Banca Națională a României - BNR

Regulamentul nr. 1/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 februarie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere dispozițiile art. 2 alin. (1), art. 17 alin. (2), art. 19, 20, 26, art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (5), art. 32 alin. (1), art. 33 alin. (1), art. 36, 40, 54 și 69 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare,

în temeiul prevederilor art. 73 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 și ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,

Banca Națională a României emite prezentul regulament.

Art. I. -

Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 21 octombrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) În situația în care solicitantul invocă imposibilitatea obținerii unui document oficial din cele necesar a fi prezentate potrivit prezentului regulament, se va prezenta o declarație pe propria răspundere în care se va motiva corespunzător imposibilitatea obținerii documentului, însoțită de dovezi care să ateste această împrejurare. Banca Națională a României analizează și decide cu privire la adecvarea dovezilor furnizate de solicitant."

2. La articolul 2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) În cazul persoanelor pentru care trebuie prezentat certificatul de cazier judiciar, se va prezenta, după caz, certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara în care a avut stabilit/stabilită domiciliul/reședința în ultimii 3 ani."

3. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

Datele personale solicitate potrivit cerințelor prezentului regulament vor fi prelucrate de Banca Națională a României în îndeplinirea obligațiilor care îi revin acesteia potrivit dispozițiilor legale în vigoare, în conformitate cu reglementările legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, în calitate de operator de date cu caracter personal."

4. La articolul 7 alineatul (1), punctul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

10. expunere brută - valoarea activelor bilanțiere ale instituțiilor financiare nebancare după deducerea elementelor de pasiv rectificative, respectiv a provizioanelor, la care se adaugă valoarea elementelor din afara bilanțului transformate în echivalentul credit, corespunzător criteriilor de încadrare prevăzute în anexa nr. 5b;".

5. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

(1) Instituțiile financiare nebancare trebuie să dispună în permanență de un capital social situat cel puțin la nivelul echivalentului în moneda națională al sumei de 200.000 euro, respectiv de 3.000.000 euro în cazul instituțiilor financiare nebancare care au inclus în obiectul de activitate acordarea de credite ipotecare, în accepțiunea art. 2 lit. c) din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare, cu modificările și completările ulterioare."

6. La articolul 10, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Pentru determinarea încadrării în cerința privind nivelul minim al capitalului social, în echivalent euro, se va utiliza cursul pieței valutare comunicat de Banca Națională a României la data efectuării subscrierii și vărsării acestuia."

7. La articolul 14, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) investigații în curs ori derulate în trecut și/sau măsuri aplicate ori impunerea unor sancțiuni administrative pentru nerespectarea prevederilor care reglementează domeniul bancar, financiar, al activității de asigurare sau a oricărei alte legislații privind serviciile financiare, în ceea ce privește conducătorul și/sau o entitate în cadrul căreia în perioada în cauză acesta exercita responsabilități de administrare și/sau de conducere;".

8. La articolul 14, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

d) investigații în curs ori derulate în trecut și/sau măsuri și sancțiuni aplicate de orice organism de reglementare ori profesional pentru nerespectarea oricăror reglementări relevante pentru evaluarea reputației conducătorilor."

9. La articolul 18, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Fără a aduce atingere dispozițiilor alin. (1), componența, funcționarea și atribuțiile comitetului de audit sunt reglementate de Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, de prezentul regulament și de regulamentele interne ale fiecărei instituții financiare nebancare."

10. La articolul 19, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) actul constitutiv însoțit de copia documentelor care atestă înregistrarea acestuia la oficiul registrului comerțului;".

11. La articolul 19, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

f) lista cu acționarii, semnată de conducătorii desemnați ai acesteia, cuprinzând, pentru fiecare dintre acționari, cel puțin următoarele informații: denumirea completă, forma juridică, adresa sediului social, numărul de ordine în registrul comerțului, codul unic de înregistrare atribuit de Ministerul Finanțelor Publice, respectiv elemente de identificare echivalente în cazul persoanelor juridice străine, sau, după caz, numele, prenumele și adresa de domiciliu, cota de participare la capitalul social al instituției financiare nebancare și drepturile de vot, precum și, pentru acționarii semnificativi, structura grupului din care aceștia fac parte;".

