Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 41/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 mai 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere:

- volumul mare al cererilor pentru autorizarea contractării unor împrumuturi de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru achitarea arieratelor înregistrate față de furnizorii de bunuri, servicii și lucrări, care nu au putut fi aprobate din cauza atingerii limitei sumei aprobate prin acte normative în vigoare;

- necesitatea deblocării activității furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de recuperat de la autoritățile administrației publice locale sume ce reprezintă arierate;

- prevederile Acordului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, referitoare la reducerea arieratelor unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale,

întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public și constituie situații urgente și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în considerarea faptului că aspectele mai sus menționate constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

(1) Limita sumei prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 140/2013, se majorează cu suma de 120.000,00 mii lei.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se asigură de Ministerul Finanțelor Publice din vărsăminte din privatizare înregistrate în contul curent în valută deschis la Banca Națională a României, prin efectuarea operațiunii de schimb valutar al echivalentului în euro al sumei de 120.000,00 mii lei, determinat pe baza cursului Băncii Naționale a României valabil la data efectuării.

(3) Suma prevăzută la alin. (1) se alocă pentru acoperirea cererilor de împrumut depuse în termenul legal, cu parcurgerea succesivă a următoarelor etape:

a) maximum 10.000,00 mii lei pentru fiecare cerere de împrumut;

b) în cazul cererilor de împrumut a căror valoare depășește suma de 10.000,00 mii lei pentru valoarea care depășește această sumă se aplică principiul pro rata la suma rămasă disponibilă după aprobarea cererilor prevăzute la lit. a).

Art. 2. -

Prevederile art. VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2013 inclusiv.

Art. 3. -

Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului se pot aloca, până la sfârșitul anului 2013, prin hotărâre a Guvernului, sume și pentru plata arieratelor înregistrate de spitalele din subordinea autorităților administrației publice centrale și locale.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

București, 15 mai 2013.

Nr. 41.

;
se încarcă...