională pentru Protecția Mediului;

d) ASU - autospecială/autospecializată ușoară;

e) AU - autoutilitară ușoară;

f) CAEN - Clasificarea activităților din economia națională;

g) CO2 - dioxid de carbon;

h) DRPCIV - Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor;

i) g/km - grame per kilometru;

j) PSIPAN - Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național;

k) TVA - taxa pe valoarea adăugată.

ARTICOLUL 3 Obiectul, scopul și obiectivele programului

(1) Obiectul programului îl reprezintă finanțarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu, acordată sub forma primei de casare, pentru achiziționarea autovehiculelor noi, mai puțin poluante, în schimbul predării spre casare a autovehiculelor uzate.

(2) Scopul programului îl constituie îmbunătățirea calității mediului prin înnoirea Parcului auto național.

(3) Programul vizează atingerea următoarelor obiective de protecție a mediului de interes general:

a) diminuarea efectelor poluării aerului asupra mediului și sănătății populației, cauzate de emisiile de gaze de eșapament de la autovehiculele uzate;

b) diminuarea efectelor poluării solului și apei cauzate de scurgerile de substanțe periculoase de la autovehiculele uzate;

c) prevenirea generării deșeurilor și atingerea obiectivelor privind reutilizarea, reciclarea și valorificarea deșeurilor provenite de la vehiculele scoase din uz.

(4) Nu intră sub incidența prevederilor prezentului ghid:

a) autovehiculul uzat a cărui primă înmatriculare în România a avut loc ulterior datei de 31 decembrie 2006, cu excepția celui aflat în proprietatea unei unități administrativ-teritoriale sau a unei instituții publice;

b) autovehiculul uzat, cu număr de înmatriculare și/sau certificat de înmatriculare modele/model vechi, radiat de drept prin efectul prevederilor art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 432/2006.

ARTICOLUL 4 Indicatorii de performanță și eficiență a programului

Indicatorul de performanță a programului îl reprezintă numărul de autovehicule uzate casate.

ARTICOLUL 5 Caracterul programului și aria geografică de aplicare

Programul are caracter anual și se aplică la nivel național.

ARTICOLUL 6 Sursa de finanțare și suma prevăzută pentru derularea programului

(1) Finanțarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu.

(2) Programul se derulează în limita fondurilor prevăzute cu această destinație prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

ARTICOLUL 7 Prima de casare

(1) Cuantumul primei de casare este de 6.500 lei, la care se adaugă câte un eco-bonus în valoare de 500 lei, dar nu mai mult de două eco-bonusuri cumulate, pentru fiecare din următoarele caracteristici:

a) la achiziționarea unui autovehicul nou încadrat în norma de poluare Euro 6;

b) la achiziționarea unui autovehicul nou al cărui motor generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 100 g/km;

c) la achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid.

(2) Prima de casare este exprimată printr-un tichet valoric, denumit în continuare tichet. Modelul tichetului este prevăzut în anexa nr. 1.

(3) Stabilirea necesarului de tichete, costurile generate cu tipărirea și livrarea acestora, precum și urmărirea mișcării stocurilor de tichete tipărite, distribuite, eliberate, restituite sau depuse spre decontare sunt în sarcina Autorității.

(4) Pentru un autovehicul uzat, predat spre casare, se eliberează un singur tichet.

(5) Pentru achiziționarea unui autovehicul nou se poate utiliza un singur tichet. Este exclus cumulul de tichete pentru achiziționarea unui autovehicul nou.

(6) Se pot achiziționa mai multe autovehicule noi, în condițiile stipulate la alin. (5).

(7) La achiziționarea unui autovehicul nou și ale cărui caracteristici sunt menționate în cuprinsul alin. (1), proprietarul poate beneficia, pe lângă prima de casare, de o reducere în cuantum de maximum 1.000 lei, rezultată prin cumulul a cel mult două eco-bonusuri.

(8) Acordarea eco-bonusului se stabilește în baza caracteristicilor autovehiculului nou-comercializat și cuprinse în certificatul de conformitate a acestuia.

(9) Pentru acordarea eco-bonusului prevăzut la alin. (1) lit. b) se ia în considerare cantitatea de emisii generată în regim de funcționare mixt, potrivit mențiunilor înscrise în certificatul de conformitate al autovehiculului nou.

(10) Proprietarul care a obținut tichet îl poate ceda unei alte persoane fizice împreună cu documentele aferente. Eco-bonusul nu poate face obiectul cedării, beneficiarul exclusiv al acestuia fiind persoana care achiziționează autovehiculul nou.

(11) Prima de casare se scade de către producătorul validat din prețul de comercializare cu TVA al autovehiculului nou, denumit în continuare preț de comercializare, diferența fiind asigurată de către proprietar din surse financiare proprii și/sau surse financiare complementare: credite bancare ori finanțare în baza unui contract de leasing financiar.

(12) Acordarea primei de casare proprietarului operator economic se face în baza schemei intitulate "Ajutor de minimis pentru Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național", denumită în continuare schemă de minimis, instituită în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor de minimis.

(13) Schema de minimis se aprobă prin dispoziție a președintelui Autorității și se transmite în termenul legal, spre informare, Consiliului Concurenței.

(14) În situația în care, în urma procesului de analiză, proprietarul prevăzut la alin. (12) este declarat eligibil și este acceptat spre finanțare, Autoritatea, prin structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor, comunică în scris acestuia cuantumul ajutorului care poate fi acordat sub forma primei de casare și caracterul acestuia de ajutor de minimis, cu referire expresă la Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006.

ARTICOLUL 8 Condiții de acordare a primei de casare

(1) Beneficiază de prima de casare proprietarul persoană fizică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) a predat autovehiculul uzat unui colector validat și a obținut certificatul de distrugere;

b) a radiat din evidența circulației autovehiculul uzat și a obținut certificatul de radiere;

c) a prezentat colectorului validat dovada radierii din evidența circulației a autovehiculului uzat și a obținut tichetul pe numele său;

d) s-a înscris la un producător validat în baza tichetului și a documentelor aferente, obținând nota de înscriere;

e) a achiziționat autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.

(2) Beneficiază de prima de casare orice persoană fizică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) are domiciliul sau reședința în România;

b) i-au fost cedate de către un proprietar persoană fizică tichetul și documentele aferente;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...