12. La articolul 20 alineatul (1), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

h) lista cu acționarii, semnată de conducătorii desemnați ai instituției financiare, persoană juridică străină, cuprinzând, pentru fiecare dintre acționari, cel puțin următoarele informații: denumirea completă, forma juridică, adresa sediului social, numărul de ordine în registrul comerțului, codul unic de înregistrare atribuit de Ministerul Finanțelor Publice, respectiv elemente de identificare echivalente în cazul persoanelor juridice străine, sau, după caz, numele, prenumele și adresa de domiciliu, cota de participare la capitalul social al instituției financiare nebancare și drepturile de vot, precum și, pentru acționarii semnificativi, structura grupului din care aceștia fac parte;".

13. La articolul 24, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) documentul eliberat de Camera Auditorilor Financiari din România care atestă dreptul de a desfășura activitate în calitate de auditor;".

14. La articolul 25 alineatul (1), literele d) și e) se abrogă.

15. După articolul 291 se introduce un nou articol, articolul 292, cu următorul cuprins:

"

Art. 292. -

(1) Pentru scopul prezentei secțiuni, creditele achiziționate de o instituție financiară nebancară, altele decât cele clasificate în categoria pierdere potrivit Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităților supravegheate de Banca Națională a României, altele decât instituțiile de credit, sunt asimilate creditelor acordate de aceasta. În cazul creditelor achiziționate de o instituție financiară nebancară, altele decât cele clasificate în categoria pierdere, data acordării creditului este considerată a fi data achiziției, iar dobânda anuală efectivă este considerată a fi cea de la momentul acordării creditului către client.

(2) În cazul achiziției de credite de consum cu durata inițială de peste 90 de zile, altele decât cele clasificate în categoria pierdere, pentru evaluarea îndeplinirii de către instituțiile financiare nebancare a criteriului prevăzut la art. 26 alin. (1) lit. d), valoarea ratei dobânzii aferente facilității de creditare permanentă acordate de către Banca Națională a României, utilizată pentru calcul, este cea valabilă la începutul lunii în care a fost acordat creditul către client, disponibilă public pe website-ul Băncii Naționale a României."

16. La articolul 30, litera b) se abrogă.

17. La articolul 31, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) copia certificatului constatator în formă extinsă emis de oficiul registrului comerțului, care atestă identitatea asociaților/acționarilor și a conducătorilor societății, precum și faptul că activitatea principală este acordarea de credite cu primire de bunuri în gaj, respectiv amanetare prin case de amanet;".

18. La articolul 34 alineatul (1), literele b) și c) se abrogă.

19. La articolul 34 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

d) nerespectarea cerințelor referitoare la asociați/acționari, administratori și/sau conducători prevăzute în Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, sau de prezentul regulament."

20. La articolul 35, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Caselor de ajutor reciproc prevăzute la alin. (1) li se aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 34."

21. Articolul 38 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 38. -

Banca Națională a României poate solicita instituțiilor financiare nebancare, persoane juridice române/sucursalelor din România ale instituțiilor financiare, persoane juridice străine, documente în completarea documentelor aferente modificărilor intervenite în situația instituțiilor financiare nebancare."

22. După articolul 64 se introduce un nou articol, articolul 641, cu următorul cuprins:

"

Art. 641. -

Suplimentar elementelor prevăzute la art. 63 alin. (1), în perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2021, la determinarea nivelului fondurilor proprii, instituțiile financiare nebancare deduc din valoarea totală a componentelor fondurilor proprii diferența pozitivă, aferentă categoriilor de active financiare pentru care se constituie provizioane specifice de risc de credit potrivit Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, aplicabile entităților supravegheate de Banca Națională a României, altele decât instituțiile de credit, dintre (i) valoarea ajustărilor pentru pierderi așteptate obținute potrivit cerințelor Standardului Internațional de Raportare Financiară 9, determinate prin retratarea informațiilor din evidențele contabile ținute potrivit dispozițiilor Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, și (ii) valoarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit calculat potrivit Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2012, la care se adaugă valoarea eventualelor ajustări pentru depreciere suplimentare constituite în conformitate cu prevederile Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015. Diferența se determină astfel:

a) pentru scopul determinării nivelului fondurilor proprii în perioada 1.07.2020-30.06.2021, diferența luată în calcul va fi cea aferentă datei de 31 decembrie 2019;

b) pentru scopul determinării nivelului fondurilor proprii în perioada 1.07.2021-31.12.2021, diferența luată în calcul va fi cea aferentă datei de 31 decembrie 2020."

23. La articolul 66 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"

(2) Dacă, urmare aplicării dispozițiilor art. 641, nivelul fondurilor proprii scade sub cel prevăzut la alin. (1), instituția financiară nebancară trebuie să raporteze această situație fără întârziere Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere, care poate acorda un termen-limită în care instituția financiară nebancară să se conformeze la respectiva cerință."

24. Anexa nr. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

ANEXA Nr. 1

CERERE DE ÎNSCRIERE

Subsemnatul, . . . . . . . . . . (numele și prenumele), în calitate de reprezentant legal/împuternicit conform . . . . . . . . . ., solicit înscrierea în Registrul general/de evidență (Se barează varianta necorespunzătoare.) a . . . . . . . . . . (denumirea entității pentru care se solicită înscrierea în Registrul general/de evidență), cu sediul în . . . . . . . . . ., înregistrată la oficiul registrului comerțului/Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa (Se barează varianta necorespunzătoare.) . . . . . . . . . . cu nr. . . . . . . . . . ., având ca obiect de activitate1. . . . . . . . . .

1 Vor fi indicate activitățile de creditare ce urmează a fi desfășurate, înscrise în actele constitutive ale entității, prevăzute la art. 14 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare. Pentru casele de ajutor reciproc se va specifica în mod expres legislația specială aplicabilă, respectiv Legea nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaților și al uniunilor acestora, republicată, sau Legea nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările și completările ulterioare.

În susținerea cererii anexez următoarea documentație:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Adresa noastră de contact este: . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . .

Data
. . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . ."

25. Anexa nr. 2b se modifică și va avea următorul cuprins:

"

ANEXA Nr. 2b

CHESTIONAR1
pentru conducătorul/administratorul/membrul consiliului de supraveghere al instituției financiare nebancare

1 Chestionarul va fi completat de fiecare conducător.

Chestionarul va fi completat de fiecare administrator/membru al consiliului de supraveghere al instituției financiare nebancare înscrise în Registrul special. În cazul în care acesta este persoană juridică, chestionarul va fi completat atât pentru persoana juridică, cât și pentru reprezentantul permanent al acesteia.

Este obligatoriu a se răspunde detaliat la toate întrebările, cu toate precizările necesare, astfel încât să poată fi efectuată evaluarea calității acestora.

Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

1. Denumirea, adresa sediului instituției financiare nebancare și numărul de înregistrare la oficiul registrului comerțului

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

2. Elementele de identificare ale conducătorului/administratorului/membrului consiliului de supraveghere al instituției financiare nebancare

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Pentru persoana fizică precizați numele și prenumele, cetățenia, domiciliul și reședința; pentru persoanele fără cetățenie română precizați, dacă este cazul, și data stabilirii reședinței în România.

Pentru persoana juridică precizați denumirea, adresa sediului social și numărul de înregistrare la oficiul registrului comerțului sau alt element de identificare echivalent.

3. Funcția pe care o exercitați în cadrul instituției financiare nebancare

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Se va prezenta o descriere a atribuțiilor și responsabilităților aferente acesteia.

4. Ați fost condamnat pentru infracțiuni de corupție, spălare de bani, terorism, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă, infracțiuni prevăzute de legislația specială în domeniul financiar-bancar, de legislația privind societățile comerciale, insolvența sau protecția consumatorilor. Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

5. Ați fost condamnat pentru alte infracțiuni decât cele enumerate la pct. 4. Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

6. Sunteți urmărit penal sau judecat pentru oricare dintre infracțiunile prevăzute la pct. 4. Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

7. Sunteți urmărit penal sau judecat pentru alte infracțiuni decât cele prevăzute la pct. 4. Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

8. Faceți sau ați făcut obiectul unor investigații, măsuri sau sancțiuni administrative pentru nerespectarea prevederilor care reglementează domeniul bancar, financiar, al activității de asigurare sau a oricărei alte legislații privind serviciile financiare. Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

9. Faceți sau ați făcut obiectul unor investigații, măsuri sau sancțiuni aplicate de orice organism de reglementare sau profesional pentru nerespectarea oricăror reglementări relevante. Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

10. Ați fost evaluat din perspectiva reputației în calitate de acționar semnificativ la o entitate reglementată și monitorizată/supravegheată de Banca Națională a României sau de Autoritatea de Supraveghere Financiară ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru. Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

11. Ați fost evaluat din perspectiva reputației în calitate de persoană responsabilă pentru conducerea și administrarea activității la o entitate reglementată și monitorizată/supravegheată de Banca Națională a României sau de Autoritatea de Supraveghere Financiară ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru. Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

12. Ați deținut o poziție cu responsabilități de administrare și/sau de conducere într-o entitate care a făcut/face obiectul unor investigații sau măsuri ori i-au fost aplicate sancțiuni administrative, pentru nerespectarea prevederilor care reglementează domeniul bancar, financiar, al activității de asigurare sau a oricărei alte legislații privind serviciile financiare? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, următoarele:

- nu mă aflu în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 16 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, ori în altă situație de incompatibilitate prevăzută de legislația în vigoare;

- toate răspunsurile sunt complete și conforme cu realitatea și nu există alte fapte relevante asupra cărora Banca Națională a României ar trebui încunoștințată.

Totodată, mă angajez să comunic Băncii Naționale a României orice modificare privind informațiile furnizate.

Data . . . . . . . . . . Semnătura2. . . . . . . . . .

2 Pentru persoana fizică, precizați în clar și numele și prenumele.

Pentru persoana juridică, precizați în clar și numele, prenumele și calitatea reprezentantului legal.

NOTĂ:

Banca Națională a României va păstra confidențialitatea informațiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepția cazurilor prevăzute de lege."

26. Anexa nr. 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

ANEXA Nr. 3

Județul . . . . . . . . . .|_|_|

Denumirea instituției financiare nebancare: . . . . . . . . . .

Adresa: localitatea . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . .

Str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .

Telefon: . . . . . . . . . ., fax: . . . . . . . . . .

Numărul din registrul comerțului . . . . . . . . . .

Data: [_,_] [_,_] [_,_] cod unic de înregistrare: [_,_,_,_,_,_,]

INDICATORI
privind criteriile de înscriere în Registrul special

lei
DENUMIRE INDICATORI Număr rând Perioada de raportare*)
n-2 n-1 n
1 2 3 1 2 3 1 2 3
A. TOTAL CREDITE/FINANȚĂRI ACORDATE ȘI ANGAJAMENTE ASUMATE, sold la finele perioadei de raportare (rd. 2 + rd. 3) 1
Total credite acordate (ct. 2011 + 2021 + 2031 + 2032 + 2041 + 2042 + 2051 + 2052 + 2061 + 2091 + 2311 + 2312 + 2411 + 2412 + 2731 + 2732 + 2751 + 2752 + extras 2811 + extras 2821+30111 + extras 3811 + extras 3821+401+402+4711+4712 + extras 4811 + extras 4821) 2
Total angajamente asumate (ct. 901+903+911+913+981) 3
B. TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI SURSE ÎMPRUMUTATE, sold la finele perioadei de raportare (rd. 5 + rd. 6) 4
Total capitaluri proprii (ct. 501+502-503-508+511+512+513+514+516+519±581±591- 592) 5
Total surse împrumutate (ct. 2321 + 2322 + 2431 + 2432 + 2711 (solduri creditoare)**) + 2741 + 2742 + 2761 + 2762 + 30121 + 3251 + 3581 + 3582 - extras 3741 - extras 3742 + 4721 + 4722 + 531 + 532) 6
C. VOLUMUL TOTAL AL CREDITELOR DE CONSUM***) ACORDATE****) 7
D. RATA MEDIE A DOBÂNZILOR ANUALE EFECTIVE PENTRU CREDITELE DE CONSUM***) ACORDATE ÎN LUNA DE REFERINȚĂ PONDERATE CU VALOAREA CREDITELOR, determinată potrivit formulei de calcul DAE *****)
- credite cu durata inițială de până la 15 zile, inclusiv
- în lei 8
- în valută 9
- credite cu durata inițială între 16 zile și 90 de zile, inclusiv
- în lei 10
- în valută 11
- credite cu durata inițială de peste 90 de zile
- în lei 12
- în valută 13

*) n - reprezintă perioada de raportare trimestrială. Indicatorul de la lit. C se va calcula pentru fiecare trimestru pe baza valorii creditelor nou-acordate în perioada de referință, înregistrată la data acordării. Valoarea aferentă criteriului de la lit. D se va completa pentru finele fiecărei luni din trimestrul de raportare.

**) Sintagma «solduri creditoare» se referă la prezentarea distinctă a sumei soldurilor analitice creditoare, componente ale soldului contului sintetic bifuncțional 2711 «Conturi curente la instituții de credit».

***) Sintagma «credite de consum» se referă la creditele prevăzute la art. 3 lit. b) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare, cu modificările și completările ulterioare, acordate de instituțiile financiare nebancare în baza Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare. La determinarea valorii indicatorilor aferenți criteriului de la lit. D nu se iau în considerare operațiunile de creditare în condiții de favoare, așa cum sunt acestea definite potrivit prezentului regulament.

****) Se vor avea în vedere toate creditele acordate în perioada de raportare, inclusiv cele care au fost rambursate și nu se regăsesc în sold la finele perioadei de raportare și cele care reprezintă refinanțări ale creditelor acordate. În calculul acestui indicator nu este inclusă valoarea totală a angajamentului de finanțare asumat de creditor, ci doar partea utilizată de client.

*****)

unde DAE = rata medie a dobânzilor anuale efective pentru creditele de consum acordate în luna de referință ponderate cu valoarea creditelor, DAEk = fiecare nivel distinct al dobânzii anuale efective pentru creditele de consum acordate în luna de referință, Ck = valoarea creditelor de consum acordate cu dobânda anuală efectivă DAEk în luna de referință.

Administrator
(conducătorul entității),
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele, semnătura și ștampila instituției financiare nebancare)
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele și semnătura)"

27. Anexa nr. 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

ANEXA Nr. 4

FORMULAR
de calcul și raportare a nivelului fondurilor proprii

Denumirea instituției financiare nebancare:

Data raportării:

- lei -
Elemente luate în calcul Nr. rd. Valoare
Capital social subscris și vărsat/capital de dotare 1
Prime de capital integral încasate, aferente capitalului social 2
Rezerve legale 3
Rezerve statutare sau contractuale 4
Alte rezerve constituite din profitul net 5
Rezultatul reportat reprezentând profit net nerepartizat 6
Profitul net interimar înregistrat până la data determinării nivelului fondurilor proprii, cu condiția să fie net de orice obligații previzibile și să fie verificat de persoanele cu atribuții în domeniu din cadrul instituției financiare nebancare, cu respectarea principiilor și a regulilor de contabilizare și evaluare în vigoare aplicabile 7
Total (rd. 1 la rd. 7) 8
Sumele din profitul net al exercițiului financiar precedent reprezentând dividende 9
Rezultatul reportat reprezentând pierdere 10
Rezultatul exercițiului financiar curent reprezentând pierdere 11
Repartizarea profitului 12
Valoarea neamortizată a cheltuielilor de constituire 13
Valoarea neamortizată a altor imobilizări necorporale 14
Valoarea neamortizată a fondului comercial 15
Valoarea imobilizărilor necorporale în curs și avansuri acordate pentru imobilizările necorporale 16
Acțiuni proprii răscumpărate în vederea reducerii capitalului social 17
Valoarea operațiunilor efectuate în condiții de favoare (dacă este cazul) 18
Total (rd. 9 la rd. 18) 19
Capital propriu (rd. 8-rd. 19) 20
Rezerve și fonduri speciale constituite potrivit reglementărilor speciale aplicabile 21
Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale și a altor reevaluări efectuate potrivit legii 22
Împrumuturi subordonate primite, inclusiv fondurile puse la dispoziția instituțiilor financiare nebancare, asimilate, potrivit legii, împrumuturilor subordonate 23
Alte elemente, de natura fondurilor și/sau rezervelor, care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 62 alin. (2) din regulament*) 24
Capital suplimentar (total rd. 21 la rd. 24) 25
Sume reprezentând participații în alte entități, care depășesc 10% din capitalul social al acestora din urmă, creditele subordonate și alte creanțe de aceeași natură față de respectivele entități 26
Diferența pozitivă, aferentă categoriilor de active financiare pentru care se constituie provizioane specifice de risc de credit potrivit Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, aplicabile entităților supravegheate de Banca Națională a României, altele decât instituțiile de credit, dintre (i) valoarea ajustărilor pentru pierderi așteptate obținute potrivit cerințelor Standardului Internațional de Raportare Financiară 9, determinate prin retratarea informațiilor din evidențele contabile ținute potrivit dispozițiilor Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015, și (ii) valoarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit calculat potrivit Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2012, la care se adaugă valoarea eventualelor ajustări pentru depreciere suplimentare constituite în conformitate cu prevederile Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015**) 27
Fonduri proprii (rd. 20 + rd. 25 - rd. 26 - rd. 27) 28
Alte elemente care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 62 alin. (2) din regulament, din care:
- . . . . . . . . . .
- . . . . . . . . . .
- . . . . . . . . . .
29

*) Defalcarea elementelor de la rândul 24.

**) Elementul prevăzut pe rd. 27 se va avea în vedere la determinarea și raportarea nivelului fondurilor proprii exclusiv pentru perioada 1 iulie 2020 - 31 decembrie 2021.

Conducătorul instituției financiare nebancare,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele și semnătura)
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele și semnătura)
Întocmit
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele și telefonul)"

28. Anexa nr. 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

ANEXA Nr. 8

RAPORTAREA
expunerilor mari și a expunerii agregate

Fonduri proprii 10% din fondurile proprii 25% din fondurile proprii 600% din fondurile proprii
Nr. crt. Cod Debitor Expunere mare (valoare brută) Expunere supusă limitării (expunere netă) Limita aplicabilă (%)
Denumire Valoare % din fonduri proprii
1 2 3 4 5 6 7
I. Expunere mare înregistrată față de un singur debitor
Total I X X
II. Expunere mare înregistrată față de persoane aflate în relații speciale
Total II 25
Total expuneri mari (Total I + Total II) 600

NOTE:

1. Col. 4 = total col. 3 + total col. 6 din anexa nr. 7 la regulament (calculat la nivelul fiecărui debitor).

2. Col. 5 = total col. 5 + total col. 8 din anexa nr. 7 la regulament (calculat la nivelul fiecărui debitor).

3. În situația în care pentru expunerile înregistrate față de o persoană/o entitate/un grup de persoane fizice sau entități sunt îndeplinite cerințele pentru a fi raportate atât în categoria expuneri mari înregistrate față de un singur debitor, cât și expuneri mari față de persoane aflate în relații speciale, acestea vor fi luate în considerare la determinarea expunerilor mari raportate atât la pct. I, cât și la pct. II.

Denumire Expunere netă totală % din fonduri proprii Limita aplicabilă (%)
1 2 3 4
Expunerea agregată (conform prevederilor art. 71 din regulament) 1500
Conducătorul instituției financiare nebancare,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele și semnătura)
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele și semnătura)
Întocmit
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele și semnătura)

NOTĂ:

Col. 2 = total col. 9 din anexa nr. 7 la regulament."

Art. II. -

Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
Mugur Constantin Isărescu

București, 30 ianuarie 2020.

Nr. 1.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...